Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2017. - 01.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Jēkabpilī 2012.gada 8.novembrī
Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
08.11.2012. lēmumu Nr.428
(prot. Nr.26, 10.§)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta trešo daļu, 35.panta otro daļu
(Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā, kas grozīta ar 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizējo pabalstu veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

2.2. ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

2.4. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;

2.5. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā tiek uzglabāta informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām piešķirtajiem pabalstiem un atvieglojumiem;

2.6. katastrofa – notikums, kas nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus (plūdi, vētra, ugunsgrēks, radioaktīvo vai bioloģisko vielu noplūdes, u.c.).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

3. Pabalstu veidi:

3.1. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

3.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

3.3. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

3.4. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir ģimenei (personai), kura pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētā, kā arī personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta Jēkabpils pilsētā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

5. Pabalstus piešķir Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Pabalstu piešķiršanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina pabalsta pieprasītāja identitāti (izņemot gadījumus, ja personai nav piešķirts personas kods, personu apliecinošs dokuments nav izsniegts vai ir zudis) iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests):

6.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu;

6.2. citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.

8. Iesniedzot Dienestā šo noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA.

9. Dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda ģimenes (personas) sniegtās ziņas vai saņemto informāciju no fiziskām un juridiskām personām par palīdzības nepieciešamību, izvērtējot konkrēto sociālo situāciju, iesniegtos dokumentus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām un veicot dzīvesvietas pārbaudi, ja tas nepieciešams.

10. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu pārbaudes aktā, kuru paraksta pabalsta pieprasītājs vai viens no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi.

11. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

III. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

13. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

14. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

15. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

IV. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

16. Pabalstu ir tiesības pieprasīt pamatvajadzību nodrošināšanai:

16.1. katastrofu gadījumos;

16.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja ģimene (persona) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

17. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

18. Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

19. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, piešķir:

19.1. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņu u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;

19.2. ceļa izdevumu apmaksai līdz dzīvesvietai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta Jēkabpils pilsētā;

19.3. pamatvajadzību nodrošināšanai zādzību gadījumos;

19.4. ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu segšanai bērniem (starppilsētu maršrutos);

19.5. citiem mērķiem, lai novērstu konkrēto krīzes situāciju.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

20. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos uztura nodrošināšanai var piešķirt ne vairāk kā četras reizes kalendārajā gadā, izsniedzot talonu pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums. Viena talona vērtība ir 5 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

20.1 Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, piešķir mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils pilsētā, mirstīgo atlieku transportēšanas izdevumu segšanai no ārvalstīm uz Latviju.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

20.2 Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru izvērtē Dienesta Sociālās palīdzības nodaļa, ņemot vērā:

20.21. apstākļus, kādos nonākusi persona un to radītās sekas, kā arī pabalsta pieprasītāja spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības;

20.22. Naktspatversmes sociālā darba speciālista rakstisku atzinumu par personām, kuras saņem Jēkabpils naktspatversmes pakalpojumus;

20.23. Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālā darba speciālista rakstisku atzinumu par ģimeni, kurā netiek nodrošinātas bērnu pamatvajadzības.

(Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

V. Apbedīšanas pabalsts

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

21. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

22. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

23. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

24. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

25. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

26. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

VI. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

(Nodaļa svītrota ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

27. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

28. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29.1 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29.2 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29.3 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29.4 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

29.5 (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.07.2017