Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.129

Valmierā 2012.gada 19.jūlijā
Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
19.07.2012. sēdes lēmumu Nr.191
(prot. Nr.10, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. punktu,
Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
48.1 panta otro daļu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objektos" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtības un drošības nosacījumus, kuri ir saistoši visām personām, kas apmeklē Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objektus – Valmieras pilsētas Skeitparku, atpūtas objektu Jāņa Daliņa ielā 6 un publiskajos ūdeņos Gaujas upē esošās Kazu krāces (turpmāk tekstā visi kopā saukti – Objekti).

2. Valmieras pilsētas aktīvās atpūtas objekti Valmieras pilsētas Skeitparks un atpūtas objekts Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, ir Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašums, bet Gaujas upē esošās Kazu krāces ir publiskie ūdeņi, kurās izveidotās airēšanas slaloma trases aprīkojums pieder Pašvaldībai.

3. Šajos Noteikumos minētie Objekti ir:

3.1. Valmieras pilsētas Skeitparks, kura sastāvā ietilpst būves un to elementi, elektroapgaismojums, stādījumi un Skeitparka aprīkojums. Skeitparks atrodas publiskās brīvdabas slidotavas teritorijā Rīgas ielā 43A, Valmierā,

3.2. atpūtas objekts Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, kura sastāvā ietilpst būves un to elementi, brīvdabas aktīvās atpūtas laukumi un to aprīkojums,

3.3. airēšanas slaloma trase ar aprīkojumu Gaujas upē pie Kazu krācēm.

4. Objektu apmeklēšana un izmantošana ir bez maksas. Maksas pakalpojumu sniegšanai Objektos ir nepieciešama Pašvaldības rakstiska atļauja.

5. Par kārtību un drošību Objektos atbild Objektu apmeklētāji.

5.1 (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332)

II. Kārtības un drošības nosacījumi

6. Kārtības un drošības nosacījumi Valmieras pilsētas Skeitparkā:

6.1. Skeitparks ir brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu no plkst. 07.00 līdz 23.00. Atsevišķos gadījumos (publisku pasākumu, sacensību laikā) Skeitparks izmantojams tikai ar Pašvaldības atļauju,

6.2. Skeitparkā aizliegts:

6.2.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

6.2.2. smēķēt;

6.2.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

6.2.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

6.2.5. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu publisku pasākumu laikā ar Pašvaldības atļauju);

6.2.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;

6.2.7. patvaļīgi izvietot informācijas nesējus;

6.2.8. patvaļīgi pārvietot Skeitparka elementus;

6.2.9. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

6.2.10. izmantot Skeitparka elementus aktīvai atpūtai bez ķiveres un roku, kāju aizsargiem;

6.2.11. izmantot elementus un aprīkojumu ar tam nepiemērotu inventāru;

6.2.12. braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus;

6.2.13. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332),

6.3. sabiedrisko un masu pasākumu rīkošanai Skeitparkā jāsaņem atļauja Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332)

7. Kārtības un drošības nosacījumi atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā:

7.1. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145);

7.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.145);

7.3. atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, aizliegts:

7.3.1. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.2. izvest suņus un citus mājdzīvniekus atpūtas objektā un peldināt tos;

7.3.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.4. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.5. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt brīdinājuma zīmes;

7.3.6. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.7. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.8. ūdenī lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;

7.3.9. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.10. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.3.11. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 332);

7.4. sabiedrisko un masu pasākumu rīkošanai atpūtas objektā Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, jāsaņem atļauja Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 145)

8. Kārtības un drošības nosacījumi airēšanas slaloma trasē Gaujas upē pie Kazu krācēm:

8.1. šo Noteikumu 8.3.1. punktā noteiktā prasība par kuģošanas līdzekļa vilkšanu tauvā neattiecas uz sportistiem, kuri izmanto airēšanas slaloma trasi treniņu un sacensību vajadzībām;

8.2. ūdens satiksmes dalībniekiem Gaujas upē pie Kazu krācēm aizliegts:

8.2.1. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt brīdinājuma zīmes;

8.2.2. traucēt treniņu un sacensību norisi airēšanas slaloma trasē;

8.3. ūdens satiksmes dalībnieku pienākumi ir:

8.3.1. kuģošanas līdzekli vilkt tauvā pāri Kazu krācēm, izkāpšanai krastā izmantojot īpaši tam paredzētas vietas, ja visas kuģošanas līdzeklī esošās personas nav ietērptas atbilstoša izmēra glābšanas vestēs, kas nodrošina konkrētās personas peldspēju;

8.3.2. ievērot noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

8.3.3. ievērot Pašvaldības uzstādītās brīdinājuma zīmes.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 332 redakcijā)

9. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.223)

10. Saistošie noteikumi ir publiski pieejami Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī izvietoti redzamā vietā Objektos.

III. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

11. Par Noteikumu normu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz sešām naudas soda vienībām.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 332 redakcijā)

12. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 332 redakcijā)

13. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 332 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

14. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece V.Dundure
31.03.2021