Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.05.2022. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/12

Carnikavā 2011. gada 25. maijā
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 25. maija lēmumu (prot. Nr. 10, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 8., 10. un 11. apakšpunktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 3. un 16.1 punktiem
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/11; 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16; 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/5)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumu nosaka Carnikavas novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodeva) uzlikšanas kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību, izņemot nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu un pašvaldības simbolikas izmantošanu, kas noteiktas ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) attiecas uz visu Carnikavas novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.

3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Carnikavas novada pašvaldības budžetā.

4. Nodevas iekasē, veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosaka un iekasē nodevas par:

5.1. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022);

5.2. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022);

5.3. (svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16);

5.4. tirdzniecību publiskās vietās;

5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

5.6. laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu;

5.7. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022);

5.8. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022).

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

6. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

7. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

8. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

9. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

10. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

11. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

12. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022)

IV. Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

13. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

14. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

15. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

16. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

17. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

V. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

18. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās maksā personas, kuras tirgojas publiskās vietās.

19. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:

Nr. p. k.Nodevas objekts – tirdzniecība publiskās vietāsPeriods, par kuru veicama apmaksaNodevas likme (EUR)Atlaides apmērs maznodrošinātām un politiski represētām personām
Juridiskām un fiziskām personām
19.1.Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietāKalendārais mēnesis21,3050%
19.1.1.Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietāKalendārā nedēļa10,7050%
19.1.2.Par ielu tirdzniecību pastāvīgā, pašvaldības iekārtotā tirdzniecības vietāKalendārā diena3,00Nav
19.2.Par ielu tirdzniecību ar pašvaldību saskaņotā, pastāvīgā tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot:Kalendārais mēnesis10,0050%
19.2.1.Par ielu tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punktaKalendārais mēnesis14,20Nav
19.3.Par ielu tirdzniecību pastāvīgā tirdzniecības vietā pludmales joslā, izņemot:Kalendārais mēnesis142,30Nav
19.3.1.Saldējuma tirdzniecība ārpus tai paredzētās pastāvīgās tirdzniecības vietasKalendārais mēnesis14,20Nav
19.4.Par īslaicīgu ielu tirdzniecību publisku pasākumu laikā un vietāViena diennakts4,30Nav
19.5.Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publisku pasākumu laikā un vietāViena diennakts14,20Nav

(Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/11 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018.; sk. grozījumu 2. punktu)

20. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas:

20.1. Carnikavas novada pašvaldības iestādes;

20.2. I un II grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu);

20.3. Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss (uzrādot novada sociālā dienesta izziņas oriģinālu);

20.4. nepilngadīgie, kuri, ievērojot normatīvo aktu prasības, veic preču pārdošanu no mācībām brīvajā laikā (uzrādot skolēna apliecības oriģinālu);

20.5. fiziskas personas, tai skaitā aizbildņi, viens no audžuvecākiem un viens no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni (uzrādot bērnu dzimšanas apliecību, laulības apliecības oriģinālu; bāriņtiesas lēmuma, kas pamato audžuvecāka (audžuģimenes) vai aizbildņa statusu, apliecinātu norakstu vai kopiju);

20.6. Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/11)

VI. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Ādažu novada domes 25.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022)

21. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

22. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

23. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 25.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34/2022)

24. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/14)

VII. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

25. Nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu maksā personas, kuras Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos – ūdenstilpju tauvas joslā, kuru platumu nosaka normatīvie akti, tur laivas, motorlaivas vai jahtas.

26. Nodevu maksā laivu, motorlaivu un jahtu īpašnieks.

27. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu iemaksājama Carnikavas novada budžetā līdz katra kalendārā gada 1.jūnijam par konkrēto kalendāro gadu.

28. Nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu, ja apstāšanās laiks pie krasta pārsniedz vienu diennakti, tiek noteikta – EUR 71.14 gadā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/42)

29. Atlaide 50 % apmērā no šo noteikumu 28. punktā noteiktās nodevas tiek piemērota mazizmēra kuģošanas līdzekļu īpašniekiem par zvejā izmantojamo mazizmēra kuģošanas līdzekli, kurš tiek izmantots komercdarbībā zvejniecībai, atbilstoši Carnikavas novada domes izsniegtajai speciālajai atļaujai (licencei).

30. No nodevas par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu atbrīvojami valsts glābšanas (avāriju) dienesti, Valsts robežsardze un ostu pārvaldes par tām piederošo laivu, jahtu un motorlaivu novietošanu, kā arī Carnikavas novada pašvaldības iestādes.

VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

31. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

32. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

33. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

34. (Zaudējis spēku  ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

35. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

36. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

VII. Nodeva par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību

(Nodaļa zaudējusi spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

37. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

38. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

39. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

40. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

41. (Zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022)

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Šajos noteikumos noteikto pakalpojumu sniegšanu, kuri tiek aplikti ar pašvaldības nodevām, nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienības un Carnikavas novada pašvaldības iestādes atbilstoši to kompetencei:

42.1. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022);

42.2. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2022);

42.4. nodevu par tirdzniecību publiskās vietās – Carnikavas novada pašvaldības amatpersona, kurai šāds pienākums deleģēts ar domes lēmumu (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants);

42.5. nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās – administrē Carnikavas novada Būvvalde;

42.6. nodevu par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu – administrē Carnikavas novada pašvaldības policija;

42.7. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022);

42.8. (zaudējis spēku ar Ādažu novada domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2022).

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 redakcijā, kas grozīta ar 17.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/15)

42.1 Visu šajos noteikumos noteikto pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrs.

(Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/5 redakcijā)

43. Kopējo kontroli par pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu vadības nodaļa (turpmāk – Finanšu vadības nodaļa). Finanšu vadības nodaļa nodrošina informācijas par katras nodevas iekasēšanu un izlietojumu iepriekšējā gadā izvietošanu Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS" un mājaslapā www.carnikava.lv līdz nākošā gada 1. martam.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/28 redakcijā)

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem šādus saistošos noteikumus:

44.1. Rīgas rajona Carnikavas pagasta padomes 03.02.1998. saistošie noteikumi "Par Carnikavas pagasta pašvaldības nodevām";

44.2. Rīgas rajona Carnikavas pagasta padomes 16.01.2001. saistošie noteikumi Nr. 1/2002 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu";

44.3. Rīgas rajona Carnikavas novada domes 17.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 2008/19 "Nodeva par Carnikavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām".

45. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts", bet ne agrāk kā 01.06.2011.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes 2011. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/28
ATSKAITE
par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā

(Pielikums svītrots ar Carnikavas novada domes 22.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/16)

28.05.2022