Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.03.2013. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Liepājā 2012.gada 20.decembrī (prot. Nr.15, 8.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Liepājas pilsētā 2013.gadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.

(Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

1.1 Bērns šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecumam, bet ja tā turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

(Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs) atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija (turpmāk – Nodokļu administrācija).

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem:

4.1. 70% apmērā personām, kurām ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss;

4.2. 50% apmērā personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir kāds no šajā apakšpunktā minētajiem bērniem).

(Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

4.1 Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.2.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, nodokļa atvieglojumu saņemšanai par kārtējo taksācijas gadu jāiesniedz Nodokļu administrācijai rakstisks iesniegums.

Par bērniem, kuru vecums ir 18 un vairāk gadi (līdz tas sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā), iesniegumam jāpievieno izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē.

Par bērniem, kuri iegūst izglītību Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt, informācija tiks iegūta no Liepājas pilsētas pašvaldības rīcībā esošo informācijas sistēmu datiem.

(Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

5. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

6. Ja personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu ir piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas vai ģimenes statuss, Nodokļu administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās personas vai ģimenes statusa anulēšanas.

(Liepājas pilsētas domes 21.02.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

7. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par 2013.gadu pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās. Par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu administrācija paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

9. Nodokļu administrācijai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Liepājas pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

10. Nodokļa maksātājs, saņemot Nodokļu administrācijas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, var:

10.1. apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās summas pareizību viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas, rakstiski vēršoties Nodokļu administrācijā;

10.2. apstrīdēt maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas pārskatīšanas rezultātu, vēršoties pie Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja;

10.3. pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā, ja nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
15.03.2013