Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.04.2018. - 16.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 335 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.125

Valmierā 2012.gada 16.februārī
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
16.02.2012. sēdes lēmumu Nr.44
(prot. Nr.2,18.§)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un  47.panta trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

1.2. Šie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

1.3. Licenci (paraugs – pielikumā) izsniedz Pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu.

(Valmieras pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 302 redakcijā)

2. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, jānorāda visas adreses, kurās tiks realizēta izglītības programma;

2.1.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

2.1.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

2.2. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.2.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums, jānorāda adrese, kur tiks realizēta izglītības programma;

2.2.2. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, programmas vadītāja CV, pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

2.3. Komisijai adresētie pieteikumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

3. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

3.1. Komisija:

3.1.1. iegūst nepieciešamo informāciju no citām institūcijām un pārbauda dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, papildu informācijas pieprasīšanu, atteikumu izsniegt licenci un izsniegtās licences pagarināšanu vai anulēšanu.

3.2. Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas izskata saņemtos pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un pieņem vienu no 3.1.3.apakšpunktā minētajiem lēmumiem.

3.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai, ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

3.4. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja iesniegtie dokumenti vai Komisijas iegūtā informācija neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām.

3.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

3.5.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

3.5.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

3.5.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

3.6. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

3.7. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

3.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

3.9. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3.10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

3.11. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.

3.12. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Licences izsniegšanas kārtība

4.1. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.

4.2. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 gadiem.

(Valmieras pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 302 redakcijā)

4.3. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

4.4. Licenci tās pieprasītājam vai pilnvarotajai personai izsniedz pret parakstu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis”.

5.2. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
Pielikums

(Pielikums Valmieras pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 302 redakcijā)

PARAUGS

18.04.2018