Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.08.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Jūrmalā 2012.gada 30.augustā (prot. Nr.14, 4.p.)
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem izglītojamiem, izņemot 2.3.apakšpunktu, un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Jūrmalas pilsētas domes 08.08.2013. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

2. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir izglītojamajiem:

2.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu;

2.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurās, vērtējot bērna vecāku vai personas, kas viņus aizstāj un nepilngadīgo bērnu ienākumus, iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz 143 euro;

2.3. no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas;

2.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

2.5. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk bērnu, tai skaitā jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina izglītību izglītības iestāžu dienas nodaļās;

2.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" audzēkņiem, kuri mācās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs;

2.7. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem vecumā līdz 19 gadiem, ja pašvaldība organizēšanas izdevumus sedz 100% apmērā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.39; 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3; 18.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.14; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29; 08.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

II. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas apmērs

3. Ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā:

3.1. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

3.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas personas (ģimenes) statusu;

3.3. izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12.klasei;

3.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

3.5. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29);

3.6. Audzēkņiem no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis", kuri mācās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs;

3.7. 2.7.punktā minētajiem izglītojamajiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3; 18.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.14; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4. Ēdināšanas maksas atvieglojumi 50 % apmērā:

4.1. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu;

4.2. pirmsskolas vecuma izglītojamajiem līdz četru gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 24.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3; 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

III. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība

5. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs:

5.1. Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, vēršas pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu (1.pielikums);

5.2. Pirmsskolas izglītības iestādes atbildīgais darbinieks pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmās un sagatavo dokumentus izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes komisijā "Par maksas samazināšanu par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs" atvieglojumu noteikšanai par ēdināšanas pakalpojumiem (turpmāk – Pašvaldības komisija);

5.3. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus, rakstveidā norādot atteikuma iemeslus, pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 11.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.39; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

6. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Jūrmalas pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

6.1. Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošās izglītības iestādēs, bērnu vecāki vēršas izglītības iestādē:

6.1.1. izglītojamā vecākam vai personai, kas viņu aizstāj, kuram Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, iesniedzot iesniegumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu (1.pielikums);

6.1.2. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29).

6.2. Vispārizglītojošās izglītības iestādes atbildīgais darbinieks sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības informācijas sistēmās un sagatavo dokumentus izskatīšanai izglītības iestādes ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijai (turpmāk – Izglītības iestādes komisija).

6.3. Izglītības iestādes komisija darbojās izglītības iestādes direktora vadībā, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, Komisijā iekļaujot galveno grāmatvedi, atbildīgo darbinieku par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, izglītības iestādes padomes pārstāvi.

6.4. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29).

6.5. Izglītības iestādes komisija pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus, rakstveidā norādot atteikuma iemeslus, pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

IV. Ēdināšanas maksas apmērs

7. Pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai – atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.60 redakcijā)

8. Vispārizglītojošās izglītības iestādēs – 1,42 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

8.1 Bērnu vasaras nometņu dalībniekiem – izglītības iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai katras iestādes ēdināšanas pakalpojumu maksai dienā, kas nepārsniedz 4,27 euro dienas nometnēm un 7,11 euro diennakts nometnēm.

(Jūrmalas pilsētas domes 18.04.2013. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60)

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. 5.3. un 6.5.apakšpunktos pieņemtos lēmumus var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

10. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

11. Noteikumi publicējami Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Saistošajos noteikumos noteiktie atvieglojumi piemērojami sākot ar 2012./2013. mācību gadu.

13. Saistošo noteikumu 3.3.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

(Jūrmalas pilsētas domes 18.04.2013. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33
(prot. Nr.14, 4.p.)

(Pielikums svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33
(prot. Nr.14, 4.p.)

(Pielikums svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.33
(prot. Nr.14, 4.p.)

01.01.2014