Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Daugavpilī 2013.gada 24.janvārī (prot. Nr.2, 12.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.1 un 47.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus, nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2013.gadam, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus, kā arī nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

3.2. būves kadastrālās vērtības.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 2013.gadā netiek piemērots, ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013.gadā gadījumos, ja:

5.1. 2013. gadā tiek izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts;

5.2. 2012.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts.

6. Ja 2013.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2012.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, vadoties no 2012.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; 3.panta 1.4 daļa – vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; būves kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos; 9.panta otrā daļa – pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža; Pārejas noteikumu 40.1 punkts – pašvaldībai ir tiesības 2013.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 47.punktu, kas stājas spēkā 2012.gada 18.decembrī, augstākminētās pašvaldībām paredzētās tiesības, ja tās uzsāk piemērot ar 2013.gadu, tiek īstenotas, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņa Daugavpilī 2013.gadā nav paredzēta. Nodokļa aprēķinā tiks piemērotas likmes atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteiktajām likmēm.

Saistošo noteikumu projekts "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.gadā" (turpmāk – Noteikumi), atvieglo administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka:

– ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus,

– nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2013.gadam, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus,

– nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" ēkām, kuru nolietojums pārsniedz 85 procentus, kadastrālā vērtība ir nulle. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa bāze ir kadastrālā vērtība, arī nodoklis šādām ēkām ir nulle.

Lai veicinātu apkārtējo vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšanu vai atjaunošanu, tās būtu jāapliek ar paaugstinātu nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Lai atvieglotu administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2013.gadā neapliks ar nodokli saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garāžas).

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012.gadā saglabās nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļa maksātāju šis nodoklis 2013.gadā pieaug divas līdz trīs reizes. Pašvaldība tādējādi neiekasēs aptuveni Ls 14 526.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2013.gadā plānoti – 1 600 258, t.i., ar nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā.

Noteikumu izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetam.

 Ar Noteikumiem tiks atvieglots administratīvais slogs nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana un vides sakārtošana.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļu, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Daugavpils pilsētas pašvaldības deputātiem. Tika uzklausīti pilsētas iedzīvotāju priekšlikumi.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
13.02.2013