Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.01.2017. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Rēzeknē 2012.gada 9.martā (prot. Nr.7, 3.p.)
Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Pašvaldības daudzbērnu ģimene ir ģimene, kas sastāv no viena vai abiem vecākiem un to aprūpē ir vismaz 3 (trīs) bērni (kopēji vai atsevišķi, ja vecāki reģistrējuši savstarpēju laulību).

2.2. Vecāki – tēvs, māte, likumiskais pārstāvis, kuru aprūpē atrodas bērns, kurām ir kopīga saimniecība un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Bērns:

2.3.1.nepilngadīga persona, kura atrodas vecāku aizgādībā;

2.3.2. nepilngadīga persona, kura atrodas aizbildnībā saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

2.3.3. nepilngadīga persona, kura ievietota audžuģimenē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

2.3.4. pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un atrodas vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā.

2.4. Daudzbērnu ģimeņu reģistrs – pašvaldības daudzbērnu ģimeņu uzskaites sistēma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

2.1 Bērnam pamata deklarētā dzīvesvieta var būt citā administratīvā teritorija, ja viņš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību citā valsts administratīvajā teritorijā.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

3. Noteikumu mērķis veikt pašvaldības daudzbērnu ģimeņu uzskaiti, nosakot pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu un izsniedzot statusu apliecinošu dokumentu, tādējādi nodrošinot pašvaldības daudzbērnu ģimenēm atvieglotu procedūru pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšanai.

II. Reģistrācija

4. Pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrācija notiek visu gadu reģistrācijas vietā – Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (turpmāk – Centrs).

5. Lai reģistrētu pašvaldības daudzbērnu ģimeni daudzbērnu ģimeņu reģistrā, viens no pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecākiem vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – iesniedzējs) ierodas Centrā un iesniedz vecāka parakstītu pieteikumu (1.pielikums).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

6. Pašvaldības daudzbērnu ģimeni reģistrē, ja iesniedzēja iesniegtais pieteikums ir aizpildīts pilnīgi un tajā norādītās ziņas ir patiesas.

7. Centra darbinieks iesniedzēja klātienē pārbauda pieteikumā norādītās ziņas šādā kārtībā:

7.1. pārliecinās par iesniedzēja identitāti, saskaņā ar iesniedzēja uzrādīto personu apliecinošu dokumentu: pasi vai personas apliecību;

7.2. pārbauda ierakstu par bērnu vecāka pasē, bet, ja vecāka pasē šāda ieraksta nav, vecāks uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

7.3. gadījumos, kad vecāks audzina bērnu uz cita tiesiskā pamata:

7.3.1. par aizbildnībā esošiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu;

7.3.2. par audžuģimenē ievietotiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

7.3.3. par bērniem, kas ir vecāki par 18 gadiem, iesniedzējs saskaņā ar 11.2 punktu iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērns turpina mācības izglītības iestādē un atrodas vecāka vai likumiskā pārstāvja apgādībā.

7.4. pārbauda Iedzīvotāju reģistrā vai vecāku, bērnu deklarētā pamata dzīvesvieta atbilst šajos noteikumos noteiktajai dzīvesvietai.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

8. Centra darbiniekam ir tiesības pārbaudīt ziņas par ģimeni, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu), vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt iesniedzējam uzrādīt informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. Iesniedzējam ir pienākums sniegt informāciju un uzrādīt ziņas apliecinošus dokumentus.

9. Centra darbinieks reģistrē ģimeni daudzbērnu ģimeņu reģistrā (2.pielikums), ja ģimene atbilst šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai pašvaldības daudzbērnu ģimenes definīcijai un ir iesniegusi noteikumos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

10. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no reģistrācijas dienas līdz nosacījuma iestāšanās dienai, atkarībā no tā, kurš no tiem iestāsies pirmais:

10.1. 12 mēneši;

10.2. viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu, un nav iesniegti dokumenti par izglītības turpināšanu, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai;

10.3. vienam no bērniem beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11. Iestājoties šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajam periodam, ģimene var saglabāt daudzbērnu ģimenes statusu. Viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis aizpilda Daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanas iesniegumu (pielikums Nr.5 un Nr.6).

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

11.1 Centra darbinieks pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

11.2 Daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanai vai pagarināšanai, ģimenes vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kura bērni turpina mācības pēc 18 gadiem un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, jāiesniedz mācību iestādes izziņa, kas apliecina bērna mācības šajā mācību iestādē, un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka bērns atrodas vecāka apgādībā. Izziņām jābūt izdotām ne agrāk kā 2 mēneši pirms iesniegšanas dienas.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

12. Iesniegumu atkārtotai reģistrācijai pieņem ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 10.1. vai 10.2. apakšpunktā noteiktā perioda beigām. Ja iesniegums saņemts noteiktajā termiņā un pārbaudīta tajā sniegtā informācija, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no nākamās dienas pēc 10.1.vai 10.2.apakšpunktā noteiktā perioda beigām.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

12.1 Gadījumā, ja iestājas šo noteikumu 7.3.3., 10.1. un 112.punktu nosacījumi trīs mēneši pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek pagarināts līdz tekošā gada jaunā mācību gada 15.septembrim.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

13. Ja pārbaudot pieteikumā vai iesniegumā norādītās ziņas, Centra darbinieks konstatē, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, tas sagatavo lēmuma par reģistrācijas atteikumu projektu un ģimeni nereģistrē Daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Lēmumu par atteikumu pieņem viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

III. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu apliecinoši dokumenti

14. Pēc pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrācijas, saskaņā ar noteikumu 9.punktu, pēc iesniedzēja pieteikumā norādītā pieprasījuma, pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt:

14.1. rakstisku izziņu par atbilstību pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam (turpmāk – izziņa) (3. pielikums);

14.2. pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecāka apliecību un/vai daudzbērnu ģimenes bērna apliecību (turpmāk – apliecība) (4.pielikums).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

15. Izziņā pašvaldības daudzbērnu ģimenes sastāvā netiek norādīti bērni, kuri neatbilst noteikumu 2.3. punktā norādītajām prasībām un tiem netiek izsniegtas apliecības.

16. Lai saņemtu apliecību, iesniedzējam ir jāiesniedz katra pašvaldības daudzbērnu ģimenes locekļa fotogrāfija (30x40 mm).

17. Izziņa vai apliecība tiek izsniegtas pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma un fotogrāfiju saņemšanas (ja tiek pieprasīta apliecība).

18. Izziņa un apliecība ir derīga šo noteikumu 10.punktā noteiktajā laika periodā. Ja saskaņā ar noteikumu 11.punktu ģimenei tiek atkārtoti noteikts pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss, tad tiek izsniegta jauna izziņa, savukārt, ja apliecība jau ir izsniegta, esošajā apliecībā tiek veikts attiecīgai ieraksts par derīguma periodu.

19. Apliecībā atzīmes par derīguma periodu ir iespējams veikt 5 (piecas) reizes, pēc tam nepieciešamības gadījumā izsniedz jaunu apliecību.

20. Izziņu un apliecību paraksta un izsniedz Centra darbinieks.

IV. Izziņu, apliecību anulēšana, atkārtota izsniegšana

21. Pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir pienākums paziņot Centram par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu.

22. Centram ir tiesības pārbaudīt pašvaldības daudzbērnu ģimenes atbilstību šajos noteikumos pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā, ja tā ir saņēmusi informāciju no citām personām, kas varētu ietekmēt pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu.

23. Noteikumu 22.punkta gadījumā, Centrs 10 darba dienu laikā pārbauda informāciju un, ja konstatē, ka pašvaldības daudzbērnu ģimene neatbilst pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu izslēgt pašvaldības daudzbērnu ģimeni no daudzbērnu ģimeņu reģistra un atzīst par nederīgām un anulē tai izsniegto izziņu un apliecības.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

24. Vecākiem ir pienākums 10 darba dienu laikā no noteikumu 23.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ierasties Centrā un uzrādīt izsniegto izziņu, apliecību oriģinālus.

25. Izziņu, apliecību izsniedz atkārtoti, ja iepriekš izsniegtā izziņa vai apliecība:

25.1. nozaudēta;

25.2. kļuvusi lietošanai nederīga;

25.3. prettiesiski atņemta;

25.4. mainījušies personas dati.

26. Lai atkārtoti saņemtu izziņu, apliecību persona Centrā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība apliecību, izziņu, saņemt atkārtoti, un fotogrāfiju, saskaņā ar noteikumu 16.punktu.

27. Ja iepriekš izsniegtā izziņa, apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījušies personas dati, persona uzrāda iepriekš izsniegto izziņas, apliecības oriģinālu.

28. Noteikumu 25.punktā noteiktajos gadījumos iepriekš izsniegtā izziņa, apliecība tiek atzīta par nederīgu un anulēta.

29. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

30. Ziņas par anulētajām izziņām, apliecībām tiek ievietotas Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv par iepriekšējo mēnesi, līdz katra mēneša 5.datumam, norādot izziņas, apliecības izsniegšanas datumu un numuru.

31. Pašvaldības institūciju (kapitālsabiedrību) darbiniekam ir tiesības aizturēt izziņu, apliecību, ja tas konstatē, ka izziņa, apliecība ir nederīga un anulēta, un nodot aizturētos dokumentus Centram.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Centra izdotos administratīvos aktus apstrīd un faktisko rīcību persona var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

33. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

Datu pārzinis: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV–4601.

Pieteikuma iesniegšanas pamatojums: daudzbērnu ģimenes reģistrācija, saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes ____ saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

Pieteikuma iesniegšanas datums ____________________________________

PIETEIKUMS
DAUDZBĒRNU ĢIMENES REĢISTRĀCIJAI

Aizpilda pieteikuma iesniedzējsAizpilda Iedzīvotāju apmeklētāju centra darbinieks
1. Pieteikuma iesniedzējs (viens no vecākiem, pilnvarotā persona):
Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Iesniedzēja kontaktinformācija:
 e-pasts 
 tālrunis 
 pasta adrese 
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese:
  
Uzrādīts iesniedzēja identitāti pamatojošs dokuments:
 
 
(dokumenta, kas apliecina tiesības būt par pārstāvi, nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
2. Pieteikuma mērķis: iesniedzējs vēlas reģistrēt ģimeni Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā un saņemt apliecību.
3. Informācija par ģimeni:
Vecāks:
Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
Vecāks:
Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
Vecāka bērni:
1) Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
2) Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
3) Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
4) Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
5) Vārds, uzvārds 
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese: 
  
Radniecība vai cita tiesiska saikne ar vecāku vai otru vecāku
  
  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
Deklarētā pamata dzīvesvietas adrese, saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā:
  
4. Apliecinājums:

Parakstot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka:

4.1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas;

4.2. ir iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemas tos ievērot;

4.3. piekrīt fizisko personu datu izmantošanai un apstrādei reģistrā daudzbērnu ģimenes uzskaitei;

4.4. atļauj pārbaudīt ziņas par ģimeni valsts un pašvaldību institūciju reģistros, kā arī pieprasot ziņas par ģimeni (tās locekļiem) valsts un pašvaldību institūcijās;

4.5. paziņot Centram par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu, tajā skaitā un ne tikai – deklarētās dzīvesvietas maiņa, iestājusies nāve, pārtraukta aizbildnība un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā uzrādīt izziņas, apliecību oriģinālus.

5. Aprūpes, aizgādības tiesības:

Nav atņemtas

Ir atņemtas

Aprūpes, aizgādības tiesības:

Nav atņemtas

Ir atņemtas

  
(saskaņā ar datiem Iedzīvotāju reģistrā vai norāda dokumentu, ko uzrādījis iesniedzējs)
6. Izziņas pieprasījums:

Lūdzu izsniegt rakstisku izziņu par atbilstību Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam

 
7. Apliecības pieprasījums:

Lūdzu izsniegt:

pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecāka apliecību:

1) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
2) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __

daudzbērnu ģimenes bērna apliecību:

1) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
2) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
3) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
4) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
5) Vārds, uzvārds ,
Personas kods:__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Iesniegtas fotogrāfijas:
  
  
Pieteikuma iesniedzējs:
 
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Pieteikuma iesniedzējs:
 
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Rēzeknes pilsētas pašvaldības
DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU REĢISTRS

Nr.

Daudzbērnu ģimenes sastāvs

Statusa termiņš
(no, līdz)

Statusa termiņš (no, līdz)

......

Piezīmes
(izdara atzīmes par izmaiņām ģimenē)

 Radniecība, saistībaVārds, uzvārdsPersonas kods    
tēvs........    
māte........    
bērni........    
Aizbildnis.........    
.............    
 tēvs........    
māte........    
bērni........    
Aizbildnis.........    
.............    
3. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Izziņa par atbilstību Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam
Izsniegta 20___. gada _____________Nr. ______

Rēzeknes pilsētas dome, apliecina, ka ģimene ir reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā ar Nr. _____ un daudzbērnu ģimenes sastāvā ir šādi locekļi:

 1) 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
 2) 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
 3) 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
 4) 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
 5) 
 (vārds, uzvārds, personas kods)
6) .
 (vārds, uzvārds, personas kods) 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss noteikts atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada ______ saistošajiem noteikumiem Nr. ____ "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība", uz laikposmu:

no ____. gada ____.___________ līdz ____. gada ____.___________.

   
(__________ vadītāja vārds, uzvārds) (paraksts)

 

4. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes vecāka vai bērna APLIECĪBAS PARAUGS

1. Apliecība ir dokuments, kas sastāv no divām lapām (vākiem). Vienas lapas izmērs 110x70 mm.

2. Apliecības 1. lapa (priekšpuse, vāks) (1.att.).

Aiz vārda "ĢIMENES" tukšajā vietā norāda apliecības adresātu, attiecīgi – "VECĀKA" vai "BĒRNA".

1.att.

 
 

 

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME

 

 

 

 

 

RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
DAUDZBĒRNU ĢIMENES

 

 

_________

 

 

 

 

 

APLIECĪBA Nr.____

 

 

3. Apliecības 1. lapa (aizmugure) (2.att.).

Aiz vārda "ģimenes" tukšajā vietā attiecīgi norāda "vecāks" vai "bērns".

Tukšajās vietās veic atbilstošus ierakstus, norādot vecāka vai bērna vārdu uzvārdu, personas kodu.

"Apliecību izsniegusi:" – attiecīgi zem šī ieraksta tukšajā vietā norāda Rēzeknes pilsētas pašvaldības darbinieka, kas izsniedzis apliecību, amatu, vārdu, uzvārdu. Darbinieks parakstās.

Apliecības labās puses augšējā stūrī tiek ielīmēta fotogrāfija (30x40 mm).

"Izsniegšanas datums:"– attiecīgi zem šī ieraksta tukšajā vietā norāda apliecības izsniegšanas datumu.

2.att.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes 
  

 

  
/vārds, uzvārds/ 
  
/personas kods/ 
 Apliecību izsniegusi:   
     
   Izsniegšanas datums: 
     

4. Apliecības 2.lapa (priekšpuse) (3.att.).

3.att.

 Derīguma termiņš:
Nr.Sākums datumsBeigu datumsDarbinieka amats, vārds, uzvārds, paraksts
    
    
    
    
    

 

 

5. Apliecības 2. lapa (aizmugure) (4.att.).

4.att.

 
Apliecības atrašanas vai nozaudēšanas gadījumā zvanīt
pa tālruni 646-07609

 

 

 

 

5. pielikums

saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

         
 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

 
         
     vārds, uzvārds 
     personas kods_____________-____________, 
       , Rēzeknē 
     adrese  
 

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____"___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā ar kārtas Nr. ___-______.

Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija par mūsu ģimenes locekļiem un ģimenes sastāvu nav mainījusies.

 
 20__. gada "_____"____________     
      paraksts, atšifrējums 
         

6. pielikums

saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

         
 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

 
         
     vārds, uzvārds 
     personas kods_____________-____________, 
       , Rēzeknē 
     adrese  
 

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____ "___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu reģistrā ar kārtas Nr. ______.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" 23.punktu, vēlos informēt par sekojošām izmaiņām mūsu ģimenē:

 
       
       
       
       
       
       
       
 20__. gada "_____"____________     
      paraksts, atšifrējums 
         
03.01.2017