Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.03.2017. - 30.06.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra noteikumus Nr. 448 "Nacionālie antidopinga noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 55.§)
Dopinga kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 6.panta piektās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dopinga kontroles kārtību.

2. Dopinga kontroli sportistiem veic, lai konstatētu šo noteikumu 1.pielikumā minētās aizliegtās dopinga vielas vai dopinga metodes izmantošanu. Aizliegtās dopinga vielas un dopinga metodes apstiprina atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 1.pielikumam "Aizliegtais saraksts – Starptautiskais standarts".

II. Dopinga kontrolē iesaistītās institūcijas un to darbība

3. Dopinga kontroles pasākumus koordinē Antidopinga komiteja, kas ir konsultatīva institūcija dopinga kontroles jomā.

4. Antidopinga komitejas sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" (turpmāk – Latvijas Olimpiskā komiteja) un biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk – Latvijas Sporta federāciju padome). Antidopinga komitejas personālsastāvu apstiprina veselības ministrs. Antidopinga komitejas darbu vada Antidopinga komitejas priekšsēdētājs, kurš ir Veselības ministrijas pārstāvis. Uz Antidopinga komitejas sēdi ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt ekspertus.

5. Antidopinga komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no balsstiesīgajiem komitejas locekļiem. Katram Antidopinga komitejas loceklim ir viena balss.

6. Antidopinga komiteja lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Antidopinga komitejas priekšsēdētāja balss.

7. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā trešdaļa no Antidopinga komitejas locekļiem.

8. Antidopinga komitejas sēdes tiek protokolētas.

9. Antidopinga komiteja apstiprina Antidopinga komitejas Terapeitiskās lietošanas komisiju (turpmāk – Terapeitiskās lietošanas komisija) triju sporta ārstu sastāvā. Terapeitiskās lietošanas komisijai ir tiesības sniegt atzinumu par atļauju sportistam lietot šo noteikumu 1.pielikumā minētās dopinga vielas vai dopinga metodes, ja to lietošana ir vienīgā terapeitiskā alternatīva un sportistam iespējama dzīvībai bīstama stāvokļa iestāšanās, kā arī sportists neiegūst papildu priekšrocības vai iespējas uzrādīt labākus sportiskos rezultātus. Sportists Terapeitiskās lietošanas komisijai iesniedz aizpildītu pieteikuma anketu (2.pielikums) un attiecīgo medicīnisko dokumentāciju. Terapeitiskās lietošanas komisija darbojas atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 2.pielikumā "Terapeitiskās lietošanas izņēmumu noteikšanas standarti" noteiktajiem principiem.

10. Antidopinga komitejai ir tiesības ierosināt veikt dopinga kontroli sportistiem sacensību un ārpussacensību laikā:

10.1. pēc savas iniciatīvas atbilstoši Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – centrs) izstrādātajam dopinga kontroles plānam. Minēto plānu centrs divas reizes gadā iesniedz Antidopinga komitejā izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai;

10.2. pamatojoties uz iesniegumu, kuru iesniegusi attiecīgā sportista pārstāvētā sporta veida Latvijā atzītā sporta federācija vai starptautiskā sporta federācija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome vai Izglītības un zinātnes ministrija.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

11. Centrs, izstrādājot šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto dopinga kontroles plānu, tajā iekļauj šādus sportistus:

11.1. pārbaudāmo sportistu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļautos sportistus, par kuriem Antidopinga komiteja divas reizes gadā sniedz atzinumu. Antidopinga komiteja reģistrā iekļauj Latvijas Olimpiskās vienības sportistus un tos sportistus, kuri veikuši dopinga pārkāpumu iepriekšējā gada laikā. Lai atvieglotu dopinga kontroles plāna izpildi, reģistrā iekļautie sportisti reizi ceturksnī iesniedz centra dopinga kontroles datubāzē ziņas par savu atrašanās vietu un laiku katrā dienā, kad būs pieejami kontrolei vienu stundu dienā. Reģistrā iekļautajiem sportistiem ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas informācijā par viņu atrašanās vietu un laiku. Centra dopinga kontroles datubāzē iesniegtās ziņas par sportistu atrašanās vietu un laiku ir pakļautas datu aizsardzības prasībām;

11.2. citus sportistus, izvērtējot viņu treniņu un sacensību norises vietas un laiku, sasniegumus sportā, iepriekš veiktās dopinga kontroles un to rezultātus, attiecīgā sporta veida pārstāvju iespējamo saistību ar dopinga lietošanu un citu informāciju.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

12. Saņemot šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, Antidopinga komiteja divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz centram atzinumu par dopinga kontroles nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

13. Lai veiktu dopinga kontroli, centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto dopinga kontroles plānu vai šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūst attiecīgā sportista asins vai urīna paraugu.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

14. Sportista urīna paraugu ņem centra direktora pilnvarota amatpersona (turpmāk – dopinga kontrolieris), bet asins paraugu ņem dopinga kontrolieris, kurš vienlaikus ir arī sertificēta ārstniecības persona.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

15. Centra direktors izsniedz dopinga kontrolierim rakstisku pilnvaru dopinga kontroles veikšanai. Centrs dopinga kontrolierim sniedz ziņas par vietu un laiku, kad attiecīgo sportistu var sastapt, kā arī izsniedz dopinga kontrolei nepieciešamo inventāru un dokumentus.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

III. Dopinga kontroles pasākumi

16. Dopinga kontrolieris iepazīstina sportistu ar šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minēto iesniegumu vai izrakstu no dopinga kontroles plāna, uzrāda pilnvaru, kā arī nodod sportistam uzaicinājumu veikt dopinga kontroli. Sportists uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par uzaicinājuma saņemšanu. Nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas vietā uzaicinājumu veikt dopinga kontroli paraksta attiecīgās personas likumiskais pārstāvis vai likumiskā pārstāvja pilnvarots sporta speciālists.

17. Dopinga kontrolieris informē sportistu par dopinga kontroles kārtību, dopinga kontroles norises vietu, kā arī par tiesībām pieaicināt vienu personu piedalīties dopinga kontrolē. Ja nepieciešams, sportistam atļauts pieaicināt tulku. Nepilngadīga vai rīcībnespējīga sportista dopinga kontroli veic tikai likumiskā pārstāvja vai likumiskā pārstāvja pilnvarota sporta speciālista klātbūtnē.

18. Ja dopinga kontrolieris centra norādītajā vietā un laikā nesastop sportistu, dopinga kontrolieris par to rakstiski ziņo centram.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

19. Dopinga kontrolieris pieprasa sportistam nekavējoties ierasties dopinga kontroles vietā un nodrošina nepārtrauktu sportista uzraudzību dopinga kontroles laikā. Ja sportists piedalās preses konferencē vai apbalvošanas ceremonijā, sportistam atļauts ierasties dopinga kontroles vietā vēlāk.

20. Dopinga kontrolieris atzīmē sportista ierašanās laiku dopinga kontroles vietā.

21. Dopinga kontrolieris pārliecinās, vai dopinga kontroles vieta atbilst šādiem kritērijiem:

21.1. ir telpa dopinga kontroles veikšanai;

21.2. ir telpa, kurā sportists var sagatavoties dopinga kontrolei un kurā ir nodrošināta iespēja padzerties;

21.3. ir tualete, ja nepieciešams ņemt urīna paraugu.

22. Pēc paraugu iegūšanas tos kodē, izmantojot aizzīmogojamu pagaidu iepakojuma komplektu un urīna vai asins parauga dopinga kontroles komplektu ar kodu. Katram priekšmetam jābūt ievietotam atsevišķā rūpnieciski ražotā iepakojumā, un iepakojumam jābūt aizvērtam tā, lai priekšmeti nevarētu saskarties ar apkārtējo vidi un būtu nodrošināta to neaizskaramība (turpmāk – individuālais iepakojums).

23. Ja sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei, dopinga kontrolieris par to nekavējoties rakstiski informē centru.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

IV. Urīna parauga iegūšana

24. Urīna parauga iegūšanai dopinga kontrolieris lūdz sportistu izvēlēties vienu urīna savākšanas trauku individuālā iepakojumā un pārliecināties, ka individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu trauku.

25. Sportists urīna paraugu nodod tualetē tā paša dzimuma dopinga kontroliera uzraudzībā.

26. Urīna parauga tilpums ir vismaz 90 mililitru. Ja parauga tilpums ir mazāks par 90 mililitriem, urīna trauku ar paraugu ievieto aizzīmogojamā pagaidu iepakojuma komplektā, kuru sportists izvēlas no vairākiem komplektiem. Pēc pietiekama urīna daudzuma savākšanas abus urīna paraugus salej kopā.

27. Pēc urīna parauga savākšanas dopinga kontrolieris lūdz sportistu izvēlēties vienu no vairākiem tukšajiem urīna parauga dopinga kontroles komplektiem un pārliecināties, ka kodu numuri ir vienādi uz visām komplekta sastāvdaļām (parauga A daļas un B daļas pudeles vai konteineri) un individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka kodu numuri nav vienādi vai iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu komplektu.

28. Pēc dopinga kontroliera norādījuma sportists apmēram divas trešdaļas no urīna parauga ielej A daļas pudelē un vienu trešdaļu – B daļas pudelē, aizver pudeles un kodē tās, aizskrūvējot vāciņu vai ievietojot konteinerā.

29. Dopinga kontrolieris, izmantojot savākšanas traukā atlikušo urīna paraugu, veic urīna īpatnējā svara mērījumus. Ja urīna īpatnējais svars ir mazāks par 1,005, paraugu ņem atkārtoti un abus iegūtos paraugus uzskata par dopinga kontroles paraugu.

V. Asins parauga iegūšana

30. Pirms asins parauga ņemšanas dopinga kontrolieris nodrošina, lai sportists vismaz 10 minūtes atrastos ērtā pozā miera stāvoklī.

31. Dopinga kontrolieris lūdz sportistu izvēlēties vienu no vairākiem asins parauga dopinga kontroles komplektiem un pārliecināties, ka kodu numuri uz visām komplekta sastāvdaļām ir vienādi un individuālais iepakojums nav bojāts. Ja sportists uzskata, ka kodu numuri nav vienādi vai iepakojums ir bojāts, viņam ir tiesības izvēlēties citu komplektu.

32. Dopinga kontrolieris ar sterilu dezinficējošu tamponu notīra sportista ādu ķermeņa daļā, kurā veiktā vēnas punkcija iespējami mazāk ietekmēs sportista darbību. Dopinga kontrolieris dopinga kontroles savākšanas komplekta divās mēģenēs (ja nepieciešams, izmantojot žņaugu) paņem asins paraugu no virspusējās vēnas un punkcijas vietai uzliek pārsēju. Ja izmantots žņaugs, pēc vēnas punkcijas to nekavējoties noņem un punkcijas vietai uzliek pārsēju.

33. Asins parauga tilpums katrā mēģenē ir vismaz trīs mililitri.

34. Ja pirmajā reizē iegūtais asins parauga tilpums ir mazāks par trim mililitriem, dopinga kontrolieris asins paraugu ņem atkārtoti, bet ne vairāk kā trīs reizes. Ja iegūtais asins parauga tilpums nav pietiekams, parauga ņemšanu pārtrauc un dopinga kontrolieris par to rakstiski informē centru.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

35. Sportists asins parauga A daļas un B daļas mēģenes dopinga kontroliera klātbūtnē ievieto īpašos konteineros vai kastēs un kodē tos, ievietojot konteinerā vai citādi aizzīmogojot, atbilstoši dopinga kontroliera norādījumiem.

VI. Pasākumi pēc dopinga kontroles

36. Par dopinga kontroles norisi dopinga kontrolieris aizpilda dopinga kontroles anketu (oriģinālu un trīs tās kopijas), izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā minēto dopinga kontroles anketas veidlapu. Vienu aizpildītu dopinga kontroles anketas kopiju dopinga kontrolieris nekavējoties izsniedz sportistam.

37. Dopinga kontroles anketu (oriģinālu un pārējās divas tās kopijas) dopinga kontrolieris nākamās darbdienas laikā pēc dopinga kontroles veikšanas iesniedz centrā un pievieno dopinga kontroles laikā iegūtos paraugus, kā arī citus ar kontroli saistītus dokumentus.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

38. Centrs nosūta paraugu, pavadvēstuli un dopinga kontroles anketas kopijas daļu, neuzrādot sportista personas datus, uz dopinga kontroles laboratoriju, kas akreditēta saskaņā ar Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Kontroles grupas noteiktajiem kritērijiem (turpmāk – laboratorija).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

39. Laboratorijā veic parauga A daļas analīzi un nosaka visu dopinga vielu klātbūtni paraugā un dopinga metodes lietošanu, ja dopinga kontrole veikta sacensību laikā. Ja dopinga kontrole veikta ārpussacensību laikā, nosaka šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minēto dopinga vielu lietošanu un šo noteikumu 1.pielikuma 7.punktā minētās dopinga metodes izmantošanu. Ja institūcija, kura pieprasījusi dopinga kontroli, to īpaši norāda, laboratorija veic analīzi, lai noteiktu citu vielu klātbūtni. Pēc parauga analīzes veikšanas laboratorija nosūta atzinumu centram.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

40. Ja laboratorijas atzinumā norādīts, ka parauga A daļā dopinga vielas nav konstatētas, centrs par to informē institūciju, kura pieprasījusi dopinga kontroli, un nosūta tai vienu dopinga kontroles anketas kopiju un laboratorijas atzinumu.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

41. Centrs nosūta Antidopinga komitejai iesniegumu par iespējamu dopinga pārkāpumu (iesniegumam pievieno laboratorijas atzinumu, dopinga kontroles anketu vai citu informāciju), ja:

41.1. laboratorijas atzinumā norādīts, ka parauga A daļā ir konstatēta dopinga viela vai ir pierādījumi par dopinga metodes izmantošanu;

41.2. dopinga kontrolieris informējis centru, ka sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei;

41.3. centrs konstatē, ka sportistam nav attaisnojoša iemesla (piemēram, negadījums vai pēkšņa saslimšana), lai pamatotu neatrašanos norādītajā vietā un laikā atbilstoši šo noteikumu 18.punktā minētajam dopinga kontroliera ziņojumam;

41.4. centrs konstatē, ka šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajā reģistrā iekļautais sportists nav sniedzis ziņas par savu atrašanās vietu pēc divu ierakstītā vēstulē nosūtītu atgādinājumu saņemšanas;

41.5. centrs konstatē, ka sportists lietojis dopinga vielas vai izmantojis dopinga metodes vai ka sportists, sporta darbinieks vai sporta speciālists piedalījies dopinga vielu lietošanā vai dopinga metožu izmantošanā sportistam.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

42. Antidopinga komiteja ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc saņemšanas izskata šo noteikumu 41.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un sniedz centram atzinumu par dopinga pārkāpumu.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

43. Ja centra iesniegumā minētie argumenti nav pietiekams pamats atzinuma sniegšanai par pārkāpumu, Antidopinga komiteja izskata iesaistīto personu paskaidrojumus vai pēc sportista pieprasījuma ierosina veikt parauga B daļas analīzi laboratorijā. Šādā gadījumā attiecīgajam sportistam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības būt klāt, veicot parauga B daļas analīzi laboratorijā.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

44. Ja, izskatot lietu par iespējamo dopinga pārkāpumu, Antidopinga komiteja uzskata, ka pārkāpums nav noticis, Antidopinga komiteja par to sniedz atzinumu centram. Centra atbildīgā amatpersona informē institūciju, kura pieprasījusi dopinga kontroli, par to, ka dopinga pārkāpums nav noticis, un nosūta tai vienu dopinga kontroles anketas kopiju, laboratorijas atzinumu un Antidopinga komitejas atzinumu.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

45. Ja Antidopinga komitejas atzinumā norādīts, ka dopinga pārkāpums ir noticis, Antidopinga komiteja informāciju par pārkāpumu, vienu dopinga kontroles anketas kopiju un laboratorijas atzinumu vai citu informāciju ierakstītā vēstulē nosūta sportistam un sportista pārstāvētā sporta veida Latvijā atzītajai sporta federācijai. Ja sportista asins vai urīna paraugā konstatētas šo noteikumu 1.pielikuma 8., 9. vai 10.punktā minētās vielas, Antidopinga komiteja ierakstītā vēstulē nosūta ziņojumu tiesībaizsardzības iestādēm.

46. Ja Antidopinga komitejas atzinumā norādīts, ka sportists izvairījies veikt dopinga kontroli, informāciju par to Antidopinga komiteja ierakstītā vēstulē nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

47. Ja iesniegumu dopinga kontroles veikšanai iesniegusi Latvijā atzītā sporta federācija, starptautiskā sporta federācija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome vai Izglītības un zinātnes ministrija, izdevumus, kas saistīti ar dopinga kontroli, sedz iesniedzējs.

48. Ja dopinga kontroli veic pēc Antidopinga komitejas iniciatīvas vai atbilstoši dopinga kontroles plānam, izdevumus, kas saistīti ar dopinga kontroli, sedz centrs no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.68 redakcijā)

VII. Noteikumu ievērošanas uzraudzība un atbildība par to pārkāpšanu

49. Centrs organizē un koordinē valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju antidopinga pasākumu īstenošanu un veic dopinga kontroles pasākumus saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.68)

50. Izglītības kvalitātes valsts dienests uzliek sportistiem administratīvo sodu par dopinga kontroles kārtības pārkāpumiem.

(Grozīts ar MK 12.05.2015. noteikumiem Nr.222)

51. Latvijā atzītā sporta federācija pēc šo noteikumu 45.punktā minētās informācijas saņemšanas piemēro sportistam sodu par dopinga pārkāpumu atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteikumiem.

51.1 Ja sportists spēj pierādīt, ka viņa organismā atrastā viela nav lietota, lai uzlabotu sportisko formu vai slēptu citas aizliegtas vielas klātbūtni, šī viela uzskatāma par īpašu vielu. Par īpašajām vielām netiek uzskatītas šo noteikumu 1.pielikuma 2. un 3.punktā, 5.4., 5.5. un 8.1.apakšpunktā minētās vielas, kā arī 7.punktā minētās metodes.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.68 redakcijā)

51.2 Šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētās vielas un 7.punktā minētās metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām, bet šā pielikuma 8., 9., 10., 11., 12. un 13.punktā minētās vielas ir aizliegtas tikai sacensību laikā.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.68 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.; 2006, 49.nr.; 2007, 121.nr.; 2008, 134.nr.; 2009, 184.nr.; 2010, 8.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.820
Aizliegtās dopinga vielas un dopinga metodes

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 222 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 129; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 140)

1. S0. Neapstiprinātās vielas.

Jebkura farmakoloģiska viela, kura nav iekļauta šajā sarakstā un kuru nav apstiprinājusi valsts veselības aprūpes institūcija cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrēšanas jomā (piemēram, pirmsklīnisko un klīnisko pētījumu stadijā esošas zāles vai zāles, kuru atļauja ir atcelta, zāles ar izmainītu struktūru, kā arī zāles, kuras drīkst izmantot tikai veterinārijā), ir aizliegta vienmēr.

2. S1. Anaboliskie līdzekļi:

2.1. S1.1. anaboliskie androgēnie steroīdi (AAS):

2.1.1. eksogēnie anaboliskie androgēnie steroīdi1:

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol)

1-androstendione (5α-androst-1-ene-3,17-dione)

bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol)

bolasterone

calusterone

clostebol

danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)

dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methyland­rosta-1,4-dien-3-one)

desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol)

drostanolone

ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α -ol)

fluoxymesterone

formebolone

furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol)

gestrinone

4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one)

mestanolone

mesterolone

metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)

metenolone

methandriol

methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one)

methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one)

methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one)

methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one)

methyltestosterone

metribolone (methyltrienolone,17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one)

mibolerone

norboletone

norclostebol

norethandrolone

oxabolone

oxandrolone

oxymesterone

oxymetholone

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)

quinbolone

stanozolol

stenbolone

1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one)

tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one)

trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi vai līdzīgu bioloģisko iedarbību;

2.1.2. endogēnie anaboliskie androgēnie steroīdi2:

19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)

19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol)

androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)

boldenone

boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)

dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one)

nandrolone (19-nortestosterone)

prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one)

testosterone un to metabolīti un izomēri, tai skaitā:

3β-hydroxy-5α-androstan-17-one

5α-androst-2-ene-17-one

5α-androstane-3α,17α-diol

5α-androstane-3α,17β-diol

5α-androstane-3β,17α-diol

5α-androstane-3β,17β-diol

5β-androstane-3α,17β-diol

7α-hydroxy-DHEA

7β-hydroxy-DHEA

4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol)

5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)

7-keto-DHEA

19-norandrosterone

19-noretiocholanolone

androst-4-ene-3α,17α-diol

androst-4-ene-3α,17β-diol

androst-4-ene-3β,17α-diol

androst-5-ene-3α,17α-diol

androst-5-ene-3α,17β-diol

androst-5-ene-3β,17α-diol

androsterone

epi-dihydrotestosterone

epitestosterone

etiocholanolone

2.2. S1.2. citi anaboliskie līdzekļi, tai skaitā:

clenbuterol

selektīvie androgēnu receptoru modulatori (SARMs (piemēram, andarine un ostarine))

tibolone

zeranol

zilpaterol.

3. S2. Peptīdu hormoni, augšanas faktori, līdzīgas vielas un mimētiķi:

3.1. eritropoetīna receptoru agonisti:

3.1.1. eritropoēzi stimulējošie faktori (ESAs), tai skaitā eritropoetīns (EPO), darbepoetīns (dEPO), EPO-Fc, metoksipolietilēna glikolepoetīns beta (CERA), EPO-mimētiskie peptīdi (EMP) (piemēram, CNTO 530 un peginesatide), GATA inhibitori (piemēram, K-11706), transformējošā augšanas faktora-β (TGF-β) inhibitori (piemēram, sotatercept, luspatercept);

3.1.2. neeritropoētiskie EPO-receptoru agonisti, tai skaitā ARA-290, asialo EPO un karbamilēts EPO;

3.2. hipoksiju izraisošā faktora (HIF) stabilizatori (piemēram, kobalts, molidustat un roxadustat (FG-4592)), HIF aktivatori (piemēram, argons un ksenons);

3.3. horiongonadotropīns (CG) un luteinizējošais hormons (LH) un to atbrīvotājfaktori (piemēram, buserelin, gonadorelin un leuprorelin) vīriešiem;

3.4. kortikotropīni un to atbrīvotājfaktori (piemēram, corticorelin);

3.5. augšanas hormons (GH) un tā atbrīvotājfaktori, tai skaitā augšanas hormona atbrīvotājhormons (GHRH) un tā analogi (piemēram, CJC-1295, sermorelin, tesamorelin), augšanas hormona sekrēcijas stimulatori (GHS), tai skaitā grelīns un grelīna mimētiķi (piemēram, anamorelin un ipamorelin), augšanas hormona atbrīvotājpeptīdi (GHRPs) (piemēram, alexamorelin, GHRP-6, hexarelin un pralmorelin (GHRP-2));

3.6. insulīnam līdzīgais augšanas faktors-1 (IGF-1) un tā analogi, fibroblastu augšanas faktori (FGFs), hepatocītu augšanas faktors (HGF), mehāniskie augšanas faktori (MGFs), trombocītu atvasinājumu augšanas faktors (PDGF), vaskulāri endoteliālais augšanas faktors (VEGF), kā arī jebkurš cits augšanas faktors, kas ietekmē muskuļu, cīpslu vai saišu proteīnu sintēzi, sabrukšanu, vaskularizāciju, enerģijas izmantošanu, reģenerācijas spējas vai pārmaiņas šķiedru struktūrā;

3.7. citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi vai bioloģisko iedarbību.

4. Visi selektīvie un neselektīvie beta-2 agonisti (arī visi to optiskie izomēri3, 4), tai skaitā fenoterol, formoterol, higenamine, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline, vilanterol.

5. S4. Hormoni un vielmaiņas modulatori:

5.1. aromatāzes inhibitori, tai skaitā aminoglutethimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), androsta-3,5-diene-7,17-doine (arimistane), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone;

5.2. selektīvi estrogēnu receptoru modulatori (SERMs), tai skaitā raloxifene, tamoxifen, toremifene;

5.3. citi antiestrogēni savienojumi, tai skaitā clomiphene, cyclofenil, fulvestrant;

5.4. aģenti, kas modificē miostatīna funkcijas, tai skaitā miostatīna inhibitori;

5.5. vielmaiņas modulatori:

5.5.1. insulīni un insulīna mimētiķi;

5.5.2. peroksisoma proliferācijas aktivētā receptora δ (PPARδ) agonisti (piemēram, GW 1516) un AMP-aktivētās proteīnkināzes aktivatori (AMPK) (piemēram, AICAR);

5.5.3. trimetazidine;

5.5.4. meldonium.

6. S5. Diurētiskie līdzekļi un maskējošie līdzekļi5, 6:

acetazolamide

amiloride

bumetanide

canrenone

chlortalidone

etacrynic acid

furosemide

indapamide

metolazone

spironolactone

tiazīdi (piemēram, bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochloro­thiazide)

triamterene

vaptāni (piemēram, tolvaptan)

desmopressin

plazmas ekspanderi (piemēram, albumīna, dekstrāna, hidroksietil­cietes un mannitola intravenoza ievadīšana, kā arī glicerols)

probenecid

citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi vai līdzīgu bioloģisko iedarbību.

7. M. Dopinga metodes:

7.1. M1. manipulācijas ar asinīm un asins komponentiem:

7.1.1. jebkuras izcelsmes autologu, alogēnu (homologu) vai heterologu asins vai eritrocītu produktu ievadīšana vai atpakaļievadīšana asinsrites sistēmā jebkādā daudzumā;

7.1.2. mākslīga skābekļa piesaistes, transportēšanas vai piegādāšanas uzlabošana, tai skaitā perfluora ķīmisko savienojumu, efaproxiral (RSR13), modificētu hemoglobīna produktu (piemēram, asins aizstājēji uz hemoglobīna bāzes, mikroinkapsulēti hemoglobīna produkti) lietošana, izņemot bagātināšanu ar skābekli ieelpojot;

7.1.3. jebkādas intravaskulāras manipulācijas ar asinīm vai asins komponentiem, izmantojot fizikālās vai ķīmiskās metodes;

7.2. M2. ķīmiskas un fizikālas manipulācijas:

7.2.1. dopinga kontroles laikā iegūtā parauga bojāšana vai bojāšanas mēģinājums, lai izmainītu parauga derīgumu un integritāti. Par šādu rīcību uzskata urīna aizvietošanu un (vai) izmainīšanu (piemēram, ar proteāzēm) un citas manipulācijas;

7.2.2. intravenozas infūzijas un (vai) injekcijas, kuru tilpums pārsniedz 50 mililitrus sešu stundu laikā, izņemot procedūras, kas likumīgi saņemtas slimnīcā, ķirurģisko procedūru laikā vai klīniskos izmeklējumos;

7.3. M3. gēnu dopinga metodes, kurām ir potenciāla iespēja uzlabot sportiskos sasniegumus:

7.3.1. nukleīnskābju polimēru vai nukleīnskābju analogu pārnešana;

7.3.2. normālu vai ģenētiski modificētu šūnu izmantošana.

8. S6. Stimulatori.

Visi stimulatori, tai skaitā visi to optiskie izomēri (piemēram, d- un l-), ir aizliegti, izņemot klonidīnu un imidazola derivātus lokālai vai oftalmoloģiskai lietošanai un tos stimulatorus, kas iekļauti 2017. gada monitoringa programmā (bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol un synephrine)

8.1. nespecifiskie stimulatori:

adrafinil

amfepramone

amfetamine

amfetaminil

amiphenazole

benfluorex

benzylpiperazine

bromantan

clobenzorex

cocaine

cropropamide

crotetamide

fencamine

fenetylline

fenfluramine

fenproporex

fonturacetam (4-phenylpiracetam (carphedon))

furfenorex

lisdexamfetamine

mefenorex

mephentermine

mesocarb

metamfetamine (d-)

p-methylamphetamine

modafinil

norfenfluramine

phendimetrazine

phentermine

prenylamine

prolintane;

8.2. specifiskie stimulatori, piemēram:

benzfetamine

cathine7

cathinone un tā analogi (piemēram, mephedrone, methedrone, α-pyrrolidinovalerophenone)

dimethylamphetamine

ephedrine8

epinephrine9 (adrenaline)

etamivan

etilamfetamine

etilefrine

famprofazone

fenbutrazate

fencamfamin

heptaminol

hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine)

isometheptene

levmetamfetamine

meclofenoxate

methylenedioxymethamphetamine

methylephedrine8

4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine)

methylphenidate

nikethamide

norfenefrine

octopamine

oxilofrine (methylsynephrine)

pemoline

pentetrazol

phenethylamine un tā derivāti

phenmetrazine

phenpromethamine

propylhexedrine

pseudoephedrine10

selegiline

sibutramine

strychnine

tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine)

tuaminoheptane

citas vielas ar līdzīgu ķīmisko uzbūvi un līdzīgu bioloģisko iedarbību.

9. S7. Narkotikas:

buprenorphine

dextromoramide

diamorphine (heroin)

fentanyl un tā atvasinājumi

hydromorphone

methadone

morphine

nicomorphine

oxycodone

oxymorphone

pentazocine

pethidine.

10. S8. Kanabinoīdi.

Dabiskais (piemēram, cannabis, hašišs, marihuāna) vai sintētiskais delta 9-tetrahidrokanabinols (THC) un kanabimimētiķi (piemēram, "Spice", JWH018, JWH073, HU-210) ir aizliegti.

11. S9. Glikokortikoīdi.

Visu glikokortikoīdu lietošana ir aizliegta, ja tos lieto orāli, rektāli, intravenozās vai intramuskulārās injekcijās.

12. P1. Alkohols11 (etanols) šādos sporta veidos:

aviācijas sports (FAI)

loka šaušana (WA)

autosports (FIA)

ūdens motosports (UIM).

13. P2. Beta blokatori

13.1. piemēram, šādi:

acebutolol

alprenolol

atenolol

betaxolol

bisoprolol

bunolol

carteolol

carvedilol

celiprolol

esmolol

labetalol

levobunolol

metipranolol

metoprolol

nadolol

oxprenolol

pindolol

propranolol

sotalol

timolol;

13.2. šādos sporta veidos:

13.2.1. loka šaušana (WA) (arī ārpus sacensībām);

13.2.2. autosports (FIA);

13.2.3. biljards (visas disciplīnas) (WCBS);

13.2.4. darts (WDF);

13.2.5. golfs (IGF);

13.2.6. šaušana (ISSF, IPC) (arī ārpus sacensībām);

13.2.7. slēpošanas sporta veidos (FIS), lēkšanā ar slēpēm, frīstailā (aerials / halfpipe) un snovbordā (halfpipe / big air);

13.2.8. zemūdens sporta veidos (CMAS) – pastāvīga svara apnoja (constant-weight apnoea) ar vai bez pleznām, dinamiskā apnoja (dynamic apnoea) ar vai bez pleznām, frīdaivings (free immersion apnoea), Jump Blue apnoja, zemūdens medības (spearfishing), statiskā apnoja (static apnoea), zemūdens šaušana (target shooting), mainīga svara apnoja (variable weight apnoea).

Piezīmes.

1 Eksogēns – viela, kuru organisms parasti neizstrādā dabiskā veidā.

2 Endogēns – viela, kuru organisms parasti izstrādā dabiskā veidā.

3 Izņemot inhalējamo salbutamolu (ne vairāk kā 1600 mikrogramu 24 stundu laikā, nepārsniedzot 800 mikrogramus katrās 12 stundās), inhalējamo formoterolu (saņemtā deva nedrīkst pārsniegt 54 mikrogramus 24 stundās) un inhalējamo salmeterolu (ne vairāk kā 200 mikrogramu 24 stundu laikā).

4 Salbutamola klātbūtni, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 1000 nanogramus mililitrā (ng/mL), vai formoterola klātbūtni, ja tā koncentrācija urīnā pārsniedz 40 nanogramus mililitrā (ng/mL), neuzskata par terapeitisku izmantošanu, un tā tiek uzskatīta par nelabvēlīgu analīžu rezultātu (izņemot gadījumu, ja sportists kontrolēta farmakokinētiska izmeklējuma laikā spēj pierādīt, ka rezultātu izraisa vielas lietošana terapeitiskajā devā (ieelpojot) līdz iepriekš minētajai maksimāli pieļaujamajai devai.

5 Ja aizliegta viela, kuras aizliegumu nosaka tās koncentrācija paraugā (piemēram, formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine un pseudoephedrine), tiek lietota sacensībās vai ārpussacensību laikā vienlaikus ar diurētisku līdzekli vai maskējošu līdzekli, nepieciešama terapeitiskās lietošanas izņēmumu atļauja gan šai aizliegtajai vielai, gan diurētiskajam vai maskējošajam līdzeklim. 

6  Izņemot drosperinone, pamabrom un oftalmoloģiskai lietošanai ogļskābes anhidrāzes inhibitorus (piemēram, dorzolamide un brinzolamide), kā arī fenylpressin lokālu lietošanu anestēzijai zobārstniecībā.

7 Ja cathine koncentrācija urīnā pārsniedz 5 mikrogramus mililitrā.

8 Ja ephedrine vai methylephedrine koncentrācija urīnā pārsniedz 10 mikrogramus mililitrā.

9 Epinephrine (adrenaline) izmantošana ar vietējās anestēzijas līdzekļiem vai vietējai lietošanai (piemēram, degunā, acīs) nav aizliegta.

10 Ja pseudoephedrine koncentrācija urīnā pārsniedz 150 mikrogramus mililitrā.

11 Alkoholu (etanolu) nosaka, izmantojot elpas testu un (vai) asins analīzes. Antidopinga noteikumu pārkāpuma koncentrācija (etanola koncentrācija asinīs) ir 0,1 promile (0,10 g/L).

2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.820

(Pielikums MK 12.05.2015. noteikumu Nr. 222 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 140)

Terapeitiskās lietošanas izņēmumu (TUE) pieteikuma anketa
Therapeutic Use Exemptions (TUE) Application Form

Lūdzu, visus laukus aizpildiet drukātiem burtiem vai datorrakstā. Sportistam jāaizpilda šīs anketas 1., 5., 6. un 7. punkts; ārstam jāaizpilda 2., 3. un 4. punkts. Nesalasāma un nepilnīgi aizpildīta anketa netiks pieņemta un tiks nosūtīta atpakaļ – šādā gadījumā tā jāaizpilda atbilstoši prasībām un jāiesniedz atkārtoti.

Please complete all sections in capital letters or typing. Athlete to complete Sections 1, 5, 6 and 7; physician to complete Sections 2, 3 and 4. Illegible or incomplete application will be returned and will need to be re-submitted in legible and complete form.

1. Ziņas par sportistu
Athlete information

Vārds
Name
 Uzvārds
Surname
 
Vīr./Male Siev./Female Dzimšanas dati
(dd. mm. gggg.)
Date of birth (d/m/y)
 
Adrese
Address
 
Pilsēta
City
 Valsts
Country
 Pasta indekss
Postal code
 
Tālrunis
(ar starptautisko kodu)
Telephone (with international code)
 E-pasts
E-mail
 
Sporta veids, disciplīna
Sport, discipline
 
Starptautiskā vai nacionālā sporta organizācija
International or National Sports Organization (IF)
 
Ja esat sportists ar veselības traucējumiem, lūdzu, norādiet veselības traucējumu
If you are an Athlete with an impairment, please indicate the impairment
 

2. Medicīniskā informācija (ja nepieciešams, turpināt uz atsevišķas lapas)
Medical information (continue on separate sheet, if necessary)

Diagnoze
Diagnosis
 
Ja medicīniskā stāvokļa ārstēšanai var tikt izmantoti atļauti medikamenti, norādiet klīnisku pamatojumu aizliegtā medikamenta lietošanas pieprasījumam

If permitted medication can be used to treat the medical condition, please provide clinical justification for the requested use of the prohibited medication

 
Piezīme
Note
Diagnoze
Pierādījumi, kas apstiprina šo diagnozi, jāpievieno šim pieteikumam. Šajos pierādījumos ietilpst slimības vēsture, atbilstošo izmeklējumu rezultāti, laboratorijas analīzes, attēldiagnostikas izmeklējumi. Ja iespējams, anketai pievieno attiecīgo izmeklējumu kopijas vai izrakstus. Pierādījumiem jābūt iespējami objektīviem, ņemot vērā klīnisko stāvokli, un gadījumā, ja veselības stāvokli nosaka vizuāli neatspoguļojami simptomi, pieteikumam jāpievieno neatkarīgs medicīnisks viedoklis, kas papildina pieteikumā sniegto informāciju.

Diagnosis
Evidence confirming the diagnosis shall be attached and forwarded with this application. The medical evidence must include a comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances. In the case of non-demonstrable conditions, independent supporting medical opinion will assist this application.

Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) uztur vairākas vadlīnijas, lai palīdzētu ārstiem pilnīga TUE pieteikuma sagatavošanā. Šīs TUE vadlīnijas ārstiem ir pieejamas, ievadot meklētājā terminu "medicīniska informācija" angļu valodā ("Medical Information") WADA tīmekļvietnē: https://www.wada-ama. org. Vadlīnijas attiecas uz virkni medicīnisku stāvokļu, kas parasti ietekmē sportistus un kam nepieciešama ārstēšana ar aizliegtajām dopinga vielām, diagnozi un ārstēšanu.

WADA maintains a series of guidelines to assist physicians in the preparation of complete and thorough TUE applications. These TUE Physician Guidelines can be accessed by entering the search term 'Medical Information' on the WADA website: https://www.wada-ama. org. The guidelines address the diagnosis and treatment of a number of medical conditions commonly affecting athletes, and requiring treatment with prohibited substances.

3. Ziņas par medikamentiem
Medication details

Aizliegtā(-s) viela(-s) (starptautiskais nosaukums)
Prohibited substance(s) (generic name)
Deva
Dose
Ievadīšanas ceļš
Route of administration
Ievadīšanas biežums
Frequency of administration
Ārstēšanas ilgums
Duration of treatment
1.    
2.    
3.    
 

4. Ārsta paziņojums
Medical practitioner’s declaration

Apstiprinu, ka 2. un 3. punktā sniegtā informācija ir precīza un iepriekš minētā ārstēšana ir medicīniski pamatota.
I certify that the information at Sections 2 and 3 above is accurate, and that the above mentioned treatment is medically appropriate.
Vārds, uzvārds
Name, surname
 
Medicīnas specialitāte
Medical specialty
 
Adrese
Address
 
Tālrunis
(ar starptautisko kodu)
Telephone (with international code)
 Fakss
Fax
 
E-pasts
E-mail
 
Ārsta paraksts
Signature of medical practitioner
 Datums
Date
 

5. Pieteikumi ar atpakaļejošu datumu
Retroactive application

Vai šis pieteikums ir ar atpakaļejošu datumu?
Is this a retroactive application?

Jā/Yes

Nē/No

Ja atbilde ir "jā", kurā datumā tika sākta ārstēšana?
If yes, on what date was treatment started?

Lūdzu, norādiet iemeslu
Please indicate reason:

Ir bijusi nepieciešama neatliekama ārstēšana vai akūta medicīniskā stāvokļa ārstēšana/Emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary

Citu ārkārtas apstākļu dēļ nebija pietiekami daudz laika vai iespēju iesniegt pieteikumu pirms parauga savākšanas/Due to other exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity to submit an application prior to sample collection

Saskaņā ar noteikumiem iepriekšējs pieteikums nav nepieciešams/Advance application not required under applicable rules

Cits/Other

Lūdzu, paskaidrojiet/Please explain

 

6. Iepriekšējie pieteikumi
Previous applications

Vai Jūs esat iesniedzis iepriekšējus pieteikumus TUE saņemšanai?
Have you submitted any previous TUE applications?

Jā/Yes

Nē/No

Par kādu vielu vai metodi?
For which substance or method?
Kam?
To whom?
Kad?
When?
Lēmums
Decision

Apstiprināts/Approved

Nav apstiprināts/Not approved

7. Sportista paziņojums
Athlete’s declaration

Es, ____________________________________________________, apliecinu, ka 1., 5. un 6. punktā minētā informācija ir pareiza. Es pilnvaroju Valsts sporta medicīnas centru, WADA amatpersonas, WADA TUEC (Terapeitiskās lietošanas komisiju) un citas antidopinga organizācijas, kuras noteiktas Pasaules Antidopinga kodeksā, izmantot šo informāciju saskaņā ar minētā kodeksa un/vai Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta prasībām.

Es piekrītu, ka mani ārsti minētajām personām izpauž jebkādu ar veselību saistītu informāciju, kas, viņuprāt, nepieciešama mana pieteikuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

Es apzinos, ka mani dati tiks izmantoti tikai TUE pieteikuma izvērtēšanai vai iespēja­ma antidopinga noteikumu pārkāpuma izvērtēšanai. Es izprotu savas tiesības saņemt informāciju par:

1) manu personas datu izmantošanu;

2) tiesībām piekļūt saviem personas datiem vai labot tos;

3) iespēju atsaukt šīm organizācijām piešķirto atļauju piekļūt informācijai par manu veselības stāvokli, rakstiski iesniedzot pieprasījumu savam ārstam un antidopinga organizācijai.

Es saprotu un piekrītu, ka informācija, kas saistīta ar TUE un nosūtīta pirms manas piekrišanas atsaukšanas, var tikt izmantota iespējama antidopinga noteikumu pārkāpuma izvērtēšanai, ja to paredz Pasaules Antidopinga kodekss.

Es piekrītu, ka lēmums par šo pieteikumu būs pieejams visām antidopinga organizācijām vai citām organizācijām, kurām ir dopinga kontroles un/vai rezultātu pārvaldības tiesības.

Es apzinos un piekrītu, ka personas, kas saņems manus datus un lēmumu par šo pietei­kumu, var atrasties citā valstī, kas nav manas dzīvesvietas valsts. Atsevišķā valstī datu aizsar­dzības un privātuma likumi var nebūt līdzvērtīgi manas dzīvesvietas valsts attiecīgajiem likumiem.

Es apzinos, ka gadījumā, ja es uzskatu, ka mani personas dati netiek izmantoti atbilsto­ši šim paziņojumam un Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta prasī­bām, es varu iesniegt prasību Pasaules Antidopinga aģentūrā vai Sporta arbitrāžas tiesā (CAS).

I, ________________________________, certify that the information set out at Sections 1, 5 and 6 is accurate. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA authorized staff, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO TUECs and authorized staff that may have a right to this information under the World Anti-Doping Code ("Code") and/or the International Standard for Therapeutic Use Exemptions.

I consent to my physician(s) releasing to the above persons any health information that they deem necessary in order to consider and determine my application.

I understand that my information will only be used for evaluating my TUE request and in the context of potential anti-doping rule violation investigations and procedures. I understand that if I ever wish to (1) obtain more information about the use of my health information; (2) exercise my right of access and correction; or (3) revoke the right of these organizations to obtain my health information, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be necessary for TUE-related information submitted prior to revoking my consent to be retained for the sole purpose of establishing a possible anti-doping rule violation, where this is required by the Code.

I consent to the decision on this application being made available to all ADOs, or other organizations, with Testing authority and/or results management authority over me.

I understand and accept that the recipients of my information and of the decision on this application may be located outside the country where I reside. In some of these countries, data protection and privacy laws may not be equivalent to those in my country of residence.

I understand that if I believe that my Personal Information is not used in conformity with this consent and the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information, I can file a complaint to WADA or CAS.

Sportista paraksts
Athlete’s signature
 Datums
Date
 
Vecāku vai aizbildņa paraksts
Parents’ or guardian’s signature
 
(ja sportists ir nepilngadīgs vai viņam ir veselības traucējumi, kas traucē parakstīt šo anketu, vecāks vai aizbildnis to paraksta viņa vārdā)
(if the athlete is a Minor or has an impairment preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign on behalf of the Athlete)
Valsts sporta medicīnas centrs
Raiņa bulvāris 27, Rīga, LV-1050
Tālr. 67226164, mob. tālr. 29296236, fakss 67226164, e-pasts: info@antidopings.lv
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.820

(Pielikums MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

Dopinga kontroles anketa / Doping Control Form
Dopinga kontroles pieprasītājs / Testing Authority
Dopinga kontroles veicējs / Sample Collection Authority
Rezultātu pārvaldītājs / Result Management Authority

1. Ziņas par sportistu / Athlete information

Uzvārds / SurnameVārds / NameDzimšanas dati / Date of birth
Pilsonība / NationalityDokuments / Document typeDokumenta numurs / Document number
Telefons / Phone numberE-pasts / E-mail
Adrese / AddressTreneris / Coach
Ārsts / Doctor

2. Paziņojums par dopinga kontroli / Doping control notification

Uzaicinājuma datums / Notification date

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Laiks / Time


_ _ : _ _

Bez brīdinājuma / No advance notice

Ar brīdinājumu / Advance notice

Urīns / Urine

Asinis / Blood

Paziņojuma vieta / Place of notification
Apliecinu, ka esmu saņēmis un izlasījis šo paziņojumu un piekrītu nodot paraugu. Apzinos, ka nepakļaušanās vai atteikšanās nodot paraugu dopinga kontrolei var tikt uzskatīta par antidopinga noteikumu pārkāpumu / I hereby acknowledge that I have received and read this notice, and I consent to provide sample(s) as requested. I understand that failure or refusal to provide a sample may constitute an anti-doping rule violation.


Dopinga kontroliera vai asistenta vārds, uzvārds / DCO or chaperone's name
Dopinga kontroliera vai asistenta paraksts / DCO or chaperone's signature
Sportista paraksts / Athlete’s signature

3. Informācija par analīzi / Information for analysis

Starptautiskā federācija / International federationSporta veids / SportDisciplīna / DisciplinePārbaudes datums / Date of test


_ _ / _ _ / _ _ _ _

Ierašanās laiks dopinga kontroles vietā / Time of arrival at DCS

_ _ : _ _

Misijas nr. / Test mission codeKontroles veids / Type of control

Ārpussacensību / Out-of-competition

Sacensību / In-competition

Dzimums / Gender

Vīrietis / Male

Sieviete / Female

Urīns / UrineUrīna parauga koda numurs / Urine sample code numberTilpums / VolumeĪpatnējais svars / Specific gravitySavākšanas laiks / Time of collectionNovērotājs / Witness

Dop. kontr. / DCO

Asist. 1 / Assist. 1

Asist. 2 / Assist. 2

A / B_________ _ _ ml1,0 _ __ _ : _ _
Papildu parauga koda numurs / Additional sample code numberTilpums / VolumeĪpatnējais svars / Specific gravitySavākšanas laiks / Time of collectionNovērotājs / Witness

Dop. kontr. / DCO

Asist. 1 / Assist. 1

Asist. 2 / Assist. 2

A / B_________ _ _ ml1,0 _ __ _ : _ _
Nepietiekams paraugs / Partial samplePirmā nepietiekamā parauga kods / 1st partial sample numberTilpums / VolumeAizzīmogots plkst. / Time sealedSportista iniciāļi / Athlete's initialsAtvērts plkst. / Time openedSportista iniciāļi / Athlete's initials
_ _ _ ml

_ _ : _ __ _ : _ _
Otrā nepietiekamā parauga kods / 2nd partial sample numberTilpums / VolumeAizzīmogots plkst. / Time sealedSportista iniciāļi / Athlete's initialsAtvērts plkst. / Time openedSportista iniciāļi / Athlete's initials
_ _ _ ml

_ _ : _ __ _ : _ _
Asinis / BloodPirmā asins parauga koda numurs / Blood sample code number. Sample 1.Savākšanas laiks / Time of collectionPaziņojums par asins pārliešanu pēdējo triju mēnešu laikā / Declaration of blood transfusions over last three month
A / B______________ _ : _ _
Otrā asins parauga koda numurs / Blood sample code number. Sample 2.Savākšanas laiks / Time of collection
A / B______________ _ : _ _
Paziņojums par medikamentiem (jebkuri recepšu vai bezrecepšu medikamenti, vitamīni, minerālvielas, uztura bagātinātāji, kas lietoti pēdējo septiņu dienu laikā) / Declaration of medications (list any prescription / non-prescription medications, vitamins, minerals or supplements taken over the past 7 days)

Lai palīdzētu cīnīties pret dopingu sportā, parakstot šo, es piekrītu, ka pēc analīžu veikšanas mans paraugs bez maniem identifikācijas datiem var tikt izmantots antidopinga pētījumiem Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā; es izprotu, ka pretējā gadījumā paraugs tiktu iznīcināts / In order to help combat doping in sport by signing below I agree that my sample may be used for anti-doping research purposes when all analysis have been completed, and my sample would otherwise be discarded, it may be used by any WADA-accredited laboratory for anti-doping research of any type, provided that it can no longer be identified as my sample

Piekrītu / I accept

Nepiekrītu / I refuse

4. Apstiprinājums par asins un (vai) urīna savākšanas procedūru / Confirmation of procedure for blood and / or urine

Piezīmes (jebkuras neprecizitātes vai piezīmes jāatzīmē šeit un, ja nepieciešams, jāturpina uz atsevišķas lapas) / Comments (any comments should be noted here and if necessary continued on separate page)

Apstiprinu, ka parauga nodošana notika atbilstoši procedūrai / I certify that sample collection was conducted in accordance with the relevant procedures

Sportista pārstāvja vārds, uzvārds / Athlete representative's nameSportista pārstāvja paraksts / Athlete representative's signatureAsins parauga kontroliera vārds, uzvārds / Blood collection officer's nameAsins parauga kontroliera paraksts / Blood collection officer's signature
1. asistenta vārds, uzvārds / 1st assistant's name1. asistenta paraksts / 1st assistant's signature2. asistenta vārds, uzvārds / 2nd assistant's name2. asistenta paraksts / 2nd assistant's signature
Dopinga kontroliera vārds, uzvārds / Doping control officer's nameDopinga kontroliera paraksts / Doping control officer's signatureDatums / DateDopinga kontrole pabeigta plkst. / Time of completion
_ _ / _ _ / _ _ _ __ _ : _ _
Apstiprinu, ka informācija, kuru esmu sniedzis šajā dokumentā, ir pareiza un parauga savākšanas procedūra notika atbilstoši noteikumiem, ja vien sadaļā "Piezīmes" nav norādīts citādi. Apstiprinu, ka visa informācija par dopinga kontroli, tajā skaitā par laboratorijas rezultātiem un iespējamām sankcijām, var tikt paziņota pilnvarotām institūcijām un dati tiek ievadīti ADAMS sistēmā atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam /

I declare that the information I have provided in this document is correct. I declare that, subject to comments made in Section 4, sample collection was conducted in accordance with the relevant procedures for sample collection. I accept that all information related to doping control, including but not limited to laboratory results and possible sanctions, shall be shared with relevant bodies and personal data will be processed through ADAMS in accordance with the World Anti-doping Code.

Sportista paraksts /
Athlete’s signature
17.03.2017