Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.12.2012. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Jūrmalā 2012.gada 17.septembrī (prot. Nr.16, 5.p.)
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
14.panta 3.daļu, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta 1.4daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2013.gadā.

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. sagruvusi būve – ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

2.2. vidi degradējoša būve – ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.) atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai ēka vai būve, kas gada laikā nav atjaunota;

2.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ ēka vai būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;

2.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām.

2.3. cilvēku drošību apdraudoša ēka vai būve – ēka vai būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

2.4. būvei piekritīga zeme – zemes gabals vai tā daļa, kura noteikta proporcionāli būvju apbūves laukumiem, ņemot vērā būvju izvietojumu zemesgabalā, kā arī būvju apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši normatīvajam apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabala platību.

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas.

4. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2) būves kadastrālās vērtības.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.47 redakcijā)

6. Nekustamā īpašuma nodokli par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar saistošo noteikumu 5.punktā noteikto likmi un sāk maksāt ar nākamo mēnesi pēc tam, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.47 redakcijā)

7. Nekustamā īpašuma nodoklim par būvi piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 1.punktā b) apakšpunktā vai 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto likmi, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 6.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
22.12.2012