Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.152

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.72, 20.§)
Par palīdzību pārtikas iegādei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējs pabalsts pārtikas iegādei (turpmāk – pabalsts).

2. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 30.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir:

4.1. bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

4.2. atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz Ls 180 katram ģimenes loceklim mēnesī;

4.3. valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu.

5. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona) līdz 31.03.2012. vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja ģimenei (personai) nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.

6. Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene (persona) deklarē ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu. Šo saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām), lemjot par pabalsta piešķiršanu, tiek izvērtēta tikai atbilstība šai apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim.

7. Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts neatkarīgi no ģimenes ienākumiem un materiālā stāvokļa.

8. Personai nav tiesību saņemt pabalstu, ja nokavēts šo saistošo noteikumu 5.punktā minētais dokumentu iesniegšanas termiņš.

9. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

10. Pabalstu nepiešķir personai, kas saņem ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto pakalpojumu vai atrodas ieslodzījumā.

11. Rīgas Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums, aizpildīta un parakstīta iztikas līdzekļu deklarācija (izņemot šo saistošo noteikumu 7.punktā minēto), pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

12. Pabalsts personai tiek izmaksāts:

12.1. pārskaitot naudu personas norādītajā norēķinu kontā;

12.2. skaidrā naudā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību persona var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

16. Atcelt Rīgas domes 2011.gada 15.novembra saistošos noteikumus Nr.146 "Par palīdzību pārtikas iegādei".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.152 "Par palīdzību pārtikas iegādei"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas pilsētas pašvaldībā nav spēkā esoša normatīvā akta, kas reglamentētu vienreizēja pabalsta pārtikas nodrošināšanai izmaksu.

2011.gadā arvien pieaug Rīgas Sociālā dienesta klientu skaits, jo samazinās personu ienākumi, mainās personu (ģimeņu) sociālā situācija.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai palielinātu Rīgas iedzīvotāju uzticību pašvaldības darbībai un finansiāli atbalstītu sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas ļautu šiem iedzīvotājiem saņemt vienreizēju pabalstu pārtikas iegādei.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsts tiek noteikts Ls 30 apmērā vienai personai. Tiek plānots, ka pēc pabalsta varētu vērsties 28 246 personas. Ja pabalstu lūdz prognozētais personu skaits, nepieciešams finansējums budžeta programmai "Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" Ls 847 380. Sakarā ar saistošo noteikumu ierobežoto izpildes laiku šā gada nogalē, plānots, ka 2011.gadā no šīs summas nepieciešams finansējums Ls 285 900, 2012.gadā – Ls 561 480.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā iedzīvotāju vēstulēs un pa tālruni izteiktie priekšlikumi Rīgas domei un Rīgas domes Labklājības departamentam.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
17.12.2011