Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2016. - 17.02.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2012.gada 16.februārī (prot. Nr.3, 33.§)
Par kārtību, kādā saņemams Liepājas pilsētas pašvaldības saskaņojums ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību
ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 8. un 9.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.7. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Pašvaldības iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

4. Atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas.

5. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

5.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība;

5.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, ir noslēgts līgums ar pašvaldību par sadarbību pasākuma organizēšanā;

5.3. ja pasākums, kura laikā tiek organizēta tirdzniecība, ir pašvaldības saskaņots, kur tiesības organizēt ielu tirdzniecību tirdzniecības organizators ir ieguvis konkursa vai izsoles kārtībā;

5.4. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts.

6. Šo saistošo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, nosakot, ka tirdzniecības dalībniekam netiek piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības nodrošināšanu.

II. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKS VAI TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORS SASKAŅO AR PAŠVALDĪBU IELU TIRDZNIECĪBAS VIETAS IEKĀRTOŠANU

7. Lai saskaņotu jaunu ielu tirdzniecības vietu, pašvaldības Administratīvajā daļā jāiesniedz:

7.1. iesniegums, kurā jānorāda:

7.1.1. pastāvīgo tirdzniecības vietu skaits, adrese;

7.1.2. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījums;

7.1.3. darbības periods, laiks; pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiks katrā pieturvietā;

7.2. tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta (kopējā aizņemamā teritorija) izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500; tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojums plānā M 1:100; detalizēts dizaina risinājums; sarežģītās pilsētvides situācijās - objekta vizualizācija vides kontekstā) trīs eksemplāros saskaņā ar 19.2. un 23.2.apakšpunktu, arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tirdzniecības vietas projekts iesniedzams trīs eksemplāros;

7.3. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – pastāvīgās tirdzniecības vietas projekts (vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250 vai 1:500; kustības maršruts, norādot pieturvietas, laiku tirdzniecības veikšanai un transporta izvietojums plānā M 1:100), kas saskaņojams ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkni; tirdzniecības vietas projekts iesniedzams trīs eksemplāros;

7.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai pieturvietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi.

8. Saskaņojot jaunu ielu tirdzniecības vietu, tiek noteikts:

8.1. izvietojums;

8.2. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;

8.3. aizņemamās teritorijas platība, izmēri;

8.4. vizuālais dizaina risinājums;

8.5. darbības periods, tirdzniecības laiks;

8.6. tirdzniecības preču sortiments.

9. Jauna ielu tirdzniecības vietas izveide tiek saskaņota, ja tās izveidi akceptē:

9.1. attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

9.2. pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Liepājas pilsētas Būvvalde) par šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minēto;

9.3. pašvaldības izpilddirektora vietnieks, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkanajās līnijās, par šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā minēto.

10. Ielu tirdzniecības vietām jānodrošina Liepājai raksturīgās arhitektūras un pilsētvides saglabāšana, paredzot katras konkrētās vietas publiskās ārtelpas apbūves raksturam un mērogam atbilstošu tirdzniecības vietas dizaina risinājumu.

11. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

11.1. vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs ir 1,5 m x 2 m;

11.2. vienas ielu tirdzniecības vietas ielu sarkanajās līnijās maksimāli pieļaujamie izmēri ir 1,5 m x 2 m, saldējuma tirdzniecībai – 1 m x 1,5 m;

11.3. Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā (zonējumu skatīt 15.pielikumā) ielu tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, ērti un ātri pārvietojamām, nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves (kioski, paviljoni);

11.4. no ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, līdz gājēju ietves malai (neieskaitot apmali) pieļaujamais minimālais attālums 1,5 m;

11.5. ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā nav pieļaujama interjera (iekštelpu) un bojātu mēbeļu izmantošana;

11.6. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

11.7. pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas elementos nav pieļaujama ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka produkciju nesaistītas reklāmas izmantošana;

11.8. ja tirdzniecības vietā tiek tirgota prece iesaiņojumā vai tiek tirgotas karstās uzkodas, saldējums vai bezalkoholiskie dzērieni, tirdzniecības vietā jāatrodas atkritumu urnai;

11.9. paredzētajā tirdzniecības vietā nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi.

12. Ielu tirdzniecības vieta pasākuma laikā tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

12.1. tirdzniecības organizatoram jānodrošina tirdzniecības vietu vienojošs noformējums tirdzniecības organizēšanas vietā;

12.2. Ekskluzīvajā zonā nav pieļaujama ielu tirdzniecība no transportlīdzekļa, izņemot speciāli aprīkotus transportlīdzekļus ar produkcijas izgatavošanai nepieciešamām iekārtām;

12.3. karsto uzkodu, saldējuma un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietā jāatrodas atkritumu urnai;

12.4. vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs pasākuma laikā ir 3 m x 3 m.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

13. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama:

13.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, dievnamu, pirmskolas izglītības un mācību iestāžu fasādēm un žogiem, izņemot pasākumu laikā;

13.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās, izņemot pasākumu laikā;

13.3. autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;

13.4. uz veloceliņiem;

13.5. zālājos ielu sarkanajās līnijās;

13.6. izvietojot slēgtas teltis, noliktavas un nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot Parku zonu un Pludmales zonu;

13.7. vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus.

14. Ielu tirdzniecības vietu dizaina prasības Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā:

14.1. pārvietojamie mazumtirdzniecības objekti nedrīkst pārsniegt 11.2.punktā noteiktos izmērus;

14.2. tirdzniecības aprīkojumā izmantojami latviskās tradīcijās veidoti stilizēti dizaina risinājumi, piemēram, pūralādes, rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi koka (metāla) konstrukcijās (molberti);

14.3. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks, klūgu pinumi, metālkalumi, lins.

III. AR PAŠVALDĪBU SASKAŅOJAMIE IELU TIRDZNIECĪBAS VEIDI UN IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. AR PAŠVALDĪBU SASKAŅOJAMIE IELU TIRDZNIECĪBAS VEIDI

15. Ar pašvaldību ir saskaņojami šādi ielu tirdzniecības veidi:

15.1. ielu tirdzniecība darbībai ielu tirdzniecības vietā;

15.2. ielu tirdzniecības organizēšana darbībai ielu tirdzniecības vietās;

15.3. ielu tirdzniecība pasākuma laikā;

15.4. ielu tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā;

15.5. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās.

16. Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta atbilstoši ielu tirdzniecības veidam.

17. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksas.

18. Izsniegto ielu tirdzniecības atļauju ir tiesīgs anulēt pašvaldības izpilddirektors atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. KĀRTĪBA, KĀDĀ SAŅEMAMA IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA DARBĪBAI IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

19. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju darbībai ielu tirdzniecības vietā (1.pielikums), izņemot pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībnieks pašvaldības Administratīvajā daļā iesniedz:

19.1. iesniegumu (2.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;

19.2. saskaņojumu ar Liepājas pilsētas Būvvaldi par tirdzniecības vietas dizaina risinājumu (jāiesniedz tikai tad, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības vieta iepriekš saskaņota Liepājas pilsētas Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā). Liepājas pilsētas Būvvaldē ielu tirdzniecības vietas saskaņošanai jāiesniedz projekts, kura sastāvā iekļauta vietas fotofiksācija, objekta novietne situācijas plānā M 1:500 un tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija).

20. Pašvaldības izpilddirektors:

20.1. ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz pagaidu atļauju (3.pielikums) uz laiku līdz tirdzniecības vietas pases (4.pielikums) iesniegšanai, nosakot tās derīguma termiņu ne ilgāku kā 10 dienas, pievienojot tai saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma shēmu. Ja atļaujas saņemšanai tirdzniecības vietas pase nav nepieciešama, pašvaldības izpilddirektors, ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz 19.punktā minēto atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās;

20.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 19.punktā minēto atļauju.

21. Tirdzniecības vietas pases noformēšanai tirdzniecības dalībniekam pēc šo noteikumu 20.1.apakšpunktā noteiktās atļaujas saņemšanas un tirdzniecības vietas iekārtošanas publiskā vietā Liepājas pilsētas Būvvaldē jāiesniedz iekārtotās vietas fotofiksācija 10 x 15 cm un 20.1.apakšpunktā minētās atļaujas un izvietojuma shēmas kopijas.

22. Pēc tirdzniecības vietas pases saņemšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē un iesniegšanas pašvaldības Administratīvajā daļā, 20.1.apakšpunktā minētā atļauja tiek pagarināta, izdodot 19.punktā minēto atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

3.3. KĀRTĪBA, KĀDĀ SAŅEMAMA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAS ATĻAUJA DARBĪBAI IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS

23. Lai saņemtu ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju darbībai ielu tirdzniecības vietās (5.pielikums), izņemot pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietā, un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, pašvaldības Administratīvajā daļā iesniedz:

23.1. iesniegumu (6.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā:

23.1.1. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) un saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 7.punktā minētās fiziskās personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

23.1.2. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;

23.2. saskaņojumu ar Liepājas pilsētas Būvvaldi par tirdzniecības vietas dizaina risinājumu (jāiesniedz tikai tad, ja tirdzniecības vietu iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēju īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums, vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības vietas saskaņotas Liepājas pilsētas Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietu aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā). Liepājas pilsētas Būvvaldē ielu tirdzniecības vietu saskaņošanai jāiesniedz projekts, kura sastāvā iekļauta vietas fotofiksācija, objekta novietne situācijas plānā M 1:500 un tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija).

24. Pašvaldības izpilddirektors:

24.1. ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz 23.punktā minēto atļauju uz pagaidu laiku līdz tirdzniecības vietas pases iesniegšanai, nosakot tās derīguma termiņu ne ilgāku kā 10 dienas, pievienojot tai saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma shēmu. Ja atļaujas saņemšanai tirdzniecības vietas pase nav nepieciešama, pašvaldības izpilddirektors, ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz 23.punktā minēto atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās;

24.2. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 23.punktā minēto atļauju.

25. Tirdzniecības vietas pases noformēšanai tirdzniecības organizatoram pēc šo noteikumu 24.1.apakšpunktā noteiktās atļaujas saņemšanas un tirdzniecības vietas iekārtošanas publiskajā vietā jāiesniedz Liepājas pilsētas Būvvaldē iekārtotās vietas fotofiksācija 10 x 15 cm un 24.1.apakšpunktā minētās atļaujas un izvietojuma shēmas kopijas.

26. Pēc tirdzniecības vietas pases saņemšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē un iesniegšanas pašvaldības Administratīvajā daļā 24.1.apakšpunktā minētā atļauja tiek pagarināta, izsniedzot 23.punktā minēto atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

IV. KĀRTĪBA, KĀDĀ SAŅEMAMA ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI PASĀKUMA LAIKĀ VAI ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PASĀKUMA LAIKĀ

27. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā (7.pielikums) vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā (8.pielikums), tirdzniecības dalībnieks vai juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un vēlas kļūt par tirdzniecības organizatoru, pašvaldības Administratīvajā daļā iesniedz attiecīgu iesniegumu (9. vai 10.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā:

27.1. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;

27.2. saskaņojumu ar pasākuma organizatoru, izņemot gadījumus, kad pasākuma rīkotājs ir pašvaldība.

28. Pašvaldības izpilddirektors, ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā.

29. Ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem pašvaldības izpilddirektora atļauja vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā ir derīga, ja izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

V. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKS VAI TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORS SAŅEM LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATĻAUJU PAŠVALDĪBAS IEKĀRTOTAJĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

30. Pašvaldība informāciju par pašvaldības iekārtotajām ielu tirdzniecības vietām ievieto Liepājas pilsētas Domes mājas lapā www.liepaja.lv.

31. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības veikšanai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu (11.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju.

32. Ja uz pašvaldības izveidoto brīvo ielu tirdzniecības vietu ir pieteicies tikai viens tirdzniecības dalībnieks un viņš ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, pašvaldības izpilddirektors 5 darba dienu laikā izsniedz tirdzniecības atļauju.

33. Ja uz pašvaldības izveidoto brīvo ielu tirdzniecības vietu, izņemot ielu tirdzniecību pasākuma laikā, ir pieteikušās vienlaikus vairākas personas, priekšrocība tiek dota Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 7.punktā minētajām personām.

34. Savukārt, ja uz pašvaldības izveidoto brīvo ielu tirdzniecības vietu vienlaikus pretendē vairākas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 7.punktā minētās personas, tad priekšroka tiek dota tai personai, kura minēto ielu tirdzniecības vietu izmantos ilgāk.

35. Gadījumā, ja uz vienu brīvo tirdzniecības vietu vienlaikus pretendē vairākas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 7.punktā minētās personas, tām nav iespējams piedāvāt citu pašvaldības ierīkotu brīvo ielu tirdzniecības vietu un tās ir iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus, starp personām tiek rīkots konkurss. Tirdzniecības vietas konkursa nolikumu un konkursa komisiju apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors ielu tirdzniecības atļauju izsniedz tam tirdzniecības dalībniekam, kurš ir ieguvis tiesības uz ielu tirdzniecību konkrētajā vietā.

36. Šo noteikumu 33., 34. un 35.punktā noteiktā kārtība ir piemērojama arī uz pārējām personām, kuras vēlas tirgot preces pašvaldības iekārtotajā ielu tirdzniecības vietā, ja uz pašvaldības izveidoto ielu tirdzniecības vietu nav pieteikusies neviena no Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos" 7.punktā minētajām personām.

37. Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldības izpilddirektors atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju.

VI. KĀRTĪBA, KĀDĀ AR PAŠVALDĪBU SASKAŅOJAMA SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN SAŅEMAMA IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

38. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kam piešķirts tirgus statuss.

39. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās var tikt veikta atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 1.novembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 2.novembra līdz nākamā gada 31.martam).

40. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

41. Lai saņemtu saskaņojumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, Liepājas pilsētas Būvvaldē pirmsprojekta stadijā jāiesniedz projekts trīs eksemplāros, kura sastāvā iekļauta:

41.1. vietas fotofiksācija;

41.2. objekta novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 formātā);

41.3. vietas iekārtojums, mēbeļu (atsevišķos gadījumos arī grīdas) izvietojums shēmā M 1:100;

41.4. detaļu dizains, piemēram, mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojošie elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi atbilstoši sezonai;

41.5. mākslīgās grīdas seguma un nojumju izbūves gadījumos vietas izvietojums papildus jāizstrādā uz inženierkomunikāciju pārskata shēmas (izņemot pludmales teritorijas), kas 56.4.1.apakšpunktā minētajā gadījumā saskaņots ar attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku;

41.6. sabiedriskās ēdināšanas vietas izvietojuma shēma M 1:100 saskaņošanai ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās;

41.7. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo un plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;

41.8. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, kas publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, plānota daudzdzīvokļu mājas teritorijā, jāiesniedz daudzdzīvokļu mājas īpašnieku atļauja vai līgums par kopīpašuma teritorijas izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

42. Saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā:

42.1. Liepājas pilsētas Būvvalde un šo noteikumu 41.6.apakšpunktā minētajā gadījumā pašvaldības izpilddirektora vietnieks nosaka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un konstrukciju izmērus;

42.2. Liepājas pilsētas Būvvalde nosaka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālo risinājumu;

42.3. pašvaldības izpilddirektors nosaka darbības periodu, darba laiku un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanu.

43. Lai saņemtu atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā (12.pielikums), tirdzniecības dalībniekam pašvaldībā jāiesniedz:

43.1. iesniegums (13.pielikums) ar pievienotajiem dokumentiem;

43.2. saskaņojums ar Liepājas pilsētas Būvvaldi tirdzniecības vietas pases noformēšanai, kas ir spēkā 20 dienas no izsniegtās pagaidu atļaujas (14.pielikums) spēkā stāšanās datuma.

44. Pašvaldības izpilddirektors, ja viņa rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā izsniedz pagaidu atļauju, nosakot tās derīguma termiņu 20 dienas un pievienojot tai saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma shēmu, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

45. Tirdzniecības vietas pases noformēšanai tirdzniecības dalībniekam pēc šo noteikumu 44.punktā minētās atļaujas saņemšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas iekārtošanas publiskā vietā jāiesniedz Liepājas pilsētas Būvvaldē iekārtotās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas fotofiksācija 10 x 15 cm un 44.punktā minētās atļaujas un izvietojuma shēmas kopija. Tirdzniecības vietas pase tiek izsniegta uz konkrētu sezonas laiku.

46. Tirdzniecības vietas pase nākamajā gadā (atbilstoši sezonai) var tikt izsniegta, pamatojoties uz iepriekšējā gadā Liepājas pilsētas Būvvaldē saskaņotu projektu.

47. Pēc tirdzniecības vietas pases iesniegšanas pašvaldības Administratīvajā daļā, pašvaldības izpilddirektors izsniedz atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

48. Šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6. un 41.7.apakšpunktā minētie dokumenti nākamajā attiecīgajā sezonā jāiesniedz atkārtoti:

48.1. ja ir mainījusies faktiskā situācija;

48.2. beidzies attiecīgo institūciju izsniegtais saskaņojuma termiņš;

48.3. ir beidzies un netiek pagarināts tirdzniecības vietas pases termiņš.

49. Ja ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegta tirdzniecībai pie pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas atrodas dzīvojamā mājā, tās darba laiks nedrīkst būt ilgāks par pulksten 23.00.

50. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darba laika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

51. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Promenādes zonā un Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā ar piesaisti pastāvīgajām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

51.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

51.2. darbības vietā atļauts izvietot tikai apmeklētājiem paredzētos galdiņus ar sēdvietām un nelielu apkalpojošā personāla leti servēšanas priekšmetu izvietošanai;

51.3. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai līdz maksimālajam augstumam 1,20 m;

51.4. aizliegta jebkādu vitrīnu, saldējamo iekārtu, brīvi stāvošu ledusskapju, iekštelpu interjera standarta mēbeļu vai iekārtu izvietošana;

51.5. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

51.6. aizliegti šādi telpiski risinājumi: slēgtas apkalpojošā personāla telpas, noliktavas, slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi; jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

51.7. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

51.8. aizliegta pārvietojamo tualešu uzstādīšana;

51.9. nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi;

51.10. pavasara/vasaras sezonā jāiekļauj apzaļumošanas elementi.

52. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā ar piesaisti pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst 51.punktā minētajiem kritērijiem un šādiem papildu kritērijiem:

52.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

52.2. darbības vietā atļauts izvietot tikai apmeklētājiem paredzētos galdiņus ar sēdvietām un nelielu apkalpojošā personāla leti servēšanas priekšmetu izvietošanai;

52.3. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai līdz maksimālajam augstumam 1,20 m;

52.4. aizliegta jebkādu vitrīnu, saldējamo iekārtu, brīvi stāvošu ledusskapju, iekštelpu interjera standarta mēbeļu vai iekārtu izvietošana;

52.5. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

52.6. aizliegti šādi telpiski risinājumi: slēgtas apkalpojošā personāla telpas, noliktavas, slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi; jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

52.7. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

52.8. aizliegta pārvietojamo tualešu uzstādīšana;

52.9. nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi;

52.10. pavasara/vasaras sezonā jāiekļauj apzaļumošanas elementi;

52.11. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

52.12. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot tikai brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus vai pie fasādes stiprinātas markīzes;

52.13. mākslīgās grīdas izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma un uz cietā seguma ar līmeņa starpību.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

53. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Pludmales zonā un Parka zonā, kā arī pasākumu laikā bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

53.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

53.2. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

53.3. aizliegti šādi telpiski risinājumi: slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām (izņemot Pludmales zonu un tirdzniecību pasākuma laikā), necaurskatāmi nožogojumi; jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

53.4. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

53.5. jānodrošina sabiedriskā tualete, paredzot vienu vienību uz 60 apmeklētāju sēdvietām, slēdzot līgumu ar blakus esošu iestādi (ne tālāk par 50 m no darbības vietas) par tās sabiedrisko tualešu izmantošanu vai uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti; uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides estētiskajām prasībām, integrējot to kopējā dizaina risinājumā;

53.6. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju;

53.7. trauku mazgāšana pieļaujama tikai tad, ja darbības vieta pieslēgta pilsētas kanalizācijas tīklam;

53.8. nedrīkst tikt bojāta zaļā zona un apstādījumi;

54. Ekskluzīvajā zonā, Vēsturiskā centra zonā, Promenādes zonā un Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām ir aizliegta.

55. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās rudens/ziemas sezonā aizliegta:

55.1. ielu sarkanajās līnijās;

55.2. ja darbība tiek plānota jūras piekrastē un publiskajos ūdeņos.

56. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās līnijās:

56.1. uz ietves (neieskaitot apmali) jāparedz ne mazāk kā 1,50 m brīva, nekādā veidā neaizņemta teritorija;

56.2. pie krustojuma izvietotās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas nepasliktinātu krustojuma pārredzamību un transportlīdzekļu braukšanu krustojumos;

56.3. iekārtojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas publiskās vietās, nedrīkst būt aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

56.4. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

56.4.1. jābūt izbūvētai brīvai piekļuvei inženierkomunikāciju akām vai uztvērējakām (gūlijām), kas saskaņots ar attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku;

56.4.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un invalīdu ratiņu pārvietošanos;

56.4.3. jānodrošina brīva piekļuve sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai publiskā vietā;

56.5. nedrīkst būt traucēta gājēju plūsma un satiksme.

VII. TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA PIENĀKUMI KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI

57. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

57.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

57.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

57.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

57.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

57.5. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

57.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

57.7. par tirdzniecības vietas iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības dalībnieka īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums, vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta;

57.8. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

57.9. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem;

57.10. par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

57.11. par ielu tirdzniecības vietu, tai skaitā saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota Liepājas pilsētas Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

57.12. tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā tirdzniecības vieta un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

58. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

58.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu;

58.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

58.3. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

58.4. par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

58.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

58.6. par tirdzniecības vietu iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības organizatora īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums, vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta;

58.7. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

59. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā saimniecisko darbību nereģistrējusī fiziskā persona vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai ar norādīto juridisko personu darba tiesiskās attiecības juridiski noformējusi un pilnvarota persona.

60. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas montāžas darbus ne ātrāk kā ar pagaidu atļaujas saņemšanas dienu.

61. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās; ja tirdzniecības vieta izvietota ielu sarkanajās līnijās, tās demontāžas uzsākšanai no pašvaldības izpilddirektora vietnieka jāsaņem atļauja Liepājas pilsētas ielu un transporta būvju aizņemšanai.

62. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

62.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

62.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

62.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā pasākumu laikā;

62.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

62.5. Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā tirdzniecībai piešķirtā tirdzniecības vieta jāatbrīvo darba dienas beigās, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības vieta saskaņota Liepājas pilsētas Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

62.6. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā pārstāvja iepriekšējas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;

62.7. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

62.8. aizsegt stacionāru reklāmas objektu;

62.9. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas, vai nojumes ar nolaižamām sienām, vai cita veida norobežojošas konstrukcijas.

63. Ielu tirdzniecības vietā jābūt tirdzniecības atļaujai un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos – tirdzniecības vietas pasei.

64. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc pašvaldības izpilddirektora, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

64.1. personu apliecinošs dokuments;

64.2. tirdzniecības atļauja;

64.3. tirdzniecības vietas pase vai Liepājas pilsētas Būvvaldes izsniegtais saskaņojums tirdzniecības vietas dizaina risinājumam;

64.4. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas;

64.5. šo noteikumu 59.punktā minētie dokumenti.

VIII. TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS

65. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām.

66. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas domātas patērēšanai tirdzniecības vietā.

67. Ielu tirdzniecība Liepājas pilsētā tiek iedalīta šādās zonās (15.pielikums):

67.1. Ekskluzīvā zona (15.pielikumā iekrāsota sarkanā krāsā);

67.2. Vēsturiskā centra zona (15.pielikumā iekrāsota violetā krāsā);

67.3. Promenādes zonā (15.pielikumā iekrāsota zilā krāsā);

67.4. Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zona (15.pielikumā iekrāsota oranžā krāsā);

67.5. Parku zona (15.pielikumā iekrāsota zaļā krāsā);

67.8. Pludmales zona (15.pielikumā iekrāsota dzeltenā krāsā).

68. Ekskluzīvajā zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

68.1. saldējumu;

68.2. ogas, augļus;

68.3. atspirdzinošus dzērienus;

68.4. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

68.5. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus.

69. Vēsturiskā centra zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

69.1. saldējumu;

69.2. ogas, augļus;

69.3. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

69.4. atspirdzinošus dzērienus;

69.5. ziedus;

69.6. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

69.7. antikvārus priekšmetus.

70. Promenādes zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

70.1. saldējumu;

70.2. ogas, augļus;

70.3. atspirdzinošus dzērienus;

70.4. konditorejas izstrādājumus;

70.5. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

70.6. ziedus;

70.7. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

70.8. zivis un zivju izstrādājumus;

70.9. uzkodas no speciālām iekārtām.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

71. Maģistrālo ielu, mikrorajonu centra zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

71.1. zivju un gaļas produkciju;

71.2. maizes un konditorejas izstrādājumus;

71.3. saldējumu;

71.4. citas pašu vai rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces;

71.5. ziedi;

71.6. no ziediem, zariem gatavotus izstrādājumus;

71.7. puķu, dārzeņu stādus;

71.8. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

71.9. pašu audzētus dārzeņus, ogas, augļus;

71.10. savvaļas augus, ogas, sēnes, riekstus;

71.11. daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

71.12. eglītes, to zarus;

71.13. preses izdevumus, grāmatas;

71.14. bezalkoholiskos dzērienus;

71.15. uzkodas no speciālām iekārtām;

71.16. dzīvniekus;

71.17. antikvariātus priekšmetus.

72. Parku zonā atļauts tirgot šādas preces:

72.1. atspirdzinošus dzērienus;

72.2. saldējumu;

72.3. suvenīrus;

72.4. daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

72.5. ziedus;

72.6. preses izdevumus;

72.7. konditorejas izstrādājumus un citas pašu ražotas pārtikas preces;

72.8. riekstus, pašu audzētus augļus un ogas;

72.9. balonus;

72.10. uzkodas no speciālām iekārtām.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

73. Pludmales zonā atļauts tirgot šādas preces:

73.1. atspirdzinošus dzērienus;

73.2. saldējumu;

73.3. preses izdevumus;

73.4. peldēšanas un pludmales inventāru, kā arī sauļošanās kosmētiku;

73.5. balonus.

74. Ekskluzīvajā zonā, Vēsturiskā centra zonā, Promenādes zonā, Parku zonā un Pludmales zonā ielu tirdzniecībā pasākuma laikā atļauts tirgot visa veida preces, izņemot lietotās mantas.

75. Pasākuma laikā Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā realizējamo preču grupas netiek ierobežotas.

76. Alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecība nav atļauta bērniem organizētajos pasākumos.

IX. NOSACĪJUMI PAŠVALDĪBAS IZSNIEGTĀS IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS DARBĪBAS APTURĒŠANAI UZ LAIKU

77. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu, apturot ielu tirdzniecības atļaujas darbību uz laiku, arī šādos gadījumos:

77.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

77.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis pašvaldības izpilddirektors;

77.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai;

77.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

X. ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

78. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē, bet Liepājas pilsētas domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

79. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

80. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 79.punktā, var uzlikt šādu administratīvo sodu:

80.1. par 55., 56. vai 59.punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – no 142,29 euro līdz 355,72 euro;

80.2. par 55., 56. vai 59.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142,29 euro, bet juridiskajām personām – no 355,72 euro līdz 711,44 euro;

80.3. par 58., 60. vai 77.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām – līdz 711,44 euro;

80.4. par 57.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 355,72 euro, bet juridiskajām personām – līdz 1422,87 euro;

80.5. par 61. un 62.punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 142,29 euro, bet juridiskajām personām – no 355,72 līdz 711,44 euro;

80.6. par 61.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 355,72 euro, bet juridiskajām personām – no 711,44 euro līdz 1422,87 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

81. Šo noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" saskaņā ar likumu "Par policiju", kā arī citas pašvaldības amatpersonas savas kompetences ietvaros.

82. Amatpersonas, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā par šo noteikumu prasību neievērošanu, 3 darba dienu laikā informē pašvaldības izpilddirektoru par pieņemto lēmumu par administratīvā soda piemērošanu.

XII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

83. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

84. (Zaudējis spēku ar 01.01.2016.; sk. 85. punktu)

85. Šo noteikumu 84.punkts ir spēkā līdz noslēgto līgumu termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.

86. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2001.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par tirdzniecību publiskās vietās un ielu tirdzniecības vietās".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

3.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

4.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

5.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

6.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

7.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

8.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

9.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

10.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

11.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

12.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

13.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

14.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

15.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.56 redakcijā)

01.01.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.