Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.12.2017. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2012.gada 22.novembrī (prot. Nr.23, 9.§)
Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Profesionālās izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību par izglītības ieguvi Profesionālās izglītības kompetences centrā "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" (turpmāk – Skola).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

1.2. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" (turpmāk – izglītības programma) apguvi, tās sekmīgai īstenošanai.

1.3. Līdzfinansējumā iegūtos līdzekļus izlieto izglītības programmas mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un atvieglojumi

2.1. Līdzfinansējuma apmērs mēnesī sastāda 8,54 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

2.2. Līdzfinansējumu maksā izglītojamo vecāki (aizbildņi) mācību gada laikā.

2.3. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

2.3.1. izglītojamos, kuriem noteikta invaliditāte;

2.3.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus izglītojamos;

2.3.3. izglītojamos no trūcīgām ģimenēm – par laikposmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss;

2.3.4. izglītojamos, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējuši nodarbības – par attiecīgo laika posmu.

2.4. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:

2.4.1. izglītojamiem no ģimenēm, kuru divi vai vairāk bērni apgūst izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla";

2.4.2. izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.

2.5. Lai saņemtu atvieglojumu, izglītojamā vecāki (aizbildņi) iesniedz Skolai iesniegumu un pievieno atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu.

2.6. Atvieglojumu piešķir ar Skolas direktora lēmumu, kas tiek pieņemts 10 dienu laikā no atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu iesniegšanas Skolā.

2.7. Atvieglojums stājas spēkā ar direktora lēmuma pieņemšanas brīdi.

2.8. Izglītojamiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, noteiktā mācību maksa netiek pārrēķināta un atgriezta.

III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība un kontrole

3.1. Līdzfinansējums par katru mēnesi iemaksājams līdz tekošā mēneša 20.datumam, pamatojoties uz Skolas izsniegto rēķinu.

3.2. Līdzfinansējuma iemaksas kontroli nodrošina Skolas direktors. Izglītojamo apmeklētības uzskaiti veic profesionālās ievirzes izglītības programmas vadītājs.

3.3. Ja līdzfinansējums nav veikts vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas, izglītojamais tiek atskaitīts no Skolas.

IV. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Skolas direktora pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
22.12.2017