Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.12.2017. - 17.11.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Liepājā 2012.gada 30.augustā (prot. Nr.11, 4.§)
Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6.punktu
un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldībā sportistiem un viņu treneriem tiek piešķirtas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk – naudas balvas) un naudas balvu apmēru.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

2. Naudas balvas, ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE" (turpmāk – Sporta pārvalde), Liepājas pilsētas domes Sporta komisijas (turpmāk – Komisija), Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas un pastāvīgās Finanšu komitejas priekšlikumus, piešķir Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome), pieņemot Domes lēmumu.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

3. Naudas balvas pasniedz Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

4. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem, kas uzrādīti oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvas piešķir par šādām sacensībām:

4.1. Olimpiskās spēles vai Paralimpiskās spēles;

4.2. Pasaules vai Eiropas čempionāti pieaugušajiem;

4.3. Pasaules vai Eiropas čempionāti sportistiem vecumā līdz 23 gadiem;

4.4. Pasaules kausa vai Eiropas kausa, ja attiecīgajā sporta veidā Pasaules kausa izcīņa nenotiek, izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā);

4.5. Latvijas Olimpiāde vai Latvijas Jaunatnes olimpiāde.

5. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta apropriāciju.

II. IESNIEGUMA IESNIEGŠANA UN IZVĒRTĒŠANA

6. Lai varētu pretendēt uz naudas balvu saņemšanu, sporta organizācija (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai noteiktajā kārtībā atzīta sporta federācija) ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.novembrim iesniedz Sporta pārvaldē iesniegumu par sasniegumiem, kas gūti kādā no šo noteikumu 4.punktā minētajām sacensībām kārtējā gadā. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā (sacensību protokols), un naudas balvu piešķiršanai nepieciešamo informāciju (1.pielikums).

7. Gados, kad notiek Latvijas Olimpiādes un Latvijas Jaunatnes olimpiādes, Dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par sportistu apbalvošanu 30 dienu laikā pēc sacensību noslēguma.

8. Sporta pārvalde izvērtē iesnieguma, tam pievienoto dokumentu un iesniegumā minētā sasnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas informē sporta organizāciju par iesnieguma turpmāko virzību.

9. Ja Sporta pārvalde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, konstatē, ka nav iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti vai tie ir nepilnīgi, tā nosūta attiecīgajai sporta organizācijai rakstisku pieprasījumu sniegt precizētu informāciju. Precizēto informāciju sporta organizācija sniedz 10 darbdienu laikā pēc Sporta pārvaldes pieprasījuma saņemšanas dienas.

10. Sporta pārvalde apkopo iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu prasībām, un iesniedz tos izvērtēšanai Komisijā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

11. Iesniegums izvērtēšanai Komisijā netiek iesniegts un par to iesniedzējam tiek paziņots, ja:

11.1. iesniegumu nav iesniegusi sporta organizācija;

11.2. iesniegumā minētais sasniegums gūts sacensībās, kas neatbilst šo noteikumu 4.punktam;

11.3. sporta organizācija pēc šo noteikumu 9.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nav iesniegusi precizētu informāciju;

11.4. naudas balvas pretendents pārkāpis sportiskās ētikas normas oficiālajās sacensībās un tas ir oficiāli fiksēts.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

12. Komisija, izstrādājot priekšlikumu Domei par naudas balvu piešķiršanu, izvērtē sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu un sportistu vai komandu skaitu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

III. NAUDAS BALVU APMĒRS

13. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Liepājas pilsētu, piešķir naudas balvas saskaņā ar 2.pielikumu.

14. Ja sportistam kalendārajā gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem var tikt piešķirta naudas balva, par katru sasniegumu naudas balvu piešķir saskaņā ar 2.pielikumu.

15. Sportistu trenerim piešķir naudas balvas līdz 50% apmērā no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām summām. Treneri, kuram piešķirt naudas balvu, norāda sportists.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

16. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

17. Sportistiem, kas pārstāv Liepājas pilsētu ne olimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 šo noteikumu 2.pielikumā minētajām summām.

17.1 Veicot aprēķinus par naudas balvu piešķiršanu, naudas balvas apmērs nedrīkst būt mazāks par 80,00 EUR.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

18. Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

19. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2004.gada 23.decembra nolikumu Nr.34 "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes nolikums par labāko sportistu apbalvošanu".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

1.pielikums

Liepājas pilsētas domes
2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.03.2015. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

A
OBLIGĀTI AIZPILDĀMS VISĀM SORTA ORGANIZĀCIJĀM


Sporta veids/ disciplīna
olimpiskais/ neolimpiskais
(nosvītrot neatbilstošo)


Vārds, uzvārds
vai
komandas nosaukums


Sportists (sportisti) vai komanda, kas uzrādījusi izcilu sasniegumu sportā

1.
2.
3.
Minētā sportista (sportistu) vai komandas treneris 
Sacensību pilns nosaukums, norises datums, norises valsts un vieta 
Izcīnītā vieta 
Dalībnieku kopskaits (sporta veidā un disciplīnā) 
Sacensībās piedalījušos valstu skaits (sporta veidā un disciplīnā) 
Norāde uz vietu internetā, kur publicēti oficiālie rezultāti 

B
OBLIGĀTI AIZPILDĀMS VISĀM NEOLIMPISKO SPORTA VEIDU SPORTA ORGANIZĀCIJĀM


Starptautiskās sporta federācijas statuss IOC, IPC vai cits 
Starptautiskās sporta federācijas biedru skaits un dibināšanas gads 
Pēdējā Latvijas čempionāta datums un norises vieta, dalībnieku skaits attiecīgajā sporta veidā un disciplīnā 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

 
(iesniedzējs amats, vārds, uzvārds, paraksts, kontakttālrunis)

201__.gada ___________________

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.14

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 09.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

Vieta

Olimpiskās (paraolimpiskās) spēles
(EUR)

Pasaules čempionāts
(EUR)

Eiropas čempionāts
(EUR)

Latvijas Olimpiādē
(EUR)

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
(EUR)

  

sportisti
16 - 18 gadi

sportisti
19 - 23 gadi

pieaugušie

sportisti
16 - 18 gadi

sportisti
19 - 23 gadi

pieaugušie

Individuālajos veidos

Komandu sporta veidos

Individuālajos veidos

Komandu sporta veidos

1.

7 200,00

600,00

700,00

1 500,00

450,00

550,00

750,00

320,00

1500,00

160,00

750,00

2.

5 700,00

550,00

650,00

1 200,00

400,00

500,00

700,00

270,00

1200,00

120,00

600,00

3.

4 300,00

500,00

600,00

900,00

350,00

450,00

650,00

220,00

900,00

80,00

450,00

4.

2 900,00

  

750,00

  

600,00

    

5.

1 450,00

  

600,00

  

550,00

    

6.

1 200,00

          
19.12.2017