Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 624

Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 12. §)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, lai nodrošinātu būvju uzturēšanu, Finanšu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" (reģistrācijas Nr. 40008004000, juridiskā adrese – Braila iela 3, Rīga, LV-1024, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2006. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 19) (turpmāk – biedrība) – bezatlīdzības lietošanā šādus valsts nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0197) – zemes vienības  3021 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0245) – Dunikas ielā 1A, Liepājā,  daļu  1346,07 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā ir  30 739 euro);

1.2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0176) – zemes vienības 1597 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0176) – Dunikas ielā 5A, Liepājā, daļu  666,17 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā ir  16 249  euro);

1.3. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 012 0542) – zemes vienības 1412 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 012 0542) – Krūmu ielā 28, Liepājā, daļu 788,06 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā ir  16 069 euro);

1.4. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0114) – zemes vienības  22778 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0244) – Ganību ielā 197/205, Liepājā, daļu 6456,74 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā  ir  132 924 euro);

1.5. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 013 1405) – zemes vienības 1164 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 013 1405) – Baldones ielā 16, Ventspilī, daļu 779,39 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā ir  9941  euro);

1.6. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 017 0142) – zemes vienības 729 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 017 0142) – Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, daļu 614,26 m2 platībā (visa nekustamā īpašuma bilances vērtība 2022. gada 1. maijā ir 1866 euro).

2. Šā rīkojuma 1. punktā minētie valsts nekustamie īpašumi (zemes vienību daļas) tiek nodoti biedrībai bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes invaliditāti un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minēto personu nodrošināšanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – tiflotehniku (turpmāk – deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi).

3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumus par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu (zemes vienību daļu) nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā.

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") šā rīkojuma 3. punktā minētajos līgumos iekļaut šādus noteikumus:

4.1. nekustamais īpašums (zemes vienības daļa) tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, un līgums ir spēkā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

4.2. biedrībai ir pienākums nekustamo īpašumu (zemes vienības daļu) izmantot tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai un attiecīgi grāmatvedības uzskaitē nodalīt ar saimniecisko darbību nesaistītu naudas plūsmu (valsts deleģētie uzdevumi) no naudas plūsmas saistībā ar nekustamā īpašuma atlikušās daļas izmantošanu;

4.3. biedrībai ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", nekustamajā īpašumā (zemes vienības daļā) veikt papildinošo saimniecisko darbību ar nosacījumu, ka:

4.3.1. papildinošā saimnieciskā darbība ir cieši saistīta ar biedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu vai bezatlīdzības lietošanā nodotā nekustamā īpašuma (zemes vienības daļas)  ekspluatāciju un kalendāra gada laikā tā nedrīkst pārsniegt 20 % no infrastruktūras (nekustamā īpašuma) kopējās gada jaudas platības izteiksmē;

4.3.2. no papildinošās saimnieciskās darbības gūtie ienākumi tiek novirzīti biedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai un nekustamā īpašuma (zemes vienības daļas) uzturēšanai;

4.3.3. biedrība grāmatvedības uzskaitē nodala ar saimniecisko darbību nesaistītu naudas plūsmu (valsts deleģētie uzdevumi) no papildinošās saimnieciskās darbības naudas plūsmas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādījumiem nodrošina valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" informācijas pieejamību;

4.3.4. biedrība valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādītajā termiņā iesniedz valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārskatu par ieņēmumiem no nekustamajā īpašumā (zemes vienības daļā) veiktās papildinošās saimnieciskās darbības un par papildinošajai saimnieciskajai darbībai izmantoto nekustamā īpašuma platību;

4.4. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī kompensē Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā noteiktajā apmērā un termiņā nekustamā īpašuma nodokli;

4.5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

4.5.1. bezatlīdzības lietošanā nodotais nekustamais īpašums (zemes vienības daļa) netiek izmantots atbilstoši tā nodošanas mērķim vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība (tajā skaitā nekustamais īpašums (zemes vienības daļa) tiek iznomāts trešajām personām) bez saskaņošanas ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", vai netiek ievērots šā rīkojuma 4.3.1. apakšpunktā minētais papildinošās saimnieciskās darbības ierobežojums;

4.5.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 4.4. apakšpunktā minētie pienākumi vai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādītajā termiņā netiek iesniegts pārskats par ienākumiem no biedrības papildinošās saimnieciskās darbības un par papildinošajai saimnieciskajai darbībai izmantoto nekustamā īpašuma platību;

4.6. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja šā rīkojuma 1. punktā minētais valsts nekustamais īpašums vai uz tā esoša biedrībai piederoša būve tiek atsavināta;

4.7. ja biedrība pārsniedz šā rīkojuma 4.3.1. apakšpunktā  minēto 20 % apmēru no nekustamā īpašuma (zemes vienības daļas) gada jaudas platības izteiksmē vai tajā tiek veikta jebkāda cita saimnieciskā darbība, biedrībai ir pienākums atmaksāt Finanšu ministrijai  (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") visu līguma ietvaros saņemto valsts atbalstu no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, par attiecīgo gadu, kurā pārsniegts šā rīkojuma 4.3.1. apakšpunktā minētais 20 % apmērs no nekustamā īpašuma (zemes vienības daļas) gada jaudas platības izteiksmē, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

5. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, kā arī ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem", Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100  % apmērā), šādus nekustamos īpašumus (daļas) biedrības īpašumā esošo būvju uzturēšanai:

5.1. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0197) – zemes vienības 3021 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0245) –  Dunikas ielā 1A, Liepājā, daļu 1674,93 m2 platībā;

5.2. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0176) – zemes vienības 1597 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0176) – Dunikas ielā 5A, Liepājā, daļu 930,83 m2 platībā;

5.3. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 012 0542) – zemes vienības 1412 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 012 0542) – Krūmu ielā 28, Liepājā, daļu 623,94  m2 platībā;

5.4. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 044 0114) – zemes vienības  22 778 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 044 0244) – Ganību ielā 197/205, Liepājā, daļu  15 448,54 m2 platībā;

5.5. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 013 1405) – zemes vienības 1164 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 013 1405) – Baldones ielā 16, Ventspilī, daļu 384,61 m2 platībā;

5.6. nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 017 0142) – zemes vienības 729 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 017 0142) – Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, daļu 114,74 m2 platībā. 

6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") par katru šā rīkojuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma (daļas) nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā 100 % apmērā, noslēgt atsevišķu līgumu.

7. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") šā rīkojuma 6. punktā minētajos līgumos iekļaut šādus noteikumus:

7.1. valsts nekustamais īpašums (daļa) tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 % apmērā), un līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un līdz brīdim, kad plānotais atbalsts pārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim;

7.2. lai saņemtu de minimis atbalstu kārtējam gadam, biedrība katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai. Pieteikumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem"  21. un 47. punktu;

7.3. Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi") pēc šā rīkojuma 7.2. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši regulas 2. panta 2. punktam, 3. panta 2. punkta pirmajai daļai,  6. panta 1. un 3. punktam pārbauda biedrības pēdējo triju fiskālo gadu laikā saņemto de minimis atbalstu Latvijas Republikā viena vienota uzņēmuma līmenī, nosaka de minimis atbalsta apmēru kārtējā gada nomas maksas apmērā, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas apbūvētas zemes iznomāšanu, un reģistrē de minimis atbalsta uzskaites sistēmā biedrībai piešķirto de minimis atbalsta summu;

7.4. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina valsts nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī kompensē Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā noteiktajā apmērā un termiņā nekustamā īpašuma nodokli;

7.5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 7.4. apakšpunktā minētie pienākumi;

7.6. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja valsts nekustamais īpašums vai uz tā biedrības īpašumā esošā būve tiek atsavināta;

7.7. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja biedrība valsts nekustamajā īpašumā (daļā) uzsāk darbības atbilstoši kādam no regulas 1. panta 1. punkta apakšpunktiem;

7.8. ja tiek pārkāptas regulas prasības, biedrībai ir pienākums atmaksāt Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") visu līguma ietvaros saņemto valsts atbalstu no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu;

7.9. biedrībai un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu ir pienākums dokumentus, kas saistīti ar de minimis atbalsta sniegšanu, glabāt 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija  rīkojumu Nr. 257 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 93. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
20.09.2022