Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.04.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/10

Carnikavā 2011. gada 23. martā
Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 23. marta lēmumu (prot. Nr. 6, 16. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu un likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta "g" apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi, kurā noteikta maksāšanas kārtība un likmes.

2. Aģentūra, nodrošinot Carnikavas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildi, savas kompetences ietvaros sniedz maksas pakalpojumus Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus, pie nosacījuma, ka tai ir pieejami resursi attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanai noteiktajā laikā, šādiem lietotājiem:

3.1. valsts un pašvaldību iestādēm,

3.2. privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/4)

4. Aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumi par pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt aģentūras katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus aģentūra izmanto pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu finansēšanai.

5. Aģentūra līdz katra gada 31. maijam rakstiski iesniedz domei pārskatu par katra konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai veiktajām faktiskajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 2 % (divus procentus), aģentūra vienlaikus ar pārskatu sagatavo saistošo noteikumu grozījumu un pakalpojumu maksas izmaiņu projektu, kuram pievieno informāciju un dokumentus, kas apliecina pakalpojumu maksas projektā iekļauto izmaksu pamatojumu.

6. Par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem lietotāji norēķinās bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz aģentūras izsniegtajā rēķinā vai maksājuma kvītī norādītajiem bankas kontiem, ievērojot norādīto samaksas termiņu, vai par atsevišķiem pakalpojumiem – pirms pakalpojuma saņemšanas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu bez rēķina izrakstīšanas.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Pielikums
Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/10
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums Carnikavas novada domes 19.02.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/3 redakcijā)

1. Administrācijas sniegtie pakalpojumi

Nr.p.k.Pakalpojumu nosaukumsDaudz.Cena euro ar PVNNorēķinu kārtība
1.Atkārtota maksājuma paziņojuma sagatavošana1 lapa2,07saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
2.Izziņas izsniegšana par komunālo pakalpojumu samaksu/parādu1 lapa5,01saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
3.Rakstāmpapīra loksnes A4 formāta 1 lappuses kopēšana1 lpp0,16saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti

2. Informācijas paziņojumu izvietošana uz informatīvajiem stendiem

Nr.p.k.Pakalpojumu nosaukumsDaudz.Cena euro ar PVNNorēķinu kārtība
4.Maksa par informācijas izvietošanu uz vienu nedēļu:Informācija tiek izvietota uz 7 informatīvajiem stendiem  
4.1.fiziskām personām:  norādītajā pasta nodaļā skaidrā naudā, norādot pakalpojuma veidu vai ar pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu
 lapa A6 formātā 0,70 
 lapa A5 formātā 1,39 
 lapa A4 formātā 2,80 
 lapa A3 formātā 5,59 
    
4.2.juridiskām personām*****  saskaņā ar rēķinu
 lapa A6 formātā 3,48 
 lapa A5 formātā 6,97 
 lapa A4 formātā 13,99 
 lapa A3 formātā 27,96 
 
5. Informatīvā paziņojuma izvietošana steidzamības kārtā, iesniegšanas dienā – koef.2.00 

3. Citi pakalpojumi

Nr.p.k.Pakalpojumu nosaukumsDaudz.Cena euro ar PVNNorēķinu kārtība
6.Autostāvvietas izmantošana pašvaldības stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā *Minimālā maksa1,21**bezskaidras naudas norēķinu veidā
Pirmā stunda1,21**
Otrā stunda1,21**
No trešās stundas3,00/h**
7.Namu numurzīmju pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana1 gb15,20saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
8.Viensētas vai ielu nosaukuma plāksnes pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana1 gb18,20saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
9.Nosēdaku notekūdeņu pieņemšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzēja Laivu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā1 m33,04saskaņā ar pakalpojumu līgumā norādīto rēķinu
10.P/a "Carnikavas Komunālserviss" valdījumā esošā autohidropacēlāja Mercedes Benz izmantošana1 izsaukuma pakalpojuma noformējums3,61saskaņā ar izrakstīto rēķinu
1 km***0,59
1 darba/h****20,50

* stāvlaukumā laika periodā no 1.maija līdz 30.septembrim plkst.8:00 – 20:00.

** no maksas par autostāvvietas izmantošanas ir atbrīvoti:

– transportlīdzekļu īpašnieki – personas ar I un II grupas invaliditāti;

– transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukumu izmantošana nepieciešama personu ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai;

– daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju;

– juridiskās personas, kurām stāvlaukumu izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.

*** tiek aprēķināts, sākot no tehnikas vienības izbraukšanas brīža no p/a "Carnikavas Komunālserviss" teritorijas Jomas ielā 5, Carnikavā, līdz tehnikas vienības atgriešanās brīdim p/a "Carnikavas Komunālserviss" teritorijā Jomas ielā 5, Carnikavā.

**** tiek aprēķināts, sākot no tehnikas vienības darba veikšanas uzsākšanas brīža, līdz tehnikas vienības darba veikšanas pabeigšanas brīdim (kravas iekraušana, izkraušana; kravas/ cilvēku pacelšana).

***** no maksas par informācijas paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem ir atbrīvotas biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kuras uz informatīvajiem stendiem vēlas izvietot informācijas paziņojumu par Carnikavas novadā organizētām aktivitātēm. Informācijas paziņojumu var izvietot ne ilgāk kā uz divām nedēļām. Informācijas paziņojumi tiek izvietoti gadījumā, ja uz informatīvajiem stendiem ir brīva vieta.

07.04.2020