Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.04.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/19

Carnikavā 2010. gada 21. jūlijā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
21.07.2010. lēmumu (prot. Nr. 14, 27. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām
43. panta 4. daļu, LR likuma “Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums
35. panta 3. un 4. daļu, LR likuma
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā25. pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Carnikavas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) sniegšanas un saņemšanas kārtību, pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Pašvaldība izmaksā 3. punktā minētos pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

3. Pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgu personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

4. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši norādītajai adresei un:

4.1. personai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo noteikumu 5. punktā minēto;

4.2. personai (ģimenei) nav noslēgts uztura līgums;

4.3. persona (ģimene) nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

4.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus.

5. Par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē netiek uzskatīti:

5.1. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu;

5.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

5.3. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

6. Carnikavas novada domes noteiktais ienākumu līmenis, kuru izvērtējot Sociālais dienests lemj par pabalstu piešķiršanu maznodrošinātiem, ir:

6.1. 65 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vienam ģimenes loceklim;

6.2. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī – vientuļam, kuram nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku (Civillikuma 188. pants), atsevišķi dzīvojošam vecuma vai nestrādājošam invaliditātes 1. vai 2. grupas pensijas saņēmējam;

6.3. 85 % no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās darba algas valstī vienam ģimenes loceklim, ja ģimenē ir tikai pensionāri un I vai II grupas nestrādājošs invalīds.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/30 redakcijā)

II. Pabalstu piešķiršanas kārtība

7. Par pabalstu piešķiršanu un atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam lemj Sociālais dienests, izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālos resursus atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums33. panta prasībām.

8. Ģimenei (personai), kura pieprasa pabalstu un kurai tiek piešķirts maznodrošinātai (ģimenei) personai, ir šādi līdzdarbības pienākumi:

8.1. atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt tās pastāvīgo dzīves vietu;

8.2. meklēt darbu un izmantot katru iespēju palielināt savus ienākumus, iesaistīties līdzdarbības pienākumos, nodarbinātību veicinošos pasākumos vai sabiedriski lietderīgajos darbos;

8.3. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums piedalīties sabiedriskajos darbos, nodarbinātību veicinošos vai profesionālo iemaņu apgūšanas vai pilnveidošanas pasākumos;

8.4. ja ģimenē kādam no tās locekļiem ir atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu) problēmas, viņam ir pienākums izmantot Sociālā dienesta piedāvātu (pēc konsultācijas ar ārstu) iespēju ārstēties no atkarības;

8.5. pabalstu saņemšanai ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:

8.5.1. ik pa sešiem mēnešiem, ja ģimenē ir darba spējīga persona;

8.5.2. ik pa divpadsmit mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darba spējīgi.

9. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, Sociālā dienesta speciālistam savstarpēji vienojoties ar klientu. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu sastāda rakstiski, paraksta abas puses.

10. Sociālais dienests var pabalstus atteikt pilnībā vai daļēji, sniedzot motivētu rakstveida atbildi:

10.1. ja ģimene (persona) apzināti atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas;

10.2. ja ģimene (persona) savu iespēju robežās katru mēnesi neveic komunālos maksājumus;

10.3. ja ģimene (persona) sniegusi nepatiesu informāciju par saviem ienākumiem.

11. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei (personai) radušās īpašas grūtības.

12. Gadījumos, kad tiek slēgts uztura līgums, Sociālais dienests uzturņēmējam izsniedz izziņu par pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojuma groza vērtību par iepriekšējo gadu vidēji mēnesī, atbilstoši summai, kādu ir noteikusi Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Izziņas izsniegšanas pamats ir – uzturņēmēja iesniegums.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

13. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

13.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis pilngadīgām personām 56.91 euro mēnesī, bet nepilngadīgām personām – 64.03 euro mēnesī.

13.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālos pabalstus un pirmos 50 latus no bērna kopšanas pabalsta, ir garantēto minimālā ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

13.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdalību".

13.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/29; 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/31)

14. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

14.1. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā persona (ģimene) nespēj apmierināt pamatvajadzības) piešķir vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš radīto zaudējumu sekas.

14.2. Pabalsta apmērs līdz 711.44 euro.

14.3. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju.

14.4. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums, kas saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās, un dokuments, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu (ja tāds ir).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/7; 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/31)

14.1 Saistošo noteikumu 14.punktā minēto pabalstu 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai nepiešķir, ja persona ir saņēmusi Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/6 "Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai" paredzēto vienreizējo pabalstu vai iesniegusi iesniegumu tā saņemšanai.

(Carnikavas novada domes 22.05.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/7 redakcijā)

15. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

15.1. Sociālais dienests izvērtē pabalsta pieprasītāja atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam un piešķir:

15.1.1. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu, briļļu un higiēnas preču iegādei – 50 % apmērā no izdevumus apliecinošā dokumentā uzrādītās summas, bet ne vairāk par 142.29 euro gadā vienai ģimenei (personai) gadā;

15.1.2. pabalstu veselības apdrošināšanas polises iegādei – līdz 92.49 euro gadā;

15.1.3. pabalstu endoprotezēšanas izdevumu segšanai personai, kurai tiek veikta endoprotezēšanas operācija – līdz 284.57 euro;

15.1.4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem – 71.14 euro vienai ģimenei (personai) gadā;

15.1.5. pabalstu tuberkulozes slimniekam pārtikas iegādei 1.42 euro apmērā dienā, ja izziņu izsniedzis Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, ne ilgāk kā vienu kalendāro gadu;

15.1.6. pabalstu ceļa izdevumu segšanai uz medicīnas iestādi un no tās mazkustīgai personai, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām, ja objektīvu iemeslu dēļ tā nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un tai nav likumīgo apgādnieku vai personas, kas uzņemtos segt šos izdevumus, pabalsta apmērs līdz 142.29 euro gadā, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes;

15.1.7. pabalsts slimniekam hroniskas nieru mazspējas gadījumā, kuram nepieciešama hemodialīze – 71.14 euro divas reizes gadā, pamatojoties uz ārsta izziņu.

15.2. Pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums, izdevumus apliecinoši dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/30; 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/31)

16. Pabalsts bērna izglītībai.

16.1. Sociālais dienests izvērtē pabalsta pieprasītāja atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam un piešķir:

16.1.1. pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai pamatskolā, vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē visu mācību gadu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķinu;

16.1.2. pabalsts mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei un citu ar bērna mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai – 56.91 euro apmērā vienu reizi gadā vienam bērnam trūcīgām ģimenēm un 42.69 euro saistošo noteikumu 7. punktā minētajām ģimenēm.

16.1. Saistošo noteikumu 16.1.1. punktā noteikto pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums, izglītības iestādes izziņa, izdevumus apliecinošs dokuments.

16.2. Saistošo noteikumu 16.1.2. punktā noteikto pabalstu var pieprasīt reizi gadā laika periodā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/31)

17. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

17.1. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

17.2. Sociālais dienests veic personas individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu.

17.3. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai arī skaidrā naudā personai pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.

18. Dzīvokļa pabalsts.

18.1. Sociālais dienests izvērtē pabalsta pieprasītāja atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam un piešķir dzīvokļa pabalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstoši norādītai adresei, kura ir arī deklarētās dzīvesvietas adrese, šādā apmērā:

18.1.1. 6 m3 zāģēta, skaldīta, salikta malka vienu reizi gadā;

18.1.2. līdz 71.14 euro mēnesī, bet nepārsniedzot 50 % no kvītī aprēķinātās summas par kārtējā mēneša komunālajiem maksājumiem (tajā neietilpst parādi, kavējuma procenti, atliktie maksājumi, līgumsodi), ja dzīvesvietā ir centralizētā apkure vai mājā ar gāzes apkuri.

18.2. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

18.3. Dzīvokļa pabalsts 18.1.2. punktā noteiktajos gadījumos tiek piešķirts attiecīgās apkures sezonas laikā sešus mēnešus pēc kārtas no iesnieguma iesniegšanas brīža Sociālajā dienestā. Ja iesniegums tiek saņemts, kad līdz attiecīgās apkures sezonas beigām ir palikuši mazāk nekā seši mēneši, dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts tik mēnešus pēc kārtas, cik ir atlikuši līdz attiecīgās apkures sezonas beigām.

18.4. Ja dzīvokļa pabalsta pieprasītājam ir tiesības to saņemt, sociālais dienests par pieņemto lēmumu paziņo pakalpojuma sniedzējam. Dzīvokļa pabalsts naudā tiek aprēķināts, pamatojoties pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/30; 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/31)

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.

20. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Nobeiguma jautājums

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/15 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Carnikavas novadā”, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 21.10.2009. lēmumu (protokols Nr. 21, 23. §) un Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/25 “Grozījumi Carnikavas novada domes 21.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2009/15 “Par sociālo pabalstu piešķiršanu Carnikavas novadā”, kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 18.12.2009. lēmumu (protokols Nr. 27, 10. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Krastiņš
01.01.2014