Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

i Rezeknes pilsētas Domes sēdes protokola izraksts, nr.3, l.§

ļ Rēzeknē 1994.gada 13.jūlijā

Par pilsētas labiekārtošanas Noteikumu apstiprināšanu

1. Pamatojoties uz [.atvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu un saskaņā ar 1 .atvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, apstiprināt klātpieliktos pilsētas labiekārtošanas Noteikumus.

2. Noteikt, ka par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliekams naudas sods lidz l.s 50.

3. Protokolus par šo Noteikumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt valsts un municipālās policijas darbinieki, zemessargi, pilsētas Domes locekļi un citas pilnvarotas personas, uzrādot attiecīgi apstiprinātu pilnvaru.

4. Pārkāpumu izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, p.3 norādītās pilnvarotās amatpersonas var pārkāpējam uzlikt naudas sodu līdz Ls 5.

5. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā laikrakstā.

6. Ieteikt pilsētas iestāžu, organizāciju, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību vadītājiem nozīmēt atbildīgos darbiniekus šo Noteikumu izpildes kontrolei.

7. Uzskatīt par lietderīgu ieviest pilsētas Domē galvenā mākslinieka un pilsētas labiekārtošanas vecākā inženiera amatus.

8. Atzīt par spēku zaudējušu pilsētas valdes 1993.gada 8.decembra lēmumu nr.l 18 "Par pilsētas labiekārtošanas noteikumu apstiprināšanu".

Domes priekšsēdētājs EJurkāns

 

Rēzeknes pilsētas Domes saistošie noteikumi Nr.1

Rēzeknē 1994.gada 13.jūlijā

Rēzeknes pilsētas labiekārtošanas NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

Vispārējie noteikumi

1. Šie Noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu būvju, ielu, tiltu, stādījumu aizsardzību un uzturētu tīrību un kārtību parkos, skvēros, pagalmos, uz trotuāriem un ielām un citas pilsētas teritorijās, nodrošinātu darbu izpildes secību, veicot pazemes inženiertīklu izbūves un remontdarbus.

Amatpersonas, īpašnieki, pilsoņi, bezvalstnieki, kā arī ārvalstu pilsoņi, kas pārkāpj šos Noteikumus, ir saucami pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, ja par viņu darbību katrā konkrēta gadījumā nav paredzēta kriminālatbildība.

Naudas sodus par šo Noteikumu neievērošanu nosaka pilsētas Dome.

2. Par savlaicīgu kārtības un uzkopšanas nodrošināšanu šo Noteikumu 1.punktā norādītajās teritorijās ir atbildīgi:

2.1. pašvaldību dzīvojamo namu pagalmos un namiem pieguļošās ielu, trotuāru on zaļo zonu teritorijās - dzīvokļu saimniecības uzņēmums;

2.2. iestāžu, organizāciju, uzņēmumu un resoru namu, dzīvokļu kooperatīvu pagalmos un namiem pieguļošās ielu, trotuāru un zaļo zonu teritorijās - iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru, dzīvokļu kooperatīvu vadība;

2.3. namīpašnieku, individuālo dzīvojamo māju teritorijās, denacionalizēto, privatizēto un nomāto namu teritorijās un tiem pieguļošās ielu, trotuāru un zaļo zonu teritorijās, kā arī zemes gabalos, kas piešķirti pilsoņiem namu celtniecībai - namu īpašnieki, īrnieki, kā arī apbūvētāji;

2.4. pilsētas pasažieru transporta galapunktos - autobusu parka vadība, autobusu starppieturās - amatpersonas, īpašnieki vai pilsoņi, kas atbild par pieguļošās teritorijas uzkopšanu;

2.5. dārzu, parku, skvēru, mežaparku un pilsētas brīvās zemes teritorijās - komunālo uzņēmumu kombināta vadība;

2.6. kapu un tiem pieguļošās teritorijās - komunālo uzņēmumu kombināta vadība;

2.7. ielu tirdzniecības punktiem (paviljoni, kioski, autoveikali, tirdzniecība no automašīnām) pieguļošās teritorijas rādiusā līdz 10m - tirdzniecības firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. vadītāji vai īpašnieki;

2.8. veikalu, kafejnīcu, bāru, ēdnīcu u.c. tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. pagalmos un pieguļošās ielās, trotuāros un zaļajās zonās - šo firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. vadītāji vai īpašnieki;

2.9. tirgus un tirdziņu teritorijās un tiem pieguļošās ielās, trotuāros un zaļajās zonas - šo tirgu vai tirdziņu vadītāji vai īpašnieki;

210. firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. teritorijās un pieguļošās ielās, trotuāros un zaļajās zonās - šo firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību u.tml. vadītāji vai īpašnieki;

2.11. firmām, iestādēm, organizācijām, sabiedrībām, uzņēmumiem celtniecībai ierādītās un tām pieguļošās teritorijās, ielās, trotuāros un zaļajās zonās - šo iestāžu, firmu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. vadītāji vai īpašnieki;

2.12. dzelzceļam nodalītās teritorijās, autotransporta stāvvietās, taksometru stāvvietās - firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu vadītāji vai īpašnieki, atbildīgie par doto teritoriju;

2.13. par lietus ūdeņu kanalizācijas tiklu ekspluatāciju:

2.13.1. pilsētas ielās un koplietošanas teritorijās, kā arī par lietusūdens kolektoriem - komunālo uzņēmumi! kombināta vadība;

2.13.2. pašvaldības namu kvartālos - dzīvokļu saimniecības uzņēmuma vadība;

2.13.3. dzīvokļu kooperatīvu, iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru un to dzīvojamā fonda teritorijās - šo iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru vai dzīvokļu kooperatīvu vadība. Kategoriski aizliegts izvietot reklāmu, reklāmveidīgas uzlīmes un dažāda veida paziņojumus u.tml. autobusu pieturās, uz elektrības sadales skapjiem, kā arī citās tam neparedzētās vietās.

3. Šo noteikumu 2.punktā norādītām amatpersonām, īpašniekiem un pilsoņiem jānodrošina savlaicīga teritorijas uzkopšana un kārtības uzturēšana sekojošās pieguļošās teritorijās:

3.1. visā pagalmu teritorijā;

3.2. visā trotuāru un zaļo zonu garumā;

3.3. visā ielu un ceļu braucamās daļas garumā un līdz tās viduslīnijai, izņemot pielikumā 1 norādītās pilsētas ielas un brauktuves, kurās uzkopšanas darbi jāveic gar ielas apmali 1 m platumā no tās.

4. Atkritumus nepieciešams savākt speciālos atkritumsavācējos (konteineros).

Šo noteikumu 2.punktā nojādīto amatpersonu, īpašnieku un pilsoņu pienākumi:

4.1. uzstādīt atkritumsavācējs speciāli šim nolūkam iekārtotās un ar sanitārās uzraudzības orgāniem saskaņotās vietās;

4.2. uzturēt kārtībā piebraucamos ceļus pie atkritumsavācējiem un nodrošināt brīvu piekļūšanu tiem;

4.3. uzstādīt kopējam dizainam iederīgas urnas sīkajiem atkritumiem pie sabiedrisko ēku ieejām u.c. vietās, kur tas nepieciešams, un regulāri tās attīrīt;

4.4. firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību, uzņēmumu u.tml. vadītājiem vai īpašniekiem jānoslēdz līgumi ar komunālo uzņēmumu kombinātu par sadzīves netoksisko atkritumu izvešanu. Iegādājoties komunālo uzņēmumu kombināta nepieciešamo skaitu talonu atkritumu izvešanai uz pilsētas atkritumu izgāztuvi, firmas, iestādes, organizācijas, sabiedrības, uzņēmumi drīkst izvest atkritumus ar tām piederošo specializēto transportu.

5. Atkritumi un izdedži jāizved attiecīgi noslēgtajiem par atkritumu un izdedžu izvešanu līgumiem.

Celtniecības atkritumi jāizviļ savlaicīgi, nepieļaujot to uzkrāšanos. Pagalmi un celtnēm pieguļošās teritorijas jāsaved kārtībā līdz celtniecības un remontdarbu pabeigšanai. Celtniecības atkritumos jāsavāc atsevišķi no sadzīves atkritumiem un jāizved firmai, iestādei, organizācijai, sabiedrībai vai uzņēmumam, kas veic celtniecības vai remontdarbus.

Atkritumus, kā cietos, tā ari šķidros, drīkst izvest tikai slēgtās automašīnās un mucās, kas nepieļauj to izberšanos vai izliešanos.

Ja teritorijā ir āra tualetes, tad par tualešu nosēdaku savlaicīgu tīrīšanu, remontu, sanitāro un tehnisko stāvokli atbild punktā 2 norādītās attiecīgās personas.

Atkritumus drīkst izvest tikai uz pilsētas atkritumu izgāztuvi vai arī speciāli šim nolūkam ierādītām teritorijām.

6. Vietās, kur piebraukšana nav iespējama, atkritumsavācēju novietošanu jānodrošina šo noteikumu 2.punktā norādītām personām ne agrāk kā pusstundu pirms transporta piebraukšanas, un pēc tā aizbraukšanas nekavējoties jānovieto atpakaļ ar tūlītēju teritorijas uzkopšanu.

7. Novācot teritoriju aizliegts;

7.1. mest atkritumsavācējos celtniecības atkritumus, izdedžus un izliet tajos ūdeni u.c. šķidrumus;

7.2. ierīkot nekontrolējamās atkritumu izgāztuves un norakt atkritumus pagalmos;

7.3. izmest savāktos gružus u.c. veida atkritumus, kā arī sniegu un ledu uz ielu braucamās daļas, uz trotuāriem un zaļajām zonām;

7.4. mest gružus u.c. veida atkritumus upēs, kanālos u.c. ūdenskrātuvēs, kā arī uz to nogāzēm.

8. Uz trotuāriem un ielām, pagalmos, dārzos, parkos u.c. sabiedriskās lietošanas vietās aizliegts uzglabāt taru un malku. Tukšo taru drīkst uzglabāt tikai speciāli tam norādītās vietās.

Namos, kur nav šķūņu un pagrabu, malku uzglabāt atļauts tikai ierādītās vietās saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem.

9. Uz trotuāriem, ielām, pagalmos, dārzos, parkos u.c. sabiedriskās lietošanas vietās aizliegts mest visāda veida gružus, izsmēķus, sērkociņus, papīrus u.c. veida atkritumus, spļaut uz trotuāriem u.c. sabiedriskās lietošanas vietās.

10. Firmu, iestāžu, organizāciju, sabiedrību,: uzņēmumu u.tml. vadītājiem, īpašniekiem un pilsoņiem viņu lietošanā esošos transporta līdzekļus jāuztur tādā veidā, lai izslēgtu ielu piesārņošanos vai ielu segumu bojāšanos.

11. Klaiņojošo suņu un kaķu izpēršanu veic komunālo uzņēmumu kombināts pēc dzīvokļu saimniecības uzņēmuma, namu pārvalžu, dzīvokļu kooperatīvu, iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru vadītāju, kurn pārziņā ir attiecīgās teritorijas, iesniegumiem.

Zaļo apstādījumu aizsardzība

12. Visi zaļie apstādījumi Rēzeknes pilsētas teritorijā neatkarīgi no to atrašanās vietas, izņemot privātīpašumā esošo zemi, veido neaizskaramo zaļo fondu un ir aizsargājami.

13. Firmām, iestādēm, organizācijām, sabiedrībām, uzņēmumiem u.tml., kā arī iedzīvotājiem, kuru lietošanā vai īpašumā atrodas; zemes gabali, jānodrošina to teritorijā atrodošos zaļo apstādījumu aizsardzība.

Par zaļo apstādījumu saglabājami un kopšanu atbild šo Noteikumu 2. punktā norādītās amatpersonas, īpašnieki, pilsoņi, bezvalstnieki vai ārzemju pilsoņi.

14. Pilsētas teritorijā aizliegts veikt patvaļīgi zaļo apstādījumu stādīšanu (izņemot zemes gabalus, kas nodoti individuālajai celtniecībai un kur šo apstādījumu ierīkošana neietekmē kopējo pilsētas ielu, kvartālu dizainu utt.).

Koku stādīšanu gar pilsētas ielām var veikt tikai pēc saskaņošanas ar pilsētas Domes arhitektūras nodaļu.

Zaļo apstādījumu stādīšana jaunos dzīvojamos masīvos tiek atļauta tikai saskaņā ar apstiprināto dendroloģisko projektu.

15. Personām, atbildīgām par zaļo apstādījumu saglabāšanu, jānodrošina savlaicīgu visu nepieciešamo agrotehnisko pasākumu veikšanu (laistīšana, uzirdināšana, sauso koku un zaru apgriešana, ciņa ar augu kaitēkļiem un slimībām, zāles pļaušana). Sauso un bojāto koku izciršana tiek veikta ar reģionālās vides aizsardzības komitejas atļauju un pēc meža ciršanas biļetes saņemšanas valsts mežniecībā.

Agrotehniskie pasākumi jāveic:

15.1. pašvaldības dzīvojamo namu kvartālos - dzīvokļu saimniecības uzņēmuma vadībai;

15.2. iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru un to dzīvojamā fonda teritorijās, dzīvokļu kooperatīvu teritorijās - šo iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, resoru, dzīvokļu kooperatīvu vadībai;

15.3. individuālo, denacionalizēto, privatizēto vai nomāto namu teritorijās - namu īpašniekiem vai to īrniekiem;

15.4. ielās, skvēros, kapos u.c. koplietošanas teritorijās - komunālo uzņēmumu kombināta vadībai.

16. Zaļo apstādījumu teritorijās aizliegts:

16.1. lauzt kokus, krūmus, zarus, raut lapas un puķes, raut un lasīt augļus;

16.2. mest atkritumus zālājos, puķu dobēs, uz celiņiem un ūdenskrātuvēs;

16.3. bojāt pieminekļus, soliņus, nožogojumus, dārzkopības inventāru un iekārtas:

16.4. iegūt no kokiem sulu, izdarīt iegriezumus, uzrakstus, piespraust pie kokiem reklāmas, paziņojumus, visāda veida rādītājus, vadus un iesist kokos āķus un naglas šūpuļtīklu, šūpoļu, virvju piekarināšanai;

16.5. braukt uz visāda veida mehāniskajiem transporta līdzekļiem;

16.6. mazgāt transporta līdzekļus, veļu, kā ari peldināt dzīvniekus ūdenskrātuvēs, izvietotās zaļo apstādījumu teritorijās;

16.7. transporta līdzekļu stāvēšana uz zāliena;

16.8. ganīt lopus;

16.9. patvaļīgi apstrādāt zemes gabalus sakņu dārziem u.tml.;

16.10. veikt visāda veida izrakumus bez speciālas atļaujas;

16.11. veikt celtniecības un remontdarbus bez apstādījumu nožogošanas un aizsargāšanas;

16.12. atsegt koku saknes tuvāk kā 1,5 m attālumā no stumbra un apbērt koku saknes ar celtniecības vai remontdarbu atkritumiem;

16.13. apbūvēt kokus ar ēkām bez speciālas atļaujas;

16.14. ierīkot materiālu noliktavas, kas kaite zaļajiem apstādījumiem;

16.15. ierīkot atkritumus, sniega un ledus izgāztuves, nomest sniegu un ledu no jumtiem iecirkņos, kur ir zaļie apstādījumi, bez koku un krūmu aizsardzības pasākumu veikšanas;

16.16. izliet sāļu ūdeni un ķimikālijas uz zaļajiem apstādījumiem, kā ari uz tiem pieguļošām teritorijām, apbērt ar sāls un smilšu maisījumu trotuārus, ja blakus tiem atrodas zaļie apstādījumi;

16.17. iegūt bez atbilstošas atļaujas auglīgo zemes slāni, smiltis, granti u.c. derīgos izrakteņus, kā arī veikt cita veida izrakumus;

Ierīkojot trotuārus un pārejas apkārt kokiem, nepieciešams atstāt brīvo zonu ne mazāk kā 1,5 m rādiusā ap stumbru.

16.18. izvest un atlaist no pavadas suņus. Suņus drīkst izvest tikai speciāli tam iekārtotās vietās.

Pagalmu un ielu teritoriju uzkopšana

Pavasara - vasaras periodā

17. Šo Noteikumu 2. punktā norādītām amatpersonām, īpašniekiem un pilsoņiem pavasara - vasaras periodā jāorganizē sekojoši darbi:

17.1. ikrīta ielu trotuāru uzkopšana;

17.2. nepieciešamo ielu un trotuāru piekopšanas darbi (veikšana dienas laikā);

17.3. ikrīta pagalmu uzkopšana un dienas laikā nepieciešamo piekopšanas darbu veikšana;

17.4. veikt nepieciešamo ielu, trotuāru pieguļošo teritoriju un zaļo zonu appļaušanu un nezāļu novākšanu;

17.5. veikt lietusūdeņu savācēju attīrīšanu pilsētas iekškvartālu tīklos ne retāk kā divas reizes sezonā.

Rudens - ziemas periodā

18. Šo Noteikumu 2. punktā norādītām amatpersonām, īpašniekiem un pilsoņiem rudens - ziemas periodā jāorganizē sekojoša teritoriju uzkopšana:

18.1. veikt ikrīta ielu un trotuāru attīrīšanu no sniega un atkritumiem un nodrošināt tīrību visas dienas laikā;

18.2. veikt nepārtrauktu sniega attīrīšanu snigšanas laikā;

18.3. ielas ar asfaltsegumu un ielu krustojumi, auto pieturas un trotuāri jāattīra līdz asfaltsegumam. Šo teritoriju attīrīšanai nedrīkst pielietot cērtes, laužņus u.c. asus priekšmetus;

18.4. apledojuma laikā veikt ielu un trotuāru kaisīšanu ar smiltīm, nodrošināt normālu transporta un gājēju kustību;

18.5. gājēju celiņu tīrīšanu un kaisīšanu ar smiltīm jāveic pēc nepieciešamības;

18.6. pēc ziemas jānodrošina ielu ar asfaltsegumu attīrīšana no smiltīm.

19. Sniega apraušana un teritorijas novākšana tūlīt pēc mehānismu aizbraukšanas jāveic firmām, iestādēm, organizācijām, sabiedrībām, uzņēmumiem u.tml. vai personām, atbildīgām par šo teritoriju attīrīšanu.

Aizliegts mest sniegu uz ielu braucamās daļas un trotuāriem. Aizliegts apraust sniegu autobusu pieturās. Pirms atkušņiem un pavasarī jānodrošina lietusūdeņu uztvērēju un savācēju attīrīšana no sniega.

20. Gadījumos, ja draud sniega un ledus nogruvumi no jumtiem, notekcaurulēm, balkoniem, nepieciešams nožogot bīstamās vietas un likvidēt nogruvuma bīstamību.

21. Novācot ielas, trotuārus, jumtus, karnīzes, ūdensnoteces caurules un balkonus no sniega un ledus, jāievēro sekojoši noteikumi:

21.1. lai novērstu nelaimes gadījumus, trotuāri un ielas ēku tuvumā jānožogo;

21.2. sniega un ledus nomešana jāizdara tādā veidā, lai nesabojātu telefona un telegrāfa līnijas, lukturus, ielu apgaismes tiklus, reklāmas, antenas, radiolokācijas līnijas, citas iekārtas, kā arī zaļos apstādījumus;

21.3. nometot sniegu no jumtiem, aizliegts pielietot metāla lāpstas, laužņus, cērtes u.tml. darbarīkus;

21.4. no jumtiem nomestais sniegs un ledus nekavējoties jānovāc.

22. Novācot sniegu no ielām un trotuāriem, to izved uz sniega izgāztuvēm.

Aizliegts izvest sniegu uz vietām, kas nav paredzētas šim nolūkam.

Domes priekšsēdētājs E.Jurkāns

 

24.07.1994