Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - 09.02.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2012.gada 13.septembrī
Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
13.09.2012. lēmumu Nr.334
(prot. Nr.21, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 "Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību
" 13. un 15.punktu
(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai izmaksas termiņu, veidus un GMI līmeni vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem Jēkabpils pilsētā.

2. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksā par kārtējo mēnesi saskaņā ar pabalsta aprēķinā GMI līmeņa nodrošināšanai norādītajiem izmaksas datumiem – par pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, par nākamajiem mēnešiem – attiecīgi ar mēneša intervālu.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.05.2013. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

3. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizvietot ar:

3.1. mantisku pabalstu pārtikas talonu veidā, kura vērtība ir 5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

3.2. pakalpojumu samaksu par:

3.2.1. uzturēšanos un ēdināšanu naktspatversmē;

3.2.2. citiem sociālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā pabalsta saņēmēja pamatotu lūgumu.

4. Ja atsevišķi dzīvojoša persona ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs vismaz trīs mēnešus, GMI līmenis ir 110 euro mēnesī.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.28 (sēdes protokols Nr.25, 3.§) "Saistošie noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem".

6. Ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai piešķirts līdz 2019.gada 31.decembrim, ņemot vērā GMI līmeni, kas bija spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim, pabalsta apmērs netiek pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
01.01.2020