Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.01.2014. - 09.04.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumus Nr. 536 "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites kārtība".
Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumus Nr. 182 "Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes ieroču un signālieroču marķēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.928

Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 14.§)
Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 44. panta trešo un desmito daļu,
46. panta trešo daļu un 48. panta ceturto daļu
(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersanti ražo, iegādājas, reģistrē, glabā, pārvadā, pārsūta, importē, eksportē un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, šaujamieroču sastāvdaļas un šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas, eksponē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus izstādēs, kā arī remontē ieročus un speciālos līdzekļus;

1.2. šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) marķēšanas kārtību;

1.3. šaujamieroču remonta veidus, kuru dēļ mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām;

1.4. kārtību, kādā komersants sniedz informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

2. Komersants ražo (izgatavo), remontē, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta, importē, eksportē, eksponē izstādēs un realizē speciālajā atļaujā (licencē) norādītā veida un kategorijas ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus. Ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem komersants veic tikai tādu komercdarbību, kas atbilst attiecīgajai speciālajai atļaujai (licencei).

3. Atbilstoši speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai ieroču kategorijai un ieroču un munīcijas veidam komersants iegādājas (importē) tikai tiem paredzētas sastāvdaļas.

4. Komersants nodrošina, lai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā vietā, kur tiek veikta komercdarbība, komersanta darba laikā būtu iespējams iekļūt un veikt pārbaudi valsts institūciju amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli. Par pārkāpumiem komercdarbībā, kurus izdarījis komersanta darbinieks, ir atbildīgs komersants.

5. Komersants nodrošina, ka piekļuve ieročiem, munīcijai un speciālajiem līdzekļiem, šaujamieroču sastāvdaļām un šaujamieroču munīcijas sastāvdaļām ir tikai komercsabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonām (personālsabiedrības biedriem, kas ir tiesīgi pārstāvēt to, un kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem) (turpmāk – komersanta amatpersonas) un komersanta dalībniekiem (izņemot akcionārus un personālsabiedrības biedrus) un ka darbu ar šiem priekšmetiem veic tikai tie darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem ir pieejami ieroči, munīcija, to sastāvdaļas vai speciālie līdzekļi (turpmāk – darbinieki), par kuriem tika paziņots, saņemot attiecīgo speciālo atļauju (licenci), vai speciālās atļaujas (licences) darbības laikā un par kuriem ir saņemts Valsts policijas atzinums, ka uz viņiem neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

6. Speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību komersants veic ar nepielādētiem ieročiem, ievērojot drošības noteikumus un nodrošinot tādus aprites apstākļus, lai ieroči, to munīcija, sastāvdaļas un speciālie līdzekļi nenonāktu nepiederošu personu rīcībā.

7. Komersanta amatpersonas kontrolē, kā darbinieki ievēro ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites noteikumus.

8. Ja komersanta darbība ir apturēta vai izbeigta, komersants triju darbdienu laikā:

8.1. rakstiski informē par to Valsts policijas struktūrvienību, kuras darbības teritorijā atrodas komercdarbības vieta, un nodod ieroču uzskaites žurnālu un munīcijas uzskaites žurnālu;

8.2. nodrošina atlikušās preces un attaisnojuma dokumentu, attaisnojuma dokumentu reģistra, ieroču iegādāšanās un realizēšanas atļauju un preces importa, eksporta un tranzīta darījumu dokumentu saglabāšanu.

2. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegāde, reģistrācija, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, importēšana, eksportēšana, eksponēšana izstādēs un realizācija
2.1. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegāde un reģistrācija

9. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācijai, iegādājas speciālajā atļaujā (licencē) norādītā veida un kategorijas ieročus, to munīciju, šaujamieroču maināmā stobra un aizslēga komplektus, šaujamieroču maināmos stobrus, kalibra maiņai paredzētos ieliekamos stobrus un adapterus (turpmāk – šaujamieroču maināmie stobri) un speciālos līdzekļus tālākai realizācijai no:

9.1. komersantiem, kuriem izsniegta speciālā atļauja (licence), kas dod tiesības noteikta veida un kategorijas ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu realizācijai;

9.2. komersantiem ārvalstīs, kuriem ir tiesības realizēt attiecīgās kategorijas ieročus, to munīciju un sastāvdaļas, kā arī speciālos līdzekļus;

9.3. juridiskajām un fiziskajām personām, kurām Valsts policijas struktūrvienība izsniegusi ieroča realizēšanas atļauju;

9.4. valsts un pašvaldību iestādēm, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

10. Komersantam, veicot speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, nepieciešams:

10.1. importējot šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus no ārvalsts komersanta vai iegādājoties tos no komersanta, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīga veida un kategorijas ieroču un munīcijas realizācijai, noformēt attaisnojuma dokumentu, kurā papildus norāda ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru (šaujamieroča maināmā stobra marku, kalibru, sēriju un numuru), kā arī patronu daudzumu un kalibru;

10.2. iegādājoties šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci no fiziskās personas, ieroča realizēšanas atļaujā (divās daļās) ierakstīt pieprasītās ziņas un apstiprināt atļauju ar komersanta zīmogu (atļaujas pirmā daļa paliek komersantam, bet otro izsniedz fiziskajai personai);

10.3. iegādājoties šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci no juridiskās personas, ieroča realizēšanas atļaujā ierakstīt pieprasītās ziņas (atļauja paliek komersantam);

10.4. importējot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus, kas minēti stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, papildus šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajam saņemt stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus;

10.5. saņemot realizācijai šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus no Valsts policijas struktūrvienības, kura tos izņēmusi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, Valsts policijas struktūrvienības pavadvēstules (divos eksemplāros) otrajā eksemplārā izdarīt ierakstu par to saņemšanu (pavadvēstules pirmais eksemplārs paliek komersantam);

10.6. iegādājoties vai saņemot ieroci, tā sastāvdaļas, munīciju vai speciālos līdzekļus realizācijai no valsts un pašvaldību iestādēm, kurām tiesības iegādāties, glabāt un izmantot savā darbībā šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, attiecīgās institūcijas vēstules (divos eksemplāros) otrajā eksemplārā izdarīt ierakstu par to iegādi un saņemšanu (vēstules pirmais eksemplārs paliek komersantam);

10.7. iegādājoties gāzes pistoles (revolverus), mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, aukstos ieročus un speciālos līdzekļus, noformēt attaisnojuma dokumentu.

11. Iegādājoties (importējot) ieročus, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus pēc tādu valsts vai pašvaldības iestāžu pasūtījuma, kurām saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu ir tiesības iegādāties noteikta veida un kategorijas ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, komersants iegādājas tikai tāda veida un kategorijas ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus un tādā daudzumā, kādu norādījis preces pasūtītājs.

12. Ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) aprīkotu šaujamieroci vai tikai šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju) komersants iegādājas tikai pēc juridiskās personas pasūtījuma, ja tā uzrādījusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās un šāda ieroča iegādāšanās atļauju.

13. Komersants visus iegādātos šaujamieročus, to maināmos stobrus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles (revolverus) 24 stundu laikā pēc to iegādes vai ievešanas Latvijā reģistrē komersanta ieroču uzskaites žurnālā (1.pielikums), bet patronas un to sastāvdaļas – komersanta munīcijas uzskaites žurnālā (2.pielikums). Gāzes pistoles (revolverus) un to patronas reģistrē atsevišķos žurnālos.

14. Ieroču uzskaites žurnālam un munīcijas uzskaites žurnālam ir numurētas lapas, un tas ir caurauklots. Žurnāla titullapai ir apstiprinājuma uzraksts, un to apstiprina komersants un tās Valsts policijas struktūrvienības kompetentā amatpersona, kuras darbības teritorijā atrodas komersanta ieroču tirdzniecības vieta un ieroču un munīcijas glabātava. Komersanta ieroču uzskaites žurnāls un komersanta munīcijas uzskaites žurnāls atrodas katrā tirdzniecības vietā un preču glabātavā (noliktavā).

15. Komersants Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā termiņā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādes vai, ja ierocis importēts, pēc tā ievešanas Latvijā sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centram šādas ziņas:

15.1. datums, kad ierocis (šaujamieroča maināmais stobrs) iegādāts vai ievests Latvijā, un valsts, kurā ierocis iegādāts;

15.2. ziņas par juridisko personu, no kuras prece iegādāta:

15.2.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

15.2.2. komersanta speciālās atļaujas (licences) numurs vai ieroča realizēšanas atļaujas numurs un izsniegšanas datums;

15.2.3. attaisnojuma dokumenta numurs un datums;

15.3. ziņas par fizisko personu, no kuras prece iegādāta:

15.3.1. vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts;

15.3.2. ieroča realizēšanas atļaujas numurs un izsniegšanas datums;

15.4. tās komersanta ieroču glabātavas adrese, kurā glabājas iegādātais ierocis;

15.5. iegādāto ieroču skaits un kategorija;

15.6. ieroča marka (sistēma) un modelis latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālformā (saskaņā ar norādi uz ieroča);

15.7. ieroča (šaujamieroča maināmā stobra) sērija un numurs latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālformā (saskaņā ar norādi uz ieroča);

15.8. ieroča (šaujamieroča maināmā stobra) kalibrs (izmanto izgatavotājvalstī lietotos apzīmējumus);

15.9. izgatavotājvalsts.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

16. Komersants piecu darbdienu laikā pēc vītņstobra šaujamieroča vai tā maināmā stobra importēšanas iesniedz šaujamieroci (šaujamieroča maināmo stobru ar tam paredzētu šaujamieroci) un tam paredzēto munīciju (trīs patronas) Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē kontrolšāvienu izdarīšanai.

2.2. Šaujamieroču, patronu, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšana

17. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, to munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču mazumtirdzniecībai, glabā un realizē šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas, to sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus īpaši ierīkotā pastāvīgā tirdzniecības vietā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – ieroču veikals).

18. Ieroču veikalam ir tirdzniecības zāle un glabātava.

19. Glabātava atbilst šādiem nosacījumiem:

19.1. glabātava ir vienā ēkā ar veikala tirdzniecības zāli, bez logiem, izolēta no citām telpām un veikala tirdzniecības zāles;

19.2. glabātavas telpas ārsienu izturība ir ekvivalenta tādu ķieģeļu ārsienu izturībai, kuru biezums ir vismaz 510 mm, griestu izturība ir ekvivalenta saliekamu dzelzsbetona pārsegumu izturībai, grīdas izturība ir ekvivalenta tādu betona grīdu izturībai, kuru biezums ir vismaz 200 mm, to iekšējo sienu izturība, kuras glabātavu atdala no pārējām telpām, ir ekvivalenta tādu ķieģeļu sienu izturībai, kuru biezums ir vismaz 380 mm, vai arī glabātava no veikala tirdzniecības zāles un citām telpām ir atdalīta atbilstoši ugunsdrošības prasībām, kas piemērojamas U1a ugunsnoturības pakāpes būvēm;

19.3. ja kāda no glabātavas būvkonstrukcijām (siena, griesti, grīda) neatbilst šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajām prasībām, to no telpas iekšpuses visā platībā nostiprina ar metinātu tērauda režģi;

19.4. glabātavu aprīko ar dubultdurvīm un pret uzlaušanu drošām slēdzenēm. Ārdurvis izgatavo no metāla karkasa ar nosedzošām metāla loksnēm, kuru biezums ir vismaz 2,5 mm. Kopējais durvju biezums ir vismaz 40 mm. Ārdurvīs iemontē vismaz divas iekšējās slēdzenes, tai skaitā vienu ar zirnekļveida aizbīdņiem. Iekšdurvis izgatavo no tērauda režģiem. Iekšdurvis slēdz ar vismaz vienu iekšējo slēdzeni;

19.5. durvju un nekapitālo būvkonstrukciju nostiprināšanas režģi izgatavo no tērauda stieņiem (diametrs 16 mm). Stieņus sametina katrā krustpunktā, izveidojot kvadrātligzdas, kas nav lielākas par 150 x 150 mm. Režģa durvju rāmjus izgatavo no 45 x 45 mm leņķdzelzs, un to biezums ir vismaz 5 mm. Durvju blokus un nekapitālo sienu papildu nostiprinājuma režģus iestiprina ar stieņiem (diametrā 12–16 mm), kuri ik pēc 700 mm iedzīti sienā 80 līdz 100 mm dziļi. Pie tiem piemetina durvju bloku konstrukciju un režģus (katru – vismaz astoņās vietās);

19.6. ja ventilācijas lūkas diametrs ir lielāks par 100 mm un inženiertehniskās spraugas ir lielākas par 200 mm, ierīko tērauda režģi ar kvadrātligzdu, kuras lielums nepārsniedz 100 x 100 mm;

19.7. glabātavu aprīko ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti, izmantojot divus trauksmes signāla pārraides kanālus – radiokanālu un telefonkanālu;

19.8. glabātavas signalizācijas tehniskajā sistēmā izmanto vismaz divu tipu signalizatorus ar atšķirīgiem darbības principiem:

19.8.1. kontaktsignalizatorus (reaģē uz atvēršanu), ar kuriem aprīko durvis, ieroču un munīcijas seifus un metāla skapjus;

19.8.2. vibrācijas signalizatorus (reaģē uz uzlaušanu), ar kuriem aprīko nekapitālās telpu konstrukcijas;

19.8.3. infrasarkanās gaismas un mikroviļņu signalizatorus kustības kontrolei telpā;

19.9. signalizācijas tehnisko sistēmu nodrošina ar elektriskās barošanas rezerves avotiem, izmantojot akumulatoru baterijas. Signalizācijas iekārtu elektriskajai barošanai izmanto avārijas vai dežūrapgaismojuma atsevišķās grupas. To pievadus ārpus glabātavas telpām līdz elektrības sadales skapim aizsargā kabeļu aizsegi vai montētas metāla caurules.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

20. Ieroču veikala tirdzniecības zāle atbilst ugunsdrošības prasībām un ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī ar apsardzes signalizācijas sistēmu un trauksmes signalizācijas pogu, kas atrodas pārdevēja darba vietā vai pie pārdevēja, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

21. Ieroču veikala tirdzniecības zāle ir aprīkota ar dubultdurvīm un pret uzlaušanu drošām slēdzenēm, logi ir pārklāti ar īpašu triecienaizsardzības plēvi. Logus un durvis aprīko ar apsardzes signalizācijas iekārtu, kura reaģē uz atvēršanu.

22. Ieroču veikala tirdzniecības zālē ierīko īpašus stendus (plauktus vai letes), kuros komersantam veikala darba laikā atļauts izvietot vienu katras kategorijas un markas (sistēmas) un modeļa šaujamieroča, tā maināmā stobra un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča eksemplāru, kā arī munīcijas paraugus. Ieročus un munīciju, kā arī speciālos līdzekļus, kuri iegādāti pēc valsts vai pašvaldības iestāžu pasūtījuma un nav klasificēti medību, sporta vai pašaizsardzības lietojuma veidam vai kuri aprīkoti ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju), un atsevišķus šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus) ir aizliegts izvietot veikala tirdzniecības zālē.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

23. Tirdzniecības stends (plaukts) atrodas aiz pārdevēja darba vietas, kas norobežota no pircējiem. Plauktā izvietotie ieroči ir pieslēgti pie plaukta vai ieroči un munīcija plauktā ir noslēgti aiz stikla, kas pārklāts ar īpašu triecienaizsardzības plēvi vai citādi nodrošināts pret izsišanu, novēršot ieroču nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

24. Tirdzniecības stenda letes virsma ir nostiprināta pie stenda. Tās izturība ir ekvivalenta 30 mm biezai koka virsmai. Tajā ir nostiprināts stikls, kura biezums ir vismaz 10 mm un kas ir pārklāts ar īpašu triecienaizsardzības plēvi vai citādi nodrošināts pret izsišanu, novēršot ieroču nokļūšanu nepiederošas personas rokās. Letes virsmu ar stiklu sadala tā, lai viena stikla izmērs nepārsniegtu 1000 x 1000 mm. Stiklu nostiprina letes virsmā, lai letes virsma vismaz 10 mm platumā pārklāj stikla malas pa visu tā perimetru. Zem letes stiklotās daļas ierīko atvilktnes vai plauktus, kuri paredzēti ieroču izvietošanai un kurus noslēdz ar atslēgām.

25. Šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā veikala glabātavā. Tirdzniecības laikā vismaz vienas no glabātavas dubultdurvīm ir aizslēgtas.

26. Glabātavā šaujamieročus, to maināmos stobrus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā izlādētus noslēgtos seifos vai metāla skapjos, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm, vai garstobra šaujamieročus un garstobra lielas enerģijas pneimatiskos ieročus – rūpnieciskā iepakojumā, nodrošinot, lai tie nenokļūst nepiederošas personas rokās.

27. Pēc ieroču veikala darba laika beigām šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus izņem no tirdzniecības zāles un novieto ieroču glabātavā.

28. Ieroču veikalā var glabāt un realizēt arī citu veidu ieročus, to munīciju un speciālos līdzekļus, kas norādīti speciālajā atļaujā (licencē). Ieroču veikala daļā atsevišķi no ieroču un munīcijas tirdzniecības stenda var tirgot arī medību un makšķerēšanas piederumus un citu veidu rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus).

29. Ieroču veikala glabātavā glabā ne vairāk kā 30 kilogramu šaujampulvera. Šaujampulveri glabā rūpnieciskajā iepakojumā un izvieto plauktos tā, lai samazinātu sprādzienbīstamības iespēju, nodrošinot, ka tas nenokļūst nepiederošas personas rokās. Mazumtirdzniecībai paredzētos šaujampulvera rūpnieciskos iesaiņojumus, bet kopā ne vairāk kā trīs kilogramus šaujampulvera, var izvietot ieroču veikala tirdzniecības zālē šo noteikumu 22., 23. un 24. punktā minētajā kārtībā.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

30. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, to munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vairumtirdzniecībai, glabā un realizē šaujamieročus, to maināmos stobrus, patronas, to sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus īpaši ierīkotā noliktavā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – noliktava).

31. Noliktavai ir glabātava un atsevišķa telpa preces izsniegšanai (turpmāk – noliktavas tirdzniecības zāle).

32. Noliktavas tirdzniecības zāle ir vienā ēkā ar glabātavu, kas atbilst šo noteikumu 19.punktā minētajām prasībām.

33. Noliktavas tirdzniecības zāle atbilst ugunsdrošības prasībām un ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī ar apsardzes signalizācijas sistēmu un trauksmes signalizācijas pogu, kas atrodas pārdevēja darba vietā vai pie pārdevēja, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

34. Noliktavas tirdzniecības zāle ir aprīkota ar dubultdurvīm un pret uzlaušanu drošām slēdzenēm, logi ir pārklāti ar īpašu triecienaizsardzības plēvi. Logus un durvis aprīko ar apsardzes signalizācijas iekārtu, kura reaģē uz atvēršanu.

35. Noliktavas tirdzniecības zālē ierīko leti, kas šķir preces izsniedzēju un saņēmēju. Tirdzniecības zālē ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus ienes tikai uz preces pieņemšanas un izsniegšanas brīdi.

36. Ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus glabā noliktavas glabātavā šo noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā. Noliktavas glabātavas daļā atsevišķi no ieročiem, munīcijas, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem var glabāt arī cita veida rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

37. Komersants noliktavas glabātavā var glabāt vairāk nekā 30 kilogramu šaujampulvera, ja noliktava atbilst šādiem papildu nosacījumiem:

37.1. noliktava ir sausa un labi vēdināma, tās grīdas un sienas ir gludas un piemērotas mitrai uzkopšanai;

37.2. noliktavas grīdas segums ir dzirksteļdrošs, un noliktavai ir zibens aizsardzība;

37.3. noliktava atrodas drošā attālumā no dzīvojamām mājām, publiskām ēkām un būvēm, ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem, kā arī mežiem (turpmāk – aizsargājamie objekti) un valsts galvenajiem autoceļiem.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.1 Šaujampulveri noliktavas glabātavā glabā tādā daudzumā, lai netiktu pārsniegts drošais attālums no aizsargājamiem objektiem, un noliktava atrodas ne tuvāk par 40 m no valsts galvenajiem autoceļiem.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.2 Drošo attālumu līdz aizsargājamiem objektiem (R) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  , kur

Q – noliktavā esošais šaujampulvera daudzums (kg).
(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.3 Ja noliktavas glabātavā šaujampulveri glabā kopā ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, drošo attālumu aprēķina, ņemot vērā kopējo šaujampulvera un uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta masas daudzumu.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.4 Šaujampulveri noliktavas glabātavā glabā rūpnieciskajā iepakojumā un izvieto plauktos tā, lai samazinātu sprādzienbīstamības iespēju, nodrošinot, ka tas nenokļūst nepiederošas personas rokās.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.5 Neatkarīgi no platības noliktavā, kurā glabā šaujampulveri, ir vismaz divi pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kuru minimālais tilpums ir seši kilogrami, un viens pārvietojamais ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais tilpums ir 20 kg.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

37.6 Noliktavas sildīšanai izmanto ūdens tvaika, eļļas vai gaisa apkuri. Lietotās sildvirsmas ir viegli tīrāmas, ārējās virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

(MK 21.01.2014. noteikumu Nr.31 redakcijā)

2.3. Mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru), to munīcijas, auksto ieroču un speciālo līdzekļu glabāšana

38. Mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, pašaizsardzībai paredzētas gāzes pistoles (revolverus) un šo ieroču munīciju, aukstos ieročus un speciālos līdzekļus glabā īpaši ierīkotā pastāvīgā tirdzniecības vietā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – veikals).

39. Veikals atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un ir aprīkots ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī ar apsardzes signalizācijas sistēmu un trauksmes signalizācijas pogu, kas atrodas pārdevēja darba vietā vai pie pārdevēja, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

40. Veikalā ierīko leti, kas šķir preces izsniedzēju un saņēmēju, un tirdzniecības stendus (plauktus vai letes), kuros izvieto mazas enerģijas pneimatisko ieroču, pašaizsardzībai paredzētu gāzes pistoļu (revolveru) un šo ieroču munīcijas, auksto ieroču un speciālo līdzekļu paraugus.

41. Tirdzniecības stends (plaukts) atrodas aiz pārdevēja darba vietas, kas ir norobežota no pircējiem. Tirdzniecības stenda letes virsma ir nostiprināta pie stenda. Tās izturība ir ekvivalenta 30 mm biezai koka virsmai. Tajā ir nostiprināts stikls, kura biezums ir vismaz 10 mm un kas ir pārklāts ar īpašu triecienaizsardzības plēvi vai citādi nodrošināts pret izsišanu. Mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, pašaizsardzībai paredzētas gāzes pistoles (revolverus) un šo ieroču munīciju, aukstos ieročus un speciālos līdzekļus tirdzniecības stendā (plauktā vai letē) izvieto tā, lai novērstu to nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

42. Veikalā gāzes pistoles (revolverus), to patronas un mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, kuri nav nostiprināti vai noslēgti tirdzniecības stendā (plauktā vai letē), glabā noslēgtā seifā vai metāla skapī, kura sienu biezums ir vismaz 2,5 mm.

2.4. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu pārvadāšana, pārsūtīšana un eksponēšana izstādēs

43. Pārvadājot un pārsūtot ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī šaujamieroču sastāvdaļas un patronu sastāvdaļas, komersants nodrošina, lai tie nenokļūst nepiederošu personu rokās.

44. Šaujamieročus, šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas, patronas, pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles (revolverus) pārvadā un pārsūta iesaiņotus. Pārvadāšanas un pārsūtīšanas laikā ieroči ir izlādēti.

45. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajos gadījumos komersants nodrošina tāda bruņota darbinieka klātbūtni šaujamieroču, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadājumiem Latvijas teritorijā, kurš saņēmis apsardzes sertifikātu, vai izmanto apsardzes komersanta bruņotus apsardzes darbiniekus.

46. Šaujampulveri komersants pārvadā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus.

47. Pārvadājot vai pārsūtot šaujamieročus, to būtiskās sastāvdaļas, patronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, to pavaddokumentos norāda ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru (šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas nosaukumu, marku, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra kalibru), patronu daudzumu un kalibru.

48. Ja komersants pārvedis šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšanai no vienas glabātavas uz otru, tas triju darbdienu laikā pēc pārvešanas par to ziņo Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, norādot ieroču glabātavas adresi un ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru (šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas nosaukumu, marku, sēriju un numuru, kā arī šaujamieroča maināmā stobra kalibru).

49. Komersants šaujamieročus, to būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus 24 stundu laikā pēc to pārvešanas no vienas ieroču glabātavas uz otru reģistrē komersanta ieroču uzskaites žurnālā, bet patronas un to sastāvdaļas – komersanta munīcijas uzskaites žurnālā.

50. Komersants izstādēs eksponē ieročus, to sastāvdaļas, munīciju un speciālos līdzekļus, kas saņemti eksponēšanai izstādēs no ārvalsts ieroču ražotāja vai komersanta, kas veic ieroču tirdzniecību.

51. Ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas un speciālo līdzekļu eksponēšanai izstādēs komersants sastāda izstādes drošības pasākumu plānu.

52. Šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī patronas atļauts eksponēt izstādē uz noteiktu (izstādes) laiku. Eksponēšanas laikā šaušanai derīgi ieroči nav pielādēti un ir izvietoti atsevišķi no munīcijas. Ja tehniski iespējams, komersants nodrošina, lai no ieroča, to neatļauti pielādējot, nevarētu izdarīt šāvienu.

53. Izstādes laikā un līdz ieroču un munīcijas novietošanai ieroču veikala vai noliktavas glabātavā komersants nodrošina ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi, lai nepiederoša persona nevarētu pielādēt ieroci un izdarīt šāvienu.

54. Izstādes vietā šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci izvieto apskatei, saslēdzot ieroci ar stendu (plauktu) vai novietojot aiz slēdzama stikla, kas aplīmēts ar īpašu plēvi vai izgatavots no materiāla, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret tā sasišanu, vai izmantojot citus līdzekļus, kas nodrošina, lai ieroči un munīcija netiktu nozagti.

55. Pēc eksponēšanas šaujamieročus, to būtiskās sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un patronas nogādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā ieroču veikala vai noliktavas glabātavā.

2.5. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu importēšana, eksportēšana un realizēšana

56. Komersants importē, eksportē un pārved tranzītā ieročus, to sastāvdaļas, munīciju vai tās sastāvdaļas un speciālos līdzekļus, kuri iekļauti stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, atbilstoši stratēģiskas nozīmes preču licencē un licences pieprasījuma deklarācijā norādītajām ziņām.

57. Veicot ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai munīcijas importu, eksportu vai tranzītu, komersants, ja nepieciešams, novieto preci muitas noliktavā, kuras turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes atļauju ieroču, munīcijas vai speciālo līdzekļu glabāšanai.

58. Komersants importē un realizē tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītā veida un kategorijas ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus.

59. Komersants šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci importē un realizē:

59.1. fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai Valsts policijas struktūrvienība izsniegusi ieroču iegādāšanās atļauju;

59.2. komersantiem, kuriem izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgu ieroču un munīcijas realizācijai;

59.3. valsts un pašvaldību iestādēm, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu.

60. Šaujamierocim un lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim atbilstošu munīciju realizē personai, kura saņēmusi attiecīga ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

61. Patronu sastāvdaļas realizē personai, kura saņēmusi medību vai sporta lietojumam reģistrēta šaujamieroča glabāšanas atļauju.

62. Ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kuri iegādāti pēc valsts vai pašvaldības iestāžu pasūtījuma un nav klasificēti medību, sporta vai pašaizsardzības lietojuma veidam vai kuri aprīkoti ar šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju), un atsevišķus šāviena trokšņa slāpētājus (klusinātājus) realizē tikai vairumtirdzniecībā to pasūtītājam.

63. Komersants pašaizsardzības gāzes pistoles (revolverus) un to patronas, mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, aukstos ieročus un speciālos līdzekļus realizē tikai tām fiziskajām personām, kuras sasniegušas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto vecumu. Komersants pārbauda pircēja vecumu pēc personu apliecinoša dokumenta.

64. Komersants ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus eksportē un realizē ārvalsts juridiskajām personām, kurām ir tiesības iegādāties attiecīgos ieročus, munīciju, to sastāvdaļas un speciālos līdzekļus.

65. Komersantam, realizējot šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas, to sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir šādi pienākumi:

65.1. pārbaudīt ieroča iegādāšanās atļaujas derīguma termiņu un salīdzināt atļaujā norādītās personas datus ar pircēja personu apliecinoša dokumenta datiem;

65.2. konkrētajai personai realizēt tikai tādas kategorijas un lietojuma veida šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kāds norādīts ieroča iegādāšanās atļaujā, un tādā daudzumā, kāds minēts atļaujā;

65.3. konkrētajai personai realizēt tikai tāda veida patronas, kādas paredzētas ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļaujā norādītajam ierocim;

65.4. konkrētajai personai realizēt tikai tāda veida medību vai sporta šaujamieroča patronu sastāvdaļas, kādas paredzētas ieroča glabāšanas atļaujā norādītajam medību vai sporta lietojumam reģistrētajam šaujamierocim.

66. Ieroču veikalā ieroci vai munīciju rāda (iedod rokās) tikai tai personai, kura uzrāda ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju un personu apliecinošu dokumentu. Ieroci un tam paredzētu munīciju vienlaikus nedod. Darbinieks nodrošina, lai persona neatļauti nepielādē ieroci un neizdara šāvienu.

67. Ja ieroča iegādāšanās atļaujā norādītie fiziskās personas (juridiskās personas likumiskā pārstāvja, atbildīgās personas vai individuālā komersanta) dati neatbilst personu apliecinoša dokumenta datiem, komersants aiztur atļauju un par to informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi atļauju.

68. Ja personas uzrādītā ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauja rada aizdomas par tās izsniegšanas likumību, komersants nekavējoties par to informē Valsts policijas struktūrvienību, kas norādīta atļaujā. Šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas, to sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizē pēc Valsts policijas struktūrvienības apstiprinājuma saņemšanas par atļaujas izsniegšanas likumību.

69. Ja ēkā, kurā atrodas ieroču veikals, ierīkota šautuve, komersants var atļaut personai, kas saņēmusi ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, izdarīt šautuvē izmēģinājuma šāvienus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

70. Importējot un realizējot ieročus, patronas vai speciālos līdzekļus pēc tādu valsts un pašvaldību iestāžu pasūtījuma, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, komersants preci nodod preces pasūtītājas valsts vai pašvaldības iestādes vadītājam vai tā pilnvarotajai personai, kas norādīta kā atbildīgā persona attiecīgās institūcijas vēstulē.

71. Komersants, realizējot šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci privāto tiesību juridiskajai personai un valsts vai pašvaldības iestādei, noformē attaisnojuma dokumentu šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētajā kārtībā un izsniedz to pircējam kopā ar izziņu par izdarītajiem kontrolšāvieniem no vītņstobra šaujamieroča (ieroča iegādāšanās atļauja paliek komersantam).

72. Komersants, realizējot šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskajai personai, ieraksta ieroča iegādāšanās atļaujā (divās daļās) nepieciešamās ziņas, apstiprina tās ar zīmogu un izsniedz pircējam atļaujas otro daļu kopā ar izziņu par izdarītajiem kontrolšāvieniem no vītņstobra šaujamieroča (atļaujas pirmā daļa paliek komersantam).

73. Komersants, realizējot šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas, to sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, gāzes pistoli (revolveri) un to patronas, kā arī šāviena trokšņa slāpētāju (klusinātāju), ieraksta (reģistrē) par to pieprasītās ziņas komersanta ieroču uzskaites žurnālā un komersanta munīcijas uzskaites žurnālā. Pircējs, saņemot minēto preci, apliecina tās saņemšanu ar parakstu attiecīgajā žurnālā.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

74. Realizējot šaujampulveri fiziskajai personai, to vienā reizē nepārdod vairāk par trim kilogramiem. Šaujampulveri realizē mazumtirdzniecībai paredzētajā rūpnieciskajā iepakojumā.

75. Komersants no Valsts policijas struktūrvienības realizācijai saņemtos šaujamieročus, to maināmos stobrus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju realizē, par cenu vienojoties ar ieroča īpašnieku (ja tāds ir), un pēc realizācijas attiecīgus līdzekļus izmaksā personai, kuras ierocis, šaujamieroča maināmais stobrs vai munīcija realizēta.

76. Komersants Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā termiņā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai gāzes pistoles (revolvera) realizācijas sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centram šādas ziņas:

76.1. ieroča (šaujamieroča maināmā stobra) realizācijas datums;

76.2. ziņas par juridisko personu, kurai prece realizēta:

76.2.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

76.2.2. komersanta speciālās atļaujas (licences) numurs vai ieroča iegādāšanās atļaujas numurs un izsniegšanas datums;

76.2.3. attaisnojuma dokumenta numurs un datums;

76.3. ziņas par fizisko personu, kurai prece realizēta:

76.3.1. vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts;

76.3.2. ieroča iegādāšanās atļaujas numurs un izsniegšanas datums;

76.4. realizētā ieroča kategorija;

76.5. ieroča marka (sistēma) un modelis latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālformā (saskaņā ar norādi uz ieroča);

76.6. ieroča (šaujamieroča maināmā stobra) sērija un numurs latīņalfabētiskajā transliterācijā vai citas valodas oriģinālformā (saskaņā ar norādi uz ieroča);

76.7. ieroča (šaujamieroča maināmā stobra) kalibrs (izmanto izgatavotājvalstī lietotos apzīmējumus).

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

77. Komersanta uzskaitē ir:

77.1. attaisnojuma dokumenti;

77.2. attaisnojuma dokumentu reģistrs;

77.3. ieroču iegādāšanās un realizēšanas atļaujas;

77.4. preces importa, eksporta un tranzīta darījumu dokumenti;

77.5. komersanta ieroču uzskaites žurnāls un komersanta munīcijas uzskaites žurnāls.

78. Komersants reizi ceturksnī iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas ieroču veikals un noliktava, pārskatu par visiem komersanta glabāšanā esošajiem un pārskata periodā realizētajiem šaujamieročiem, to maināmajiem stobriem un lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem. Pārskatā norāda katra ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru un glabātavas adresi.

3. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu izgatavošana (ražošana)

79. Ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus izgatavo (ražo) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgā veida un kategorijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu izgatavošanai.

80. Šaujamieroču sastāvdaļas un patronu sastāvdaļas (izņemot šaujampulveri) izgatavo komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, to munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču izgatavošanai.

81. Komersants izgatavo ieročus, munīciju, speciālos līdzekļus, kā arī šaujamieroču sastāvdaļas un patronu sastāvdaļas īpaši ierīkotās telpās, kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – ražošanas telpas).

82. Ražošanas telpas patronu izgatavošanai ierīko saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem. Ražošanas telpas, kurās paredzēts izgatavot patronas, ir projektētas, konstruētas, būvētas, pārraudzītas un uzturētas atbilstošā tehniskā stāvoklī, lai tās spētu pastāvēt un izturēt iespējamo sprādziena faktoru iedarbību.

83. Izgatavotos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, patronas un izgatavotās vai izgatavošanai iegādātās šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas komersants glabā noliktavā, kas atbilst šo noteikumu 19., 31., 33., 34. un 35.punktā minētajām prasībām. Šaujampulveri komersants glabā noliktavas glabātavā atbilstoši šo noteikumu 31., 32., 33., 34., 35., 37., 37.1, 37.4, 37.5 un 37.6 punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 21.01.2014. noteikumiem Nr.31)

84. Izgatavoto nepabeigto šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanai komersants ražošanas telpā var ierīkot glabātavu atbilstoši šo noteikumu 19.punktā minētajām prasībām. Pēc izgatavošanas darba laika beigām minētos priekšmetus ievieto glabātavā vai noliktavas glabātavā.

85. Izgatavotos šaujamieročus, to būtiskās sastāvdaļas, patronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā noliktavā šo noteikumu 26.punktā minētajā kārtībā.

86. Gāzes pistoles (revolverus), to patronas un mazas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā no ražošanas telpas atsevišķā telpā vai ēkā, kura atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

87. Izgatavotās gāzes pistoles (revolverus), to patronas un mazas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā noslēgtos seifos vai metāla skapjos, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm.

88. Šaujamieroču, pneimatisko ieroču un speciālo līdzekļu ražošanas iekārtas un ražošanas process nodrošina tādu izgatavoto ieroču kvalitāti, lai to lietošana būtu droša.

89. Dienesta lietojumam klasificētus šaujamieročus, pneimatiskos ieročus, gāzes pistoles (revolverus), minēto ieroču munīciju un speciālos līdzekļus, kas paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, dienesta vai darba pienākumu pildīšanai, vai militāros šaujamieročus un speciālos līdzekļus izgatavo pēc to institūciju pasūtījuma, kurām ir tiesības iegādāties minētās preces.

90. Iegādājoties šaujamieroču izgatavošanai nepieciešamās būtiskās sastāvdaļas, komersants noformē attaisnojuma dokumentu, kurā papildus norāda būtiskās sastāvdaļas veidu, numuru un stobra kalibru. Iegādājoties šaujamieroču stobru sagataves, norāda to garumu, iekšējo un ārējo diametru.

91. Komersants visas iegādātās šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas 24 stundu laikā pēc to iegādes vai ievešanas Latvijā reģistrē komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnālā (3.pielikums).

92. Izgatavoto ieroci, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, patronas un speciālo līdzekli komersants reģistrē izgatavoto ieroču (munīcijas) uzskaites žurnālā vai speciālo līdzekļu uzskaites žurnālā, kas iekārtots atbilstoši šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

93. Pirms izgatavotā šaujamieroča, tā maināmā stobra, patronu un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča eksporta un realizācijas komersants veic produkcijas kvalitātes pārbaudi (arī izmēģinājuma (testa) šāvienus), ko apliecina ar drošības pārbaudes spiedogu (kvalitātes pārbaudes zīmi) uz izstrādājuma.

94. Izgatavoto šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, patronas, kā arī šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, kuru paredzēts realizēt kā atsevišķu priekšmetu, marķē.

95. Tāda veida šaujamieroci, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kas Latvijā nav klasificēts, komersants pirms tā eksporta un realizācijas uzrāda klasifikācijai Valsts policijā.

96. Vītņstobra šaujamieroci piecu darbdienu laikā pēc izgatavošanas procesa beigām komersants nogādā Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē kontrolšāvienu izdarīšanai.

97. Komersanta uzskaitē ir šo noteikumu 77.punktā minētie dokumenti, kā arī komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnāls.

4. Ieroču un speciālo līdzekļu remonts

98. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) noteikta veida un kategorijas ieroču un speciālo līdzekļu remontam, remontē tajā norādītā veida un kategorijas ieročus un speciālos līdzekļus īpaši ierīkotās telpās darbnīcā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – remontdarbnīca). Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) ieroču un speciālo līdzekļu izgatavošanai, var remontēt tajā norādītā veida un kategorijas ieročus un speciālos līdzekļus ražošanas telpās.

99. Remontdarbnīca atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām un ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti. Logus un durvis aprīko ar apsardzes signalizācijas kontroliekārtu, kura reaģē uz atvēršanu. Remontdarbnīcā ierīko trauksmes signalizācijas pogu, kas atrodas darbiniekam viegli pieejamā vietā vai pie darbinieka un ir savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

100. Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču remontdarbnīcā ierīko ieroču glabātavu atbilstoši šo noteikumu 19.punktā minētajām prasībām.

101. Laikā, kad remontam pieņemto šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci neremontē, ieroči un šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas tiek glabātas ieroču glabātavā.

102. Ieroču glabātavā šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus (arī šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas) glabā izlādētus noslēgtos seifos vai metāla skapjos, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

103. Gāzes pistoles (revolverus) un speciālos līdzekļus komersants glabā remontdarbnīcā, nodrošinot, lai tie nenonāk nepiederošu personu rīcībā. Gāzes pistoles (revolverus) glabā izlādētus noslēgtos seifos vai metāla skapjos, kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm.

104. Šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī attiecīgo ieroču munīciju (ja pēc remonta nepieciešama ieroča testēšana) komersants pieņem remontam no fiziskās personas pēc tam, kad tā uzrādījusi ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju un personu apliecinošu dokumentu. Gāzes pistoli (revolveri) un speciālo līdzekli komersants pieņem remontam no fiziskās personas pēc tam, kad tā uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu.

105. Ja persona nevar uzrādīt ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju vai nav sasniegusi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteikto vecumu, vai uzrādītā ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauja vai personu apliecinošs dokuments rada aizdomas par tās izsniegšanas likumību, komersants par to informē Valsts policiju.

106. Pieņemot ieroci vai speciālo līdzekli remontam no fiziskās personas, komersants izsniedz personai izziņu par ieroča pieņemšanu remontam. Izziņā norāda:

106.1. komersanta nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un speciālās atļaujas (licences) numuru;

106.2. datumu un laiku, kad ierocis vai speciālais līdzeklis pieņemts remontam, un izziņas reģistrācijas numuru;

106.3. remontam pieņemtā ieroča vai speciālā līdzekļa veidu, šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru;

106.4. ieroča testēšanai nodoto patronu daudzumu (vienību skaitu) un kalibru.

107. Komersants izziņu paraksta un apzīmogo.

108. Juridiskās personas ieroci un speciālo līdzekli, kā arī patronas (ja pēc remonta nepieciešama ieroča testēšana) komersants pieņem remontam no juridiskās personas likumiskā pārstāvja vai no atbildīgās personas, kura uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz juridiskās personas pavadvēstuli divos eksemplāros.

109. Juridiskā persona pavadvēstulē norāda:

109.1. juridiskās personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, vēstules reģistrācijas numuru un datumu;

109.2. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

109.3. juridiskās personas ieroču glabāšanas atļaujas numuru (kopiju pievieno vēstulei);

109.4. tā komersanta nosaukumu un remontdarbnīcas adresi, kuram ieroci nodod remontam;

109.5. remontam nododamā ieroča vai speciālā līdzekļa veidu, šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru;

109.6. ieroča testēšanai nodoto patronu daudzumu (vienību skaitu) un kalibru;

109.7. veicamos remontdarbus, ja tie ir zināmi.

110. Juridiskās personas vadītājs vēstuli paraksta un apzīmogo.

111. Komersants, saņemot no fiziskās vai juridiskās personas šaujamieroci, lielas enerģijas pneimatisko ieroci vai gāzes pistoli (revolveri) un patronas, komersanta ieroču remonta uzskaites žurnālā (4.pielikums) norāda:

111.1. ieroča kategoriju, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju un numuru, kā arī ieroča testēšanai paredzēto patronu daudzumu (vienību skaitu) un kalibru;

111.2. juridiskās personas vēstules reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu;

111.3. ieroča īpašnieka (fiziskās personas) vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un adresi;

111.4. juridiskās personas veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

111.5. juridiskās personas vadītāja vai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

111.6. ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas numuru un Valsts policijas struktūrvienību, kas izsniegusi atļauju;

111.7. fiziskās personas, juridiskās personas vadītāja vai atbildīgās personas personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, sēriju un numuru;

111.8. ieroča pieņemšanas un izsniegšanas datumu un laiku;

111.9. veiktos remontdarbus, uzstādītās šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas veidu, marku, sēriju un numuru, kā arī stobra kalibru.

112. Komersanta ieroču remonta uzskaites žurnālam ir numurētas lapas, un tas ir caurauklots. Žurnāla titullapai ir apstiprinājuma uzraksts, un to apstiprina komersants un tās Valsts policijas struktūrvienības kompetentā amatpersona, kuras darbības teritorijā atrodas remontdarbnīca.

113. Nododot ieroci remontam (ieroča munīciju ieroča testēšanai), kā arī saņemot ieroci pēc remonta, persona, kas to nodod un saņem, attiecīgo faktu apliecina ar parakstu komersanta ieroču remonta uzskaites žurnālā.

114. Komersanta vadītājs vai darbinieks, saņemot juridiskās personas ieroci vai speciālo līdzekli remontam, attiecīgo faktu apliecina ar parakstu šo noteikumu 109.punktā minētajā pavadvēstulē (abos eksemplāros) un apzīmogo to.

115. Komersanta vadītājs vai darbinieks, atdodot ieroci un speciālo līdzekli pēc remonta juridiskās personas vadītājam vai atbildīgajai personai, attiecīgo faktu apliecina ar parakstu juridiskās personas pavadvēstulē (abos eksemplāros) un apzīmogo to. Persona, kas saņem ieroci, attiecīgo faktu apliecina ar parakstu pavadvēstulē (abos eksemplāros).

116. Viens pavadvēstules eksemplārs paliek komersantam, otrs – ieroča īpašniekam (juridiskajai personai).

117. Ja šaujamierocim veikts remonts, kura dēļ mainās pēdas uz izšautajām lodēm un čaulām, komersants piecu darbdienu laikā pēc remonta šaujamieroci (ar trim tam paredzētām patronām) nogādā Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē kontrolšāvienu izdarīšanai.

118. Šaujamieroča remontu veidi, kuru dēļ mainās pēdas uz vītņstobra šaujamieroča izšautajām lodēm un čaulām, ir šādi:

118.1. stobra (tai skaitā patrontelpas) nomaiņa vai remonts (arī ķīmiskā apstrāde);

118.2. aizslēga un tā detaļu (tai skaitā belžņa, izvilcēja vai atsitēja) nomaiņa vai remonts.

119. Komersants ir atbildīgs par to, lai ierocis vai speciālais līdzeklis pēc remonta ir drošs tā lietotājam. Ja nepieciešams, komersants veic izmēģinājuma šāvienus.

120. Par šaujamieroča būtisko sastāvdaļu nomaiņu komersants piecu darbdienu laikā pēc remonta informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju.

121. Ja šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis nav remontējams, komersants par to informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi tā glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

122. Šaujamieroča remontam nepieciešamās šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas komersants iegādājas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā un šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajā kārtībā.

123. Visas iegādātās šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas komersants 24 stundu laikā pēc to iegādes vai ievešanas Latvijā reģistrē komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnālā (3.pielikums). Komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnāls atbilst šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

124. Nomainītās un lietošanai nederīgās šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas komersants nodod Valsts policijai iznīcināšanai.

125. Komersanta uzskaitē ir:

125.1. attaisnojuma dokumenti;

125.2. attaisnojuma dokumentu reģistrs;

125.3. importa darījumu dokumenti;

125.4. komersanta ieroču remonta uzskaites žurnāls;

125.5. komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnāls.

5. Šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un patronu, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) marķēšana

126. Šaujamieročus, to būtiskās sastāvdaļas, patronas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles (revolverus) marķē komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgā veida un kategorijas ieroču izgatavošanai vai remontam.

127. Šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles (revolverus) marķē, iestrādājot stobrā, aizslēgā (aizslēga mehānismā), rāmī (mehānismu kārbā) marķējumu:

127.1. burtus "LV";

127.2. izgatavošanas gada pēdējos divus ciparus;

127.3. četrciparu kārtas numuru un divu burtu sērijas apzīmējumu;

127.4. šaušanai izmantojamās patronas kalibru (norāda uz katra stobra, ja to kalibrs ir atšķirīgs vai tie ir maināmi);

127.5. kvalitātes pārbaudes zīmi (ražotāja preču zīmi).

128. Uz gludstobra–garstobra šaujamieroča papildus šo noteikumu 127.punktā minētajam marķējumam norāda patrontelpas garumu un stobra kanāla diametru ar precizitāti līdz 0,1 mm.

129. Ja gada ražošanas apjoms pārsniedz četrciparu skaitli, marķējumu papildina ar nākamo ciparu.

130. Vītņstobra šaujamieroču patronas marķē, iestrādājot čaulas pamatnē marķējumu ar ciparu – patronas kalibru (kalibra standarta apzīmējums vai patronas preču nosaukums) – un ražotāja preču zīmi (burtus), militāro šaujamieroču munīcijai – arī izgatavošanas gada divciparu skaitli. Patronām ar palielinātu spiedienu ir papildu apzīmējums ("magnum"), kas norāda, ka patronas nedrīkst izmantot parastajos šaujamieročos.

131. Gludstobra šaujamieroču patronas marķē uz pamatnes vai sānu virsmas, norādot kalibru, čaulas garumu, lādiņa veidu un kvalitātes pārbaudes zīmi (arī ražotāja preču zīmi).

132. Gludstobra šaujamieroču skrošu patronām norāda skrošu numuru vai renkuļu diametru un čaulas garumu, ja 20.kalibra vai lielāka kalibra patronām tas pārsniedz 65 mm, bet 24.kalibra patronām – 63,5 mm.

133. Gludstobra šaujamieroču patronām ar palielinātu spiedienu ir atšķirības zīme.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.928
Komersanta ieroču uzskaites žurnāla paraugs
 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un veikala (noliktavas) adrese)

Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.

Iegāde

Realizācija

iegādes datums

piegādātājs:

juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pavadzīmes (pavadvēstules) numurs un datums, ieroča realizēšanas atļaujas numurs un izsniedzējas iestādes nosaukums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs

ieroča veids, kategorija, marka (sistēma), modelis un kalibrs; šaujamieroča maināmā stobra marka, kalibrs, sērija un numurs

ieroča sērija un numurs

realizācijas datums vai datums, kad ierocis pārvests uz citu glabātavu

persona, kurai ierocis realizēts:

juridiskā persona (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un personas (kas saņem ieroci) uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums),
fiziskā persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums) vai
komersanta veikala (noliktavas) adrese, uz kuru ierocis pārvests

ieroča iegādāšanās atļaujas numurs un izsniegšanas datums;
Valsts policijas struktūrvienības (kas izsniegusi atļauju) nosaukums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs;
pavadzīmes numurs un datums

pircēja paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         
Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.928
Komersanta munīcijas uzskaites žurnāla paraugs
 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un veikala (noliktavas) adrese)

Munīcijas uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.

Iegāde

Realizācija

iegādes datums

piegādātājs:
juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pavadzīmes (pavadvēstules) numurs un datums, ieroča realizēšanas atļaujas numurs un izsniedzējas iestādes nosaukums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs

munīcijas daudzums

munīcijas nosaukums, kalibrs un marķējums

realizācijas datums vai datums, kad munīcija pārvesta uz citu glabātavu

persona, kurai munīcija realizēta:
juridiskā persona (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un personas (kas saņem munīciju) uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums),
fiziskā persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums) vai
komersanta veikala (noliktavas) adrese, uz kuru munīcija pārvesta

ieroča iegādāšanās, ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļaujas izsniegšanas datums un numurs; Valsts policijas struktūrvienības (kas izsniegusi atļauju) nosaukums,
personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs; pavadzīmes numurs un datums

munīcijas daudzums un kalibrs

pircēja paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          
Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.928
Komersanta ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnāla paraugs
 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un remontdarbnīcas adrese)

Ieroču sastāvdaļu uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.

Iegāde

Izlietojums

iegādes datums

piegādātājs:
juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), pavadzīmes (pavadvēstules) numurs un datums, ieroča realizēšanas atļaujas numurs un izsniedzējas iestādes nosaukums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs

ieroča sastāvdaļas veids, marka, stobra kalibrs

sērija
un numurs

persona, kuras šaujamierocim būtiskā sastāvdaļa uzstādīta:
juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs; fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums

ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļaujas numurs un izsniegšanas datums;
Valsts policijas struktūrvienības (kas izsniegusi atļauju) nosaukums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs;
pavadzīmes numurs un datums

šaujamierocis, kuram būtiskā sastāvdaļa uzstādīta:
marka (sistēma), modelis, kalibrs, sērija un numurs

remonta datums un ieraksta kārtas numurs ieroču remonta uzskaites žurnālā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         
Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.decembra noteikumiem Nr.928
Komersanta ieroču remonta uzskaites žurnāla paraugs
 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un remontdarbnīcas adrese)

Ieroču remonta uzskaites žurnāls

Nr.p.k.

Pieņemšana

Izsniegšana

pieņemšanas datums un laiks

ieroča īpašnieks:

juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums), ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļaujas numurs un datums, personu apliecinoša dokumenta nosaukums, sērija un numurs, juridiskās personas pavadvēstules datums un reģistrācijas numurs, personas (kas ieroci nodod) vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums

remontējamā ieroča veids, kategorija, marka (sistēma), modelis un kalibrs; ieroča testēšanai pieņemto patronu daudzums un kalibrs

ieroča sērija
un numurs

izziņas par ieroča pieņemšanu remontam datums un reģistrācijas numurs

informācija par veikto remontu (kas ierocim remontēts); uzstādītās šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas veids, marka, sērija un numurs, stobra kalibrs

cita informācija, kuru komersants vai ieroča īpašnieks (saņēmējs) uzskata par nepieciešamu norādīt*

saņēmēja paraksts, datums un laiks

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         

Piezīme. * Ja juridiskās personas ieroci saņem cita persona, kas nav norādīta žurnāla 3.ailē, komersants, izsniedzot ieroci, žurnāla 8.ailē norāda ieroča saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts.

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
24.01.2014