Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.11.2018. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.111

Valmierā 2011.gada 18.augustā
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
18.08.2011. sēdes lēmumu Nr.279 (prot. Nr.9, 32.§)


Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 310)
I. Vispārējie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk – līdzfinansējums) attiecas uz Valmieras Bērnu sporta skolas (turpmāk – Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņu) (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējuma maksām profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās mācību–treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai sporta sacensībās.

1.3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolā.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

2.1. Līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņas Skolā nosaka Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijai nepieciešamo mācību nodrošinājumu.

2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 10 (desmit) kalendārajiem mēnešiem gadā.

2.3. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētās sporta programmās un kuru mācību-treniņu nodarbības organizē un nodrošina Skola.

2.4. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

2.4.1. uz mācību gadu:

2.4.1.1. audzēkņus, kas iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku sarakstā;

2.4.1.2. Valmieras SOS ciemata bērnus;

2.4.1.3. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā;

2.4.1.4. atsevišķos gadījumos, kuri tiek izskatīti Skolas administrācijas sēdē un saskaņoti ar Pašvaldību;

2.4.1.5. Pašvaldības speciālās izglītības iestādes "Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs" izglītojamos.

2.4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:

2.4.2.1. trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā.

2.4.3. uz konkrētu laiku:

2.4.3.1. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi un ir iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 310)

2.5. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:

2.5.1. ģimenēm, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni trenējas Skolas profesionālās ievirzes sporta programmās;

2.5.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 310);

2.5.3. ja audzēknis slimības dēļ apmeklējis nodarbības nepilnu mēnesi (kavējuma periods nav mazāks par divām kalendārajām nedēļām) un iesniedzis ārsta izziņu vai vecāku rakstisku iesniegumu par attiecīgo laika posmu.

2.6. Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas Vecākiem stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

3.1. Līdzfinansējuma maksa apmaksājama ar pārskaitījumu Pašvaldības norēķinu kontā atbilstoši Pašvaldības izsniegtajam rēķinam.

3.2. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama Pašvaldības norēķinu kontā līdz nākamā mēneša 20.datumam.

3.3. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti atbild un Skolas direktoram informāciju sniedz sporta veida treneris.

3.4. Ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, audzēknis tiek atskaitīts no mācību-treniņu grupas.

IV. Noslēguma jautājumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
Valmierā 2011.gada 22.augustā
02.11.2018