Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.janvāra
lēmumu Nr.16 (prot. Nr.1, 16.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumi (izņemot 10. un 11.punktā minētajām personām) darbojas Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos, kuros ir pieejamas mēnešbiļetes.

3. Braukšanas maksas atvieglojumi 10. un 11.punktā minētajām personām darbojas visos Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos.

4. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piemēroti Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos, kuros pasažieru pārvadājumus veic Pārvadātājs.

5. Pilsētas sabiedriskajā transportā mēnešbiļetes ar atlaidēm ir derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

6. Mēnešbiļetes braukšanai pilsētas nozīmes maršruta autobusos par kārtējo mēnesi var saņemt, sākot no iepriekšējā mēneša 20.datuma līdz kārtējā mēneša 10.datumam Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī.

7. Daudzbērnu ģimene šo Noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietotie un/vai aizbildnībā esošie bērni.

8. Pārvadātājs – persona, kas Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu tīklā sniedz pakalpojumus ar autobusiem un ar kuru noslēgts Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumam.

9. Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" 7.20. apakšnodaļā minētās personas Ventspils pilsētas sabiedrisko transportu izmanto tāpat, kā personas ar mēnešbiļetēm.

10. Pirmsskolas vecuma bērniem vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot) ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas nozīmes maršrutu autobusus.

11. Pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (ieskaitot) ir tiesības izmantot Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusus ar braukšanas maksas atlaidi, par braucienu jebkurā pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā maksājot fiksētu maksu EUR 0,07, iegādājoties vienreizēju braukšanas biļeti.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

12. Kompensācijas 90% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā.

13. Kompensācijas 75% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspils pilsētā deklarētajiem Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē.

14. Kompensācijas 50% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

15. Kompensācijas 50% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

16. Kompensācijas 90% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

17. Kompensācija mēnešbiļetes iegādei 13. un 14.punktā minētajām personām tiek piešķirta, ja tās mācās Ventspils pilsētas izglītības iestādēs, un kompensācija tiek noteikta mācību gada ietvaros.

18. Mēnešbiļetes braukšanai pilsētas nozīmes maršruta autobusos ar atlaidēm tiek pārdotas Ventspils autoostas kasē 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajām personām, kuras uzrāda dokumentu, kas dod tām tiesības iegādāties mēnešbiļetes.

19. Ventspils pilsētā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz attiecīgā Ventspils pilsētas vispārizglītojošā skola.

20. Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā, dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz attiecīgā Ventspils pilsētā esošā koledža vai augstskola.

21. Ventspils pilsētā deklarētajiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, dokumentu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz attiecīgā Ventspils pilsētā esošā profesionālās izglītības iestāde.

22. Šo Noteikumu 12., 15. un 16. punktā minētajām personām un ģimenēm izziņu, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests.

23. Pārvadātājs veic informācijas uzskaiti noslēgtā Sabiedriskā transporta pakalpojuma līguma ietvaros un katru mēnesi līdz mēneša 15.datumam informāciju par pasažieru skaitu, kuri izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumus tekošajā mēnesī, iesniedz:

23.1. par 10., 11., 13. un 14.punktā minētajām personām Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei;

23.2. par 9., 12., 15. un 16.punktā minētajām personām Ventspils pilsētas domes Sociālajam dienestam.

24. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde un Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests par sniegtajiem pakalpojumiem ar Pārvadātāju norēķinās 10 dienu laikā pēc 23.punktā minētās informācijas un rēķina saņemšanas no Pārvadātāja.

25. Šie Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2009.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr.7 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos" ("Latvijas Vēstnesis", 2009.gada 10.novembris, Nr.178 (4164)) ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
01.01.2014