Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra rīkojumu Nr. 624 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"".

Ministru kabineta rīkojums Nr.257

Rīgā 2012.gada 12.jūnijā (prot. Nr.33 12.§ )

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, lai nodrošinātu ēku uzturēšanu, Finanšu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" (reģistrācijas Nr.40008004000, juridiskā adrese - Pāles iela 14-1, Rīga, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2006.gada 19.janvāra lēmumu Nr.19) (turpmāk - biedrība) bezatlīdzības lietošanā šādus nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 017 0142) - zemes vienību 729 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 017 0142) - Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē (kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 1312 latu);

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 013 1405) - zemes vienību 1164 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 013 1405) - Baldones ielā 16, Ventspilī (kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 6984 lati);

1.3.  4314/12019 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 012 0542) - zemes vienības 1412 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 012 0542) - Krūmu ielā 28, Liepājā (domājamo daļu kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 6082 lati);

1.4.  9424/30062 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0176) - zemes vienības 1597 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0176) - Dunikas ielā 5A, Liepājā (domājamo daļu kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 4406 lati);

1.5.  13257/30445 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0197) - zemes vienības 3206 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0197) - Dunikas ielā 1A, Liepājā (domājamo daļu kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 14 072 lati);

1.6. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0114) - zemes vienību 22856 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0114) - Ganību ielā 197/205, Liepājā (kadastrālā vērtība uz 2012.gada 1.janvāri - 18 7033 lati).

2. Šā rīkojuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā, lai nodrošinātu biedrības darbību - personu ar redzes invaliditāti interešu aizstāvību, integrējot tos sabiedrībā, uzlabojot to dzīves kvalitāti, kā arī sekmējot izglītības iespējas personām ar redzes invaliditāti, kultūras un sporta pasākumu pieejamību, sociālo rehabilitāciju, arodapmācību, vides un informācijas pieejamību, nodarbinātību un apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem -, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (turpmāk - līgums).

4. Finanšu ministrijai līgumā iekļaut šādus nosacījumus:

4.1. nekustamie īpašumi tiek nodoti bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu līdz dienai, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

4.2. biedrībai aizliegts šā rīkojuma 1.punktā minētos valstij piederošos nekustamos īpašumus iznomāt trešajām personām;

4.3. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības noteiktajā apmērā un termiņā;

4.4. ja šā rīkojuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi netiek izmantoti atbilstoši to nodošanas mērķim, ar biedrību tiek noslēgts attiecīgs nomas līgums.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

12.06.2012