Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.12.2014. - 20.05.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Jēkabpilī 2011.gada 18.augustā
Jēkabpils sabiedriskā transporta (autobuss) lietošanas noteikumi
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 18.08.2011. lēmumu Nr.355 (prot. Nr.19, 14.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.punktu
un 43.panta pirmās daļas 8.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 28.decembra noteikumu
Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 35. un 68.punktu
(Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)
I.Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek pasažieru braukšana un bagāžas pārvadāšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizētajos pilsētas vietējas nozīmes maršrutos autobusos.

2. Noteikumi nosaka personas, kas veic šo noteikumu ievērošanas kontroli, sastāda administratīvos pārkāpumu protokolus un uzliek administratīvos sodus.

II. Braukšanas un bagāžas pārvadāšanas kārtība

3. Iekāpt un izkāpt no autobusa (turpmāk tekstā – transportlīdzeklis) pasažieriem atļauts tikai pieturās, pēc transportlīdzekļa pilnīgas apstāšanās.

4. Priekšējās vietas transportlīdzekļa salonā paredzētas invalīdiem un gados vecākiem pasažieriem, pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam un grūtniecēm. Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot transportlīdzekļa salonā vietas, kas paredzētas invalīdiem un gados vecākiem pasažieriem, pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam un grūtniecēm, pēc minēto personu, vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.

5. Pasažieru braukšanas tiesības apliecina pārvadātāja (sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja) noteikta parauga derīgas vienreizējās braukšanas biļetes, abonementa biļetes vai vienreizējās braukšanas bezmaksas biļetes.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

6. Ja pasažieris neizmanto abonementa biļeti, pasažiera pienākums ir nekavējoties pēc iekāpšanas transportlīdzeklī sagatavot pēc iespējas precīzu naudu un iegādāties pie vadītāja vienreizējo braukšanas biļeti vai saņemt vienreizējo braukšanas bezmaksas biļeti.

7. Vienreizējo braukšanas bezmaksas biļeti pie vadītāja saņem tie pasažieri, kam ir braukšanas maksas atvieglojumi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, uzrādot braukšanas atvieglojumu apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

8. Dzīvnieka un bagāžas pārvadāšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā braukšanas biļete.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

9. Abonementa biļeti var izmantot kārtējā mēnesī. Skolēniem klāt abonementa biļetei ir jābūt derīgai skolēna apliecībai.

10. Vienreizējā braukšanas biļete (kā arī bezmaksas biļete) no tās iegādes brīža ir derīga braukšanai vienā jebkura maršruta transportlīdzeklī vienā virzienā līdz maršruta galapunktam (gala pieturai).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

11. Pasažieru pienākums ir saglabāt iegādātās biļetes līdz brauciena beigām un uzrādīt tās pēc vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.

12. Pasažieru pienākums ir visus braukšanas tiesības apliecinošos dokumentus uzrādīt kontrolierim, iedodot minētos dokumentus kontrolierim rokās.

13. Pasažieriem ir savlaicīgi jāsamaksā par braukšanu, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu, pretējā gadījumā pasažieris ir uzskatāms par pasažieri bez biļetes.

14. Pasažieri, kuri kontrolierim transportlīdzeklī nevar uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti (arī bezmaksas) vai abonementa biļeti, uzskatāmi par pasažieriem bez biļetes un saucami pie atbildības tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no vienreizējās braukšanas biļetes iegādes.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

15. Ja ceļā radies negaidīts satiksmes pārtraukums vai ja transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu tehnisku bojājumu dēļ, šī transportlīdzekļa vadītājs organizē pasažieru pārsēšanos citā maršruta autobusā un pasažierim ir tiesības turpināt ceļu ar iepriekš iegādāto biļeti.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

16. Pasažierim ir tiesības autobusa salonā bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā. Rokas bagāžas izmērs (garums, augstums, platums) nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm un svars nedrīkst pārsniegt 20 kilogramus. Transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu un invalīdu ratiņus, kā arī rokas bagāžu, kurai viens no šo rokas bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja autobusa tehniskās iespējas to pieļauj.

17. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, bagāžas pārvadāšanai iegādājas vienreizējo braukšanas biļeti.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

18. Vienreizējā braukšanas biļete jāiegādājas par suņa pārvadāšanu, izņemot gadījumus, ja suns tiek pārvadāts piemērotā somā, kastē vai citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā, kā rokas bagāža vai kā vājredzīgā pavadonis (pasažierim uzrādot attiecīgu dokumentu).

19. Pasažierim aizliegts pārvadāt:

19.1. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas vai kodīgas vielas;

19.2. asus priekšmetus bez pārvalkiem;

19.3. šaujamieročus bez apvalka;

19.4. smērējošus vai smakojošus priekšmetus;

19.5. dzīvniekus (izņemot suņus, kas pārvadājami atbilstoši 18.punktā noteiktajai kārtībai, kā arī izņemot kaķus un citus mazus dzīvniekus, kas pārvadājami krātiņā vai citā atbilstošā veidā saskaņā ar vispārējiem bagāžas pārvadāšanas noteikumiem).

20. 16. punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem un gados veciem cilvēkiem, kas nodrošina to pārvietošanos, un vienas sporta inventāra vienības vai mūzikas instrumenta pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

21. Pasažierim aizliegts:

21.1. iekāpt vai izkāpt no autobusa tā kustības laikā;

21.2. braukt uz kāpnēm un citām izvirzītajām autobusa daļām;

21.3. atvērt autobusa durvis pirms tā pilnīgas apstāšanās, kavēt transportlīdzekļa durvju atvēršanu vai aizvēršanu;

21.4. bojāt autobusa salonā esošās iekārtas un inventāru;

21.5. ļaut bērniem uz sēdekļiem stāvēt kājās vai tupēt uz ceļiem;

21.6. smēķēt, aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas, lietot alkoholu, piegružot salonu;

21.7. trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;

21.8. braukt smērējošā apģērbā;

21.9. braukt reibuma stāvoklī, traucējot pārējos pasažierus, vadītāju;

21.10. traucēt vadītāju ar nepamatotām sarunām;

21.11. izvietot salonos reklāmas un paziņojumus;

21.12. iekāpt un braukt autobusā ar skrituļslidām;

21.13. braukšanas biļeti nodot citam pasažierim, lai šo biļeti izmantotu braucienam minētajā maršruta autobusā.

22. Brauciena laikā pasažieriem jāturas pie autobusa salonā esošajiem atbalsta stieņiem vai siksnām, kā arī krēslu rokturiem.

23. Piebraucot maršruta galapunktam (gala pieturai), kur paredzēta autobusa stāvēšana, pasažieriem jāizkāpj no transportlīdzekļa.

24. Autobusa salonā atrastas nozaudētas lietas (dažādi priekšmeti, dokumenti, nauda u.c.) atradējam jānodod vadītājam vai kontrolierim.

25. Vadītājam vai kontrolierim ir tiesības neuzņemt autobusā, izsēdināt no tā vai arī nodot policijai pasažieri, kas pārkāpj šos noteikumus vai neievēro sabiedrisko kārtību, kā arī tiesības atteikties pārvadāt bagāžu, ja tā neatbilst šo noteikumu prasībām.

III. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar Jēkapils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

26. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

27. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

28. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

29. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

30. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
24.12.2014