Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.113

Valmierā 2011.gada 18.augustā

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Mākslas vidusskolā

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
18.08.2011. sēdes lēmumu Nr.281 (prot. Nr.9, 34.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu

I. Vispārējie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk - līdzfinansējums) attiecas uz Valmieras Mākslas vidusskolas (turpmāk - Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņu) (turpmāk - Vecāki) līdzfinansējuma maksām profesionālās ievirzes izglītības programmu nodrošināšanai.

1.3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolā.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

2.1. Līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņas Skolā nosaka Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijai nepieciešamo mācību nodrošinājumu.

2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā.

2.3. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētās izglītības programmās un kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.

2.4. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

2.4.1. uz mācību gadu:

2.4.1.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;

2.4.1.2. atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti Skolas administrācijas sēdē un saskaņoti ar Pašvaldību.

2.4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:

2.4.2.1. trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

2.4.3. uz konkrētu laiku:

2.4.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

2.5. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:

2.5.1. ja audzēknis slimības dēļ apmeklējis nodarbības nepilnu mēnesi (kavējuma periods nav mazāks par divām kalendārajām nedēļām) un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

2.6. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 25%:

2.6.1. ģimenēm, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās.

2.7. Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas Vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

3.1. Līdzfinansējuma maksa apmaksājama ar pārskaitījumu Pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam.

3.2. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama Pašvaldības norēķinu kontā līdz nākamā mēneša 20.datumam.

3.3. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti atbild un Skolas direktoram informāciju sniedz Skolas pedagogi.

3.4. Ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, audzēknis tiek atskaitīts no Skolas.

IV. Noslēguma jautājumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2011.gada 22.augustā

15.02.2012