Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.02.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/22

Carnikavā 2009. gada 25. novembrī
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
25.11.2009. lēmumu (prot. Nr. 25, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 11. punktu,
Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) izsniedz, pārreģistrē, anulē licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, vai uz laiku aptur licences un licences kartītes darbību, nosaka maksimālo maksu par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kā arī maksu par licences, licences kartītes izsniegšanu un pārreģistrēšanu.

1.2. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (1. pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (2. pielikums) izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību uz laiku aptur Domes izpilddirektors.

1.3. Domes izpilddirektoram adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz un piešķirtās licences, licences kartītes izsniedz Domes Administratīvajā nodaļā.

1.4. Persona, kura Noteikumos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Pārvadātājs), ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

II. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam Domes izpilddirektoram jāiesniedz sekojoši dokumenti:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3. un 4. pielikums);

2.1.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka licences pieprasītājs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu; izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;

2.1.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.5. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.6. transportlīdzekļa nomas līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder licences pieprasītājam;

2.1.7. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu); par jaunu transportlīdzekli, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav jāiesniedz.

2.2. Pieteikums par licences un licences kartītes piešķiršanu tiek izskatīts tikai tad, ja licences pieprasītājs ir iesniedzis visus Noteikumu 2.1. punktā minētos dokumentus.

2.3. Domes izpilddirektors izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu izsniegt licenci un licences kartīti 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

2.4. Licence Pārvadātājam tiek izsniegta uz vienu gadu, skaitot no licences izsniegšanas dienas.

2.5. Licences kartīte Pārvadātāja īpašumā esošam transportlīdzeklim tiek piešķirta ne ilgāk kā uz licences derīguma laiku, bet nomātam transporta līdzeklim – līdz nomas līgumā noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par licences derīguma termiņa beigām.

2.6. Licenci Pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iepriekš iekasējot maksu par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju, Noteikumu VI nodaļā paredzētajā kārtībā un apmērā.

2.7. Ja licences derīguma termiņa laikā Pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, Pārvadātājam jāiesniedz Domes izpilddirektoram pieteikums (5. pielikums), tam pievienojot:

2.7.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.7.2. transportlīdzekļa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam;

2.7.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.7.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot oriģinālu); par jaunu transportlīdzekli, ja kopš tā reģistrācijas datuma CSDD nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav jāiesniedz.

2.8. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas Domes izpilddirektors Pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, uz kura pamata Pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

2.9. Licences kartīte tiek izsniegta 3 darba dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Domes izpilddirektoram šo faktu apliecinošus dokumentus:

2.9.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas numuru (uzrādot oriģinālu);

2.9.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.9.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar atzīmi par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai (uzrādot oriģinālu).

III. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

3.1. Pēc Pārvadātāja rakstiska pieprasījuma Domes izpilddirektors ir tiesīgs pārreģistrēt izsniegto licenci un licences kartīti, pagarinot to derīguma termiņu uz laiku līdz vienam gadam.

3.2. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, Pārvadātājs, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa beigām, iesniedz Domes izpilddirektoram pieteikumu (5. un 6. pielikums), tam pievienojot:

3.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka Pārvadātājam nav nodokļu parādu; izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas;

3.2.2. transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.2.3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.2.4. nomas līguma kopiju, ja transportlīdzeklis tiek nomāts (uzrādot oriģinālu);

3.2.5. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.2.6. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju ar atzīmi par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.

3.3. Pieteikums tiek izskatīts 14 dienu laikā no tā saņemšanas dienas Domē. Ja Pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Domes izpilddirektors izskata pieteikumu, kā pieteikumu par jaunas licences saņemšanu.

3.4. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, Pārvadātājs iesniedz Domes izpilddirektoram pieteikumu (5. un 6. pielikums).

IV. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

4.1. Jautājumu par licences un licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku, izskata Domes izpilddirektors. Maksa par licences izsniegšanu šajos gadījumos netiek atmaksāta.

4.2. Licences un licences kartītes darbību var apturēt:

4.2.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas Noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

4.2.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantotajam transporta līdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš.

4.3. Licenci un licences kartīti anulēt, ja:

4.3.1. Pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu sakarā ar automašīnas maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;

4.3.2. ja tiek konstatēts, ka licence un licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta vai citādā veidā atsavināta par labu citai fiziskai vai juridiskai personai;

4.3.3. ja tiek konstatēts, ka licences pieprasītājs vai Pārvadātājs ir sniedzis nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām ir izsniegta licence un/vai licences kartīte, vai Pārvadātājs ir pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecās uz licencē norādīto uzņēmējdarbību.

4.4. Ja licences un licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Domes izpilddirektoram lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

V. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs Pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.

5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, tā 5 darba dienu laikā, pēc licences derīguma termiņa beigām, jānodod Domes izpilddirektoram.

5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Domes izpilddirektors, pēc Pārvadātāja rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, tā derīguma termiņš netiek pagarināts.

VI. Maksa par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kā arī maksa par licences, licences kartītes izsniegšanu un pārreģistrēšanu

6.1. Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Carnikavas novada administratīvajā teritorijā ir:

6.1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – Euro 2,13 (divi euro un 13 centi), iekļaujot pievienotās vērtības nodokli;

6.1.2. attāluma tarifs – Euro 0,85 (nulle euro un 85 centi) par kilometru, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli;

6.1.3. laika tarifs – Euro 0,14 (nulle euro un 14 centi) par minūti, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

(Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/5 redakcijā, kas grozīta ar 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/34)

6.2. Maksa par:

6.2.1. licences izsniegšanu – Euro 35,57 (trīsdesmit pieci euro un 57 centi);

6.2.2. licences pārreģistrēšanu – Euro 17,79 (septiņpadsmit euro un 79 centi);

6.2.3. katras licences kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem – Euro 7,11 (septiņi euro un 11 centi);

6.2.4. par licences kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāk, – Euro 3,56 (trīs euro un 56 centi).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/34)

6.3. Noteikumu 6.2. punktā noteiktā maksa iemaksājama Domes budžetā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/5)

VII. Noslēguma jautājumi

7.1. Domes izpilddirektora lēmumus licences pieprasītājs un/vai Pārvadātājs 30 dienu laikā var apstrīdēt Domē, sūdzību iesniedzot Domes Administratīvajā nodaļā. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, Rīga, LV–1010) viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža.

7.2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kuras Pārvadātājam izsniegtas līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

2. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

3. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

4. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

5. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

6. pielikums
Carnikavas novada domes 25.11.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/22
"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi"

01.01.2014