Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.02.2017. - 14.04.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 7. marta lēmumu "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/30

Rīgā 2011.gada 23.novembrī (prot. Nr.43, 8.p.)
Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 26.1 panta otro daļu un 32.1 panta otro daļu,
Enerģētikas likuma 7.1 panta pirmo daļu, 108.panta pirmo daļu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/20 redakcijā; norādes jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka specifiskas enerģijas ražošanas un tirdzniecības prasības, kas ir saistošas visiem elektroenerģijas ražotājiem, elektroenerģijas tirgotājiem, siltumenerģijas ražotājiem un siltumenerģijas tirgotājiem, kā arī dabasgāzes tirgotājiem (turpmāk – komersants), kuru darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

(SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/20 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 10.02.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

II. Kopējās prasības

2. Komersantam ir tiesības un pienākums veikt komercdarbību attiecīgajā regulējamā nozarē saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) lēmumiem.

3. Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam saskaņā ar regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.

4. Komersants periodiski informē regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem. Komersants sniedz informāciju saskaņā ar noteikumiem par regulatoram iesniedzamo informāciju.

5. Komersants nodrošina regulatoram iespēju uzraudzīt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un vispārējās atļaujas noteikumu ievērošanu. Komersants sniedz regulatoram informāciju par komersanta saimnieciskās un finansiālās darbības rādītājiem, kā arī nodrošina regulatoram piekļuvi pārbaužu veikšanai.

6. Komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

7. Komersantam ir tiesības apturēt, pārtraukt vai izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Komersantam nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas noteikumus.

III. Prasības elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai

9. Elektroenerģijas ražotājs un siltumenerģijas ražotājs nodrošina un uztur elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai nepieciešamos objektus.

10. Elektroenerģijas ražotājam un siltumenerģijas ražotājam ir pienākums plānveidīgi attīstīt savu darbību un piedalīties koordinētas un efektīvas energoapgādes plānošanā, nodrošināšanā un attīstīšanā.

11. Siltumenerģijas ražotājs un tāds komersants, kas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju koģenerācijā, pirms jaunas ražošanas jaudas ieviešanas uzsākšanas informē attiecīgo pašvaldību.

12. Elektroenerģijas ražotājam sabiedriskā pakalpojuma sniegšana jāuzsāk Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas par jaunu ražošanas iekārtu ieviešanu derīguma termiņā.

13. Komersants 30 dienu laikā informē regulatoru par ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā, iesniedzot informāciju, kas noformēta atbilstoši šādiem pielikumiem:

13.1. elektroenerģijas ražotājs – atbilstoši 1.pielikumam;

13.2. siltumenerģijas ražotājs – atbilstoši 2.pielikumam;

13.3. komersants, kas enerģiju ražo koģenerācijā, informāciju iesniedz:

13.3.1. atbilstoši 1.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu;

13.3.2. atbilstoši 2.pielikumam, ja koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda nav lielāka par vienu megavatu.

14. Elektroenerģijas ražotājs nodrošina patērētā kurināmā, patērētās elektroenerģijas, saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas mērīšanu un uzskaiti.

15. Siltumenerģijas ražotājs un tāds komersants, kas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju koģenerācijā, nodrošina vismaz šādu lielumu mērīšanu un uzskaiti:

15.1. patērētais kurināmais;

15.2. saražotā elektroenerģija;

15.3. koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija;

15.4. ūdenssildāmajos katlos saražotā siltumenerģija;

15.5. sistēmā nodotā elektroenerģija un siltumenerģija;

15.6. patērētais ūdens un siltumtīklu piebarošanas ūdens;

15.7. patērētā elektroenerģija un siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņos patērētā elektroenerģija.

IV. Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/30

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/20 redakcijā)

Informācija par ekspluatācijā nodoto elektroenerģijas ražošanas objektu
Elektroenerģijas ražošanas komersanta nosaukums:  

 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā:  

 
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā:  

 

1.

Elektrostacijas faktiskā adrese  

2.

Ekonomikas ministrijas atļaujas izdošanas datums  

3.

Ekonomikas ministrijas atļaujas Nr.  

4.

Elektrostacijas veids*:
vēja elektrostacija  
hidroelektrostacija  
saules elektrostacija  
koģenerācijas stacija  
kondensācijas stacija  

5.

Elektrostacijas uzstādītā jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)**

Ūdenssildāmo katlu siltuma jauda
(Qūd, MW)**

     

6.

Kurināmā veids***:
dabasgāze  
biogāze  
biomasa  
kūdra  
ogles  
dīzeļdegviela  
mazuts un citi naftas produkti  
atkritumi (norādīt klasi****)  
cits (norādīt attiecīgo veidu)  

7.

Ražošanas apjoms:
apjoms gadā:
 
elektroenerģija, MW**  
siltumenerģija, MW**  

8.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju*  

9.

Elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas datums  

Datums***** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts***** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* – atzīmēt ar X vienu veidu
** – aizpildīt tikai par koģenerācijas elektrostacijām
*** – atzīmēt ar X vienu veidu tikai par koģenerācijas vai kondensācijas elektrostacijām
**** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
***** – dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 23.novembra lēmumam Nr. 1/30

(Pielikums SPRK padomes 13.10.2016. lēmuma Nr. 1/20 redakcijā)

Informācija par ekspluatācijā nodoto siltumenerģijas ražošanas objektu
Siltumenerģijas ražošanas komersanta nosaukums:  

 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā:  

 
Reģistrācijas numurs siltumenerģijas ražotāju reģistrā:  

 

1.

Objekta faktiskā adrese  

2.

Uzstādīto katlu jauda, MW  

3.

Uzstādīto koģenerācijas iekārtu jauda*

Elektriskā jauda
(P, MW)

Koģenerācijas iekārtu siltuma jauda
(Qkoģ, MW)

   

4.

Kurināmā veids:
dabasgāze**  
biogāze**  
biomasa**  
kūdra**  
ogles**  
dīzeļdegviela**  
mazuts un citi naftas produkti**  
elektroenerģija**  
atkritumi (norādīt klasi***)  
cits (norādīt attiecīgo veidu)  

5.

No objekta lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms gadā, MWh  

6.

Persona, kurai pārdod siltumenerģiju  

7.

Objekta ekspluatācijā nodošanas datums  

Datums**** ____.____.__________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts**** un tā atšifrējums/

Piezīmes:
* – aizpildīt, ja objektā uzstādītas koģenerācijas iekārtas, kuru kopējā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW
** – atzīmēt ar X
*** – Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"
****– dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10.02.2017