Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi

Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība

Apstiprināti ar Jelgavas domes 1999.gada 22.aprīļa lēmumu Nr. 10/14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu ēku un tiltu uzturēšanu kārtībā, apstādījumu, pagalmu, ietvju, ielu un citu teritoriju aizsardzību un tīrību. Jelgavas pašvaldība ir atbildīga par veselīgu un tīru vidi pilsētā, tādēļ organizē un kontrolē savas administratīvās teritorijas atkritumu saimniecības darbību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un šiem noteikumiem.

1.2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām Jelgavas pilsētā.

2. Namīpašumi

2.1. Fizisko un juridisko personu īpašumā (vai valdījumā) esošās ēkas jāuztur kārtībā atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un spēkā esošiem domes lēmumiem un noteikumiem.

2.2. Valsts svētkos svinamās un piemiņas dienās jāizkar valsts karogs saskaņā ar LR valsts likumdošanu un Jelgavas domes lēmumiem.

2.3. Visiem īpašniekiem vai valdītājiem (fiziskās un juridiskās personas) apkopjamo teritoriju plāni obligāti jāsaskaņo p/ie "Komunālā pārvalde".

2.4. Iekškvartālu ceļus un iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumus pilsētas ielu tīklam uztur tā īpašnieks vai valdītājs.

2.5. Jebkuri darbi un pasākumi, kas tiek veikti ielu sarkano līniju robežās jāsaskaņo ar p/ie "Komunālā pārvalde" un CSDD Jelgavas nodaļu.

2.6. Ēkas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti vai aizsisti), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem.

3. Tīrības un kārtības uzturēšana uz ietvēm, ielām, ceļiem un skvēros, parkos, pagalmos un citās teritorijās

3.1. Pilsētas ielas, pagalmi, parki, skvēri un citas teritorijas regulāri jāuztur kārtībā un jānodrošina to tīrība.

3.2. Par tīrības un kārtības nodrošināšanu minētajās teritorijās un par to savlaicīgu uzkopšanu ir atbildīgas:

3.2.1. juridiskās, fiziskās personas, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas ēkas, būves vai teritorijas;

3.2.2. pilsētas pasažieru transporta maršrutu galapunktos un pieturvietās - attiecīgo transporta organizāciju vadītāji;

3.2.3. taksometru stāvvietas - uzņēmumi, kas veic taksometra pasažieru pārvadājumus;

3.2.4. par pilsētas ielu caurteku, kontrolaku un lietus ūdens aku tīrīšanu - komunikāciju īpašnieki vai valdītāji;

3.2.5. par apakšzemes komunikāciju un to kontrolaku tehnisko stāvokli līdz to pieslēgumam pie kopējā tīkla - to īpašnieki vai valdītāji;

3.2.6. par inženierkomunikāciju akām (ūdensvads, gāze, siltumtrases drenāža, lietus kanalizācija u.c.), seguma deformācijas (virs pazemes inženierkomunikācijām) labošanu, kā arī inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos apledojuma likvidēšanu - inženierkomunikāciju īpašnieki vai valdītāji.

3.3. Juridiskajām, fiziskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas ēkas, būves vai teritorijas jānodrošina:

- ietvju, zaļo zonu, caurteku un grāvju tīrīšanu pa visu teritoriju;

- brauktuvju līdz ceļa asij (ja ielas braucamās daļas tīrīšanu centralizēti neveic atbilstošās pašvaldības institūcijas) savlaicīga uzkopšana un uzturēšana tīrībā. Pilsētas transporta ceļu norobežojums ar ietvi vai zaļo zonu un braucamo daļu neatbrīvo no pienākuma tīrīt ielas brauktuvi līdz ceļa asij;

- dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm un brauktuvēm (līdz brauktuves ass līnijai), gājējiem un satiksmei bīstamo vietu apzināšana un nekavējoša p/ie "Komunālās pārvalde" informēšana,

- nepieciešamo diametru caurteku ierīkošana, atklāto novadgrāvju iekārtošana un tīrīšana, kas nodrošina grunts un virszemes ūdeņu regulāru caurlaidi.

3.4. Komunikāciju un zemes gabalu īpašniekiem vai valdītājiem ievērot un pildīt visa veida īpašās prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

3.5. Teritoriju un ēku īpašniekiem (vai valdītājiem) pēc p/ie "Komunālā pārvalde" pieprasījuma jāuzstāda urnas atkritumiem un tās regulāri jāuztur kārtībā.

3.6. Atkritumi jāizmet speciālos noteikta parauga konteineros.

3.7. Būvgruži jāsavāc atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Būvgružu noglabāšanas vieta jāsaskaņo ar p/ie "Komunālā pārvalde".

3.8. Lielgabarīta atkritumu (kastes, mēbeles, sadzīves tehnika, koku zari) izvešanu organizē teritoriju īpašnieki (vai valdītāji) pēc nepieciešamības, izmantojot atkritumu transportēšanas organizācijas pakalpojumus.

3.9. Būvmateriālu vai kurināmā novietošana piegulošajās teritorijās jāsaskaņo ar p/ie "Komunālā pārvalde" vai PBU "Nekustamā īpašuma pārvalde" atbilstoši teritorijas piederībai.

3.10. Vispārīgās prasības:

3.10.1. Aizliegts:

3.10.1.1. ierīkot nelikumīgas izgāztuves, aprakt atkritumus zemē vai tos dedzināt;

3.10.1.2. mazgāt transportlīdzekļus šim nolūkam neparedzētās vietās;

3.10.1.3. mest jebkādus atkritumus uz ietvēm, ielām, pagalmos, dārzos, parkos, mežos, upēs, ūdenskrātuvēs, grāvjos un citās vietās;

3.10.1.4. mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un citus gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, kanalizācijas tīkla apskates akām un kontrolakām, ielas braucamās daļas, zaļo apstādījumu teritorijas, elektrotīklu sadales vairogiem un skapjiem, kā arī ēku gaismas ailēs;

3.10.1.5. braukt un novietot transportu uz ietvēm ielās un gājēju celiņiem namu pagalmos, izņemot atsevišķus gadījumus, saņemot atļauju p/ie "Komunālā pārvalde", ko transporta vadītājs nepieciešamības gadījumā uzrāda;

3.10.1.6. traktoriem un citiem transportlīdzekļiem ar kāpurķēdēm braukt pa pilsētas ielām aizliegts. Pārvadāt negabarīta un smagas kravas atļauts tikai ar p/ie "Komunālā pārvalde" rakstisku atļauju, saskaņojot ar CSDD Jelgavas nodaļu;

3.10.1.7. ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus pilsētas atklātajos novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās.

3.10.2. Personām, kurām ir transportlīdzekļi, tie jāuztur tā, lai nepieļautu iespēju piesārņot ielu braucamo daļu, augsni, ūdeni.

3.11. Tīrības un kārtības uzturēšana pavasara un vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim):

3.11.1. Katru dienu no rīta ielu, ietvju un gājēju celiņu tīrīšana jāpabeidz līdz pulksten 7, pārējās teritorijas (parki, skvēri u.c.) saskaņā ar p/ie "Komunālā pārvalde" saskaņoto grafiku. Saslaukas jāsavāc speciāli tam paredzētos konteineros vai speciāli paredzētās vietās un jāaizved uz izgāztuvi;

3.11.2. Pēc sniega nokušanas nekavējoši uzsākt ziemā izkaisīto smilšu savākšanu un izvešanu no brauktuvēm un gājēju celiņiem (līdz datumam, ko katru gadu nosaka ar Jelgavas domes rīkojumu).

Aizliegts smiltis izlīdzināt uz zālieniem, krūmos un apkārt kokiem. Savāktās smiltis, līdz to aizvešanai jānovieto kaudzītēs uz zāliena gar ielas malu vai brīvajos laukumos.

3.11.3. Pagalmu tīrīšana ik dienas jāpabeidz līdz pulksten 9. Ārpus pilsētas centra zonas neapbūvētajās teritorijās zālienu nopļaušana veicama līdz 3 m platā joslā no ietves vai brauktuves.

3.11.4. Zaļajā zonā vai apkopjamajā teritorijā, kur ir īpaši kopti zālieni, zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm, pārējo kopjamo zālienu pļaušana veicama atkarībā no objekta nozīmes vismaz divreiz pļaušanas sezonā vai saskaņā ar p/ie "Komunālā pārvalde" noteikto apkopjamo teritoriju (2.3.).

3.11.5. Pilsētas un iekšējo kvartālu tīklu lietus ūdens uztvērēji jātīra ne retāk kā divas reizes sezonā.

3.12. Tīrības un kārtības uzturēšana rudens un ziemas sezonā (no 15.oktobra līdz 31.martam)

3.12.3. Katru dienu līdz pulksten 8 no ielām, laukumiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānotīra sniegs un atkritumi, slidenā laikā šī teritorija jākaisa ar smiltīm.

3.12.4. Snigšanas laikā dienā sniegs jāsāk novākt tūlīt, kad pārstāj snigt. Iekšējos kvartāla ceļos jānodrošina normāla gājēju un transporta kustība apkopjamajā teritorijā pēc saskaņotā plāna, pēc snigšanas jānotīra ietve vismaz 1,5 m platumā un transporta iebrauktuves vismaz 3m platumā.

3.12.5. Ietves, sabiedriskā transporta pieturvietas, gājēju celiņi pagalmos ar asfalta, bruģakmens vai plātņu segumu jātīra līdz segumam, ja gaisa temperatūra nav zemāka par 0°C. Veicot tīrīšanu, nedrīkst pieļaut seguma bojāšanu.

3.12.6. Atkalas laikā sistemātiski jānokaisa ielas, ietves un gājēju celiņi ar smiltīm, nodrošinot normālu transporta un gājēju kustību.

3.12.7. No ietvēm savāktā sniega vaļņi jānokrauj uz ietvēm, gājēju kustībai nepieciešamais minimālais platums jāsaskaņo p/ie "Komunālā pārvalde".

3.12.8. Pēc tīrīšanas mehānisma aizbraukšanas tūlīt:

3.12.8.1. jāattīra iebrauktuves;

3.12.8.2. jāattīra virsūdeņu uztvērēji (gūlijas) 0,5 m rādiusā, atkušņa laikā nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves;

3.12.8.3. privātīpašumiem piegulošajās teritorijās ietves attīrīt no sniega 1,5 m platumā, ja nav ietves, attīrīt ielas malu 1m platumā;

3.12.8.4. aizliegts mest sniegu uz ielas braucamās daļas un kraut sniegu sabiedriskā transporta un taksometru pieturvietu zonās.

3.12.9. Ja sniegs un ledus, kas atrodas uz jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm un balkoniem rada draudu situāciju, bīstamās vietas jānorobežo un jānotīra 24 stundu laikā. No jumtiem nomestais sniegs un ledus nekavējoties jāaizvāc.

3.12.10. Sniega izgāztuves vietas norāda p/ie "Komunālā pārvalde".

4. Zaļumstādījumi

4.1. Visi apstādījumi pilsētas teritorijā ir aizsargājami neatkarīgi no to atrašanās vietas un īpašuma un veido neaizskaramo zaļo fondu

4.2. Jebkuru apstādījumu patvarīga stādīšana pilsētas koplietošanas teritorijās aizliegta.

4.2.1. Visā Jelgavas pilsētas koplietošanas teritorijā apzaļumošanu un apstādījumu rekonstrukciju daudzdzīvokļu namu pagalmos un valdītāju zemes gabalos atļauts veikt tikai pēc apzaļumošanas plāna izstrādes un saskaņošanas ar p/ie "Komunālās pārvalde" ainavu arhitektu (privāto īpašumu apzaļumošana veicama saskaņā ar Latvijas Būvnoteikumiem);

4.2.2. Stādīt kokus, krūmus pilsētas ielu sarkano līniju robežās drīkst pēc saskaņošanas ar Jelgavas domes p/ie "Komunālā pārvalde", koku stādīšanas gadījumos jāsaņem rakšanas atļauja šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

4.2.3. Apstādījumu (koku un krūmu) likvidēšanas atļaujas izsniedz p/ie "Komunālā pārvalde" ainavu arhitekts nolikumā paredzētajā kārtībā. Koku zaru retināšanu un krūmu apgriešanu koplietošanas teritorijā veic pēc saskaņošanas p/ie "Komunālā pārvalde" ainavu arhitektu.

4.2.4. Teritoriju īpašniekiem un valdītājiem jānodrošina:

4.2.4.1. visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu savlaicīga veikšana (laistīšana, irdināšana, sauzo zaru apgriešana, vainagu veidošana, augu kaitēkļu un slimību apkarošana, zāles nopļaušana);

4.2.4.2. apstādījumu iežogojumu, kā arī mazo arhitektūras formu savlaicīgs remonts.

4.3. Vispārīgās prasības.

4.3.1. Aizliegts:

4.3.1.1. koplietošanas teritorijās lauzt kokus, krūmus un to zarus, plūkt lapas un ziedus, noraut un lasīt augļus un tecināt sulas no kokiem, piegružot zālienus, puķu dobes, celiņus un ūdenstilpes - jebkādā veidā bojāt zaļumstādījumus;

4.3.1.2. bojāt skulptūras, solus, žogus, parku inventāru un iekārtu;

4.3.1.3. graizīt kokus, piestiprināt pie kokiem reklāmas, paziņojumus un numurus, dažādus rādītājus, vadus u.c. priekšmetus, kā arī dzīt kokos āķus un naglas, izmantot kokus veļas žāvēšanai;

4.3.1.4. ūdenstilpēs mazgāt veļu, transportlīdzekļus, peldināt dzīvniekus un tās piegružot;

4.3.1.5. novietot transportlīdzekļus zālienos, kā arī tuvāk par 2,5 m no kokiem un 1,5 m no krūmiem, izņemot vietas, kur ir ierīkotas stāvvietas vai ielu brauktuves;

4.3.1.6. atrakt un apbērt koku ar zemi vai būvgružiem tuvāk par 1,5 m no stumbra un apbērt koku sakņu kaklus ar zemi vai būvgružiem;

4.3.1.7. nokraut dažādus materiālus zaļumstādījumu teritorijā bez saskaņošanas ar p/ie "Komunālā pārvalde";

4.3.1.8. bez atļaujas izcirst, apgriezt vai pārstādīt jebkurus kokus (diametrā virs 12 cm) un stādītos krūmus, tai skaitā bojātos un saušņus;

4.3.1.9. ierīkot sniega un ledus izgāztuves, mest sniegu uz zemes gabaliem, kur ir zaļumstādījumi, ja nav veikti attiecīgi darbi, kas nodrošina koku un zaļumstādījumu aizsardzību;

4.3.1.10. izliet sālsūdeni un ķimikālijas zaļumstādījumu teritorijā, nokaisīt ar sāli ietves, ja līdzās tiem ir zaļumstādījumi.

4.4. Veicot celtniecības un remontdarbus jānorobežo zaļumstādījumi un gājēju celiņi un ietves ar aizsargvairogiem.

4.5. Sabiedrisku pasākumu organizēšana veicama saskaņā ar LR likumdošanu un Jelgavas domes lēmumiem un noteikumiem.

 

5. Sadzīves atkritumi

5.1. Vispārīgie noteikumi.

5.1.1. Jelgavas pilsētā darbības ar atkritumiem jāveic saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu un Jelgavas domes lēmumiem.

5.1.2. Atkritumu saimniecības mērķi un uzdevumi:

5.1.2.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;

5.1.2.2. pakāpeniski ieviest sauso sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) un pārstrādi, vienlaicīgi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu;

5.1.2.3. rūpēties par to, lai atkritumi tiktu apsaimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā veidā;

5.1.2.4. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā;

5.1.2.5. atkritumi, pēc to nodošanas transportēšanas, pārstrādes vai noglabāšanas uzņēmumiem, pāriet attiecīgo uzņēmumu rīcībā un atbildībā;

5.2. Neapbūvētās zemes īpašnieka (valdītāja) vai ēkas īpašnieka (valdītāja) atbildība.

5.2.1. Ikviens zemes gabala īpašnieks vai valdītājs pilsētas teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Jelgavas pašvaldības atkritumu saimniecības pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

5.2.2. Neapbūvētās zemes īpašnieka (valdītāja) vai ēkas īpašnieka (valdītāja) pienākumi ir:

5.2.2.1. iekļauties pilsētas kopējā atkritumu saimniecības sistēmā:

5.2.2.2. noslēgt līgumu ar atkritumu transportēšanas organizāciju;

5.2.2.3. laikus sniegt atkritumu transportēšanas uzņēmumam nepieciešamās ziņas darba organizēšanai;

5.2.2.4. slēdzot neapdzīvojamo telpu nomas līgumus, paredzēt punktu, ka 10 dienu laikā telpu apsaimniekotājam jānoslēdz līgums ar atkritumu transportēšanas organizāciju;

5.2.2.5. organizēt uz zemes gabala radušos atkritumu savākšanu saskaņā ar atkritumu transportēšanas organizācijas un Jelgavas pašvaldības norādījumiem un prasībām;

5.2.2.6. izveidot un uzturēt kārtībā pievedceļus un atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sauso sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērti specializētā autotransporta piekļūšanu atkrituma tvertnēm to iztukšošanas dienās visos gadalaikos. Tvertņu stāvlaukumos jānodrošina sanitārā tīrība;

5.2.2.7. izmantot uzstādītās atkritumu tvertnes un iekārtas tikai tiem paredzēto atkritumu savākšanai;

5.2.2.8. rajonos, kur atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializēto automašīnu brīvu piekļūšanu atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas laikā;

5.2.2.9. rajonos, kur sausos sadzīves atkritumus no iedzīvotājiem savāc, izmantojot atkritumu maisus vai konteinerus, jānodrošina attiecīgās ielas daļas tīrība;

5.2.2.10. šķirot atkritumus to rašanās vietās, ja Jelgavas pašvaldība attiecīgajā pilsētas rajonā ir noteikusi dalīto atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai lietot specializētās savākšanas ierīces atbilstoši Jelgavas pašvaldības instrukcijām.

5.2.2.11. atkritumu izvešanas dienās mazgabarīta tvertnes (60 l, 100 l, 120 l) un atkritumu maisus no slēgtiem pagalmiem novietot pie ielu braucamās daļas tā, lai tās netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību, nodrošinot attiecīgās ielas daļas sanitāro tīrību.

5.2.3. Virtuves atkritumu trūdošās daļas ir atļauts kompostēt dārzos, ja kompostēšanas process tiek kontrolēts. Ja pārbaudēs tiek konstatētas problēmas ar smakām, grauzējiem vai kaitēkļiem, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo problēmu novēršanai.

5.2.4. Aizliegts bērt ielu saslaukas atkritumu tvertnēs bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

5.2.5. Aizliegta atkritumu sadedzināšana vai ierakšana zemē Jelgavas pilsētā.

5.2.6. Aizliegts atkritumus izmest jebkurā to noglabāšanai neparedzētā vietā.

5.2.7. Aizliegts mest atkritumu tvertnēs bīstamos atkritumus.

5.3. Iedzīvotāju pienākumi.

5.3.1. Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iekļauties kopējā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) sadzīves atkritumus un nogādāt tos neapbūvētās zemes īpašnieka (valdītāja) vai ēkas īpašnieka (valdītāja) norādītajā vietā.

5.3.2. Pilsētas iedzīvotāji, ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu saimniecības izdevumus (atritumu savākšana transportēšanā, pārstrādē, noglabāšanā).

5.3.3. Atkritumu tvertnēs aizliegts iepildīt kvēlojošus, degošus, pašuzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un bīstamos atkritumus, liela gabarīta atkritumus, celtniecības atkritumus, rūpnieciskos atkritumus, kā arī zaļos atkritumus (koku, krūmu, zaru, zāles un tml.). Atkritumus konteineros aizliegts cieti sablīvēt un dedzināt. Šādas tvertnes transporta organizācijām ir tiesības atstāt neiztukšotas, to izvešana notiek par papildu samaksu.

5.4. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākumi.

5.4.1. Ikvienai atkritumu apsaimniekošanas organizācijai vai firmai pirms savas darbības uzsākšanas jāslēdz līgums ar Jelgavas domes p/ie "Komunālā pārvalde". Šīm organizācijām vai firmām jāizmanto apmācīts, kvalificēts personāls un specializēti atkritumu transporta līdzekļi, iekārtas un ierīces, kas nodrošina pilsētas vides un gaisa tīrību, nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

5.4.2. Atkritumu transportēšanas organizācijai ir jāapgādā neapbūvētās zemes īpašnieki (valdītāji) vai ēkas īpašnieki (valdītāji) ar sauso sadzīves atkritumu savākšanas tvertnēm vai atkritumu maisiem un jānodrošina regulāra atkritumu izvešana.

6. Noteikumi, kas jāievēro, veicot rakšanas darbus

6.1. Šie noteikumi tiek ieviesti, lai saglabātu un aizsargātu ielas, ceļus, mākslīgās būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas Jelgavā, tie ir obligāti visām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas, kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikāacijas, ceļu un dzelzceļa sliežu ceļus Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās (turpmāk tekstā "uzņēmums").

6.2. Zemes darbi (laukumos, ielās, caurbrauktuvēs, zālienos, bulvāros, dārzos, parkos, skvēros, pagalmos un citās vietās), pazemes inženierkomunikāciju izbūve un remonts, ar virszemes būves saistītu darbu izpilde pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja ir saskaņots projekts un pilsētas rakšanas darbu atļauju darba komisijas rakstiska darbu veikšanas atlauja. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ceļu segumu uzlaušanu, drīkst sākt atbilstoši noteikumiem nodaļā "Avārijas darbi". Aizliegts dziļāk par 0,3 m patvarīgi rakt, urbt, dzīt pāļus un tapas, izstrādāt smilts, grunts karjerus, sagādāt velēnas, plānot laukumus un nojaukt ēkas bez pazemes inženierkomunikāciju atvienošanas.

6.3. Noteikt, ka pazemes inženierkomunikāciju izbūves galvenais paņēmiens, šķērsojot maģistrālās ielas, parasti ir slēgtais paņēmiens bez seguma virsmas uzlaušanas, jautājumu par pazemes inženierkomunikāciju izbūves slēgtā paņēmiena mērķtiecību un iespēju izlemj projektēšanas organizācija projekta un tāmes dokumentācijas izstrādes stadijā un saskaņo noteiktā kārtībā.

6.4. Aizliegti jebkuri zemes darbu veidi, kas saistīti ar ceļu segumu un ietvju uzlaušanu pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas: uz ietvēm - trīs gadus, ielas braucamajā daļā - piecus gadus. Izņēmums ir avārijas darbi.

6.5. Darbu vietas aprīkojamas saskaņā ar Noteikumiem ar darba vietu aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām. LR SM 1997.g. 15.12 Noteikumi Nr.40, norādot organizācijas nosaukumu, tās telefona numuru, darbu vadītāja uzvārdu.

Par darba vietas aprīkojuma stāvokli ir atbildīgs objekta darbu vadītājs. Satiksmes organizācijas shēmas grozījumi jāsaskaņo p/ie "Komunālā pārvalde", CSDD atbilstoši LR SM 1997.g. 15.12 Noteikumiem Nr.40.

Par transporta kustības slēgšanu darbu pasūtītājam jāinformē ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ceļu policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija. Pagaidu apvedceļus būvē, uztur un slēdz uzņēmums, kas veic būvdarbus. Uzņēmumam, izbūvējot pazemes inženierkomunikācijas, jāgādā par gājēju drošu pārvietošanos un transportlīdzekļu izbraukšanu pagalmos.

6.6. Satiksmi pilsētas ielās pilnīgi slēdz tikai ar rakšanas darbu atļauju darba komisijas atļauju, saskaņojot ar p/u "Autobusu parks". Daļēji ierobežot transporta kustību atļauts, ja saņemta atļauja no rakšanas darbu atļauju darba komisijas.

6.7. Noteikt, ka:

6.7.1. laika posmā no 1.novembra līdz 15.martam rakšanas darbu atļaujas netiek izsniegtas, izņemot avārijas darbiem un darbiem objektos, kuru celtniecība atbilstoši apstiprinātam grafikam jāpabeidz ziemā;

6.7.2. vecpilsētā rakšanas darbu atļauja izsniedzama tikai ar pilsētas galvenā arhitekta rakstisku piekrišanu.

6.8. Būvatļauju izsniedz tikai licencētām organizācijām, sertificētiem darbu vadītājiem.

6.9. Izbūvējot un rekonstruējot ielu un ietvju braucamo daļu, pazemes inženierkomunikācijas īpašniekiem saviem spēkiem un par to uzņēmumu līdzekļiem, kas piedalās celtniecībā, jāatvieno inženierkomunikāciju pārbūvējamie iecirkņi. Inženierkomunikācijas pārvieto atbilstoši jaunām atzīmēm specializēti uzņēmumi pēc pasūtītāja pasūtījuma un par tā līdzekļiem.

6.10. Par kontrolšahtu (ūdensvadu, gāzes, kanalizācijas kabeļu, drenāžas u.c.) vākiem atbildīgi inženierkomunikāciju īpašnieki.

6.11. Ja atklāti patvarīgas rakšanas gadījumi, pēc p/ie "Komunālās pārvalde" pieprasījuma darbi nekavējoties jāpārtrauc. Turpmākie darbi atļaujami pēc atļauju noformēšanas.

7. Kārtība, kādā saskaņojami pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, remonta un rakšanas darbu projekti

7.1. Pazemes inžinierkomunikāciju izbūves, pārbūves un remonta, ceļu remonta un celtniecības darbi un zemes darbi, kas saistīti ar inženierkomunikācijām, pieļaujami tikai pēc projektiem, kas saskaņoti ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu un šādām orgnizācijām, uzņēmumiem un amatpersonām.

7.1.1. DET Jelgavas tīklu rajons;

7.1.2. P/u "Ūdensvada un kanalizācijas pārvalde";

7.1.3. P/u "Autobusu parks";

7.1.4. P/u "Siltumtīklu uzņēmums";

7.1.5. CSDD Jelgavas nodaļa;

7.1.6. Jelgavas gāzes apgādes rajons;

7.1.7. "Lattelekom" Jelgavas TC;

7.1.8. Teritorijas īpašnieks;

7.1.9. Jelgavas domes Tehniskā nosdaļa;

7.1.10. Hidrotehnisko būvju inženieris;

7.1.11. Jelgavas domes būvniecības inspektors;

7.1.12. Ja pazemes inženierkomunikāciju trases skar citu organizāciju intereses, projekts jāsaskaņo ar tām.

7.2. Pirms projekta uzdevuma sastādīšanas un projektu izstrādes jautājumu par paredzētajām pazemes inženierkomunikāciju izbūves trasēm iepriekš jāsaskaņo ar domes Tehnisko nodaļu un p/ie "Komunālā pārvalde". Pazemes inženierkomunikāciju trases plānā jāsaista pie sarakanajām līnijām, ja to nav, pie esošajām ēkām (būvēm).

7.3. Aizliegts mainīt apstiprinātās trases bez saskaņošanas ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu, kā arī ar citām ieinteresētajām organizācijām.

7.4. Domstarpību gadījumos galīgo lēmumu par paredzētajām trasēm pieņem Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.

8. Kārtība, kādā izsniedzamas darbu veikšanas atļaujas

8.1. Atļauju darbiem pilsētas ielās un uz ceļiem sarkano līniju robežās izsniedz un darbu izpildes kārtību nosaka pilsētas rakšanas darbu atļauju darba komisija.

8.2. Lai saņemtu atļauju pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, remontam, rakšanas darbiem ielu sarkano līniju robežās, p/ie "Komunālā pārvalde" jāiesniedz šādi dokumenti:

8.2.1. ar p/ie "Komunālā pārvalde" pārstāvja piedalīšanos sastādīts defektu akts, kurā jāatspoguļo ceļu seguma stāvoklis pirms pazemes inženierkomunikāciju izbūves un pārbūves sākuma, un segumu atjaunošanas darbu apjoms;

8.2.2. trases projekts, saskaņots ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu un ar visām ieinteresētajām organizācijām;

8.2.3. darba projekts ar kalendārgrafiku.

8.3. Darbu pieprasījumus iepriekš izskata pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisija.

8.4. Izskatot iesniegumus darbu izpildei, pilsētas rakšanas darbu atļaujas izsniegšanas komisija nosaka būvdarbu termiņus, ņemot vērā termiņus, kas norādīti tehniskajā dokumentācijā un vietējos apstākļus.

8.5. Jāatjauno visi būvprojekta saskaņojumi pirms būvatļaujas saskaņošanas, ja būvniecības darbi nav uzsākti viena gada laikā pēc būvprojekta saskaņošanas un ja līdz būvniecības darbu uzsākšanai mainās būvprojekta īpašnieks.

8.6. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad darba izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā sludinājuma publicēšanu vietējos laikrakstos 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.

8.7. Aizliegts izsniegt atļaujas ceļu seguma uzlaužšanai uzņēmumiem, kam ir parāds par segumu atjaunošanu.

9. Rakšanas darbu izpildes kārtība

9.1. Visus darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvē un remontā, kā arī ceļa seguma atjaunošanā ir tiesības veikt tikai specializētajiem, licencētajiem uzņēmumiem.

9.2. Sākt darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvē vai pārbūvē atļauts, ja ir akts, kuru izsniedz Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas zvērināts ģeodēzists ielu sarkanajās līnijās.

9.3. Uzlaužot segumu transporta un gājēju kustības vietās, jāievēro kārtība, ko nosaka pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisija. Jānodrošina transporta un gājēju satiksmes drošība. Par transporta kustību un gājēju drosību darba zonās atbild personas, kas ir atbildīgas par darbi izpildi.

9.4. Darba laikā personai, kas atbildīga par to izpildi, vai personai, kura viņu aizstāj, jāuzturas darba vietā, ņemot līdz atļauju, saskaņoto darba projektu un darbu izpildes projektu.

9.5. Par esošo pazemes inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīgi ir uzņēmumi, kas darbus veic, un persona, kura ir atbildīga par to izpildi.

9.6. Darbu izpildītājiem jāievēro tehniskie noteikumi, kas norādīti darbu veikšanas atļaujā, kā arī ieinteresēto organizāciju pārstāvju noteikumi. Darba izpildītājs ir atbildīgs par atrakto inženierkomunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā.

9.7. Izjaukto akmens segumu celtnieki aizved p/ie "Komunālā pārvalde" norādītajā vietā. Izjauktā seguma kalto akmeņu vai laukakmeņu apjomu nosaka, sastādot aktu.

9.8. Aizliegta būvmateriālu un grunts glabāšana laukumos, zaļo apstādījumu un ielu zonās, meža parkos utt.

9.9. Ja ceļu braucamā daļa ir jāatrok visā platumā un nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi, tad jāierīko pagaidu apvedceļi. To ierīkošanai nepieciešamo dokumentāciju saskaņot ar p/ie "Komunālā pārvalde" un CSDD Jelgavas nodaļu. Vietējos apvedceļus ierīko uzņēmums, kas veic darbus. Izbūvētos vietējos pagaidu apvedceļus pagaidu ekspluatācijā pieņem p/ie "Komunālā pārvalde". Ekspluatācijas laikā vietējos apvedceļus uztur kārtībā un atbild par satiksmes drošību uzņēmums, kas veic būvdarbus. Pēc ceļa seguma atjaunošanas ielā, pagaidu apvedceļu likvidē un teritoriju atjauno sākotnējā izskatā uzņēmums, kas veic darbus.

9.10. Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi:

9.10.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarībā no pazemes inženierkomunikāciju ārējiem gabarītiem. Asfaltbetona ceļa segumu atļauts uzlauzt, to sagriežot ar asfalta griešanas mašīnām;

9.10.2. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, ko reglamentē darba izpildes projekts;

9.10.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz braucamajām daļām, trotuāriem, laukumiem, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, slānis rūpīgi jānoblietē;

9.10.4. smilts sablīvējuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98;

9.10. 5. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var atsūknēt virsūdeņu uztvērējos (gūlijās) ar noteikumu, ka pie gūlijas tiek ierīkots nostādinātājs - smilts un citu rupjāko piemaisījumu adalīšanai. Aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves un ielām.

9.11. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves beigām atbildīgajam darbu vadītājam:

9.11.1. aizbērtā tranšeja līdz tās nodošanai ceļu seguma atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

9.11.2. lai objektu nodotu atjaunošanai, obligāti jāizsauc tās organizācijas pārstāvis, kurai uzdota ceļu seguma atjaunošana.

9.12. 24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra organizācijai, kas veic būvdarbus.

9.13. Kad aizbērtā tranšeja pieņemta seguma atjaunošanai, līdz darbu beigām par rakuma vietu stāvokli un to norobežošanu atbildīgs uzņēmums, kas veic rakšanas darbus.

9.14. Aizliegts sagatavot betonu, javu un bituma maisījumu tieši uz brauktuves, ietvēm vai zaļajiem stādījumiem. Šim nolūkam jāierīko koka vai metāla klājums.

9.15. Pilsētas galvenās maģistrālēs ar intensīvu transporta un gājēju kustību darbi parasti jāveic naktī un visīsākajos termiņos.

9.16. Par konstatētiem ielu un ietvju atjaunotā seguma bojāšanās (iesēduma) gadījumiem darbu izpildītājam paziņo p/ie "Komunālā pārvalde" darbinieki. Pēc šāda signāla saņemšanas izpildītāja pienākums ir novērst radušos bojājumus 48 stundu laikā.

9.17. Izpildot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi inženierkomunikāciju virszemes daļas un to apzīmētos ģeodēziskos punktus, aku vākus, sadales skapjus u.c. Ja veicot zemes rakšanas darbus, tiek atrastas pazemes inženierkomunikācijas, kas nav uzrādītas projekta dokumentācijā, darbi ir nekavējoties jāpārtrauc. Jāveic visi pasākumi, lai pasargātu atrastās pazemes inženierkomunikācijas pret bojājumiem, nekavējoties darbu vietā jāizsauc p/ie "Komunālā valde" pārstāvis.

10. Avārijas darbi

10.1. Avārijas darbus ir tiesības veikt uzņēmumiem, kuru bilancē ir pazemes inženierkomunikācijas. Avārijas likvidēšanai izsniedz darbu veikšanas atļauju līdz 10 kalendārām dienām.

10.2. Darbi pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanā jāsāk nekavējoties. Par avāriju jāziņo ar telefonogrammu p/ie "Komunālā pārvalde" un CSDD Jelgavas nodaļai. Līdz pulksten 10 nākamajā darba dienā jāiesniedz pieteikums p/ie "Komunālā pārvalde".

10.3. Avārijas darbu vietas nožogo visā darba platībā un naktī apgaismo.

10.4. Pēc avāriju likvidēšanas uzņēmumam nekavējoties jāizdara ceļu seguma iepriekšējie atjaunošanas darbi, aizberot tranšejas ar drenējošo smilti, pa slāņiem to noblietējot, un ar attiecīgu šķembu slāni. No darbu vietas jāaizved liekā grunts, būvgruži u.c.

10.5. Kategoriski aizliegts veikt darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvē un plānotajā remontā, strādājot tādā veidā, it kā tiktu novērstas avārijas.

11. Ceļa seguma un zaļo stādījumu atjaunošanas kārtība

11.1. Ceļa segums jāatjauno atbilstoši celtniecības normu, noteikumu un tehnisko noteikumu prasībām:

11.1.1. izjauktas ietves, neatkarīgi no seguma veida, jāatjauno, lietojot betona plāksnīšu segumu;

11.1.2. ielas brauktuves asfaltbetona segumi jāatjauno ne tikai būvbedres vai tranšejas laukumā, bet arī rakšanas procesā radušos seguma deformāciju izplatīšanās (plaisu) joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas p/ie "Komunālā pārvalde" pārstāvja klātbūtnē;

11.1.3. ceļa brauktuves asfaltbetona segums pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves ceļa apmaļu tiešā tuvumā (ja atlikušās joslas platums 1,5 metri) jāatjauno pilnībā līdz apmalei;

11.1.4. ielu rakšanas vietās ar uzlabotu grunts segumu virskārtai jāuzber 15 cm biezu grants vai šķembu slāni, nomaļus joslās tranšejas un būvbedru virskārtā jāuzber 5 cm biezu grants slāni vai piemērota rupjuma šķembu slāni tranšejas platumā. Obligāti virs tranšejas vai būvbedres jāizveido materiāla valnītis 5-10 cm augstumā grunts sēšanās kompensācijai;

11.1.5. grunts segums jāatjauno sākotnējā izskatā, kas noteikts divpusēji sastādītā aktā, kurš sastādīts līdz darbu uzsākšanai;

11.1.6. zaļie stādījumi jāatjauno visā uzlauzuma platumā atbilstoši noteikumiem, ko izsniegusi p/ie "Komunālā pārvalde";

11.1.7. virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) jāatjauno uzņēmumam, kas izbūvē vai remontē pazemes inženierkomunikācijas, veic rakšanas darbus.

11.2. Ceļa seguma atjaunošanas termiņus nosaka atkarībā no darba apjoma un ielas nozīmības. Ielu brauktuves un ceļa segumus jāatjauno sākotnējā veidā:

11.2.1. 24 stundu laikā - maģistrālās ielās un ielās ar intensīvu transporta kustību;

11.2.2. 48 stundu laikā - pārējās ielās.

11.3. Atjaunotos ceļu segumus nodot p/ie "Komunālā pārvalde" ar aktu.

11.4. Ja pēc ceļu seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas iegrimst tādēļ, ka grunts tranšejā nav kvalitatīvi noblietēta, atkārtotu ceļa seguma atjaunošanu izdara uz tā uzņēmuma rēķina, kas veicis pazemes inženierkomunikāciju izbūves darbus.

12. Pazemes inženierkomunikāciju izbūves, rekonstruēšanas un remonta, plānošanas koordinācijas kārtība

12.1. Darbs pazemes inženierkomunikāciju izbūvē un ielu, ceļu un laukumu labiekārtošanā jāveic kompleksi, pēc apvienota grafika, ko atbilstoši darbu titulsarakstiem sastādījis uzņēmums, kas veic pazemes inženierkomunikāciju izbūvi, remontu un rekonstruēšanu.

12.2. Visiem celtniecības uzņēmumiem, kam ir tiesības veikt pazemes inženierkomunikāciju izbūves vai remonta darbus ielu sarkano līniju robežās, jāiesniedz nākamā gada kapitālā remonta plāns p/ie "Komunālā pārvalde" līdz kārtējā gada 1.novembrim.

12.3. Gadījumā, ja nav iesniegti pieteikumi par pazemes inženierkomunikāciju izbūves vai remonta nepieciešamību, p/ie "Komunālā pārvalde" ir tiesības atteikt izsniegt atļaujas.

12.4. Uz iesniegto pieteikumu pamata pilsētas rakšanas darbu atļauju darba komisija izsniedz darbu veikšanas atļauju.

13. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

13.1. Par saistošo noteikumu "Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība" pārkāpšanu sastādīt administratīvo protokolu un uzlikt naudas sodu ir tiesīgas šādas amatpersonas un institūcijas:

13.1.1. Jelgavas domes deputāti;

13.1.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors;

13.1.3. policisti un zemessargi - laikā, kad viņi veic dienesta pienākumus;

13.1.4. pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu un uzlikt naudas sodu viņiem ir noteiktas ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

13.2. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10 punktā 13.1. minētās amatpersonas un institūcijas.

13.3. Par saistošo noteikumu "Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība" pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

13.3.1. 50% no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;

13.3.2. 50% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Jelgavas domes budžetā.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Raitis Vītoliņš

20.05.1999