Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Jūrmalā 2012.gada 26.janvārī (prot. Nr.1, 12.p.)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību Noteikumu nosacījumiem.

3. Ģimene (mājsaimniecība) Noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir nekustamais īpašums, par ko tiek izvērtēta iespēja piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Noteikumu 5.12. - 5.15. punktā noteiktajai kategorijai ģimene (mājsaimniecība) ir persona, kura saņem pabalstus par aizbildnībā esošu bērnu vai kura saņem uzturlīdzekļus bērnam no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, un šīs personas laulātais, bērni, ja tādu nav, - vecāki.

4. Pamata deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

5. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas īpašumam, kuram aprēķinātā nodokļa summa 2012. gadam pārsniedz Ls 10, izņemot 5.6., 5.18. punktā noteiktajām kategorijām, var piešķirt šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tajā skaitā fiziskām personām par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot 5.6., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21. - 5.25. punktā noteiktajos gadījumos:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

5.1. politiski represētajai personai 90%
5.2. bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940. gada 21. jūlijam, kam ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai arī ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā par īpašumā esošo īpašuma daļu, neatkarīgi no turpmākā īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā 50%
5.3. zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940. gada 21. jūlijam, par īpašumā esošo īpašuma daļu, neatkarīgi no turpmākā īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā 50%
5.4. bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940. gada 21. jūlijam un viņa mantiniekam, kam ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā - vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums, par īpašumā esošo īpašuma daļu, neatkarīgi no turpmākā īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā 70%
5.5. zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940. gada 21. jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i. līdz 1991. gada 20. novembrim un viņa tiesiskajam mantiniekam - vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku vai nav noslēgts uztura līgums, par īpašumā esošo īpašuma daļu neatkarīgi no turpmākā īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā 70%
5.6. nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam 50%
5.7. Noteikumu 5.2. un 5.3. punktā noteikto nodokļa maksātāju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas, uztura līguma pamata vai šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likuma noteiktajā kārtībā, par īpašumā esošo īpašuma vai valdījuma daļu, neatkarīgi no turpmākā īpašuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā. 50%
5.8. vientuļam, nestrādājošam pensionāram, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un kuram aprēķinātais nodoklis taksācijas gadā ir lielāks par 20% no pēdējo 12 mēnešu ienākumu summas un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai 50%
5.9. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuru apgādnieks likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības Valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu 25%
5.10. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir invalīds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu 25%
5.11. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir invalīds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās algas 50%
5.12. nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu 25%
5.13. nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas 50%
5.14. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu 25%
5.15 nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērni vecumā līdz 19 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai uzturlīdzekļa piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas 50%
5.16. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu 25%
5.17. nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālas darba algas 50%
5.18. nodokļu maksātājam - fiziskai personai nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, ja pašvaldība tai ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam 90%
5.19. nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un līgumā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks 90%
5.20. nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomāja pašvaldības iestāde un nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēdzis maiņas līgumu ar pašvaldību par šī nekustamā īpašuma maiņu pret pašvaldības īpašumu, par maiņas rezultātā īpašumā iegūto nekustamo īpašumu par laika periodu uz trīs nākamajiem gadiem no līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā 90%
5.21. nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu interesēs Jūrmalā 50%
5.22. nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir trūcīgās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011. gada 1. janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība - nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai trūcīgajai ģimenei (personai ) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90%
5.23. nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir maznodrošinātās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011. gada 1. janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskā darbība -nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai maznodrošinātajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50%
5.24. nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto politiski represētā persona un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir politiski represētās personas deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011. gada 1. janvāra vai agrāk. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība - nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai politiski represētajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90%
5.25. nodokļa maksātājam - I un II grupas invalīdam - par īpašumā vai valdījumā esošu garāžu, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna, un zemi tās uzturēšanai 50%

6. Atvieglojumus 2012. gadā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas īpašumam, kuram aprēķinātā nodokļa summa 2012. gadam pārsniedz Ls 10, var piešķirt šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tajā skaitā fiziskām personām par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot 6.6., 6.7. punktā noteiktajos gadījumos:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

6.1. nodokļa maksātājs - fiziska persona par īpašumu, par kuru taksācijas gadā aprēķinātais nodoklis ir lielāks par 10% no pēdējo sešu mēnešu mājsaimniecības ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, bet kuri nav lielāki par trīs minimālajām algām 25%
6.2. nodokļa maksātājs - fiziska persona par zemi, kurai deklarētā pastāvīgā dzīves vieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā bez pārtraukuma vismaz no 2003. gada 1. jūlija vai agrāk un īpašumā deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas 25%
6.3. nodokļa maksātājs par ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā un ēkas vizuālais izskats atbilst Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem, un tajā nav notikušas nesaskaņotas pārbūves, ja tā tiek apdzīvota un/vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība 25%
6.4. nodokļa maksātājs - juridiska persona par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari - viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un kura saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem maksā atpūtnieku un tūristu nodevu, šādos gadījumos:
a) uzņemto personu diennakšu skaits pret gultasvietu skaitu diennaktī vidējais noslogojums gadā uz 2012. gada 1. jūliju ir ne mazāks kā 25% (neattiecas uz kempingiem, jaunatnes tūristu mītnēm),
b) uz 2012. gada 1. jūliju nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz no 2011. gada 1. janvāra, uz pilnu slodzi 50% apjomā no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,
c) darba ņēmēja mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz atvieglojuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļa maksātājs reģistrēts minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājas lapā internetā
50%
6.5. nodokļu maksātājs - fiziska persona, kura ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem 25%
6.6. nodokļa maksātājs - fiziska persona par ēku, ja tajā deklarēta pamata dzīvesvieta no citas administratīvās teritorijas ir 2010., 2011.vai 2012. gadā un nodokļa maksātājs iepriekšējos sešos pirms iesnieguma iesniegšanas mēnešos iemaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli virs Ls 750 25%
6.7. nodokļa maksātājs par to nekustamo īpašumu, kurā:
a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,
b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,
c) struktūrvienībā ir nodarbināti uz pilnu darba slodzi ne mazāk kā 50% strādājošo un ne mazāk kā piecas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Jūrmalas administratīvajā teritorijā, bet mikrouzņēmumiem - strādājošo uz pilnu slodzi ir ne mazāk kā 50%, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā
25%
6.8. nodokļa maksātājs - juridiska persona, kas reģistrēta kā ārstniecības iestāde un tās darbības profils ir rehabilitācijas iestāde, par to ēku - jaunbūvi, kas nav nodota ekspluatācijā un atrodas tāda īpašuma sastāvā, kurā tiek sniegti ārstniecības un rehabilitācijas iestādes pakalpojumi 90%
6.9. nodokļu maksātājs - juridiska persona par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:
a) 2011. gadā piesaistīto tūristu vai pilsētas viesu skaits ir vismaz 50 000,
b) 2011. gadā uzņēmumā gada vidējais nodarbināto skaits ir 30 vai vairāk nodarbināto,
c) 2012. gadā saglabātas darba vietas ir vismaz 80% pret vidējo darba vietu skaitu 2011. gadā,
d) kura sastāvā ir ēka ar galveno lietošanas veidu saskaņā ar nekustamo īpašumu valsts reģistra datiem - ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261)
50%

III. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi

7. Juridiskām personām, kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar Noteikumiem, jābūt reģistrētai struktūrvienībai, kuras adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

8. Ja personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu, atvieglojumu piešķir ar mēnesi, kurā persona atbilst šim statusam, vai arī ar mēnesi, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai līdz mēnesim, ar kuru personai izbeidzas atbilstība statusam vai apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai.

9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja:

9.1. ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem. Taksācijas 2012. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti arī gadījumos, ja nodokļa maksātājam ir nekustāmā īpašuma nodokļa parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem, kas jānomaksā pilnā apmērā trīs mēnešu laikā no nekustamo īpašumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanas lēmuma pieņemšanas dienas;

9.2. Noteikumu 5.1.-5.18., 5.20., 5.25., 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. punktā noteikto nodokļa maksātāju īpašums tiek izīrēts vai iznomāts citam lietotājam vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība, par īpašuma daļu, kas tiek izīrēta vai iznomāta citam lietotājam vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība.

10. Atvieglojumu piešķir par to īpašumu vai tā daļu un/vai ēku (telpu grupu), kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām. Gadījumā, kad saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

11. Noteikumos noteikto nodokļu maksātāju kategoriju ienākumi tiek vērtēti kā vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli no ģimenes ienākumiem pēc nodokļu nomaksas par iepriekšējiem pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas, izņemot 5.8., 6.1. punktā noteiktajai kategorijai. Ja ģimenei (personai) šajā punktā noteiktajā termiņā Labklājības pārvalde veikusi ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, tad nav nepieciešams to veikt atkārtoti un atzinums par ģimenes ienākumu līmeni tiek veikts, pamatojoties uz Labklājības pārvaldes rakstisku apliecinājumu vai ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā.

12. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu 2012. taksācijas gadam, nodokļa maksātājam līdz 2012. gada 1. decembrim jāiesniedz motivēts iesniegums, kuram jāpievieno:

Nodokļa maksātāju kategorija

Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts

5.1. - politiski represētās personas apliecības kopija
5.4. - invaliditātes apliecības kopija
- pensionāra apliecības kopija
- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments
5.5. - invaliditātes apliecības kopija
- pensionāra apliecības kopija
- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments
5.8. - pensionāra apliecības kopija
- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka persona nestrādā, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments
5.9. - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.10. - invaliditātes apliecības kopija
-
izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.11. - invaliditātes apliecības kopija
- izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.12. - dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības
- izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.13. - dokuments, kas apliecina aizbildniecības tiesības
- izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.14. - zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību
- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu apmēru
- izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.15. - zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību
- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu apmēru
- izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.16. - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.17. - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem trīs kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
5.19., 5.20., 5.21. - nomas līgums
5.22. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai trūcīgajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā trūcīgā ģimene (persona)
5.23. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai maznodrošinātajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā maznodrošinātā ģimene (persona)
5.24. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai politiski represētajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā politiski represētā persona
5.25. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
- invalīda apliecības kopija;
- invalīda īpašumā esošas automašīnas tehniskās pases kopija un invalīda apliecinājums, ka garāžā, par kuru tiek lūgts atvieglojums, tiek novietota šī invalīda īpašumā esoša automašīna
6.1. - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pirms un pēc nodokļu nomaksas par pilniem sešiem kalendārajiem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas
6.3. - apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kas tiek veikts īpašumā
- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija un/vai nomas līguma kopija
6.4. - motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kādu komersants veic minētajā īpašumā
- izziņa no Uzņēmuma reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība un/vai nomas līguma kopija
- nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija
- pilnvarojuma dokumenti
- apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā
- informācija par uzņēmumā nodarbināto skaitu, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu uz 2012. gada 1. jūliju, kas nodarbināti uz pilnu darba slodzi (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākumus)
6.7. - apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā
- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu un uz pilnu darba slodzi nodarbināto skaitu
- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu uz 2012. gada 1. augustu (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku)
- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija
- nomas līguma kopija
- iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti
6.8. - apliecinājums par to, ka iestāde ir reģistrēta kā ārstniecības iestāde un tās darbības profils ir rehabilitācijas iestāde un ēka - jaunbūve nav nodota ekspluatācijā un atrodas tāda īpašuma sastāvā, kurā tiek sniegti ārstniecības un rehabilitācijas iestādes pakalpojumi
6.9. - apliecinājums, ka 2011. gadā piesaistīto pilsētas viesu vai tūristu skaits ir vismaz 50 000,
- apliecinājums, ka uzņēmuma vidējais nodarbināto skaits 2011.gadā gadā ir 30 vai vairāk nodarbināto,
- apliecinājums, ka 2012. gadā gadā saglabātās darba vietas ir vismaz 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2011. gadā

13. Informāciju par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

14. Atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Nodokļu nodaļai ir tiesības apsekot īpašumu.

15. Nodokļu nodaļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.

16. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis konkrētu nodokļa maksātāju kategoriju, saskaņā ar kuru lūdz piešķirt atvieglojumu un nodokļa atvieglojuma apjomu no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, un nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Nodokļu nodaļa, pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu par visu taksācijas gadu atbilstoši nodokļa maksātāja norādītajai kategorijai un nodokļa atvieglojuma apmēram, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 9.1. punkta noteiktajos gadījumos.

IV. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem

17. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi:

18.1. pēc 5.6., 5.18., 5.22., 5.23. punktā minētā attiecīgā ģimenes (personas) statusa zaudēšanas;

18.2. pēc deklarētās pamata dzīves vietas maiņas vai īpašuma vai valdījuma tiesību uz īpašumu izbeigšanās;

18.3. pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas nekustamajā īpašumā vai tā daļā 5.1-5.18., 5.20., 5.25., 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. punktā noteiktajos gadījumos;

18.4. pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai fiziskas personas pasludināšanas par maksātnespējīgu;

18.5. pēc fiziskas personas - nodokļa maksātāja valsts nozīmes reģistrā reģistrēta miršanas datuma.

19. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Nodokļu nodaļai par Noteikumu 18. punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša laikā no to iestāšanas brīža, izņemot 18.5. punktā noteikto gadījumu, par kuru pašvaldība pārliecinās valsts nozīmes reģistrā.

20. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir izpildījis 19. punkta nosacījumus, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa nepamatoti piešķirto atvieglojuma apmēru, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos kārtējos maksāšanas termiņos taksācijas gadā. Samaksas termiņu nosaka vienu mēnesi no papildus aprēķina spēkā stāšanās brīža.

21. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpis Noteikumu 19. punktu, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

22. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs trīs mēnešu laikā no lēmuma par atvieglojuma piešķiršanu pieņemšanas dienas nav nomaksājis parādu pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas periodiem pilnā apmērā, tad Nodokļu nodaļa pieņem lēmumu, ar kuru tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojums. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek dzēsts piešķirtais atvieglojums, kā rezultātā papildus aprēķinātā summa tiek sadalīta likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos un tiek aprēķināta nokavējuma nauda.

V. Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012. gadā" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis ".

24. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību"" un Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 11. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību"").

25. Attiecībā uz 2011. taksācijas gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli Nodokļu nodaļa izvērtē un piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir iesniedzis iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē līdz 2011. gada 31. decembrim. Nodokļa atvieglojums tiek izvērtēts atbilstoši saistošo noteikumu redakcijai, kas bija spēkā līdz Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012. gadā" stāšanās brīdim.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, un saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Jūrmalas administratīvajā teritorijā 2012. gadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka, ka 2012. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek piemēroti 21 nodokļu maksātāju kategorijām 25% līdz 90% apmērā. Nodokļu maksātāju kategorijās, kam piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, salīdzinājumā ar 2011. gadu būtisku izmaiņu nav. 2012. gadā atvieglojumus varētu piemērot virs 3000 jūrmalniekiem par kopējo summu virs 350 tūkst. Ls.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2012. gadā plānotais nekustamā īpašuma nodokļa apjoms pašvaldības budžetā - Ls 4,96 milj, no tiem nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Ls 3,27 milj, par ēkām - Ls 1,69 milj. Atvieglojumi varētu veidot 7,1% no kopējā plānotā nodokļa apjoma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem gan fiziskām, gan juridiskām personām. Saistošo noteikumu piemērošana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību Jūrmalas administratīvajā teritorijā, kā arī samazinās nodokļa slogu fiziskām personām. Nodokļu maksātājiem, kas pretendē uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu, ir jāiesniedz Jūrmalas domei adresēts iesniegums un dokumenti atbilstoši 3.6. punktā noteiktajam. Nodokļa atvieglojumu varēs saņemt nodokļa maksātāji, kam 2012. gadā aprēķinātais nodoklis par īpašumu, par kuru tiks lūgts atvieglojums, pārsniegs Ls 10. Fiziskās personas - nodokļa maksātāji saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktām kategorijām atvieglojumu varēs saņemt par īpašumu, kurā deklarētā dzīvesvieta ir vismaz divus gadus pirms iesnieguma par atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas pašvaldībā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi". Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

14.03.2012