Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.06.2020. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.211

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.108, 13.§)
Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 11.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 14.1punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Nodeva) uzlikšanas kārtību un atlaižu un atvieglojumu piešķiršanas kārtību.

2. Nodevas mērķis ir pašvaldības publiskās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšana.

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno Noteikumu 1.pielikumā norādītās būvniecības ieceres, kas paredz jaunas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) būvniecību, būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) novietošanu vai esošas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) pārbūvi.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.126 redakcijā)

4. Nodevas administrēšanu veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments).

II. Nodevas un atlaižu aprēķināšanas kārtība

5. Nodevas kopējo maksājumu S aprēķina, piemērojot šādu formulu:

S=((R*T*A*L*Iinfr)+MS)*PCI*BII

Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti

Nr.
p.k.
Aprēķinā izmantojamie apzīmējumiPaskaidrojumiKoeficienta apmērs
1.RBūvju klasifikācijas koeficientsSaskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu
2.TBūves atrašanās vieta pilsētā
(saskaņā ar Noteikumu 2. un 3.pielikumu)

1.zona

2.zona

3.zona

4.zona


1,5

1,2

1

0,8

3.ABūves attīstības veids:

• jaunbūve

• novietojama būve

• pārbūvējamās būves ar pārbūvējamo platību virs 100 m2

• pārbūvējamās būves ar pārbūvējamo platību līdz 100 m2

 

1

1

0,7

0,5

4.LBūves kopējā platība jaunbūvēm, būves kopējā platība novietojamām būvēm vai pārbūvējamā platība pārbūves gadījumām2
5.IinfrKopējais infrastruktūras izmaksu koeficients7,11
6.IsocSociālās infrastruktūras izbūves izmaksas98,17
7.PCIPatēriņa cenu indekss valstī (atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem)Mainīgs (1)
8.BIIBūvniecības izmaksu indekss valstī (atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem)Mainīgs (1)
9.LceļamĀrpus zemesgabala robežām izbūvētās ielas laukumsm2
10.IceļiemIelas izbūves izmaksas m2 (kvadrātmetram)170,75
11.LnūkIzbūvētais pilsētas maģistrālais lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektorsm
12.InūkPilsētas maģistrālā lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora izmaksas m (metram)9,25
(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.55; Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.126)

6. Maksājumu par sociālās infrastruktūras attīstību (turpmāk – MS) aprēķina tikai būvniecības iecerēm, kas paredz dzīvojamo ēku būvniecību (atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam ar būvju klasifikācijas kodiem 1110, 1121 vai 1122). MS apmēru nosaka atbilstoši šādai formulai:

MS=L*Isoc*0,05

7. Būvniecības iecerēm, kas paredz būvei vairākas funkcijas (lietošanas veidus), būves klasifikācijas koeficientu R piemēro par katru izmantošanas veidu proporcionāli attiecīgā izmantošanas veida platībai.

8. Mainīgo koeficientu – patēriņa cenu indeksu (turpmāk – PCI) un būvniecības izmaksu indeksu (turpmāk – BII) apmēru nosaka ar Rīgas domes lēmumu katru kalendāro gadu ne vēlāk kā 1.jūnijā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) sniegtajai informācijai par vispārējā patēriņa cenu izmaiņām (inflācijas/deflācijas apmēru) valstī iepriekšējā statistikas gadā un būvniecības izmaksu izmaiņām (pieaugumu/samazinājumu) valstī iepriekšējā statistikas gadā.

9. Noteikumu pieņemšanas gadā PCI un BII bāzes lielums ir 1. Katrā nākamajā gadā PCI un BII veidojas, bāzes lielumam 1 attiecīgi pieskaitot vai atskaitot no tā CSP apstiprināto iepriekšējā gada vispārējā patēriņa cenu izmaiņu indeksu (inflācijas/deflācijas apmēru) un būvniecības izmaksu izmaiņu indeksu (pieauguma/samazinājuma apmēru), kas izteikts koeficienta izteiksmē un noteikts ar Rīgas domes lēmumu Noteikumu 8.punktā norādītajā kārtībā.

10. Atlaidi Nodevas aprēķinā par būvniecības ieceres īstenotāja izbūvētajām pilsētas ielām ārpus sava zemesgabala robežām (Atlaide A) piemēro tikai gadījumos, ja būvniecības ieceres īstenotājs izbūvējis jaunu pilsētas ielu vai veicis pilsētas ielas pārbūvi ar seguma maiņu uz cieto segumu, šīs pilsētas ielas būvniecība noteikta pašvaldības institūcijas tehniskajos noteikumos, kā arī attiecīgā pašvaldības institūcija ir saskaņojusi būvprojektu, kurā paredzēta pilsētas ielas būvniecība vai pārbūve, un izbūvētā iela ir pieņemta ekspluatācijā. Šādos gadījumos atlaides apmēru nosaka atbilstoši šādai formulai:

Atlaide A=Lceļam*Iceļiem*BII

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.126)

11. Atlaidi Nodevas aprēķinā par būvniecības ieceres īstenotāja izbūvēto pilsētas maģistrālo lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoru (Atlaide B) piemēro, ja būvniecības ieceres īstenotājs ir izbūvējis jaunu vai pārbūvējis esošo pilsētas maģistrālo lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoru, šī kolektora būvniecība vai pārbūve ir noteikta pašvaldības institūcijas tehniskajos noteikumos, kā arī attiecīgā pašvaldības institūcija ir saskaņojusi būvprojektu, kurā paredzēta kolektora būvniecība vai pārbūve, un izbūvētais kolektors ir pieņemts ekspluatācijā. Šādos gadījumos atlaides apmēru nosaka atbilstoši šādai formulai:

Atlaide B=Lnūk*Inūk*BII

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.126)

12. Noteikumu 10. un 11.punktā noteikto atlaižu kopējā summa nevar pārsniegt Nodevas kopējo apmēru.

13. Jaunu īslaicīgas lietošanas būvju būvniecības, īslaicīgas lietošanas būvju novietošanas un īslaicīgas lietošanas būvju pārbūves gadījumā Nodeva tiek piemērota 50% apmērā no Nodevas kopējā apmēra.

(Rīgas domes 25.11.2014. saistošo noteikumu Nr.126 redakcijā)

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole

14. Nodevu aprēķina un maksā šādā kārtībā:

14.1. 80% no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Pirmais maksājums) šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķina pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, bet atlikušo summu no Nodevas kopējā apmēra (turpmāk – Otrais maksājums) šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā aprēķina pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā;

14.2. Otro maksājumu aprēķina, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī, un piemēro PCI un BII, kas bija spēkā Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojuma izdošanas brīdī. Otrā maksājuma apmēru nosaka, atņemot Pirmā maksājuma apmēru no kopējā Nodevas apmēra, kas aprēķināts, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī;

14.3. Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojumu, kurā norādīta Nodevas kopējā summa, Pirmā maksājuma summa, tā samaksas termiņš, Departaments izdod viena mēneša laikā pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un nosūta to pa pastu Nodevas maksātājam. Nodevas Pirmais maksājums ir maksājams Noteikumu 18. vai 19.punktā norādītajā termiņā, bet gadījumā, ja būve tiek pieņemta ekspluatācijā pirms Pirmā maksājuma samaksas galīgā termiņa, tad Pirmais maksājums pilnā apmērā ir jāsamaksā ne vēlāk kā līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā;

14.4. Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumu, kurā norādīta Nodevas kopējā summa, Otrā maksājuma summa un tā samaksas termiņš, Departaments izdod viena mēneša laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un nosūta to pa pastu Nodevas maksātājam. Ja Nodevas maksātājs ir iesniedzis Noteikumu 16.punktā minēto iesniegumu par Noteikumu 10. un 11.punktā noteiktās atlaides piemērošanu, Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumu Departaments izdod viena mēneša laikā no brīža, kad kļuvis neapstrīdams Noteikumu 15.punktā norādītais Rīgas domes lēmums. Ja ar Noteikumu 15.punktā norādīto Rīgas domes lēmumu piešķirtās atlaides apmērs pārsniedz Otrā maksājuma summu, samaksātās Nodevas starpību atmaksā piecpadsmit dienu laikā no brīža, kad iepriekšminētais Rīgas domes lēmums kļuvis neapstrīdams.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.126)

15. Noteikumu 10. un 11.punktā noteiktās atlaides piemēro, izdodot Otrā maksājuma maksāšanas paziņojumu, un atņem no Nodevas kopējā maksājuma. Lēmumu par Noteikumu 10. un 11.punktā noteikto atlaižu piemērošanu pieņem Rīgas dome. Ja būvniecības ieceres īstenotājs realizē vairākas būvniecības ieceres, Rīgas dome šajā punktā norādīto lēmumu pieņem par katru būvniecības ieceri atsevišķi. Pilsētas ielas un/vai maģistrālā lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora būvniecība var būt pamats atlaides piemērošanai tikai attiecībā uz to būvniecības ieceri, kuras īstenošanai bija nepieciešama pilsētas ielas un/vai maģistrālā lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora izbūve.

16. Noteikumu 10. un 11.punktā noteiktās atlaides aprēķina, pamatojoties uz Nodevas maksātāja iesniegumu, kuru Nodevas maksātājs iesniedz pirms Otrā maksājuma maksāšanas paziņojuma izdošanas (ne vēlāk kā desmit dienas pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā). Maksāšanas paziņojuma aprēķinā ņem vērā faktiski izbūvēto un ekspluatācijā pieņemto pilsētas ielu un/vai maģistrālo lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora apjomu. Šajā Noteikumu punktā norādītajā iesniegumā Nodevas maksātājs norāda faktiski izbūvēto pilsētas ielu un/vai maģistrālo lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora apjomu un pievieno iesniegumam iepriekšminēto informāciju apstiprinošus pierādījumus.

17. Nodeva maksājama maksāšanas paziņojumā norādītajā termiņā.

18. Ja Pirmā maksājuma vai Otrā maksājuma apmērs nepārsniedz 1400 (viens tūkstotis četri simti) euro, Nodeva jāsamaksā divos vienādos maksājumos, no kuriem pirmais jāsamaksā viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas, bet otrais – četru mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

19. Ja Pirmā maksājuma vai Otrā maksājuma apmērs pārsniedz 1400 (viens tūkstotis četri simti) euro, Nodeva jāsamaksā četros vienādos maksājumos, no kuriem pirmais jāsamaksā viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas, otrais – četru mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas, trešais – astoņu mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas, bet ceturtais – divpadsmit mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma izdošanas dienas.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.55)

20. Ja Nodevas maksātājs ir pilnā apmērā veicis Nodevas maksājumus, kuriem ir iestājies samaksas termiņš, kā arī samaksājis nokavējuma naudu par Nodevas maksājumu samaksas termiņa nokavējumu, Departamentam uz Nodevas maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo Nodevas maksājumu samaksas termiņus uz laiku līdz sešiem mēnešiem, skaitot no attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās. Nodevas maksātājam šajā punktā norādītais iesniegums jāiesniedz Departamentā ne vēlāk kā desmit dienas pirms kārtējā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

21. Departamentam uz Nodevas maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt nokavēto Nodevas maksājumu samaksas termiņus līdz trijiem mēnešiem, skaitot no attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās. Nodevas maksātājam šajā punktā norādītais iesniegums jāiesniedz Departamentā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

22. Nodevas maksātājs Noteikumu 20. un 21.punktā minētajā iesniegumā norāda:

22.1. Nodevas maksājumu/maksājumus, uz kuru/-iem attiecināms iesniegums;

22.2. vēlamo termiņa ilgumu, par kādu pagarināma Nodevas maksājuma samaksa, nepārsniedzot Noteikumu 20. un 21.punktā norādītos termiņus;

22.3. Nodevas maksātāja finansiālo stāvokli raksturojošus apstākļus, kā arī pievieno iesniegumam šos apstākļus apstiprinošus pierādījumus.

23. Departaments, izskatot Noteikumu 20. un 21.punktā minēto iesniegumu, izvērtē Nodevas maksātāja finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā, vai Nodevas maksātājam ar Departamenta lēmumu agrāk ir piešķirti Nodevas maksājumu samaksas termiņa pagarinājumi, vai Nodevas maksātājs ir ievērojis šajos lēmumos noteikto Nodevas maksājumu samaksas kārtību. Departaments lēmumu pieņem desmit dienu laikā, ja nav nepieciešams no Nodevas maksātāja pieprasīt papildinformāciju, par ko tiek pieņemts atsevišķs lēmums Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. (Svītrots ar Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

25. Ja Nodevas maksātājs pieņem lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" kārtībā, par ko ir rakstiski paziņojis Rīgas pilsētas būvvaldei (turpmāk – Būvvalde), un Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, Departamentam uz Nodevas maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo Nodevas maksājumu samaksas termiņus par termiņu, uz kādu tiek plānots būvdarbu pārtraukums, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem. Šajā Noteikumu punktā norādītā iesnieguma iesniegšana un lēmuma pieņemšana par termiņa pagarināšanu neatbrīvo Nodevas maksātāju no pienākuma maksāt Nodevas maksājumus, kuriem līdz lēmuma pieņemšanai par Nodevas maksājumu samaksas termiņa pagarināšanu ir iestājies samaksas termiņš.

(Grozīts ar Rīgas domes 25.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.126)

26. Noteikumu 20., 21. un 25.punktā minētajos Nodevas samaksas termiņa pagarināšanas gadījumos aprēķina nokavējuma naudu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā visā kavējuma periodā līdz rakstveida iesnieguma saņemšanai par Nodevas maksājuma termiņa pagarināšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

27. Nodevas maksājuma samaksas termiņu uz Noteikumu 20., 21. un 25.punktā minētā pamata var pagarināt vienu reizi.

28. Ja pēc Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojuma izdošanas mainās pasūtītājs un būvatļauja ir pārreģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Otro maksāšanas paziņojumu izdod jaunajam pasūtītājam.

29. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

30. Departamenta darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

31. Rīgas domes izdoto sākotnējo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājumi

32. Ja Nodevas Pirmā maksājuma maksāšanas paziņojums ir izdots pirms Noteikumu spēkā stāšanās, Otrā maksājuma summa tiek aprēķināta saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.146 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā".

33. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

34. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošos noteikumus Nr.146 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.50; 2010, Nr.92; 2011, Nr.42, Nr.193; 2012, Nr.193).

36. Noteikumu 20. punktā minētajā Nodevas maksājuma samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā Departamentam uz motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo Nodevas maksājumu samaksas termiņus, kuru samaksas termiņš iestājas valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem, skaitot no attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās, ja Nodevas maksātājam būtiski pasliktinājies finansiālais stāvoklis sakarā ar Covid-19 izplatību

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

37. Noteikumu 21. punktā minētajā Nodevas maksājuma samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā Departamentam uz motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt nokavēto Nodevas maksājumu samaksas termiņus, kuru samaksas termiņš iestājas valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem, skaitot no attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās, ja Nodevas maksātājam būtiski pasliktinājies finansiālais stāvoklis sakarā ar Covid-19 izplatību. Nodevas maksātājam šajā punktā norādītais iesniegums jāiesniedz Departamentā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc attiecīgā Nodevas maksājuma samaksas termiņa iestāšanās.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

38. Nodevas maksātājam ir tiesības lūgt atkārtoti piešķirt Nodevas maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu tiem Nodevas maksājumiem, kuru samaksas termiņu Departaments jau iepriekš ir pagarinājis uz Noteikumu 20. un 21. punktā minētā pamata, ja pagarinātais Nodevas maksājuma samaksas termiņš iestājas valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.211
Būvniecības ieceres, par kurām maksā Nodevu

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 13.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 172)

Nr.
p.k.
Būvju klasifikācijas kodsBūvju klasifikācijas koda nosaukumsKoeficientsBūvniecības ieceres, par kurām maksā NodevuIzņēmumi
1.1110Viena dzīvokļa mājas;

Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa

0,7Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieejaIzņemot *
2.1121Divu dzīvokļu mājas;

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

0,7Brīvi stāvošas divu dzīvokļu mājas, arī dvīņu un rindu mājas, kurās ir divi dzīvokļi un kurām ir kopīgs jumts vai atsevišķa ieejaIzņemot *
3.1122Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

0,7Pārējās dzīvojamās mājas, tai skaitā sekciju tipa dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu mājas, kurās ir trīs un vairāk dzīvokļiIzņemot **
4.1130Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa

0,1Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un veco ļaužu pansionāti, tai skaitā bāreņu nami, bezpajumtnieku patversmes u.c.Izņemot **
5.1211Viesnīcu ēkas;

Viesnīcas telpu grupa

0,9Viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišķi restorāni un bāri
6.1212Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;

Citu īslaicīgas apmešanās telpu grupa

0,9Citur neklasificētas īrējamas ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un kempingi
7.1220Biroju ēkas;

Biroja telpu grupa

0,9Ēkas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas, kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkasIzņemot **
8.1230Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa

0,9Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības centri, tirdzniecības bāzes, universālveikali, atsevišķi veikali, zāles, kas tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, degvielas uzpildes staciju ēkas u.tml.
9.1241Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas;

Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa

0,7Civilo un militāro lidostu, dzelzceļa un autobusu staciju un ostu termināļu ēkas, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas, radio un televīzijas pārraides ēkas, telefona centrāles, telekomunikāciju centri u.tml., kā arī lidmašīnu angāri, signālposteņu ēkas, lokomotīvju un vagonu depo, bāku ēkas, gaisa satiksmes vadības ēkasIzņemot **
10.1242Garāžu ēkas;

Garāžas telpu grupa

0,9Virszemes vai apakšzemes garāžas un apjumtas automobiļu novietnes
11.1251Rūpnieciskās ražošanas ēkas;

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

0,4Apjumtas ēkas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas, kautuves un alus brūži, auto mazgātavas u.tml.Izņemot katlumājas, elektroenerģijas apgādes ēkas, transformatoru apakšstaciju ēkas, sūkņu un kompresoru staciju ēkas, ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas, slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, gāzes regulēšanas stacijas, gāzes mērīšanas stacijas un gāzes savākšanas punkti
12.1252Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas;

Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

0,5Ūdens, naftas, gāzes un citu šķidro ķīmisko vielu rezervuāri, bunkuri un silosi graudiem, cementam un citām sausām beramām vielām, saldētavas un citas specializētās noliktavas
13.1261Ēkas plašizklaides pasākumiem;

Plašizklaides pasākumu telpu grupa

0,9Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, kazino, cirki, mūzikas un deju zāles, apjumtas estrādes u.tml.Izņemot **
14.1262Muzeji un bibliotēkas;

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa

0,1Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas un arhīvu ēkasIzņemot **
15.1263Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;

Izglītības iestāžu telpu grupa

0,5Pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas (mazbērnu novietnes, bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas u.tml.), augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas; zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestādes, meteoroloģiskās stacijas, observatorijasBūvniecības ieceres, kuras daļēji vai pilnībā finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai valsts budžeta
16.1264Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

0,1Iestādes medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, tai skaitā slimnīcas un aprūpes nami, universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, ēkas dzīvnieku ārstēšanaiBūvniecības ieceres, kuras daļēji vai pilnībā finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai valsts budžeta
17.1265Sporta ēkas;

Sporta telpu grupa

0,5Ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.Būvniecības ieceres, kuras daļēji vai pilnībā finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības vai valsts budžeta
18.1272Kulta ēkas;
Kulta telpu grupa
0,1Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogasIzņemot ar kapsētām saistītas būves (kapličas, sēru zāles, krematorijas)
19.1274Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

0,3Pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas (brīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas), siltumnīcas, pagrabi, nojumes u.tml. ēkasIzņemot *
20.2112Ielas un ceļi0,2Laukumi, kas paredzēti ražošanas un transporta vajadzībāmIzņemot **
21.2151Ostas un kuģojamie kanāli0,3Doki, piestātnes un kuģu būvētavasIzņemot **

* Ja Nodevas maksātājs ir atbrīvots no Nodevas samaksas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.6.apakšpunktu (no Nodevas atbrīvo fiziskas personas, ja būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai)).

** Būvniecības ieceres, kuras daļēji vai pilnībā finansē no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.211
Būves atrašanās vieta Rīgā (Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai*)

Koeficients T

1.zona1,5
2.zona1,2
3.zona1
4.zona0,8

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala–Krišjāņa Valdemāra iela–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Aspazijas bulvāris–13.janvāra iela.

2.zona

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai–Eksporta iela–Hanzas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Alojas iela–Tallinas iela–Aleksandra Čaka iela–Matīsa iela–Avotu iela–Lāčplēša iela–dzelzceļš–Gogoļa iela–Turgeņeva iela–Daugavas krastmala–13.janvāra iela–Aspazijas bulvāris–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela–Spilves iela)–Eksportosta–dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai–Mazā Matīsa iela–dzelzceļa stacija "Vagonu parks"–dzelzceļš–Slāvu iela–Dienvidu tilta trase–Daugavas krasts–Bieķengrāvis–Mūkusalas ielas gals–Bauskas iela–Kārļa Ulmaņa gatve–Lielirbes iela–Kalnciema iela.

Mežaparks

Meža prospekts–Ezermalas iela–Cimzes iela–Ķīšezera krasts–Ķīšezera iela–Kokneses prospekts–Glika iela–Stendera iela–Visbijas prospekts–Inčukalna iela.

Ja šajās teritorijās esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

2.zonas koeficients tiek piemērots būvobjektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām ielām:

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Skanstes iela

Slāvu iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

3.zona

Teika

Brīvības gatve–Šmerļa iela–Stāmerienas iela–Stūrīša iela–Dzērbenes iela–Lielvārdes iela–Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts–Aplokciema ielas abas puses–Viestura prospekts–Lēdurgas iela–Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

3.zonas koeficients tiek piemērots būvobjektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām maģistrālajām ielām:

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alīses iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Vecāķu prospekts

Veiksmes iela

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1. vai 2.zonas teritorijā, tam piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

4.zona

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2. vai 3.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

* Saskaņā ar 3.pielikumu "Karte – Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 19.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.211
Karte – Rīgas zonējums koeficienta T piemērošanai

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
02.06.2020