Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.09.2010. - 07.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2019. gada 23. oktobra saistošos noteikumus "Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/18

Carnikavā 2010. gada 21. jūlijā
Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 21. jūlija lēmumu (prot. Nr. 14, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 3. daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – dome) īsteno pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, un kārtību, kādā Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie saņem braukšanas maksas atvieglojumus biļešu iegādei braucienam uz un no mācību iestādes.

II. Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēji un apmērs

2. Vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. kl.) izglītojamie, kuri mācās Carnikavas pamatskolā, un vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. kl.) izglītojamie, kuri objektīvu iemeslu (veselības, korekciju) dēļ nevar apmeklēt Carnikavas pamatskolu, ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 100 % atlaidi.

3. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.–12.kl.) izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50 % atlaidi uz izglītības iestādi vai no izglītības iestādes cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

4. Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50 % atlaidi uz izglītības iestādi vai no izglītības iestādes, kas atrodas ne tālāk kā 50 km rādiusā no Carnikavas.

III. Braukšanas biļešu saņemšanas kārtība

5. Carnikavas pamatskolas pārstāvis iesniedz Carnikavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) Carnikavas pamatskolas izglītojamo sarakstu, kurā norāda, kādam maršrutam nepieciešams nodrošināt braukšanas biļeti.

(Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/22 redakcijā)

5.1 Vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. kl.) izglītojamo, kuri objektīvu iemeslu (veselības, korekciju) dēļ nevar apmeklēt Carnikavas pamatskolu, vecāki vai aizbildņi sociālajā dienestā personīgi iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda, kādam maršrutam nepieciešams nodrošināt braukšanas biļeti un dokumentu, kas apliecina noteikumu II nodaļā noteikto atbilstību.

(Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/22 redakcijā)

6. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.12. kl.), arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamie, viņu vecāki vai aizbildņi sociālajā dienestā personīgi iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda, kādam maršrutam un kādā virzienā nepieciešams nodrošināt mēneša biļeti un dokumentu, kas apliecina II nodaļā noteikto atbilstību.

7. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu un iegādājas braukšanas biļeti, pamatojoties uz noslēgto līgumu par savstarpējiem bezskaidras naudas norēķiniem ar pārvadātāju, kuram ir tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus.

(Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/22 redakcijā)

8. Izglītojamie, viņu vecāki vai aizbildņi, saņemot braukšanas biļeti, parakstās par biļetes saņemšanu.

9. Biļetes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā netiek atjaunota.

10. Ja nokļūšana uz izglītības iestādi nav nepieciešama katru dienu (internātskolas), tad sociālais dienests to var apmaksāt pēc atsevišķa fakta dokumenta.

11. Rīgas sabiedriskā transporta izmantošana netiek apmaksāta.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā 01.08.2010.

13. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē no tā spēkā stāšanās dienas, Carnikavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Krastiņš
Pielikums
Carnikavas novada domes
21.07.2010. lēmumam (prot. Nr. 14, 22. §)
 Carnikavas novada domes
priekšsēdētājam
  
 Vārds, uzvārds
  
 Deklarētā dzīvesvieta
  
 Telefons

Iesniegums

Lūdzu izsniegt man braukšanas biļeti maršrutā no 
līdz ______________________20___./___. mācību gadam:

transporta veids: vilciens, autobuss.

virziens: turp, atpakaļ.

laika periods: mēnesis, nedēļa.

Datums___________________

Paraksts_____________________

01.09.2010