Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Par sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 1999. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.151 (prot. Nr.4; 14.§)

Izdoti, pamatojoties uz likumu "Par sadzīves atkritumiem" 6. pantu un "Par pašvaldībām" 43. pantu

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un kuru valdījumā ir īpašums(i), kurā(os) notiek sadzīves vai rūpnieciskā darbība.

1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Sadzīves atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, kura atbilst sadzīves atkritumu klasifikatora kategorijām, radusies mājsaimniecībā, tirdzniecībā, rūpnieciskās darbības rezultātā vai citā veidā un kuru persona izmet, ir iecerējusi vai ir spiesta izmest.

1.1.1. Sadzīves atkritumi ir:

mājsaimniecības atkritumi (tai skaitā virtuves atkritumi, papīrs, kartons, plastmasa, audumi, metāls, pelni un citi degoši un nedegoši atkritumi, lielgabarīta atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs, piemēram, mēbeles, matrači, liela izmēra elektriskie mājsaimniecības piederumi un citi atkritumi, saskaņā ar LR Ministru kabineta Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumiem).

1.2. Speciālie atkritumi, kas netiek pieskaitīti pie sadzīves atkritumiem, ir:

1.2.1. celtniecības atkritumi (būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme);

1.2.2. ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi;

1.2.3. "zaļie" atkritumi (zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi);

1.2.4. kritušie dzīvnieki;

1.2.5. šķidrie atkritumi;

1.2.6. citi īpaši atkritumu veidi, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām speciālo atkritumu pazīmēm (piemēram, nolietotās riepas).

1.3. Bīstamie atkritumi ir noteikti Latvijas Republikas likumā "Par bīstamajiem atkritumiem" un 1997. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem".

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Ventspils pilsētas dome Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

2.2. Ventspils pilsētas pašvaldības kontroles funkcijas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizē Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija un pašvaldības policija.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām personām - sadzīves atkritumu ražotājiem un apsaimniekotājiem.

3. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja mērķi un uzdevumi

3.1. Samazināt jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietās.

3.2. Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu.

3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi un noglabāti.

3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Ventspils pilsētā.

4. Sadzīves atkritumu ražotāja pienākumi un atbildība

4.1. Ikviens Ventspils pilsētas nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs), fiziska vai juridiska persona, ir uzskatāms par sadzīves atkritumu ražotāju, un tas atbild par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma, neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Ventspils pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā.

Gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs), fiziska vai juridiska persona, saskaņā ar atbilstošu rakstveida līgumu (attiecībā uz valsts (pašvaldību) sektoru - arī ar lēmumu vai rīkojumu) atbildību par saražotiem sadzīves atkritumiem nodevusi nekustamā īpašuma (tā daļas) vai dzīvojamās telpas īrniekam, nomniekam, lietotājam vai īrniekam, tad par atkritumu ražotāju uzskatāma šī persona.

4.2. Sadzīves atkritumu ražotāja pienākumi ir:

4.2.1. iekļauties pilsētas kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, nepieciešamības gadījumā sniedzot pašvaldībai ziņas par organizācijas vai firmas darba profilu, atkritumu veidu un daudzumu;

4.2.2. izveidot un uzturēt kārtībā sadzīves atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās, sakopjot laukumu ap tvertnēm pēc atkritumu izvešanas;

4.2.3. izmantot tikai noteiktam sadzīves atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas;

4.2.4. uzturēt sadzīves atkritumu tvertnes tīras, dezinficētas un lietošanas kārtībā;

4.2.5. vietās, kur sadzīves atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļūšanu sadzīves atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas laikā;

4.2.6. sašķirot sadzīves atkritumus saskaņā ar pašvaldības vai sadzīves atkritumu apsaimniekotāja norādījumiem;

4.2.7. nodrošināt lielgabarīta atkritumu (mēbeļu, dažāda materiāla iepakojumu, sadzīves tehnikas priekšmetu u.tml.) nogādāšanu uz pārstrādes vai noglabāšanas vietām;

4.2.8. sadzīves atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim vai tā apkalpei pieejamā vietā;

4.2.9. nodrošināt asenizāciju - daudzdzīvokļu mājās un privātmājās bez kanalizācijas, kā arī pilsētas teritorijā esošās citās ēkās ar asenizācijas bedru regulāru izvešanu.

4.3. Aizliegts izmest sadzīves atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās.

4.4. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ikviens sadzīves atkritumu ražotājs ir atbildīgs par regulāru sadzīves atkritumu savākšanu, kas saražoti (ievesti) Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

4.5. Sadzīves atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus vai degošus sadzīves atkritumus, speciālos un bīstamos atkritumus.

4.6. Tvertnēs sadzīves atkritumus nedrīkst cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt un dedzināt.

4.7. Lai izvairītos no kaitējuma cilvēka veselībai un sadzīves atkritumu iekārtu bojājumiem, asi atkritumi (stikla lauskas, metāls u.tml.) pirms ievietošanas atkritumu tvertnē ir jāiesaiņo.

5. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi

5.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

5.2. Sadzīves atkritumu tvertņu novietošana, labošana un nomaiņa jāveic sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, ja tvertne nav citas personas īpašumā.

5.3. Savāktie atkritumi sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli uz Ventspils pašvaldības norādītajām atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas vietām.

5.4. Speciālo atkritumu savākšana tiek organizēta atsevišķi, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

6. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem

6.1. Īpašuma tiesības uz sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem nodotajiem un savāktajiem sadzīves atkritumiem pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.

7. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

7.1. Ikviena atkritumu ražotāja pienākums ir samaksāt par sadzīves atkritumu izvešanu.

7.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā maksājumi izdarāmi, apstiprina Ventspils pilsētas pašvaldība.

8. Atbildība par noteikumu neievērošanu

8.1. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu adresējamas Ventspils pilsētas kontroles institūcijām, sodu uzlikšana notiek saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, šiem noteikumiem.

8.2. Fiziskās personas un amatpersonas, kuras pārkāpj šos noteikumus, var tikt administratīvi sodītas, un tām var tikt uzlikts naudas sods līdz Ls 50.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs

 

 

27.05.1999