Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2012.gada 20.janvārī (prot. Nr.2, 2.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2012.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem - trūcīgām vai maznodrošinātām personām - par Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja (turpmāk - nodokļa maksātājs) atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija (turpmāk - Nodokļu administrācija).

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem:

4.1. personām, kurām ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk - Sociālais dienests) lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss - 90%;

4.2. personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss - 70%.

5. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

6. Ja personai, kurai saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem ir piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, Nodokļu administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusa anulēšanas.

7. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par 2012.gadu pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās. Par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu administrācija paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu - nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

9. Nodokļu administrācijai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Liepājas pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

10. Nodokļa maksātājs, saņemot Nodokļu administrācijas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, var:

10.1. apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās summas pareizību viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas, rakstiski vēršoties Nodokļu administrācijā;

10.2. apstrīdēt maksājamās nekustamā īpašuma nodokļa summas pārskatīšanas rezultātu, vēršoties pie Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja;

10.3. pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā, ja nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu trūcīgām un maznodrošinātām personām 2012.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmās daļas 1.apakšpunkts paredz, ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. Trūcīgām personām 90% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām - līdz 90% no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, t.i., vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu nodokļa maksātājiem, saistošie noteikumi paredz, ka nodokļa atvieglojumus piemēros par īpašumu, tātad par zemi un ēkām, nodokļa maksātājiem, kuriem ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk - Sociālais dienests) lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss. Trūcīgām personām paredzēti atvieglojumi 90% apmērā, maznodrošinātām personām 70% apmērā. Trūcīgas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2010.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā", kuri stājās spēkā 2010.gada 31.martā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pēc Sociālā dienesta datiem uz 2012.gada 1.janvāri reģistrētas 9084 mājsaimniecības (ģimenes) ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu (uz 2011.gada 1.janvāri - 5600).

Nodokļu administrācija 2011.gadā piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus kopā par Ls 59427, t.sk.:

- 3840 trūcīgām personām Ls 16030 apmērā;

- 7834 maznodrošinātām personām Ls 43397 apmērā.

Salīdzinājumam - 2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirti kopā par Ls 18720, t.sk.:

- 3815 trūcīgām personām Ls 8227 apmērā;

- 4857 maznodrošinātām personām Ls 10493 apmērā.

Prognozējam, ka 2012.gadā piešķirtie atvieglojumi būs ne vairāk kā Ls 60000.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam un ne visām trūcīgām vai maznodrošinātām personām ir īpašumi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, pēc tam tiks publicēti laikrakstos "Latvijas Vēstnesis", "Kurzemes Vārds", izdevumā "Katram liepājniekam", kā arī portālā www.liepaja.lv.

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija saņems no Sociālā dienesta informāciju par personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, un periodiem, uz kuriem piešķirts šis statuss.

Pēc informācijas saņemšanas tiks pieņemti Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem Liepājas pilsētas domē iesniegumi par atvieglojumu piemērošanu nav jāiesniedz.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

25.02.2012