Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/28

Carnikavā 2010. gada 22. septembrī
Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 22. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 6. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 4. daļu,
"Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma"
32. pantu, 34. panta 2. daļu un 35. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka zupas piešķiršanas kārtību un "Zupas virtuves" (turpmāk – zupas virtuve) darba laiku un pabalsta piešķiršanas un izsniegšanas kārtību.

2. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai (turpmāk tekstā – pabalsts) ir mantisks pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām personām pamatvajadzību apmierināšanai.

II. Zupas piešķiršanas kārtība

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Carnikavas novadā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

4. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai tiek piešķirts talonu veidā:

4.1. Carnikavas novadā deklarētām personām – uz vienu mēnesi;

4.2. pārējos gadījumos – uz 5 dienām.

5. Taloni nozaudēšanas gadījumā netiek atjaunoti.

6. Talonus gatavo un izsniedz Carnikavas novada Sociālais dienests, uz talona jābūt norādītam mēnesim un gadam, kurā zupu var saņemt, talona numuram un iestādes "Sociālais dienests" spiedoga nospiedumam.

III. "Zupas virtuves" darba laiks un pabalsta izsniegšanas kārtība

7. Zupas virtuve darbojas katru darba dienu laikā no 1. novembra līdz 1. maijam.

8. Ēdiena porcijas tiek izsniegtas apmaiņā pret pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" piešķirtajiem taloniem.

9. Viena talona vērtība ir 1 litrs zupas.

10. Vienā ēdiena izdales reizē persona saņem 1 litru zupas.

11. Ēdienu izsniedz līdzi nešanai personai piederošos slēgtos traukos:

11.1. Carnikavā, Kalmju ielā 2, laukumā pie iekārtotajām tirdzniecības vietām no plkst. 13.00 – 14.00;

11.2. Kalngalē, Cīruļu ielā 10 no plkst. 11.00 – 11.45;

11.3. Garciemā, Mežciema ielā 12 no plkst. 12.00 – 12.30;

11.4. Gaujā pie dzelzceļa stacijas no plkst. 14.15 – 14.45.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Zupas virtuvi organizē pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" un to finansē no pašvaldības budžeta.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
02.11.2010