Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.05.2021. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.147

Rīgā 2011.gada 15.novembrī (prot. Nr.70, 8.§)
Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
2., 6. un 11.punktu, Meliorācijas likuma 11.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla uzturēšanas, pārvaldīšanas un aizsardzības kārtību, kā arī prasības notekūdeņu novadīšanai Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla objektos.

2. Lietotie termini:

2.1. caurteka – ūdens caurvades būve vietās, kur iela vai piebraucamais ceļš šķērso virszemes ūdensobjektu vai zemu vietu;

2.2. grāvis – mākslīgi veidota gultne, paredzēta gruntsūdens līmeņa pazemināšanai, virsūdeņu uztveršanai un novadīšanai; iekļaujas vienotajā hidrogrāfiskajā sistēmā;

2.3. hidrogrāfiskais tīkls – virszemes ūdensobjekti un meliorācijas sistēmas, kas apvienotas sistēmā ar mākslīgi veidotām atklātām vai segtām ūdens notekām (grāvji, cauruļvadi, teknes) un ar tām saistītām hidrotehniskām būvēm (dambji, aizsprosti, sūkņu stacijas, caurtekas u.c.);

2.4. hidrogrāfiskā tīkla uzturēšana – regulāri hidrogrāfiskajā tīklā un tā aizsargjoslās veicami darbi, kas pasargā virszemes ūdensobjektus un ūdens notekas no piesārņojuma, aizaugšanas un eitrofikācijas, kā arī no piegružošanas ar atkritumiem, novērš hidrogrāfiskā tīkla būvju bojājumus un nodrošina to nepārtrauktu darbību;

2.5. iela – publiski lietojama transporta būve ielas sarkano līniju robežās, kurai ir piešķirts ielas nosaukums;

2.6. lietus notekūdeņu kanalizācija – patstāvīga sistēma lietus un drenāžas notekūdeņu savākšanai un novadīšanai;

2.7. maģistrālais lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektors – iekārta, kurā tiek savākti lietus notekūdeņi no pilsētas ielām un novadīti atklātās ūdenstilpēs. Uz maģistrālo lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoru var tikt novadīti lietus notekūdeņi arī no pilsētas ielai piegulošām teritorijām;

2.8. sateces baseins – zemes virsmas platība, no kuras satek virszemes un pazemes ūdeņi, kas veido attiecīgā virszemes ūdensobjekta noteci.

II. Hidrogrāfiskā tīkla pārvaldīšana un uzturēšana

3. Rīgas domes Satiksmes departaments uztur:

3.1. Rīgas pilsētas Daugavas krasta nostiprinātās krastmalas un Rīgas tiltiem piegulošajās teritorijās esošās nostiprinātās krastmalas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu;

3.2. maģistrālos lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektorus;

3.3. caurtekas, kas atrodas zem pilsētas ielām;

3.4. pilsētas ielu sarkano līniju robežās esošās akas ūdens novades sistēmā lietus notekūdeņu uzņemšanai un to pievadus;

3.5. lietus notekūdeņu kanalizācijas sūkņu stacijas, kurās tiek pārsūknēti lietus notekūdeņi no maģistrālajiem lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektoriem.

4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments uztur:

4.1. hidrogrāfisko tīklu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos vai piederošajos zemesgabalos, izņemot hidrogrāfiskā tīkla sastāvdaļas, kas minētas noteikumu 3., 5. un 6.punktā;

4.2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošus publiskos ūdeņus;

4.3. Juglas promenādi un publiskajiem ūdeņiem piegulošos zemesgabalus, kuros ierīkotas aktīvās atpūtas zonas.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

5. Rīgas brīvostas pārvalde uztur Daugavas lejasteces daļu ar tās attekām, grīvu un līčiem noteiktās brīvostas robežās.

6. Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde uztur:

6.1. cauruļvadus, kas atrodas zem pagalmiem un piebraucamajiem ceļiem Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos un/vai piederošajos zemesgabalos;

6.2. Daugavas krasta nenostiprinātās krastmalas, kā arī pārējo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu krastmalas Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos vai piederošajos zemesgabalos, izņemot noteikumu 4.3. apakšpunktā un 1. pielikumā minētās krastmalas.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

7. Cauruļvadus un citus būvelementus, kas pievienoti pie maģistrālā lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektora, līdz kolektoram uztur šo cauruļvadu īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji.

8. Caurtekas, kas šķērso fizisko un juridisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošo ceļa pieslēgumu pilsētas ielu tīklam jeb piebraucamo ceļu, uztur piebraucamā ceļa īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs.

9. Hidrogrāfisko tīklu, kas regulē ūdens režīmu viena zemes īpašuma robežās, uztur zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs paša spēkiem par saviem līdzekļiem.

10. Hidrogrāfisko tīklu, kas regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai zemes tiesiskajos valdījumos, uztur visi zemju īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji atbilstoši iegūstamajam labumam un proporcionāli zemes platībām.

III. Hidrogrāfiskā tīkla aizsardzība

11. Lietus notekūdeņu kanalizācijā un vidē atļauts novadīt lietus notekūdeņus saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu.

12. Lai nodrošinātu racionālu un drošu ūdens akvatoriju izmantošanu iedzīvotāju rekreācijai, aizliegts izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus noteikumu 3.pielikumā minēto Rīgas parku un mežaparku virszemes ūdensobjektos.

Noteiktais aizliegums neattiecas uz motorizēto kuģošanas līdzekļu izmantošanu glābšanas darbu veikšanai, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vai ūdenstilpju apsaimniekošanai.

13. Virszemes ūdensobjektu izmantošana uzņēmējdarbības veikšanai (zveja, atpūtas un sporta pasākumu organizēšana u.c.) jāsaskaņo Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, iesniedzot iesniegumu, kurā norādīts plānotais virszemes ūdensobjekta izmantošanas veids.

14. Aizliegts veikt darbības, kas var pasliktināt ūdens režīmu blakus esošajos zemes īpašumos un var traucēt to saimniecisko izmantošanu.

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

15. Noteikumu izpildi kontrolē un uzrauga:

15.1. Rīgas domes Satiksmes departaments – noteikumu 7. un 11.punkta prasību izpildi attiecībā uz notekūdeņu novadīšanu pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijā;

15.2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments – noteikumu 8., 9., 10., 11., 14.punkta prasību izpildi attiecībā uz notekūdeņu novadīšanu vidē;

15.3. Rīgas pašvaldības policija – noteikumu 12.punkta prasību izpildi.

16. Pašvaldības atbildīgās institūcijas ir tiesīgas:

16.1. pārtraukt juridisko un fizisko personu nesankcionēti uzsāktos darbus, ja tie apdraud hidrogrāfiskā tīkla darbību, kā arī apturēt rīcību, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

16.2. pārtraukt un uzlikt par pienākumu novērst jebkuru videi kaitīgu rīcību.

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

17.1. Rīgas domes Satiksmes departamenta amatpersonas;

17.2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta amatpersonas;

17.3. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

17.4. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 112; Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 93)

17.1 Noteikumu 17. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 93 redakcijā)

18. Par noteikumu 7.–14. punktā minēto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 93 redakcijā)

19. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rīgas pašvaldības policijas amatpersona. Šīs amatpersonas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Rīgas pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 93)

21. Neatkarīgi no tā, ka vainīgā persona ir saukta pie administratīvās atbildības, tā sedz zaudējumus, kas radušies tās prettiesiskās darbības vai bezdarbības dēļ.

22. Zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam jānodrošina iespēja amatpersonām, kuras veic hidrogrāfiskā tīkla apsaimniekošanas kontroli un uzraudzību, piekļūt viņu teritorijā esošajam hidrogrāfiskajam tīklam, lai varētu veikt tā uzraudzību.

23. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Rīgas vides aizsardzības fonda budžetā.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

24. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

25. Administratīvā pārkāpuma procesu, kurā attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora lēmums pieņemts līdz 2021. gada 1. maijam, līdz tā pabeigšanai nodrošina Rīgas pašvaldības policija.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 38 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 15.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.147
Nostiprinātās krastmalas, kuras apsaimnieko Rīgas domes Satiksmes departaments
Nr.p.k.

Nosaukums

1.11.novembra krastmala posmā no Dzelzceļa tilta līdz Vanšu tiltam
2.Krasta nostiprinājums Lībiešu salā
3.Krīdenera dambis
4.Krīdenera dambja zemūdens nogāze
5.Daugavas krasta nostiprinājums Kazas sēklī
6.Gareniskais dambis no Kazas sēkļa uz Lucavsalu
7.Zvirgzdu salas krastmala
8.Daugavas krastmala no Balvu ielas līdz Pilsētas kanālam
9.AB dambis
10.Daugavas krastmala Ķengaragā
11.Mazās Daugavas krastmala (pie Salu tilta)
12.Daugavas (Āgenskalna līča) krastmala Raņķa dambī
13.Ķīpsalas krastmala (pie Balasta dambja)
14.Daugavas (Āgenskalna līča) krastmala pie Upju stacijas
15.Daugavas krasta nostiprinājums gar Mūkusalas ielu no Dēļu ielas līdz Dzelzceļa tiltam
16.Daugavas krasta nostiprinājums Mūkusalas ielā no Dzelzsbetona rūpnīcas līdz Salu tiltam
17.Baltezera kanāla krastmala (pie tilta pār Baltezera kanālu Jaunciema gatvē)
18.Zaķusalas krastmala starp asīm 3–15 ziemeļu iecirknī
19.Zaķusalas krastmala starp asīm 1–3 ziemeļu iecirknī
20.Zaķusalas krastmala starp asīm 1–10 dienvidu iecirknī
21.Mīlgrāvja caurteces krastmalas nostiprinājums (pie tilta pār Mīlgrāvi Jaunciema gatvē)
22.Daugavas kreisā krasta nostiprinājums pie Vanšu tilta
23.Daugavas labā krasta krastmala no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam
24.Daugavas kreisā krasta (Klīversalas) krastmala
25.Zunda labā krasta krastmala zem Krišjāņa Valdemāra ielas
26.Daugavas krastmala Kuģu ielā
27.Daugavas labā krasta krastmala pie Salu tilta
28.Zunda labā krasta krastmala (Ķīpsalā pie Āzenes ielas)
29.Daugavas labā krasta krastmala zem Dienvidu tilta
30.Buļļupes krastmala (pie tilta pār Buļļupi Flotes ielā)
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 15.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.147
Maksimāli pieļaujamo piesārņojošu vielu koncentrācija lietus notekūdeņu kanalizācijā un vidē novadāmajos lietus notekūdeņos

Nr. p.k.

Piesārņojošā viela

Pieļaujamā koncentrācija

1.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)līdz 25 mg/l

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)līdz 125 mg/l

3.

Suspendētās vielas (SV)līdz 35 mg/l

4.

Naftas produktilīdz 1 mg/l

5.

Kopējais fosfors (Pkop)līdz 1 mg/l

6.

Kopējais slāpeklis (Nkop)līdz 10 mg/l
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 15.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.147
Rīgas parki un mežaparki, kuru virszemes ūdensobjektos aizliegts izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus

1.

Arkādijas parks

2.

Bābelītis

3.

Kobes dārzs

4.

Māras dīķa apstādījumi

5.

Mārupītes parks

6.

Nordeķu parks

7.

Uzvaras parks

8.

Viesturdārzs
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
05.05.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.