Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.11.2020. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Jēkabpilī 2012.gada 19.jūlijā
Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
19.07.2012. lēmumu Nr.263 (prot. Nr.17, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumu, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus (turpmāk – prasmju veicināšanas pasākumi), organizēšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

2. Prasmju veicināšanas pasākumus īsteno Jēkabpils pilsētas pašvaldība vietās, kurās vismaz četrus mēnešus pirms klienta iesaistes uzsākšanas darba tiesisko attiecību ietvaros prasmju veicināšanas pasākumus nav veikusi cita persona, izņemot gadījumus, ja prasmju veicināšanas darbus iepriekš veicis bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” vai pasākuma “Apmācība praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” ietvaros vai arī persona pildījusi Jēkabpils Sociālā dienesta (turpmāk – dienests) noteiktos pienākumus atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam (turpmāk – pasākumu īstenošanas vietas).

3. Prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanu organizē dienests sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta Komunālās saimniecības nodaļu (turpmāk – saimnieciskā nodaļa) atbilstoši darba aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 24.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

4. Prasmju veicināšanas pasākumos var iesaistīt tos dienesta darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību trīs mēnešus pēc kārtas (turpmāk – klients), izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajā daļā minētās personas, neizslēdzot iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai citu apgādājamo, ja nav citas iespējas nodrošināt aprūpi, piedalīties rehabilitācijas pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, stāties darba tiesiskajās attiecībās vai gūt ienākumus no darba.

5. Klientu prasmju veicināšanas pasākumos iesaista trīs mēnešus kalendārajā gadā. Klientu prasmju veicināšanas pasākumos var iesaistīt atkārtoti vēl uz trīs mēnešiem.

6. Klientu bez atlīdzības nodarbina pasākumu īstenošanas vietās divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām, bet ne vairāk kā četras dienas.

7. Dienesta tiesības:

7.1. samazināt sociālās palīdzības pabalstu mājsaimniecībai par klienta daļu vai pārtraukt sociālās palīdzības pabalsta izmaksu klientam, ja klients bez attaisnojoša iemesla ir vienpusēji atkāpies no līguma;

7.2. vienpusēji atkāpties no līguma, ja klients pilnībā ir atjaunojis savas darba un sociālās iemaņas.

II. Prasmju veicināšanas pasākumu izpildes organizēšana

8. Dienesta Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darba speciālists (turpmāk – sociālā darba speciālists), ņemot vērā šo noteikumu 4.punktā noteikto un izvērtējot klienta izglītību, darba un sociālās prasmes, slēdz ar klientu vienošanos par līdzdarbību, paredzot, ka klientam jāiesaistās prasmju veicināšanas pasākumos un sastāda norīkojumu prasmju veicināšanas pasākumu veikšanai pasākumu īstenošanas vietās. Vienu norīkojuma eksemplāru izsniedz klientam, otru pievieno klienta lietai, trešo pēc saimnieciskās nodaļas lūguma izsniedz saimnieciskajai nodaļai. Klients ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis norīkojumu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

9. Klientu nedrīkst iesaistīt prasmju veicināšanas pasākumos normatīvajos aktos noteiktajās svētku dienās un nakts stundās no plkst.22:00 līdz plkst.06:00 un paaugstinātas bīstamības aktivitātēs.

10. Norīkojumā norāda:

10.1. norīkojuma numuru un sastādīšanas datumu;

10.2. sociālā darba speciālista vārdu, uzvārdu, kurš norīko klientu;

10.3. klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

10.4. klienta tālruņa numuru;

10.5. klienta iesaistīšanas ilgumu prasmju veicināšanas pasākumos, norādot mēnešu skaitu;

10.6. ierašanās vietu un adresi, datumu un laiku, kad klientam jāierodas saimnieciskajā nodaļā;

10.7. saimnieciskās nodaļas atbildīgo personu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

11. Sociālā darba speciālists izskaidro klientam prasmju veicināšanas pasākumu izpildes nosacījumus, kārtību un prasmju veicināšanas pasākumu neizpildes sekas atbilstoši šiem noteikumiem un sociālās palīdzības sniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Norīkojumā norādītajā datumā un laikā klientam jāierodas saimnieciskajā nodaļā, lai sastādītu prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas grafiku (turpmāk – prasmju īstenošanas grafiks) un noslēgtu līgumu par darba un sociālo prasmju veicināšanu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

13. Prasmju īstenošanas grafiku sastāda saimnieciskā nodaļa, saskaņojot to ar sociālā darba speciālistu, kurš norīkoja klientu, un klientu. Saskaņoto prasmju īstenošanas grafiku sociālā darba speciālists un klients apliecina ar parakstu. Vienu prasmju īstenošanas grafika eksemplāru izsniedz saimnieciskajai nodaļai, otru – klientam, trešo – sociālā darba speciālistam pievienošanai klienta lietai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

14. Prasmju īstenošanas grafikā norāda:

14.1. prasmju īstenošanas grafika numuru, kas atbilst norīkojuma numuram, un sastādīšanas datumu;

14.2. pašvaldības nosaukumu;

14.3. saimnieciskās nodaļas norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

14.4. klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

14.5. sociālā darba speciālista vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

14.6. prasmju īstenošanas grafika saskaņošanas datumu;

14.7. datumus, kuros klients veiks prasmju veicināšanas pasākumus;

14.8. darba laiku, norādot plānotās prasmju veicināšanas pasākumos iesaistīšanas stundas;

14.9. prasmju veicināšanas pasākumu izpildes vietu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

15. Ja klients prasmju veicināšanas pasākumos piedalīsies ilgāk nekā sešas stundas dienā, sastādot prasmju īstenošanas grafiku, paredz pārtraukumu. Pārtraukums piešķirams ne vēlāk kā pēc četrām stundām no prasmju veicināšanas pasākumu sākuma un tas nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Pārtraukumu neieskaita prasmju veicināšanas pasākumu izpildes laikā.

16. Saimnieciskā nodaļa, dienests un klients slēdz trīspusēju līgumu par darba un sociālo prasmju veicināšanu, nosakot prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas periodu, pasākumu īstenošanas vietas adresi (ja iespējams), prasmju veicināšanas pasākumu uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus un kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību. Saimnieciskā nodaļa līgumu slēdz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

17. Saimnieciskā nodaļa prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros nodrošina:

17.1. prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās pasākuma īstenošanas vietas;

17.2. prasmju veicināšanas pasākumu vadītāju pasākumu īstenošanas vietā, kas palīdz saglabāt, atjaunot vai iegūt darba un sociālās iemaņas, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas par pienākumiem un ar to izpildi saistītajām prasībām, ierāda drošus darba paņēmienus, kā arī kontrolē klientiem uzticēto pienākumu izpildi un kvalitāti;

17.3. prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamos materiālus, inventāru un individuālos aizsardzības līdzekļus;

17.4. klientu instruēšanu un apmācību par ugunsdrošības, darba aizsardzības un ar to saistītajiem noteikumiem prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas laikā un darba aizsardzības prasību ievērošanu pasākumu īstenošanas vietās atbilstoši ugunsdrošību, darba aizsardzības un ar to saistīto pasākumu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

17.5. pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai pasākumu īstenošanas vietās, kā arī pieejamību medicīnisko materiālu minimumam;

17.6. obligāto veselības pārbaužu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

17.7. klienta nelaimes gadījumu apdrošināšanu pasākumu īstenošanas vietās vai darbspējas zuduma vai nāves gadījuma radīto seku atlīdzināšanu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

III. Pasākumu izpildes kontrole

18. Dienests kontrolē, kā klients veic prasmju veicināšanas pasākumus:

18.1. sazinoties ar saimniecisko nodaļu;

18.2. ierodoties pasākumu īstenošanas vietā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

19. Par prasmju veicināšanas pasākumos nostrādātām stundām uzskata tikai tās stundas, kuras klients strādā pasākumu īstenošanas vietā saskaņā ar prasmju īstenošanas grafikā noteiktajiem laikiem.

20. Par prasmju veicināšanas pasākumu neizpildi uzskatāmi gadījumi, kad:

20.1. saimnieciskā nodaļa paziņo dienestam, ka klients bez attaisnojoša iemesla nav ieradies pasākumu īstenošanas vietā;

20.2. sociālā darba speciālists ierodas pasākumu īstenošanas vietā un konstatē, ka klients tur neatrodas, un sociālā darba speciālists nav informēts par neierašanās iemesliem;

20.3. saimnieciskā nodaļa paziņo dienestam, ka klients atstājis pasākumu īstenošanas vietu pirms prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas beigām, iepriekš par to neinformējot saimniecisko nodaļu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 15.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

21. Par attaisnotu prasmju veicināšanas pasākumu kavējumu tiek uzskatīts kavējums, par kuru, ja iespējams, ir paziņots pasākumu vadītājam un ja:

21.1. klientam ir iestājusies pārejoša darbnespēja;

21.2. klients kopj slimu bērnu;

21.3. kavējuma dienā klients izglītības iestādē kārto ieskaites, eksāmenus vai aizstāv diplomdarbu;

21.4. klients saistībā ar piedalīšanos prasmju veicināšanas pasākumos veic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē;

21.5. klients ne ilgāk kā divas darba dienas nepiedalās prasmju veicināšanas pasākumos sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa (brāļa, māsas, vecvecāka) nāvi;

21.6. klients, pamatojoties uz izsaukumu, atrodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā;

21.7. klients ārstniecības iestādē nodod asinis;

21.8. klients piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos vai citos darba meklēšanas pasākumos;

21.9. ir iestājušies citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no klienta gribas.

22. Klientam, iestājoties kādam no šo noteikumu 21.punktā minētajiem kavējumiem, ne vēlāk kā līdz prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanas sākumam jāinformē, ja iespējams, pasākumu vadītājs.

23. Klientam ir pienākums pierādīt šo noteikumu 21.punktā minēto kavējumu iestāšanās faktu, iesniedzot prasmju veicināšanas pasākumu vadītājam kavējumu apliecinošu dokumentu.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
03.11.2020