Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.12.2013. - 17.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.123

Valmierā 2012.gada 16.februārī
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
16.02.2012. sēdes lēmumu Nr.50
(prot. Nr.2, 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Iestāde).

2. Uz vietu Iestādē var pretendēt bērni vecumā no 1,5 (pusotra) gada līdz pamatizglītības uzsākšanai.

3. Ja vecāki/aizbildnis/vecāku notariāli apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki) vēlas bērnam pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz februāra pēdējai darba dienai iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu par nepieciešamību pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

4. Vecāks, kura bērns ir sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu un līdz tam nav uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi, reģistrē bērnu uz Iestādi atbilstoši Noteikumu noteiktajai kārtībai tajā kalendārajā gadā, kurā bērns sasniedz obligāto vecumu.

5. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt obligāto vecumu sasniegušo bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, nodrošinot vietu Iestādē.

6. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Vecākiem ir tiesības reģistrēt bērnu ne vairāk kā uz 3 (trim) Iestādēm. Ja bērns reģistrēts vairākās Iestādēs, saņemot vietu 1 (vienā) Iestādē, uz citām Iestādēm vieta tiek anulēta.

8. Vecākiem ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā ar Noteikumu 38.punktu, iesniedzot jaunu reģistrācijas pieteikumu.

9. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē vai ģimenē. Vecāki un Iestāde slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (1.pielikums). Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, izglītojamais tiek piesaistīts vienai no Iestādēm, par ko Vecāki un Iestāde slēdz līgumu (2.pielikums).

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.140 redakcijā)

2. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība uzņemšanai

10. Uzņemšanai Iestādēs Vecāki bērnus reģistrē Pašvaldībā visu kalendāro gadu.

11. Lai bērnu reģistrētu uz Iestādi, Vecāks, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un Vecāku personu apliecinošu dokumentu, Pašvaldībā iesniedz pieteikumu (turpmāk – Pieteikums) (3.pielikums) par bērna uzņemšanu Iestādē vai aizpilda elektroniskās reģistrēšanās Pieteikumu Pašvaldības interneta vietnē.

12. Pieteikumi par bērniem, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenes, aizbildnība) un adoptētiem bērniem, tiek reģistrēti tikai Pašvaldībā, attiecīgajam pilnvarotajam pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, aizbildnim papildus uzrādot bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, pilnvarotajai personai - notariāli apstiprinātu rakstveida pilnvaru. Audžuģimenēs un aizbildniecībā esošo bērnu noteikto papildus dzīvesvietas adresi pielīdzināt Vecāku deklarētajai dzīvesvietas adresei un Reģistrā reģistrēt ar bērna dzimšanas datumu.

(Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.190 redakcijā)

13. Pieteikumi uz kādu no speciālajām pirmsskolas izglītības programmām tiek reģistrēti tikai Pašvaldībā, papildus uzrādot valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošās programmas apguvi.

14. Pašvaldībā Pieteikumu reģistrē iesniegumu reģistrācijas kārtībā atbilstoši Pašvaldības instrukcijai par lietvedību, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu un vēlamo iestāšanās mācību gadu Iestādē.

15. Pārbaudot Pieteikumā norādīto bērna deklarēto dzīvesvietu Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā, Pašvaldības Valmieras Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) bērnus uz Iestādi reģistrē (turpmāk – Reģistrs):

15.1. 1.pakāpes Reģistrā, ja bērns un vismaz viens no Vecākiem deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns uzņemts vienā Iestādē, bet vecāki vēlas mainīt Iestādi;

15.2. 2.pakāpes Reģistrā, ja bērns un vismaz viens no Vecākiem deklarēti Pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

15.3. 3.pakāpes Reģistrā, ja bērns deklarēts ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas un neapmeklē nevienu Iestādi;

15.4. 4.pakāpes Reģistrā, ja bērns deklarēts ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas, apmeklē kādu Iestādi, bet Vecāki vēlas mainīt Iestādi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.190)

16. Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir iesniegta izziņa no Vecāku darba vietas.

17. Reģistrā bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja bērna un Vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un:

17.1. Vecāks Pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas statusa "brālis/māsa" piešķiršanu, norādot konkrētu Iestādi, kuru apmeklē norādītā bērna brāļi/māsas. Ja grupu komplektēšanas laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss "brālis/māsa", jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve Iestādē, neviens no "brāļiem/māsām" vairs nav konkrētās Iestādes audzēknis vai Vecāki līdz februāra pēdējai darba dienai bērnam nav pagarinājuši pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu un nākamajā mācību gadā brālis vai māsa nebūs konkrētās iestādes izglītojamais, ārpus kārtas statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro;

17.2. Ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu bērnam, kurš līdz šim ir apguvis speciālo programmu;

17.3. Vecāka darbavieta ir attiecīgā Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.190)

18. Ja bērna un/vai viņa Vecāka deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta no Pašvaldības administratīvās teritorijas uz citu, bērns ar attiecīgo izdeklarēšanās datumu tiek pārreģistrēts uz 3. vai 4.pakāpes Reģistru, nemainot sākotnējo Pieteikuma reģistrācijas numuru.

19. Ja bērna un Vecāka deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta no citas pašvaldības uz Pašvaldības administratīvo teritoriju, bērns ar attiecīgo deklarēšanās datumu tiek pārreģistrēts uz 1. vai 2.pakāpes Reģistru, nemainot sākotnējo Pieteikuma reģistrācijas numuru.

20. Vecākiem ir tiesības mainīt Pieteikumā sākotnēji norādīto izvēlēto izglītības programmu, iestāšanās mācību gadu un norādītās vēlamās Iestādes, Pārvaldē iesniedzot iesniegumu (4.pielikums) (izņemot gadījumus, ja bērns ir sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības ieguves vecumu).

21. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, Pārvaldē iesniedzot iesniegumu (6.pielikums). Pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, Pārvalde anulē bērna vietu Reģistrā.

22. Vecākiem iesnieguma veidā ir pienākums informēt Pašvaldību par izmaiņām Pieteikuma sākotnēji norādītajā informācijā 10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

23. Pašvaldība nodrošina Reģistra publisku pieejamību Pašvaldības interneta vietnē www.valmiera.lv un Pārvaldē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Grupu komplektācija

24. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai nosūta Pārvaldei informāciju par paredzamo brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.

25. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1.marta līdz 20.augustam.

26. Iestāžu grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo bērnu skaitam no Reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā izvēlēto izglītības programmu, iestāšanās mācību gadu un norādītās vēlamās Iestādes prioritārā secībā.

27. Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas tiek nodrošinātas, ja attiecīgajā Iestādē ir brīvas vietas.

28. Komplektējot grupas, Pārvalde veic atkārtotu bērna deklarētās dzīvesvietas pārbaudi Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un Reģistra kārtībā ar vietu Iestādē nodrošina bērnus sekojošā secībā:

28.1. 1.pakāpes Reģistrā reģistrētos bērnus, kuriem piešķirts ārpus kārtas statuss normatīvo aktu kārtībā, ja ir saņemta izziņa no Vecāku darba vietas atbilstoši Noteikumu 16.punktam;

28.2. 1.pakāpes Reģistrā reģistrētos bērnus, kuriem piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši Noteikumu 17.punktam;

28.3. pārējos 1.pakāpes Reģistra bērnus;

28.4. 2.pakāpes Reģistra bērnus;

28.5. 3.pakāpes Reģistra bērnus;

28.6. 4.pakāpes Reģistra bērnus.

29. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem tiek piešķirta vieta 1 (vienā) Iestādē.

30. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Pārvalde nosūta Vecākiem izziņu/vēstuli un Iestādes vadītājam – Iestādē uzņemamo bērnu sarakstu.

31. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no Vecāku izvēlētajām Iestādēm, Pārvalde piedāvā vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.

32. Ja Vecāki 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no izziņas/vēstules reģistrēšanas brīža (Pārvaldes noteiktajā termiņā) neierodas Iestādē/Pārvaldē, tā zaudē spēku, Pārvaldei pieņemot lēmumu un paziņojot Vecākiem par bērna vietas izslēgšanu no Reģistra.

33. Iestādes vadītājs sniedz Pārvaldei informāciju:

33.1. par Iestādē uzņemtajiem bērniem;

33.2. par Vecākiem, kuri noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.

34. Mācību gada laikā līdz nākamā mācību gada grupu komplektācijai, bērnu no Reģistra var uzņemt Iestādē, ja Iestādē ir brīva vieta.

35. Iestādes vadītājs informē Pārvaldi par brīvajām vietām Iestādē 3 (trīs) darbdienu laikā pēc vietas atbrīvošanās Iestādē. Pārvalde pēc informācijas saņemšanas piedāvā vietu Iestādē nākamajam bērnam no Reģistra.

36. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt nevienā no Iestādēm līdz nākamā mācību gada grupu komplektācijas uzsākšanai, Pārvalde pārreģistrē uz nākamo mācību gadu Pieteikumu reģistrācijas secībā.

4. Izglītojamā uzņemšana un atskaitīšana

37. Izglītojamā uzņemšana un atskaitīšana no Iestādes notiek atbilstoši normatīvajos aktos un Iestādes nolikumā noteiktajai kārtībai.

5. Iestādes maiņa

38. Ja Vecāki vēlas mainīt izglītojamajam Iestādi, Vecāki iesniedz Pārvaldē iesniegumu (5.pielikums).

39. Saņemot iesniegumu par Iestādes maiņu, Pārvalde pārbauda Vecāku līgumsaistību izpildi ar Iestādi, kurā izglītojamais iegūst izglītību.

40. Ja Vecāki ar Pašvaldības Finanšu dienestu ir nokārtojuši nepieciešamās līgumsaistības par Iestādes, kurā bērns iegūst izglītību, apmeklējumu, Pārvalde bērnu reģistrē atsevišķā 2.vai 3.pakāpes Reģistrā atbilstoši Noteikumu 15.punktam.

41. Ja Vecāki ar Iestādi, kurā izglītojamais iegūst izglītību, nav nokārtojuši Noteikumu 40.punktā minētās līgumsaistības, Pārvalde ir tiesīga Vecākiem atteikt Iestādes maiņu (izņemot izglītojamajam, kuram ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ieteikts mainīt izglītības programmu).

42. Iesniegumi par Iestādes maiņu Pārvaldē tiek izskatīti atbilstoši Noteikumu 28.punktam.

43. Pieņemot Vecākiem labvēlīgu lēmumu, Pārvalde nosūta Vecākiem izziņu par Iestādes maiņu.

44. Ja izglītojamais Iestādē uzņemts, bet Vecāki vēlas Iestādi mainīt, ir iespējama Iestāžu maiņa, vienojoties ar tiem Vecākiem, kuriem šāda Iestāžu maiņa ir pieņemama, ņemot vērā izglītojamā dzimšanas gadu un izglītības programmu. Vecāki iesniedz atbilstošus iesniegumus Pašvaldībā.

6. Tiesiskuma nodrošināšana

45. Iestādes vadītāja un Pārvaldes lēmumu un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

46. Pašvaldības domes lēmumu un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

47. Atbilstoši Noteikumu 28.punktam Pārvalde veiks datu konsolidāciju pirms 2012./2013.mācību gada grupu komplektācijas.

48. Noteikumu 11.punkta daļa par elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu interneta vietnē stājas spēkā un ir izmantojama ar brīdi, kad Pašvaldība ir ieviesusi elektroniskās reģistrēšanās sistēmu Pašvaldības interneta vietnē.

49. Pašvaldībai ir tiesības nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1 (viena) gada vecuma Noteikumu noteiktajā kārtībā, gadījumā, ja uz konkrēto mācību gadu Iestādēs ir brīvas vietas.

50. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.36 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Pašvaldības domes 31.05.2007. sēdes lēmumu Nr.352 (protokols Nr.8, 25.§)).

51. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo Noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
29.12.2013