Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumus Nr. 383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 167

Rīgā 1999.gada 11.maijā (prot. Nr. 25, 4.§)

Latvijas Zinātnes padomes darbības kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zinātnisko darbību" 17.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk - padome) darbības kārtību.

2. Padome darbojas, pamatojoties uz zinātņu nozaru ekspertu komisiju, apvienoto ekspertu komisiju un citu padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanai izveidotu komisiju atzinumiem.

II. Padomes sastāvs un darba organizācija

3. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - padomes priekšsēdētāja vietnieks.

4. Padome, aizklāti balsojot, uz gadu ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

5. Padomes sēdes notiek reizi mēnesī. Nedēļu pirms sēdes padomes zinātniskais sekretārs paziņo sēdes laiku un darba kārtību visām ieinteresētajām fiziskajām un juridiskajām personām.

6. Padomes sēdes protokolē padomes zinātniskais sekretārs. Padomes lēmumus un protokolus paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes zinātniskais sekretārs.

7. Padomes lēmumi ir saistoši tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras izmanto padomes pārziņā esošos budžeta līdzekļus, kas paredzēti zinātnei.

8. Steidzamu jautājumu lemšanai padome izveido valdi, kuras sastāvā ir padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un seši padomes locekļi, kurus valdē ievēlē uz gadu. Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9. Jebkura padomes lēmuma izpilde tiek apturēta, ja pieci padomes locekļi izsaka motivētu prasību pārskatīt šo lēmumu. Atkārtoti lēmums tiek pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

10. Padomes, tās valdes un izveidoto komisiju darbību, kā arī zinātnes nozaru ekspertu komisiju darbību nodrošina zinātniskais sekretariāts.

11. Zinātnisko sekretariātu vada un par tā darbību ir atbildīgs padomes zinātniskais sekretārs, kuru padome ievēlē uz tās pilnvaru laiku, aizklāti balsojot. Pēc padomes zinātniskā sekretāra priekšlikuma padome apstiprina nolikumu par zinātniskā sekretariāta darbību.

12. Padomes priekšsēdētājs slēdz darba līgumu ar padomes zinātnisko sekretāru, zinātniskā sekretariāta darbiniekiem un citiem algotiem darbiniekiem.

13. Darba samaksa padomes locekļiem, zinātnes nozaru ekspertu komisiju locekļiem un ekspertiem tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darba samaksas kārtību.

14. Padomes darba nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžetā zinātnes finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem.

15. Padomes sēdes ir atklātas. Padomes lēmumi un ieteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".

16. Ja rodas iebildumi pret padomes lēmumiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs izveido strīdus komisiju. Strīdus komisija var pieņemt lēmumu par jautājuma atkārtotu izskatīšanu padomē.

17. Padome ir atbildīga par tai iedalīto zinātnes finansēšanai paredzēto līdzekļu sadali, racionālu izlietošanu un efektivitāti. Padome regulāri kontrolē līdzekļu izlietošanu un ir tiesīga pārtraukt finansēšanu, ja tiek konstatēta līdzekļu izlietošanas neefektivitāte.

18. Padome kārto grāmatvedību un uzskaiti, sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai grāmatvedības pārskatus par padomei no valsts budžeta saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" piešķirtajiem zinātnes finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. Kopā ar gada pārskatu padome iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā detalizētu ziņojumu par līdzekļu izlietojumu un darbības rezultātiem iepriekšējā gadā.

III. Padomes pārziņā esošo fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansēšana

19. Padome nosaka finansējuma apmēru katrai zinātnes nozarei likumā par valsts budžetu attiecīgajam gadam fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.

20. Zinātnes nozaru ekspertu komisijas, ņemot vērā iesniegto pētījumu projektu zinātnisko līmeni, izstrādā priekšlikumus par finansējuma (granta) apmēru atbalstāmajiem projektiem, kurus apstiprina padome.

IV. Padomes līdzdalība to zinātnisko pētījumu izvērtēšanā, kuri nav tās tiešā pārziņā

21. Padome iesaka tās zinātnes nozares, kurās izsludināmas valsts pētījumu programmas.

22. Padome piedalās valsts pētījumu programmu mērķu un uzdevumu noteikšanā un vērtē to zinātnisko līmeni.

23. Padome izvērtē aktuālo pētniecības virzienu potenciālu un sagatavo priekšlikumus par zinātnes nozarēm, kurās ir dibināmi valsts zinātniskie centri, kā arī izvērtē zinātnisko institūciju darbības efektivitāti.

24. Padomes eksperti veic tirgus pieprasīto pētījumu projektu zinātnisko ekspertīzi.

25. Padome sniedz ekspertu atzinumus par valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektiem un to rezultātiem.

V. Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Ministru Padomes 1990.gada 3.jūlija lēmumu Nr.44 "Par Latvijas Zinātnes padomes izveidošanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 36.nr.);

26.2. Ministru Padomes 1993.gada 3.marta lēmumu Nr.108 "Par grozījumiem Nolikumā par Latvijas Zinātnes padomi" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 2.nr.).  

Ministru prezidents V.Krištopans

Izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals

15.05.1999