Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 02.02.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Liepājā 2012.gada 22.novembrī (prot. Nr.14, 28.§)
Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu pieder valstij.

2. Tirdzniecības kanāls atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un savieno Liepājas ezeru ar Baltijas jūru.

3. Ūdenstilpe dabā ir iezīmēta ar krastā izvietotām vai ūdenī noenkurotām zīmēm.

4. Licencētā makšķerēšana ūdenstilpē tiek ieviesta, lai:

4.1. racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība", Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi" un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai saskaņā ar licencētās makšķerēšanas organizētāja – biedrības "Liepājas ezeri" (vienotais reģistrācijas Nr.40008082556) – plānotajiem Liepājas ezera zivju resursu atjaunošanas pasākumiem 2013.–2015.gadā, kā arī Zivsaimniecības pārvaldē 2005.gadā apstiprinātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

4.2. kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

5. Licencēto makšķerēšanu Tirdzniecības kanālā organizē biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr.40008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401; faktiskā adrese: Zvejnieku aleja 11–5, Liepāja, LV–3401; e-pasts: federacija@apollo.lv

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

6. Licencētā makšķerēšana Tirdzniecības kanālā (licencētās makšķerēšanas vietas shēma 2.pielikumā) ir atļauta:

6.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu;

6.2. no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.3. no ledus.

7. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", nosakot šādus papildu nosacījumus:

7.1. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu, kas notiek no krasta vai uz ledus;

7.2. personām līdz 16 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 14 gadu vecumam – no airu laivas;

7.3. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

7.4. makšķerējot (arī spiningojot) laikposmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas;

7.5. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādi "Uz ledus atrasties nav atļauts".

III. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

8. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

IV. LICENČU VEIDI, MAKSA PAR LICENCĒM

9. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

9.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

9.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai;

9.3. izdevumus ūdenstilpes un apkārtējās vides uzturēšanai, labiekārtošanai un sakopšanai.

10. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta, iegādājoties jebkuru no šādām licencēm:

10.1. dienas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, kā arī no laivas, laikposmā no 1.maija līdz 28./29.februārim – cena 5,69 euro (pieci euro 69 euro centi);

10.2. mēneša licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, kā arī no laivas, laikposmā no 1.maija līdz 28./29.februārim – cena 11,38 euro (vienpadsmit euro 38 euro centi);

10.3. ziemas sezonas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus, kā arī no laivas, laikposmā no 1.novembra līdz 28./29.februārim – cena 14,20 euro (četrpadsmit euro 20 euro centi).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.23; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Makšķerēšana Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam atļauta arī ar licencēm, kuras iegādātas vai saņemtas makšķerēšanai Liepājas ezerā saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā":

11.1. vasaras sezonas licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, airu laivas vai motorlaivas laikposmā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,38 euro (vienpadsmit euro 38 euro centi);

11.2. gada licenci makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas laikposmā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – cena 17,07 euro (septiņpadsmit euro 07 euro centi);

11.3. gada bezmaksas licenci makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no airu laivas vai motorlaivas laikposmā no 1.marta līdz 30.aprīlim).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.23; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

13. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, un 1. un 2.grupas invalīdiem – atļauts makšķerēt ar gada bezmaksas licenci, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai represētās personas apliecību.

14. Ar gada bezmaksas licenci atļauts makšķerēt arī politiski represētām personām, Liepājas pilsētas daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātiem iedzīvotājiem atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem sarakstiem. Šīs licences var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā. Maznodrošinātās personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss.

V. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJA

15. Katrai licencei (1.pielikums) ir šādi rekvizīti:

15.1. nosaukums un veids;

15.2. kārtas numurs;

15.3. derīguma termiņš;

15.4. licences cena;

15.5. izsniegšanas datums;

15.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

15.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

15.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

16. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

17. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

18.1. biedrība "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00;

18.2. licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju laikrakstos "Kurzemes Vārds" un "Kursas Laiks".

VI. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

19. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotāciju ieņēmumu veidošanai.

20. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

VII. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

22. Licences īpašniekam ir pienākums:

22.1. reģistrēt savu lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un ierakstot to attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā;

22.2. iesniegt lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietās vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam, kura adrese norādīta šo noteikumu 5.punktā.

23. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam liegts turpmāk iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam kārtējā un nākamajā gadā.

VIII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

24. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes tuvumā.

25. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

26. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā.

27. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

28. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajām prasībām.

29. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu.

30. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2005.gadā izstrādātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām.

31. Norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

32. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.

33. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo saistošo noteikumu prasībām.

34. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

35. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

IX. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KONTROLE

36. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori un licencētās makšķerēšanas organizētājs.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.23)

37. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

38. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

39. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

X. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PASĀKUMU PLĀNS ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

40. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2013.gada līdz 2015.gadam īsteno šādus pasākumus:

40.1. līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 tūkstošiem līdaku mazuļu katru gadu;

40.2. vēdzeļu krājumu pavairošanu, ielaižot no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

41. Atzīt par spēku zaudējušiem:

41.1. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra saistošos noteikumus Nr.28 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Loču tornim";

41.2. Liepājas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta saistošos noteikumus Nr.14 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Loču tornim"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.23 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

AIZMUGURE LICENCĒM

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU
AIZMUGURES DAĻA

LOMA ATSKAITE OBLIGĀTI JĀNODOD LICENCES IEGĀDES VIETĀ

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21

01.01.2014