Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 31. janvāra saistošos noteikumus "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2013.gadā".

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-2

Jelgavā 2012.gada 26.janvārī

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/2

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums %

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

70% apmērā

2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu

50% apmērā

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam

90% apmērā

2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2010. gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90% apmērā

2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām un tas pēc nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas pašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 100 000 Ls un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu apjoma un nepārsniedzot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalsta apmēru, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu nosacījumus

90% apmērā

2.6. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi

25% apmērā

2.7. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu

90% apmērā

2.8. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2012.gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana

25% apmērā

2.9. biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izpratnē, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m

90% apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta ceturtās daļas nosacījumus:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. un 2.8.apakšpunktu);

6.2. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

6.3. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.8.apakšpunktu);

6.4. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8.apakšpunktu).

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz 2.5.apakšpunktu);

7.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.8.apakšpunktu);

7.3. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, apliecinājumu par vidējo nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8.apakšpunktu).

8. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.

9. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas (turpmāk - nodokļa administrācija).

10. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

11. Persona iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2012.gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.12-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2012.gadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. saistošie noteikumi mazinātu sociāli neaizsargāto nodokļa maksātāju grupu iemaksas pašvaldību budžetā, tā uzlabojot šo personu dzīves kvalitātes rādītājus, savukārt uzņēmējiem radītu pozitīvas attieksmes un uzņēmējdarbības atbalsta nostiprināšanos;

1.2. līdz šim pašvaldībā atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem noteica Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.11-5 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2011.gadā". Tā kā minētie saistošie noteikumi paredzēja tiesisko regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšanai 2011.gadam, tad šobrīd tiek noteikts tiesiskais regulējums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas noteikšanai 2012.gadam.

2. Īss projekta satura izklāsts

 

2.1.  saistošo noteikumu izdošana paredzēta  saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešo un ceturto daļu;

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt atsevišķas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piemēro nodokļa atvieglojumus;

2.3. saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā iespējama pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās, taču prognozējamā finansiālā ietekme ir neliela;

3.2. saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. galvenās mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir nestrādājoši pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, trūcīgas personas, uzņēmēji, kuri darbojas Jelgavas teritorijā un ir veikuši ieguldījumus koplietošanas objektos, nodrošina darba vietas;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs mērķgrupām atvieglojumus nodokļu slogā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Jelgavas pilsētas domē;

5.2. privātpersonai, lai iegūtu nodokļa atvieglojumus, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, pievienojot informāciju apliecinošus dokumentus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, pašvaldības darbinieki ir regulāri komunicējuši ar nodokļa maksātājiem un izskatījuši to izteiktos priekšlikumus.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

24.02.2012