Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 03.07.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/11

Carnikavā 2012. gada 20. jūnijā
Par atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012. gada 20. jūnija lēmumu (prot. Nr. 13, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā pašvaldība sniedz novadā deklarētajām ģimenēm atbalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – Atbalsts) noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā;

1.2. kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par Atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Atbalstu;

1.3. saskaņā ar noteikumiem pieņemto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

II. Atbalsta apmērs un tiesības to saņemt

2. Atbalstu saskaņā ar noteikumiem piešķir, ja bērns dzimis, adoptēts vai aizbildnība nodibināta, sākot no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

3. Tiesības saņemt Atbalstu 142.29 euro apmērā par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās jaundzimušā bērna dzīvesvieta un viena no viņa vecākiem dzīvesvieta nepārtraukti, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un Atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/30)

4. Tiesības saņemt Atbalstu 142.29 euro apmērā par katru bērnu ir personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, ja šīs personas dzīvesvieta nepārtraukti, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna adoptēšanas vai aizbildnības noteikšanas un Atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/30)

5. Atbalstu nepiešķir, ja:

5.1. bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;

5.2. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

5.3. Atbalsts piešķirts citā pašvaldībā.

III. Atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Lēmumus par Atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Atbalstu noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem Carnikavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

7. Lai saņemtu Atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt Atbalstu. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, ka apliecina bērna adoptēšanas vai aizbildnības nodibināšanas faktu.

8. Atbalstu var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

9. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Noslēguma jautājums

10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.01.2014