Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 24.02.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Jūrmalā 2011.gada 29.decembrī (prot. Nr.25, 7.p.)
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. Persona ar kustību traucējumiem – persona ar invaliditāti, kuras pārvietošanās apkārtējā vidē ir apgrūtināta kustību vai citu funkcionālu traucējumu dēļ un pārvietošanās ir iespējama, izmantojot riteņkrēslu (turpmāk – Persona).

1.2. Mājoklis – Personas īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas.

1.3. Vides pieejamība – iespēja Personai pārvietoties mājoklī atbilstoši tā plānotajai funkcijai.

1.4. Ģimenes locekļi – Personas laulātais, vecāki (adoptētāji, aizbildņi), brāļi, māsas, bērni (adoptētie un aizbildnībā esoši bērni) vai likumiskais pārstāvis.

1.5. Mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, t.sk. pacēlājiem, kā arī pandusu ierīkošana, nodrošinot Personai vides pieejamību.

1.6. Panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra, pārvietojama vai saliekama ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai.

1.7. Pacēlājs – speciāla palīgierīce – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce, kas nodrošina Personai iespēju izmantot telpu un telpu iekārtas atbilstoši to paredzētajam mērķim.

1.8. Tāme – mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins.

1.9. Līdzdarbības pienākumi – pasākumu kopums, kas Personai jāveic mājokļa pielāgošanas laikā un pēc tam, lietojot pielāgoto mājokli.

1.10. Komisija – ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kuras uzdevums ir pieņemt lēmumus par pabalsta mājokļa pielāgošanai piešķiršanu Personām.

2. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta mājokļa pielāgošanai Personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Pabalsts), pieprasīšanas un saņemšanas kārtību.

3. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt pieejamu mājokļa vidi Personai, paaugstinot Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazinot atkarību no citu personu palīdzības.

4. Tiesības saņemt Pabalstu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai Personai, kura pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

5. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir:

5.1. Personas deklarētā dzīvesvieta un Persona tajā dzīvo pastāvīgi;

5.2. Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašumā un Personai ir noslēgts īres līgums (Persona ir īrnieks vai īrnieka ģimenes loceklis), kura termiņš nav īsāks par 5 (pieciem) gadiem.

6. Pabalstu Personai piešķir vienu reizi viena mājokļa pielāgošanai.

7. Pabalstu Personai izmaksā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde), pamatojoties uz Komisijas lēmumu.

8. Pabalsta apmērs Personai ir līdz 2846 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.50)

II. Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

9. Lai saņemtu Pabalstu, Persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Labklājības pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot šādus dokumentus:

9.1. rakstisku iesniegumu ar lūgumu pielāgot vidi Personas mājoklī;

9.2. invaliditātes izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.3. ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un Personas funkcionālo spēju uzlabošanai;

9.4. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;

9.5. īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja Persona nav mājokļa īpašnieks;

9.7. tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu.

10. Labklājības pārvaldes speciālisti izskata Personas iesniegtos dokumentus, apseko Personu dzīvesvietā, novērtējot Personas pašaprūpes spējas, pārbauda informāciju valsts vienotajās datu bāzēs un sagatavo slēdzienu par Personas atbilstību Pabalsta saņēmēju kategorijai.

11. Personām, kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ergoterapeita atzinuma izmaksas tiek segtas no Labklājības pārvaldes budžeta līdzekļiem.

12. Slēdzienu par Personas atbilstību Pabalsta saņēmēju kategorijai Labklājības pārvalde nosūta Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai (turpmāk – Būvniecības nodaļa). Būvniecības nodaļa veic Personas mājokļa apsekošanu, nepieciešamības gadījumā pieprasa Personai papildu dokumentus, ja to paredz plānotais mājokļa pielāgojums normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Būvniecības nodaļa, pamatojoties uz ergoterapeita atzinumu, sniedz atzinumu par mājokļa apstākļu atbilstību plānotajiem mājokļa pielāgošanas darbiem un tiem noteikto priekšnosacījumu esamību un saskaņo tāmi.

13. Komisija:

13.1. izvērtē Labklājības pārvaldes sagatavoto atzinumu par Personas atbilstību Pabalsta saņēmēju kategorijai;

13.2. izvērtē Būvniecības nodaļas sagatavoto atzinumu un saskaņoto tāmi;

13.3. ir tiesīga pieprasīt no Personas vai citām valsts un pašvaldības institūcijām papildu dokumentus, ja tas nepieciešams situācijas izvērtēšanai;

13.4. pieņem lēmumu par Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Pabalstu, nenosakot Pabalsta apmēru, un par Personas ierakstīšanu reģistrā.

14. Pieņemto lēmumu par Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Pabalstu un par Personas ierakstīšanu reģistrā Komisija rakstveidā paziņo Personai administratīvā akta formā. Komisija informē par lēmumu Labklājības pārvaldi un Būvniecības nodaļu.

15. Labklājības pārvalde veido Personu reģistru, kurā rindas kārtībā iekļauj Personas, attiecībā uz kurām Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Pabalstu.

16. Labklājības pārvalde rakstveidā informē Personu, ka var tikt uzsākti mājokļa pielāgošanas darbi saskaņā ar 15. punktā minēto reģistru rindas kārtībā atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām.

17. Pēc Labklājības pārvaldes rakstveida informācijas saņemšanas Persona ir tiesīga uzsākt mājokļa pielāgošanas darbus atbilstoši saskaņotajai tāmei un ergoterapeita slēdzienam.

18. Pēc mājokļa pielāgošanas darbu pabeigšanas Persona sniedz rakstisku iesniegumu Komisijai par veikto darbu apjomu, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus un ergoterapeita atzinumu pēc darbu veikšanas par to, ka mājokļa pielāgošana ir paveikta atbilstoši sākotnējam slēdzienam un Personas vajadzībām.

19. Komisija pēc 18. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta Labklājības pārvaldi un Būvniecības nodaļu apsekot Personas pielāgoto mājokli, lai sniegtu atzinumu Komisijai par to, ka mājokļa pielāgošana ir veikta saskaņā ar apstiprināto tāmi un atbilstoši Personas pašaprūpes spējām.

20. Komisija izvērtē 18. un 19. punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu Personai, tā apmēru un Pabalsta izmaksu Personai, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem un saskaņā ar 8. punkta nosacījumiem.

21. Personas līdzdarbības pienākumi, lietojot mājokļa pielāgojumus, ir uzturēt un lietot pielāgojumus atbilstoši to funkcijām ar kārtīga saimnieka rūpību.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību Persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas Pašvaldības Informācijas Biļetens".

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
01.01.2014