Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Jēkabpilī 2012.gada 2.februārī

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2012.gadā

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 02.02.2012.
lēmumu Nr.33 (prot. Nr.4, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1, 3., 4.d.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ar 2012.gada 1.janvāri.

2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts viens nodokļa atvieglojums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķirs personām, kurām par viena nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz Ls 10.

3. Atvieglojuma piešķiršanas pamats ir motivēts maksātāja iesniegums, kurā norādīts:

3.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

3.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

3.3. īpašuma atrašanās vieta;

3.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums;

3.5. juridiska vai fiziska persona, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida papildus sniedz sekojošus apliecinājumus:

3.5.1. apliecinājums, ka maksātājs neatbilst Kopienas paziņojumam "Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (2004/C 244/02) dotajam grūtībās nonākuša uzņēmuma jēdzienam;

Kopienas paziņojums pieejams:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):LV:HTML

3.5.2. apliecinājums, ka maksātājs nedarbojas EK Regulas 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta apakšpunktos norādītajās nozarēs, uz kurām neattiecas EK Regula 1998/2006.

EK Regula pieejama:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:01:LV:HTML

3.1 Iesniedzot iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, juridiskā vai fiziskā persona, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tā īpašuma formas un darbības veida, klāt pievieno aizpildītu 05.02.2008. MK noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem", noteiktā parauga veidlapu 2 (divos) eksemplāros.

4. Atvieglojumu saņemšanas ierobežojumi:

4.1. nodokļa atlaide netiek piešķirta nodokļa maksātājiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai;

4.2. nodokļa atlaide netiek piešķirta, ja vienam uzņēmumam de minimis kopējais bruto atbalsts jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā pārsniedz EUR 200000. Vienam uzņēmumam, kurš darbojas autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis atbalsta kopapjoms pārsniedz EUR 100000 jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā;

4.3. nodokļa atlaide netiek piešķirta, ja tas darbojas EK Regulas 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta apakšpunktos norādītajās nozarēs, uz kurām neattiecas EK Regula 1998/2006.

4.4. nodokļa atlaide netiek piešķirta, ja uzņēmums atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma jēdzienam, saskaņā ar Kopienas paziņojumu "Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (2004/C 244/02).

5. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma (kuram Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz 01.01.2012. reģistrēts norādīts atbilstošs lietošanas mērķis) nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

5.1. zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām zemes vienībām vai tās daļām, uz kurām atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās būves, vai par tām zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis, grupa "Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme" (kods 0701, 0702 vai 0703), uz kurām atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar pašvaldībai piederošām kopīpašuma daļām, ar nosacījumu, ka īpašniekam pieprasītā nomas maksa nepārsniedz aprēķināto nodokli un to apliecina pievienotā nomas līguma noteikumi vai nomas līgums nav noslēgts .....................................................90%;

5.2. personām, kuras ir vecākas par 70 gadiem, par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis - "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601), ja šis īpašums vismaz vienu gadu ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta .....................................................50%;

5.3. personām, kuru ģimenēs ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis - "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601), ja šis īpašums vismaz vienu gadu ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta .....................................................50%;

5.4. personām, kuras ir 1. vai 2.grupas invalīdi, par tām nekustamā īpašuma sastāvā esošām zemes vienībām vai tās daļām, kurām reģistrēts viens lietošanas mērķis - "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601), ja šis īpašums vismaz vienu gadu ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta .....................................................50%;

5.5. nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un kurā reģistrēta nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam .....................................................70%;

5.6. 2011.gadā Jēkabpilī reģistrētajiem komersantiem, kuri 2011.gadā vidēji ir nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus .....................................................50%

5.7. komersantiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība pie noteikuma, ka uz taksācijas gada 30.jūniju izpildās šādi nosacījumi:

5.7.1. saglabāta pamatdarbība;

5.7.2. investēti līdzekļi ražošanā, pakalpojumu sniegšanā laika periodā 2010.-2011.g.g.;

5.7.3. saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2011.gadā .....................................................50%.

5.8. Jēkabpilī reģistrētajiem komersantiem, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), 2012.gadā nodarbinot vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, piešķir atlaidi nodoklim par ēkām .....................................................25%

5.9. Komersantiem, kuri 2012.gada vasaras sezonā nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā, ne mazāk kā divus mēnešus:

5.9.1. nodarbinot no 3 līdz 5 skolēniem, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi .....................................................25%;

5.9.2. nodarbinot 6 un vairāk skolēnus, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi .....................................................50%.

6. Iesniegumu un atvieglojuma saņemšanas nosacījumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas kārtība:

6.1. nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.1.- 5.4.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu un atvieglojuma saņemšanas nosacījumus apliecinoši dokumenti 3 mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas,

6.2. nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, un maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu, jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu un atvieglojuma saņemšanas nosacījumus apliecinoši dokumenti 3 mēnešu laikā no statusa piešķiršanas datuma,

6.3. nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.6.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, 3 mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.3.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu;

6.3.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) par vidējo strādājošo skaitu 2011.gadā;

6.3.3. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību.

6.4. Nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.7.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.4.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot rūpniecības ēkas kadastra numuru;

6.4.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas;

6.4.3. dokumentu, kuri apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā, kopijas;

6.4.4. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu 2011.gadā un 2012.gada 1.pusgadā;

6.4.5. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību.

6.5. Nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.8.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.jūlijam jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.5.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot uzņēmējdarbības veidu;

6.5.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka, veicot uzņēmējdarbību minētā ēkā, nodarbina vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.5.3. izziņa no VID par vidējo strādājošo skaitu 2012.gada 1.pusgadā;

6.5.4. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību.

6.6. Nodokļu maksātājiem, kuriem saskaņā ar saistošo noteikumu 5.9.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.septembrim jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā:

6.6.1. motivēts iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu, norādot uzņēmējdarbības veidu;

6.6.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums un grāmatvedības izziņa, kas apliecina nodokļu apmaksu par nodarbinātajiem skolēniem;

6.6.3. vispārizglītojošās skolas izdota izziņa, kas apliecina, ka minētais skolēns mācās iestādē;

6.6.4. informācija par skolēnu deklarēto dzīvesvietu;

6.6.5. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts iesniegums.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad nodokļa maksātāja statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst statusam.

9. Finanšu ekonomikas nodaļa izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo domes lēmuma projektu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, kuru iesniedz izskatīšanai Finanšu komitejai.

10. Lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem dome. Saskaņā ar domes lēmumu Finanšu ekonomikas nodaļa veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

11. Nodokļa atvieglojumu 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.apakšpunktā minētiem nodokļa maksātājiem un trūcīgām personām piešķir ar Finanšu ekonomikas nodaļas lēmumu.

12. Lēmumu par atteikumu piešķirt atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2012.gadā gadījumos, kad iesniedzēja prasījums neatbilst Jēkabpils pilsētas domes 02.02.2012. saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2012.gadā" nosacījumiem, pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

 

 

Saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2012.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar 2012.gada 1.janvāri.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1, 3., 4.d.
Tie nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, nosauc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuriem piešķirams atvieglojums, un tām atbilstošo atlaižu apmērus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar 2012.gada 1.janvāri.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi paredz uzņēmējdarbības veicinošus pasākumus, piešķirot NĪN atlaides:
- komersantiem, kuri 2012.gada vasaras sezonā nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā;
- komersantiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība;
- Jēkabpilī reģistrētajiem komersantiem, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), 2012.gadā nodarbinot vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus;
- 2011.gadā izveidotiem komersantiem, kuri 2011.gadā vidēji nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā. Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

15.03.2012