Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes noteikumi Nr.2

(protokols nr.4,10.§)

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" 15.pantu

Pagaidu tirdzniecības noteikumi Rēzeknes pilsētas tirgos un tirdzniecībai pielāgotos laukumos

I.Vispārīgie noteikumi

1. Tirgus saimniecisko darbību vada tirgus administrācija, izpildot pilsētas domes lēmumus, rīkojumus un norādījumus, veterinārā dienesta, Rēzeknes vides veselības centra noteikumus.

2. Juridiskām un fiziskām personām pilsētas tirgos ir atļauts realizēt pārtikas un rūpniecības preces, kā ari savvaļas augļus, ogas, sēnes, ziedus, stādus, lautas daiļamatniecības vai mājamatniecības izstrādājumus.

3.Pāitikas un nepārtikas preču pastāvīgajiem pārdevējiem jāapmaksā tirgus nodeva (samaksa par vietu) un tirdzniecības atļauja (pilsētas domes ekonomiskās un sociālās attīstības nodaļā).

4.Personas, kuras veic tirdzniecību tirgus teritorijā ar savi saimniecībā ražotiem lauksaimniecības produktiem, ziediem utt., mājamatniecības izstrādājumiem (personām, kurām nav pastāvīgas nodarbošanās raksturs) maksā tikai tirgus nodevu saņemot bezmaksas tirdzniecības atļauju.

5.Citu pilsētu (rajonu) iedzīvotāji saņem tirdzniecības atļauju, apmaksājot to pilsētas domes noteiktā kārtībā. Atļauja tiek izsniegta konkrētai personai uz konkrētu tirdzniecības vietu.

6.Iedalot juridiskām un fiziskām personām tirdzniecības vietas, tirgu administrācijai jāpārliecinās, ka augšminētām personām ir pilsētas domes izsniegt» tirdzniecības atļaujas.

7.Tirgus administrācijai jāierāda personām, kuras vēlas tirgot ar nepārtika precēm - atsevišķi, speciāli nodalītas vietas.

8.Darba laiku pilsētas tirgos nosaka tirgus administrācija, saskaņojot to ar pilsētas domi.

9.Tirgus administrācijai jārūpējas par tirdzniecības vietu un tirgotāju izvietojumu lai nodrošinātu pircēju brīvu pārvietošanos un piekļūšanu tirdzniecības vietām, kā arī lai tirdzniecības vietas atbilstu sanitāri - higiēniskajām un ugunsdrošības normu prasībām un nodrošinātu augstu tirdzniecības kultūru un nepieciešamo inventāru, katru dienu pēc darba tirdzniecības teritorijai jābūt sakoptai, jāatbrīvo atkritumi-konteineri, regulāri jāveic konteineru dezinfekcija, jāapgādā svaru atsvari (svariem jābūt valsts standarta zīmogotiem) un, ja nepieciešams - sanitārais apģērbs jānodrošina produktu nogādāšana tirdzniecības vietā un glabāšanas telpās.

10.Tirdzniecības laikā par savas tirdzniecības vietu, tīrību atbild tirgotājs.

11 .Tirdzniecībai ar pārtikas precēm ir nepieciešamas noformētas sanitārās atļauja-produkcijas izgatavošanai un realizācijai, kuras izsniedz Rēzeknes vides veselības centrs un veterinārais dienests.

12.Tirdzniecība Rēzeknes tirgos fiziskām un juridiskām personām ir atļauta paviljonos, kioskos, pārvietojamos kioskos, veikalos, zem nojumēm, no galdiem un automašīnām (speciālajos tirgos), saskaņā ar konkrētās tirdzniecības vietas noteikumiem.

13.Tirdzniecības vietu vai telpu iznomāšanai tiek noformēts telpu nomas līgums ar tirgus administrāciju, stacionāro telpu iznomāšanai līgumus noslēdz tikai a juridiskām personām.

14.Lopu putnu, aitu, cūku un citu dzīvnieku un arī suņu, kaķu, dekoratīvo putnu un zivju pārdošana ir atļauta tirgus teritorijā (Bukumuižas ielā, atbildīgais : komercfirma "Latvinterservis Viksov un Ko").

15. Tirgotājiem aizliegts tirdzniecības vietā būvēt savas nojumes, kioskus utt.

16.Ja persona tirgojas dažādās vietās, nepieciešams saņemt tirdzniecības atļauju uz katru vietu.

II Sanitārie noteikumi

1 .Tirdzniecība ar pārtikas precēm tirgus teritorijā notiek saskaņā ar likumu "Pa veterināro medicīnu" un "Pagaidu veterinārsanitārajiem un higiēniskajiem noteikumiem pārtikas produktu tirdzniecībai pielāgotās vietās".

2.Tirgojot nepārstrādātu dzīvnieku produkciju: -nepasterizētu pienu, olas saldūdens zivis, medu u.c., jābūt veterinārsanitārās ekspertīzes slēdzienam,

-kautu dzīvnieku produktu tirdzniecībai nepieciešama veterinārsanitāri ekspertīze, kā ari kautķermeņiem jābūt nozīmogotiem,

-pārstrādātai dzīvnieku produkcijai, kas netiek pārbaudīta un iesaiņota pēc valsi standarta prasībām (piena produkti, gaļas kūpinājumi, desa u.c.). izņemot pusfabrikātus, kulinārijas un konditorejas izstrādājumus, arī nepieciešam veterinārsanitārā ekspertīze.

3.Aizliegts realizēt dzīvnieku produkciju, augļus, dārzeņus bez veterinārā ekspertīzes slēdziena.

4.Ar dzīvnieku produkciju atļauts tirgoties tikai vietās, kas iekārtotas atbilstot LR Labklājības ministrijas un Valsts veterinārā departamenta prasībām.

5.Ncpieciešams ierādīt attiecīgo tirgošanās vietu katrai preču grupai (saknēm zivīm, olām, sēnēm, bakalejas precēm jāierāda atsevišķa tirgošanās vieta).

6.TirdzniecIba ar gaļu, gaļas produktiem tirgus teritorijā atļauta paviljonos pie galdiem, kuri noklāti ar marmora plāksnēm, flīzēm vai speciāla alumīnija sakausējuma skārdu.

7.Gaļas produkcijai jābūt sadalītai pēc kategorijām, subproduktu realizācija jāatdala no pārējās gaļas produkcijas realizācijas.

8.Pienu un piena produktus pārdod speciāli iekārtotos paviljonos uz atsevišķiem galdiem, kioskos, stendos vai citās tirdzniecībai pielāgotās vietās, kas nodrošinātas ar saldējamām iekārtām, šos produktus pieņem ekspertīzei, ja to īpašniekam ir personīga medicīnas grāmata, Rēzeknes vides veselības centra izdotais veselības sertifikāts, kā ari veterināra apliecība par mājdzīvnieku izmeklēšanu.

9.Uz trauka ar pienu un piena produktiem jābūt uzlīmētai veterināri sanitārās laboratorijas ekspertīzes etiķetei.

Pienam, piena produktiem jābūt traukā (Urā) - glāzītēs, māla, alumīnija kannām jābūt tīrām, ar cieši noslēgtu vāku.

10.Medu pieņem ekspertīzei, ja īpašniekam ir veterinārās ekspertīzes apliecība un stropu saimes veterināri sanitārā pase.

11.Produktus, kas ātri bojājas (sardeles, vārītas desas, cīsiņi, piens, piena produkti) un citus produktus drīkst tirgot tikai kioskos, stendos vai citās tirdzniecībai pielāgotās vietās kas nodrošinātas ar saldējamām iekārtām (atbilstoši produkcijas iesaiņojuma veidam).

12. Jaunu tirgus teritoriju izvēle jāsaskaņo ar vides veselības centru.

III. Pircēja tiesības

1 .Pircēja tiesības tiek reglamentētas saskaņā ar likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību".

IV. Tirdzniecības uzraudzība (kontrole)

Rēzeknes tirgus tirdzniecības noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli savas kompetences robežās realizē tirgus administrācija, pilsētas veterinārā pārvalde, Rēzeknes vides veselības centrs, municipālā policija, kontroles grupa.

Rēzeknes pilsētas domes Ekonomiskās un sociālās attīstības nodaļas vadītāja L.Stripkāne

10.08.1994