Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 28.02.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. decembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils novadā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Jēkabpilī 2012.gada 20.decembrī
Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes
20.12.2012. lēmumu Nr.479 (prot. Nr.30, 3.§)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro dalu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Persona, kura vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojams īpašnieku kopsapulces lēmums par koka ciršanu.

3. Koku novērtēšanas komisija izskata iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru, vai sniedz motivētu atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

4. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu ar dastmēru un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

5. Koku ciršanas atļauju izsniedz Koku novērtēšanas komisija un tā ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža, ievērojot normatīvajos aktos noteiktus aizliegumus koku ciršanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2013. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

6. Lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai atteikums izsniegt atļauju ir apstrīdams Jēkabpils pilsētas domē. Jēkabpils pilsētas domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

7. Publiskās apspriešanas procedūru rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:

7.1. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā,

7.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā),

7.3. atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumam teritorijā, kur ir jāizstrādā detālplānojums,

7.4. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta sabiedriskā apspriešana.

8. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība. Par publisko apspriešanu atbildīgā persona ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas ainavu arhitekts, kas to organizē.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

9. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Jēkabpils pilsētas pašvaldības laikrakstā "Jēkabpils Vēstis" un pašvaldības interneta mājaslapā www.jekabpils.lv. Iesniegumi par ierosinājumiem jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā publikācijā norādītajā termiņā.

10. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā.

11. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) darba dienām.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2013. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

12. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

13. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes pieņem šo noteikumu 3.punktā minētā komisija pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma.

14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x Ki x KA x Kv x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa),

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,

Ki – koka ciršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,

Kv – koka atrašanās vietas koeficients,

PK – pašvaldības koeficients – 0,5.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

15. Koeficienti tiek noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumu. Gadījumos, kad patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai nav iespējams noteikt koka sugu, par koeficientu "Ks" pieņem 1,5.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

16. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

16.1 Gadījumos, kad ar apsekošanas aktu tiek konstatēta koku patvaļīga ciršana, Koku novērtēšanas komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 14. un 15.punktu, pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, uzliekot pienākumu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumus.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

16.2 Koku novērtēšanas komisija pirms lēmuma pieņemšanas par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu veic koku apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu ar dastmēru un noformē apsekošanas aktu.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

16.3 Koku novērtēšanas komisijas lēmums par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu ir apstrīdams Noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 16.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.07.2020