Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Daugavpilī 2012.gada 26.janvārī (prot. Nr.2, 7.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta 1.4 daļu,
9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.punktu

1. Noteikumi nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus, nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2012.gadam, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus, kā arī nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kuras kadastrālā vērtība ir nulle, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

4. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums 2012.gadā netiek piemērots, ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.gadā gadījumos, ja:

5.1. 2012. gadā izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts;

5.2. 2011.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts.

6. Ja 2012.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2011.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, vadoties no 2011.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.

Ar 01.01.2012. likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punkts noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; 3.panta 1.4 daļa - vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos; 9.panta otrā daļa - pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža; Pārejas noteikumu 40.punkts - līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

Ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 27.12.2011. rīkojumu Nr.91 likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" piemērošanai tika izveidota darba grupa, kura izstrādāja saistošo noteikumu projektu "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - Noteikumi), atvieglojot administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka:
  • ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus,
  • nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu 2012.gadam, tā apmēru un piemērošanas nosacījumus,
  • nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" ēkām, kuru nolietojums pārsniedz 85 procentus, kadastrālā vērtība ir nulle. Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa bāze ir kadastrālā vērtība, arī nodoklis šādām ēkām ir nulle. Šajā kategorijā ietilpst arī apkārtējo vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas ēkas, kuras būtu jāapliek ar paaugstinātu nodokli, lai veicinātu to nojaukšanu vai atjaunošanu.

Lai atvieglotu administratīvo slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012.gadā neapliks ar nodokli saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, tādējādi neiekasēs aptuveni par 6016 minētajiem objektiem Ls10614.

Daugavpils pilsētas pašvaldība 2012.gadā saglabās nekustamā īpašuma nodokļa 25% pieauguma ierobežojumu, lai novērstu situāciju, ka daļai nodokļa maksātāju šis nodoklis 2012.gadā pieaug divas līdz trīs reizes. Pašvaldība tādējādi neiekasēs aptuveni par 2855 objektiem Ls22000 tūkstošus latu.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012.gadā plānoti - 1 791 779, t.i., ar nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā.

Noteikumu izpilde neradīs papildu izdevumus pašvaldības budžetam.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Noteikumiem tiks atvieglots administratīvais slogs nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, tiks veicināta degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana un vides sakārtošana.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras nodrošinās Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļu, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, Daugavpils pilsētas pašvaldības deputātiem. Tika uzklausīti pilsētas iedzīvotāju priekšlikumi.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

08.02.2012