Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.1013

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 12.§)
Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izvirzāmās drošības pamatprasības;

1.2. marķēšanas un atbilstības novērtēšanas kārtību;

1.3. sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības.

2. Sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izvirzāmās drošības pamatprasības

2. Ražotājs izstrādā sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu efektivitātes rādītājus.

3. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izgatavo tādā veidā, ka, izmantojot piemērotu tehniku, tās var likvidēt, minimāli ietekmējot vidi.

4. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, kas atbilst standartu prasībām, par kuriem publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskatāmas par atbilstošām šo noteikumu prasībām. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs'' Standartizācijas birojs publicē savā mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to standartu sarakstu, kas adaptēti nacionālo standartu statusā (turpmāk – piemērojamie standarti).

5. Saskaņā ar piemērojamajiem standartiem ražotājs nosaka un pārbauda:

5.1. sprāgstvielas konstrukciju un raksturlielumu īpašības, ķīmisko sastāvu, maisījuma pakāpi un graudiņu lielumu sadalījumu;

5.2. sprāgstvielas fizisko un ķīmisko stabilitāti visos apkārtējās vides apstākļos, kuros tā var atrasties;

5.3. sprāgstvielas jutīgumu pret triecienu un berzi;

5.4. sprāgstvielas visu komponentu savienojamību attiecībā uz to fizisko un ķīmisko noturību;

5.5. sprāgstvielas ķīmiskās tīrības pakāpi;

5.6. sprāgstvielas izturību pret ūdens ietekmi, ja tā paredzēta lietošanai mitrumā vai ūdenī un ja ūdens var negatīvi ietekmēt sprāgstvielas lietošanas drošību vai drošību kopumā;

5.7. sprāgstvielas izturību pret zemām un augstām temperatūrām, ja sprāgstviela paredzēta glabāšanai vai lietošanai minētajās temperatūrās un kāda tās komponenta atdzišana vai sakaršana var negatīvi ietekmēt sprāgstvielas lietošanas drošību vai drošību kopumā;

5.8. sprāgstvielas atbilstību lietošanai bīstamā vidē (piemēram, vidē, kuru apdraud raktuvju gāze, karstās masas), ja to ir paredzēts lietot šādos apstākļos;

5.9. drošības pasākumus, lai novērstu priekšlaicīgu vai nejaušu sprāgstvielas uzsprāgšanu vai aizdegšanos;

5.10. prasības pareizai sprāgstvielas novietošanai un darbībai, lietojot to paredzētajiem mērķiem;

5.11. instrukciju un, ja nepieciešams, marķējumu valsts valodā sprāgstvielu drošai uzglabāšanai, lietošanai un likvidēšanai;

5.12. sprāgstvielas, tās apvalka vai citu komponentu spēju izturēt pakāpenisko nolietošanos glabāšanas laikā līdz ražotāja norādītā derīguma termiņa beigām;

5.13. precīzus norādījumus par visām ierīcēm un piederumiem, kas nepieciešami sprāgstvielas drošai funkcionēšanai.

6. Saskaņā ar piemērojamajiem standartiem ražotājs nodrošina kalnrūpniecībā izmantojamo sprāgstvielu atbilstību šādām minimālajām drošības prasībām:

6.1. sprāgstvielas iniciēšanas veids nodrošina tās atbilstošu drošu, noturīgu un pilnīgu detonāciju. Melnajam pulverim īpaši pārbauda aizdegšanās jaudu;

6.2. sprāgstvielas patronu formā droši un noturīgi noraida detonāciju no viena patronu ķēdes gala uz otru;

6.3. gāzes, ko rada pazemē lietojamās sprāgstvielas, satur oglekļa monoksīdu, nitrātu gāzes, citas gāzes, tvaikus un cietās daļiņas gaisā tikai tādā daudzumā, kas neietekmē veselību normālos sprāgstvielas lietošanas apstākļos.

7. Saskaņā ar piemērojamajiem standartiem ražotājs nodrošina Bikforda auklas un detonācijas auklas atbilstību šādām minimālajām drošības prasībām:

7.1. Bikforda auklas un detonācijas auklas un pārklājumi ir mehāniski pietiekami izturīgi, lai aizsargātu sprāgstvielas pildījumu, kad tā tiek pakļauta normālam mehāniskam spiedienam;

7.2. uz Bikforda auklas ir norādīts Bikforda auklas degšanas laiks;

7.3. detonācijas auklas var droši iniciēt un tām piemīt pietiekama iniciēšanas jauda, kā arī tās atbilst uzglabāšanas prasībām arī specifiskos klimatiskajos apstākļos.

8. Saskaņā ar piemērojamajiem standartiem ražotājs nodrošina detonatoru (arī laika detonatoru) un releju atbilstību šādām minimālajām drošības prasībām:

8.1. detonatori, ko lieto kopā ar sprāgstvielu, spēj bez novirzēm ierosināt detonāciju visos paredzamajos lietošanas apstākļos;

8.2. releju starts ir drošs;

8.3. ir novērsta mitruma negatīvā ietekme uz iniciēšanas spēju;

8.4. laika detonatoru aizkavēšanās laiki ir salīdzinoši vienādi, lai nodrošinātu, ka cits citam sekojošos laika ķēdes posmos laika pārklāšanās varbūtība ir nenozīmīga;

8.5. elektrisko detonatoru elektriskie raksturlielumi (piemēram, minimālā iniciēšanas strāva un pretestība) ir norādīti uz iepakojuma;

8.6. elektrisko detonatoru vadi ir pietiekami izolēti un mehāniski izturīgi arī attiecībā uz drošību savienojuma vietā ar detonatoru, ņemot vērā to paredzēto lietojumu.

9. Saskaņā ar piemērojamajiem standartiem ražotājs nodrošina propelentu un raķešu propelentu atbilstību šādām minimālajām drošības prasībām:

9.1. ja nepieciešams, propelenti (piemēram, tādi, kuru pamatā ir nitroceluloze) ir stabilizēti pret sadalīšanos;

9.2. cieti presēti vai apvalkā esoši raķešu propelenti ir bez plaisām vai gāzes burbuļiem, kas var negatīvi ietekmē to funkcionēšanu.

10. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaisi pārbauda reālos apstākļos. Ja tas nav iespējams laboratorijā, pārbaudes veic apstākļos, kādos sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise tiks lietota.

3. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības

11. Latvijā sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanu veic sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs'' Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kurām Ekonomikas ministrija ir paziņojusi Eiropas Komisijai (turpmāk – paziņotā institūcija), vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotās institūcijas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu jomā.

12. Paziņotā institūcija atbilst šādiem minimālajiem kritērijiem:

12.1. paziņotā institūcija, tās vadītājs un darbinieki, kas ir atbildīgi par pārbaudes testu izdarīšanu, nav pārbaudāmo sprāgstvielu izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji vai to pilnvarotie pārstāvji un neiesaistās tieši vai kā pilnvarotie pārstāvji sprāgstvielu dizaina izstrādāšanā, konstruēšanā, mārketingā vai tehniskajā apkopē, izņemot tehniskās informācijas apmaiņu starp ražotāju un iestādi;

12.2. paziņotās institūcijas rīcībā ir nepieciešamie darbinieki un telpas, lai varētu pienācīgi veikt administratīvos un tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pārbaudi un pieeju iekārtām, kuras nepieciešamas īpašām pārbaudēm;

12.3. paziņotās institūcijas darbinieki, kas atbild par pārbaudēm, atbilst šādiem kritērijiem:

12.3.1. atbilstoša tehniskā un profesionālā apmācība;

12.3.2. apmierinošas zināšanas par veicamajiem testiem un atbilstoša pieredze;

12.3.3. prasme sastādīt sertifikātus, ierakstus un ziņojumus, kas nepieciešami, lai apliecinātu testu veikšanu;

12.4. paziņotā institūcija garantē to darbinieku neitralitāti, kuri veic pārbaudes. Darbinieku atlīdzība nav atkarīga no veikto testu skaita vai no to rezultātiem;

12.5. paziņotā institūcija ir veikusi darbinieku civiltiesisko apdrošināšanu;

12.6. paziņotās institūcijas darbinieki neizpauž informāciju, kas iegūta, veicot profesionālos pienākumus.

4. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšana
4.1. Vispārīgais raksturojums

13. Civilajai lietošanai paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanai piemēro šādas procedūras:

13.1. noteiktas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu produkcijas parauga (turpmāk – sprāgstvielas paraugs) pārbaude atbilstoši šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem un pēc ražotāja izvēles viena no šādām procedūrām:

13.1.1. sprāgstvielas parauga atbilstības novērtēšana atbilstoši šo noteikumu 20.punktam;

13.1.2. ražošanas kvalitātes nodrošināšana atbilstoši šo noteikumu 23.punktam;

13.1.3. produkta kvalitātes apliecināšana atbilstoši šo noteikumu 32.punktam;

13.1.4. produkta pārbaude atbilstoši šo noteikumu 45.punktam;

13.2. produkcijas vienības pārbaude atbilstoši šo noteikumu 48.punktam.

4.2. EK parauga pārbaude (B modulis)

14. Pārbaudot sprāgstvielas paraugu, paziņotā institūcija pārliecinās par minētā parauga atbilstību šajos noteikumos paredzētajām drošības pamatprasībām (turpmāk – būtiskās prasības). Pārbaudes procedūra ir šāda:

14.1. ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, iesniedz paziņotajā institūcijā pieteikumu sprāgstvielas parauga pārbaudei. Pieteikumā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, kā arī apliecina, ka analogs iesniegums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī tā nosaukumu un adresi. Pieteikumam pievieno šādus sprāgstvielas tehniskos dokumentus:

14.1.1. sprāgstvielas parauga vispārīgo aprakstu;

14.1.2. projektēšanas un ražošanas konceptuālos rasējumus, kā arī komponentu, sastāvdaļu un savienojumu diagrammas;

14.1.3. aprakstus un paskaidrojumus, kas nepieciešami, lai varētu saprast rasējumus un diagrammas, kā arī sprāgstvielas darbību;

14.1.4. pilnībā vai daļēji piemēroto standartu sarakstu, kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu būtiskās prasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti;

14.1.5. aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem;

14.2. pieteikuma iesniedzējs nodrošina sprāgstvielu paraugu nodošanu paziņotajai institūcijai. Paziņotā institūcija var pieprasīt citus paraugus, ja tas nepieciešams pārbaudes programmu veikšanai;

14.3. paziņotā institūcija:

14.3.1. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un nepieciešamie testi;

14.3.2. pārbauda tehniskos dokumentus, pārliecinās, vai sprāgstvielas paraugs ražots saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, un nosaka elementus, kuri izstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem standartiem, un elementus, kuru izstrādē piemērojamie standarti nav izmantoti;

14.3.3. veic (ir veikusi) attiecīgās pārbaudes un testus elementiem, kuru izstrādē piemērojamie standarti nav izmantoti, lai pārliecinātos, vai ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst būtiskajām prasībām;

14.3.4. veic (ir veikusi) attiecīgās pārbaudes un testus, lai pārliecinātos, vai ražotāja norādītajos elementos patiešām ir izmantoti piemērojamie standarti;

14.4. ja sprāgstvielas paraugs atbilst būtiskajām prasībām, paziņotā institūcija pieteikuma iesniedzējam izsniedz EK parauga pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā norāda ražotāja vārdu un adresi, datus, kas nepieciešami apstiprinātās sprāgstvielas identifikācijai, kā arī pārbaudes atzinumu;

14.5. paziņotā institūcija 15 dienu laikā sniedz informāciju citām paziņotajām institūcijām par izsniegtajiem EK parauga pārbaudes sertifikātiem un izsniegtajiem vai atsauktajiem papildinājumiem.

15. EK parauga pārbaudes sertifikātam pievieno svarīgāko tehnisko dokumentu sarakstu. Saraksta kopija paliek paziņotajā institūcijā.

16. Ja, pārbaudot sprāgstvielas paraugu, paziņotā institūcija konstatē neatbilstību būtiskajām prasībām, tā atsaka EK parauga pārbaudes sertifikāta izsniegšanu ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, norādot atteikuma iemeslu.

17. Ja sprāgstvielas paraugam veikta EK parauga pārbaude, bet tā ražošanas procesā paredzētas izmaiņas, kuras var ietekmēt apstiprinātā produkta atbilstību būtiskajām prasībām vai tā izmantošanas apstākļus, ražotājs par to informē paziņoto institūciju, kura izsniegusi EK parauga pārbaudes sertifikātu, iesniedzot pieteikumu papildu apstiprinājuma saņemšanai. Minētajam pieteikumam pievieno šo noteikumu 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4. un 14.1.5.apakšpunktā minētos dokumentus, kuros veiktas izmaiņas.

18. Papildu apstiprinājumu sertifikāta pielikuma veidā pievieno izsniegtajam sprāgstvielas parauga pārbaudes sertifikātam.

19. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis EK parauga pārbaudes sertifikātu kopijas un pielikumus kopā ar tehniskajiem dokumentiem glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc attiecīgā produkta ražošanas datuma. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Eiropas Savienības valstī, pieeju tehniskajiem dokumentiem nodrošina un par to atbild persona, kura realizē vai izmanto preci Latvijas tirgū.

4.3. Sprāgstvielas parauga atbilstības novērtēšana (C modulis)

20. Sprāgstvielas parauga atbilstības novērtēšana (C modulis) ir procedūra, ar kuru ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas reģistrēts Latvijā, nodrošina un deklarē, ka attiecīgā sprāgstviela atbilst EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām. Pārbaudes procedūra ir šāda:

20.1. ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu ražotā produkta atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

20.2. ražotājs sastāda rakstisku deklarāciju par sprāgstvielas atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

20.3. ražotājs marķē sprāgstvielu, ka arī uz iepakojuma norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas simbolu, kura veikusi atbilstības novērtēšanu.

21. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis glabā atbilstības deklarācijas kopiju ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējā attiecīgā produkta ražošanas datuma. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Eiropas Savienības valstīs, par tehnisko dokumentu saglabāšanu ir atbildīga persona, kura realizē vai izmanto produktu Latvijā.

22. Paziņotā institūcija veic produkta pārbaudes nejauši izvēlētos laika intervālos. Paziņotā institūcija pārbauda un testē ražotnē paņemtu galaprodukta paraugu atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai ekvivalentiem testiem, lai noteiktu produkta atbilstību būtiskajām prasībām. Paziņotā institūcija atbild par to, lai ražotājs ražošanas procesā produktam piestiprinātu tās identifikācijas simbolu.

4.4. Sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis)

23. Sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšana (D modulis) ir procedūra, ar kuru ražotājs nodrošina un deklarē, ka attiecīgā sprāgstviela atbilst EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām. Pārbaudes procedūra ir šāda:

23.1. ražotājs darbojas atbilstoši izstrādātajiem, adaptētajiem un piemērojamajiem standartiem;

23.2. ražotājs sastāda rakstisku deklarāciju par sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām, kā arī marķē sprāgstvielu. Produktam piestiprina paziņotās institūcijas identifikācijas simbolu;

23.3. ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā pieteikumu sprāgstvielas ražošanas kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumam pievieno:

23.3.1. visu informāciju par paredzēto sprāgstvielas kategoriju;

23.3.2. visus dokumentus, kas attiecas uz sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

23.3.3. tehniskos dokumentus, kas attiecas uz apstiprināto sprāgstvielas paraugu, kā arī sprāgstvielas parauga pārbaudes sertifikāta kopiju;

23.4. sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina sprāgstvielas atbilstību sprāgstvielas parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un šo noteikumu būtiskām prasībām;

23.5. prasības un nosacījumi, ko paredzējis vai apstiprinājis ražotājs, ir dokumenti sistemātiskā un pārskatāmā veidā plānā (programmā) un procedūru aprakstā, kā arī instrukcijās (turpmāk – kvalitātes sistēmas dokumenti), kas dod iespēju vienādi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentus. Kvalitātes sistēmas dokumentos norāda:

23.5.1. sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšanas mērķus un komersanta organizatorisko struktūru, atbilstību un pilnvaras attiecībā uz sprāgstvielas kvalitāti;

23.5.2. izmantojamos ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesus un sistemātiskās darbības;

23.5.3. pārbaudes un testus, ko veic pirms un pēc ražošanas procesa, kā arī ražošanas procesa laikā, un to biežumu;

23.5.4. sprāgstvielas ražošanas kvalitātes nodrošināšanas dokumentāciju, piemēram, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju;

23.5.5. līdzekļus, ko izmanto, lai sekotu sprāgstvielas kvalitātes faktiskajiem rezultātiem un ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātei;

23.6. paziņotā institūcija novērtē ražošanas kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām;

23.7. paziņotās institūcijas pārbaudes komisijas sastāvā ir vismaz viens speciālists, kam ir pieredze attiecīgā produkta ražošanas tehnoloģijā;

23.8. paziņotā institūcija pārbauda sprāgstvielas ražošanas procesa atbilstību norādītajai ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmai un par pārbaudes rezultātiem un izdarītajiem secinājumiem informē ražotāju, sniedzot pamatotu atzinumu.

24. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un uzturēt to atbilstošā līmenī. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes sistēmu, par jebkādām paredzētajām izmaiņām apstiprinātajā ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

25. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu, vai tās ietekmēs ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija pieņemto lēmumu paziņo ražotājam, kā arī informē par izdarītajiem secinājumiem un sniedz pamatotu atzinumu.

26. Ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību veic paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir nodrošināt, lai ražotājs pastāvīgi pildītu pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

27. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās notiek ražošana, pārbaudes, testi un uzglabāšana, un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentus, kvalitāti apliecinošos dokumentus, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju.

28. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Ziņojumus par pārbaudēm 15 dienu laikā pēc to veikšanas iesniedz ražotājam.

29. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem iespēju bez brīdinājuma ierasties ražotnē un veikt testus ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības pārbaudei. Paziņotā institūcija sniedz ražotājam ziņojumu par pārbaudi un testu rezultātiem, ja tie ir veikti.

30. Ražotājs dokumentāciju, kas attiecas uz sprāgstvielas ražošanu, glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējā produkta ražošanas datuma un nodrošina, lai tā būtu pieejama valsts institūcijām.

31. Paziņotā institūcija sniedz informāciju citām paziņotajām institūcijām par apstiprinātajām ražošanas kvalitātes sistēmām un ar to saistītiem atteikumiem.

4.5. Sprāgstvielas kvalitātes nodrošināšana (E modulis)

32. Sprāgstvielas kvalitātes nodrošināšana (E modulis) ir procedūra, ar kuru ražotājs nodrošina un deklarē, ka sprāgstviela atbilst EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam. Pārbaudes procedūra ir šāda:

32.1. ražotājs sastāda rakstisku deklarāciju par sprāgstvielas atbilstību attiecīgajām prasībām, kā arī marķē sprāgstvielu. Produktam piestiprina institūcijas identifikācijas simbolu;

32.2. ražotājs sagatavo apstiprināto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu galīgajai pārbaudei, kā arī citām pārbaudēm;

32.3. ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā pieteikumu sprāgstvielas kvalitātes novērtēšanai. Pieteikumam pievieno:

32.3.1. visu informāciju par paredzēto sprāgstvielas kategoriju;

32.3.2. ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

32.3.3. tehniskos dokumentus, kas attiecas uz apstiprināto sprāgstvielas paraugu, kā arī EK parauga pārbaudes sertifikāta kopiju;

32.4. paziņotā institūcija ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ietvaros pārbauda sprāgstvielu un veic testus atbilstoši piemērojamajiem standartiem, lai pārbaudītu sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām.

33. Šo noteikumu 32.3.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī paziņotās institūcijas atzinumus par pārbaužu rezultātiem ražotājs glabā vienkopus un sastāda kvalitātes sistēmas dokumentus, kas dod iespēju vienādi interpretēt apstiprināto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu sprāgstvielas atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam. Kvalitātes sistēmas dokumentā norāda:

33.1. kvalitātes mērķus un organizācijas struktūru, vadības atbildību un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

33.2. pārbaudes un testus, kas tiks veikti pēc sprāgstvielas izgatavošanas;

33.3. līdzekļus, ko izmanto, lai sekotu ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitātei;

33.4. ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju.

34. Paziņotā institūcija novērtē ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām.

35. Paziņotās institūcijas pārbaudes komisijas sastāvā ir vismaz viens speciālists, kam ir pieredze attiecīgā produkta ražošanas tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūra ietver pārbaudes komisijas apmeklējumu ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija pieņemto lēmumu paziņo ražotājam, kā arī informē par izdarītajiem secinājumiem un sniedz pamatotu atzinumu.

36. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un uzturēt to atbilstošā līmenī.

37. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi attiecīgo kvalitātes sistēmu, par jebkādām paredzamajām izmaiņām tajā.

38. Paziņotā institūcija novērtē paredzētās izmaiņas un pieņem lēmumu, vai tās ietekmēs kvalitātes sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām un vai ir nepieciešams jauns novērtējums. Paziņotā institūcija lēmumu paziņo ražotājam, kā arī informē par pārbaudes secinājumiem un sniedz pamatotu atzinumu.

39. Ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas uzraudzību veic paziņotā institūcija. Uzraudzības mērķis ir nodrošināt, lai ražotājs pastāvīgi pildītu pienākumus, kas saistīti ar apstiprināto kvalitātes sistēmu.

40. Ražotājs nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju telpām, kurās tiek veikta pārbaude, un sniedz tiem visu nepieciešamo informāciju, arī kvalitātes sistēmas dokumentāciju, kvalitāti apliecinošus dokumentus, ziņojumus par pārbaudēm, testu rezultātus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par personāla kvalifikāciju.

41. Paziņotā institūcija periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un izmanto attiecīgo kvalitātes sistēmu. Ziņojumus par pārbaudēm 15 dienu laikā pēc to veikšanas iesniedz ražotājam.

42. Paziņotās institūcijas pārstāvji ir tiesīgi bez brīdinājuma ierasties ražotnē un veikt testus kvalitātes sistēmas pārbaudei. Ziņojumus par pārbaudēm 15 dienu laikā pēc to veikšanas iesniedz ražotājam.

43. Ražotājs dokumentāciju, kas attiecas uz sprāgstvielu ražošanu (izgatavošanu), arī uz visu vielu un komponentu iegādi, glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējā produkta ražošanas datuma un nodrošina, lai tā būtu pieejama valsts institūcijām.

44. Paziņotā institūcija sniedz informāciju citām paziņotajām institūcijām par apstiprinātajām kvalitātes nodrošinājuma sistēmām un ar to saistītiem atteikumiem.

4.6. Sprāgstvielas pārbaude (F modulis)

45. Sprāgstvielas pārbaude (F modulis) ir procedūra, ar kuru ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbauda un apliecina, ka sprāgstviela atbilst EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam. Pārbaudes procedūra ir šāda:

45.1. ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process nodrošinātu produkta atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

45.2. ražotājs sastāda rakstisku deklarāciju par sprāgstvielas atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

45.3. ražotājs marķē sprāgstvielu;

45.4. paziņotā institūcija sprāgstvielu testē atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai veic ekvivalentus testus, lai pārliecinātos par sprāgstvielas atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

45.5. paziņotā institūcija piestiprina vai dod rīkojumu piestiprināt tās identifikācijas simbolu apstiprinātajai sprāgstvielai un sagatavo sertifikātu, kas apliecina sprāgstvielas atbilstību veiktajiem testiem.

46. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pēc valsts institūciju pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 45.5.apakšpunktā minēto sertifikātu.

47. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis glabā atbilstības deklarācijas kopiju ne mazāk kā 10 gadus pēc pēdējās sprāgstvielas izgatavošanas datuma.

4.7. Sprāgstvielas vienības pārbaude (G modulis)

48. Sprāgstvielas vienības pārbaude (G modulis) ir procedūra, ar kuru ražotājs nodrošina un paziņo, ka sprāgstviela, kurai izsniegts EK parauga pārbaudes sertifikāts, atbilst būtiskajām prasībām. Pārbaudes procedūra ir šāda:

48.1. ražotājs sastāda rakstisku deklarāciju par sprāgstvielas atbilstību EK parauga pārbaudes sertifikātā aprakstītajam sprāgstvielas paraugam un būtiskajām prasībām;

48.2. ražotājs marķē sprāgstvielu;

48.3. paziņotā institūcija pārbauda sprāgstvielu un veic testus atbilstoši piemērojamajiem standartiem vai veic ekvivalentus testus, lai pārliecinātos par sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām;

48.4. paziņotā institūcija piestiprina vai dod rīkojumu piestiprināt produktam paziņotās institūcijas identifikācijas simbolu un sagatavo sertifikātu, kas apliecina sprāgstvielas atbilstību.

49. Tehniskie dokumenti nodrošina iespēju novērtēt sprāgstvielas atbilstību būtiskajām prasībām, kā arī izprast sprāgstvielas rasējumu, izgatavošanu un darbību. Tehniskā dokumentācija ietver:

49.1. sprāgstvielas parauga vispārīgo aprakstu;

49.2. projektēšanas un ražošanas konceptuālos rasējumus, komponentu un sastāvdaļu, kā arī sprāgstvielas vai aizsardzības sistēmas darbības shēmas;

49.3. pilnībā vai daļēji piemēroto standartu sarakstu, kā arī to risinājumu aprakstu, kuri izmantoti, lai izpildītu noteiktās būtiskās prasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti;

49.4. rasējumu aprēķinu rezultātus un ziņojumus par veiktajām pārbaudēm un testiem.

5. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu marķējums

50. Saņemot paziņotās institūcijas atzinumu par sprāgstvielu parauga atbilstības novērtēšanu, ražotājs marķē drošības pamatprasībām atbilstošās sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises ar Eiropas atbilstības zīmes CE marķējumu (turpmāk – CE marķējums) (pielikums).

51. CE marķējumu norāda tādā veidā, lai tas būtu labi saskatāms, viegli izlasāms un neizdzēšams. CE marķējumu norāda uz sprāgstvielām vai identifikācijas plāksnītes, vai sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu iepakojuma. Identifikācijas plāksnīte ir izveidota tā, lai nebūtu iespējama tās atkārtota izmantošana.

52. Aizliegts piestiprināt sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm jebkādu citu uzrakstu, kas var maldināt par CE marķējuma nozīmi un veidu. Citu marķējumu lieto tādā veidā, lai tas neaizsedz un netraucē saskatīt CE marķējumu.

53. Tirgus uzraudzības iestāde drīkst ierobežot vai aizliegt sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ar CE marķējumu tirdzniecību, ja tās rada draudus cilvēku veselībai, dzīvībai vai citām sabiedrības likumīgajām interesēm un ja rodas šaubas par to atbilstību būtiskajām prasībām. Tirgus uzraudzības institūcijas veic šādus pasākumus:

53.1. organizē sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises pārbaudi un sagatavo atzinumu par sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises atbilstību būtiskajām prasībām. Atzinumam pievieno pārbaudes rezultātus;

53.2. ziņo Ekonomikas ministrijai par neatbilstošu sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaises konstatēšanu un veiktajiem administrēšanas pasākumiem, ja, veicot pārbaudi, ir konstatēti gadījumi, kurus var uzskatīt par sistemātiski novērotu kļūdu sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanā. Ziņojumam pievieno šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētos dokumentus un neatbilstības radīto seku izvērtējumu.

54. Ekonomikas ministrija ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajiem neatbilstības gadījumiem un veiktajiem pasākumiem.

55. Ja sprāgstviela vai spridzināšanas ietaise, kas neatbilst noteiktajām prasībām, ir ar CE marķējumu, institūcija, kura nodrošina attiecīgās komercdarbības kontroli, var saukt pie likumā noteiktās atbildības personu, kas marķējusi sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaises.

56. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises un to iesaiņojumu marķē atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo kravu pārvadājumu un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību noteiktajām prasībām.

57. Uz sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu iepakojuma ir marķējums, kas ietver šādu informāciju:

57.1. identifikācijas numurs;

57.2. izstrādājuma komerciālais vai tehniskais nosaukums;

57.3. izstrādājuma lietošanas un glabāšanas instrukcija;

57.4. piegādātāja nosaukums un adrese;

57.5. iesaiņojumā esošo izstrādājumu bruto vai neto svars (mazākiem iepakojumiem – izstrādājuma daudzums);

57.6. lietošanas atļaujas apzīmējums (numurs un izsniegšanas datums).

58. Uzraksti uz sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu iepakojuma ir skaidri saskatāmi, viegli izlasāmi un neizdzēšami.

59. Informācija uz sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu iepakojuma ir tās valsts valodā, kura sprāgstvielas izgatavojusi vai nosūtījusi. Attiecīgie paskaidrojumi un lietošanas instrukcija ir latviešu valodā.

60. Ja sprāgstvielām vai spridzināšanas ietaisēm ir norādīti vairāki atsevišķi lietošanas termiņi, latviešu valodā instrukcijā norāda ražotājas (izgatavotājas) vai eksportētājas valsts apstiprināto lietošanas termiņu.

61. Sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, tai skaitā katru šo priekšmetu iepakojuma vienību, papildus marķē ar īpašu marķējumu.

62. Īpašais marķējums sastāv no:

62.1. izlasāmās daļas, kurā ietverts ražotāja nosaukums un burtu un ciparu kods, kas sastāv no:

62.1.1. diviem burtiem, kas atbilst dalībvalstij (ražošanas vieta vai ievešanas vieta Eiropas Kopienas tirgū, piemēram, "LV" – Latvija);

62.1.2. trim cipariem, kas atbilst ražošanas vietas nosaukumam;

62.1.3. īpaša ražojuma koda un loģistikas informācijas, ko piešķir ražotājs;

62.2. svītrkoda vai matricas koda formātā elektroniski lasāma marķējuma, kas tieši saistīts ar burtu un ciparu kodu.

63. Šo noteikumu 60.punkta prasības neattiecas uz:

63.1. sprāgstvielām, ko izgatavo spridzināšanas vietās un izmanto nekavējoties pēc ražošanas (in situ ražošana);

63.2. sprāgstvielām, kuras ir paredzēts turpmāk izmantot ražošanas procesā un kuru sākotnējais īpašais marķējums ir skaidri izlasāms;

63.3. sprāgstvielām, kuras ir paredzētas izvešanai un kurām ir uzlikts marķējums, kas nodrošina sprāgstvielas izsekojamību un atbilst ievedējvalsts noteiktajām prasībām.

64. Izstrādājumiem, kas ir pārāk mazi, lai tiem piestiprinātu īpašo ražojuma kodu vai loģistikas informāciju, ko piešķir ražotājs, par pietiekamu uzskata burtu un ciparu kodu, kas sastāv no šo noteikumu 62.1.1. un 62.1.2.apakšpunktā minētās informācijas un 62.2.apakšpunktā minētā marķējuma svītrkoda vai matricas koda formātā.

65. Komersants, kas pārsaiņo sprāgstvielas, katru sprāgstvielas iepakojuma vienību marķē ar šo noteikumu 62.punktā paredzēto īpašo marķējumu.

66. Īpašo marķējumu uz attiecīgā ražojuma marķē vai tam cieši piestiprina tādā veidā, lai tas būtu noturīgs un skaidri izlasāms.

67. Patronu sprāgstvielām un sprāgstvielām maisos īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras patronas vai maisa. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai patronu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai patronai vai maisam. Atbilstošu elektronisku plāksnīti piestiprina katrai patronu kastei.

68. Iepakotām divkomponentu sprāgstvielām īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras sīkākās iepakojuma vienības, kurā ir divi komponenti.

69. Vienkāršiem detonatoriem un degļiem īpašo marķējumu uzlīmē, uzdrukā vai norāda ar zīmogu uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru vai degļu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram vai deglim. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru vai degļu kastei.

70. Elektrodetonatoriem, neelektriskiem un elektroniskiem detonatoriem uzlīmi ar īpašo marķējumu piestiprina uz vadiem vai caurules vai īpašo marķējumu uzlīmē, uzdrukā vai norāda ar zīmogu uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru kastei.

71. Palaidējiem (primers) un pastiprinātājiem (bosters) īpašo marķējumu uzlīmē vai tieši uzdrukā uz katra palaidēja vai pastiprinātāja. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai palaidēju vai pastiprinātāju kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram palaidējam vai pastiprinātājam. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai palaidēju vai pastiprinātāju kastei.

72. Detonējošām auklām un Bikforda auklām īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras spoles. Īpašo marķējumu uzliek pēc katriem pieciem metriem uz detonējošās auklas vai Bikforda auklas ārējās virsmas, vai uz presētās iekšējās plastmasas kārtas tieši zem detonējošās auklas vai Bikforda auklas ārējām šķiedrām. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonējošo auklu vai Bikforda auklu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko iestiprina auklā. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonējošo auklu vai Bikforda auklu kastei.

73. Kārbām un mucām, kurās atrodas sprāgstvielas, īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz kārbas vai mucas, kurā atrodas sprāgstvielas. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai kārbai vai mucai.

74. Komersants uz sprāgstvielām var piestiprināt oriģinālās uzlīmes noņemamas kopijas. Šīs kopijas skaidri apzīmē, lai atšķirtu no oriģināla un izvairītos no to nepareiza lietojuma.

6. Noslēguma jautājumi

75. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumus Nr.538 ''Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi'' (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.; 2004, 68., 85., 192.nr.; 2005, 43., 135.nr.; 2006, 37.nr.; 2007, 88.nr.; 2008, 150.nr.; 2009, 71., 149.nr.).

76. Šo noteikumu 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. un 74.punkts stājas spēkā 2012.gada 5.aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību;

2) Komisijas 2008.gada 4.aprīļa Direktīvas 2008/43/EK, ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1013
CE marķējums

1. CE marķējumu veido lielie burti "CE". CE marķējuma paraugs ir šāds:

2. Ja CE marķējumu palielina vai samazina, ievēro šā pielikuma 1.punktā norādītajā grafiskajā attēlā redzamās proporcijas.

3. Abiem CE atbilstības marķējuma burtiem ir vienāds vertikālais izmērs.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
31.12.2011