Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.03.2012. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jūrmalā 2012.gada 26.janvārī (prot. Nr.1, 11.p.)
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40., 41.punktu
un likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
(Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi aprēķināšanas kārtību Jūrmalas pilsētā 2012.gadā un kārtību, kādā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2012.gadā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi aprēķināšanas kārtība

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi jāaprēķina saskaņā ar likmi, kas noteikta likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 1.punktā, gadījumos, ja:

2.1. tas ir mazāks par 2011.gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli;

2.2. par nodokļa objektiem nodokļa maksāšanas pienākums rodas 2012.gadā un 2011.gadā nodoklis nav aprēķināts.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

3. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par zemi atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2011.gadā aprēķinātā nodokļa apmēru, neņemot vērā atvieglojumus. Šī punkta nosacījumi piemērojami arī gadījumos, ja:

3.1. zemes vienībai mainīts zemes lietošanas mērķis;

3.2. samazinājusies nodokļa objekta – zemesgabala – platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nodoklis tika aprēķināts 2011.gadā. Šajā gadījumā nodokli aprēķina, vadoties no 2011.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru;

3.3. palielinājusies nodokļa objekta – zemesgabala – platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nodoklis aprēķināts 2011.gadā. Šajā gadījumā nodokli aprēķina, summējot 2011.gadā aprēķināto nodokli par vienu kvadrātmetru atbilstoši katras zemes vienības platībai.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

III. Kārtībā, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas

4. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2012.gadā

5. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
09.03.2012
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.