Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumus Nr. 661 "Nacionālie antidopinga noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 448

Rīgā 2019. gada 24. septembrī (prot. Nr. 43 14. §)
Nacionālie antidopinga noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Sporta likuma 11.1 panta pirmo daļu,
11.3 panta sesto daļu un 11.4 panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dopinga definīciju, antidopinga noteikumu pārkāpumus, to pierādīšanas kārtību un termiņus, rezultātu anulēšanu un sankcijas, kārtību un termiņus, kādos iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā iesaistīto institūciju pieņemtajiem lēmumiem, antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību un termiņus, ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai, kā arī citus noteikumus atbilstoši antidopinga 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai Nr. 135;

1.2. kārtību un termiņus, kādos Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – birojs) vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā, un kārtību un termiņus, kādos Disciplinārā antidopinga komisija izskata iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus;

1.3. kārtību un termiņus, kādos sportists iesniedz terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī kārtību un termiņus, kādos Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumiem.

2. Nacionālo antidopinga regulējumu nosaka šie noteikumi un Pasaules Antidopinga aģentūras pieņemtais Pasaules Antidopinga kodekss (turpmāk – kodekss).

3. Dopinga definīcija ir noteikta kodeksa 1. pantā un antidopinga noteikumu pārkāpumi – kodeksa 2. pantā.

4. Antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību nosaka atbilstoši kodeksa 15. pantam un šiem noteikumiem.

5. Ja sportists ir nepilngadīga persona, šajos noteikumos noteiktās tiesības uz pārsūdzību, kā arī citas tiesības un pienākumus, izņemot dopinga kontroles parauga nodošanu, tas īsteno ar likumiskā pārstāvja starpniecību vai citas personas starpniecību, kuru likumiskais pārstāvis pilnvarojis.

II. Antidopinga noteikumu pārkāpumi un to pierādīšana

6. Antidopinga noteikumu pārkāpumus pierāda atbilstoši kodeksa 3. pantam, nodrošinot antidopinga pārbaužu veikšanu saskaņā ar kodeksa 5. panta 5. punktu un šiem noteikumiem.

7. Dopinga kontroles paraugus, tai skaitā no sportistiem, kuri ir piedalījušies attiecīgajās sporta sacensībās, bet nav iekļauti pārbaudāmo sportistu reģistrā, var savākt:

7.1. biroja nodarbināta persona – dopinga kontrolieris –, pamatojoties uz biroja rakstveida pilnvaru;

7.2. citas personas – dopinga kontrolieru asistenti, citu valstu antidopinga organizācijas, starptautiskās federācijas, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, Pasaules Antidopinga aģentūra vai neatkarīgas starptautiskās dopinga kontroles institūcijas atbilstoši līgumam, kas ir noslēgts ar biroju.

8. Dopinga kontrolieris uzrāda biroja izsniegtu pilnvaru un izsniedz sportistam rakstisku uzaicinājumu nodot dopinga kontroles paraugu. Sportists uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstoties apliecina, ka ir saņēmis uzaicinājumu.

9. Ja sportists izvairās no parauga nodošanas dopinga kontrolei, dopinga kontrolieris par to nekavējoties informē biroju, kā arī sacensību organizatoru, ja dopinga kontroli veic sacensību laikā.

10. Saņemot nelabvēlīgus dopinga kontroles analīžu rezultātus, birojs veic pasākumus atbilstoši kodeksa 7. panta 2. punktam un 7. panta 9. punktam.

11. Par nelabvēlīgiem dopinga kontroles analīžu rezultātiem birojs triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts nacionālajai antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

12. Saņemot paziņojumu par netipisku dopinga kontroles atradi, birojs veic kodeksa 7. panta 4. punktā minētos pasākumus, tai skaitā pārbaudi.

13. Par saistībā ar netipisku dopinga kontroles atradi veikto pasākumu, tai skaitā pārbaudes, rezultātiem birojs triju darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

14. Lai izvērtētu bioloģiskās pases parametrus, birojs veic ilgtermiņa analīžu rezultātu datu apkopošanu un salīdzināšanu, novērojot dopinga marķierus iespējamai aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanas noteikšanai, un triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par nelabvēlīgiem sportista bioloģiskās pases parametriem paziņo par to sportistam.

15. Sportistam 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā paziņojuma saņemšanas ir tiesības sniegt paskaidrojumus par nelabvēlīgajos sportista bioloģiskās pases parametros norādītajiem datiem.

16. Birojs triju darbdienu laikā pēc sportista paskaidrojumu saņemšanas tos nosūta pārskatīšanai Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētajai Sportistu bioloģisko pasu pārvaldības vienības ekspertu grupai.

17. Ja, pārskatot sportista paskaidrojumus, šo noteikumu 16. punktā minētās ekspertu grupas viedoklis vienbalsīgi apstiprina iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, birojs triju darbdienu laikā pēc viedokļa saņemšanas par to vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai. Ja, pārskatot sportista paskaidrojumus, šo noteikumu 16. punktā minētās ekspertu grupas viedoklis vienbalsīgi neapstiprina iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, birojs triju darbdienu laikā pēc viedokļa saņemšanas par to vienlaikus paziņo sportistam un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

18. Citu iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumā birojs triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma fakta konstatēšanas par to vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

III. Antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudes kārtība

19. Birojs, uzsākot antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaudi, apkopo Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētās laboratorijas vai Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētās Sportistu bioloģisko pasu pārvaldības vienības atzinumu, dopinga kontroles anketu un citus pierādījumus, kas apstiprina iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu.

20. Sportists vai sporta darbinieks, saņemot paziņojumu par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu, piecu darbdienu laikā ir tiesīgs:

20.1. iesniegt birojā rakstveida paskaidrojumus vai attiecīgus dokumentus;

20.2. vērsties birojā ar lūgumu par saviem līdzekļiem veikt dopinga kontroles B parauga analīzi Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā.

21. Birojs 15 darbdienu laikā pēc sportista vai sporta darbinieka paskaidrojumu saņemšanas izvērtē iesniegto informāciju un pieņem lēmumu par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu sportistam vai sporta darbiniekam. Ja sportists vēlas veikt B daļas parauga analīzi, iespējamā antidopinga pārkāpuma pārbaude tiek apturēta līdz B daļas parauga analīžu rezultātu saņemšanai.

22. Birojs par 20 darbdienām var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu saistībā ar iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu sportistam vai sporta darbiniekam, ja nepieciešams iegūt papildu pierādījumus lēmuma pieņemšanai.

23. Birojs pēc iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanas vienas darbdienas laikā vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā. Disciplinārā antidopinga komisija 10 darbdienu laikā pēc biroja vēršanās komisijā sasauc komisijas sēdi.

24. Birojs piecu darbdienu laikā pēc iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanas par to vienlaikus paziņo sportistam vai sporta darbiniekam un attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai, kā arī informē par lietas izskatīšanas veidu un Disciplinārās antidopinga komisijas sēdes laiku.

25. Birojs antidopinga noteikumu pārkāpuma lietas pārbaudi izbeidz, ja dopinga kontroles B parauga analīze neapstiprina nelabvēlīgus analīžu rezultātus un dopinga kontroles analīze tiek uzskatīta par negatīvu. Par minēto faktu birojs piecu darbdienu laikā pēc analīžu rezultātu saņemšanas vienlaikus paziņo sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

26. Ja birojs konstatē, ka pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists noteiktajā termiņā (reizi ceturksnī) nav sniedzis precīzu informāciju par savu atrašanās vietu, birojs 10 darbdienu laikā vienlaikus nosūta paziņojumu sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai un norāda termiņu, kādā sniedzama informācija par sportista atrašanās vietu.

27. Ja sportists informāciju par savu atrašanās vietu nesniedz paziņojumā norādītajā termiņā, birojs nākamajā darbdienā izsaka brīdinājumu sportistam un nosūta šo informāciju vienlaikus sportistam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

28. Ja birojs konstatē, ka pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautais sportists noteiktajā termiņā nav ieradies uz dopinga kontroles paraugu nodošanu, birojs 10 darbdienu laikā pēc sportista neierašanās uz dopinga kontroles parauga nodošanu par to vienlaikus informē sportistu, attiecīgo sporta organizāciju, valsts antidopinga organizāciju un Pasaules Antidopinga aģentūru un pieprasa sportistam piecu darbdienu laikā sniegt paskaidrojumus par neierašanās iemesliem.

29. Birojs 10 darbdienu laikā pēc paskaidrojumu saņemšanas par sportista neierašanos uz dopinga kontroles parauga nodošanu izvērtē saņemto informāciju un dokumentus un pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu. Par pieņemto lēmumu birojs vienlaikus informē sportistu, attiecīgo sporta organizāciju, valsts antidopinga organizāciju un Pasaules Antidopinga aģentūru.

30. Sportistam piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas ir tiesības vērsties birojā ar rakstveida iesniegumu par izteiktā brīdinājuma pamatotības pārskatīšanu.

31. Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautā sportista iesniegums par aktīvās karjeras pārtraukšanu, kas saņemts birojā, neaptur uzsāktu iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaudi. Birojam šādā gadījumā ir tiesības uzsākt jaunu iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma pārbaudi.

IV. Disciplinārās antidopinga komisijas darbība un lēmumu pieņemšana

32. Disciplinārās antidopinga komisijas sekretariāta funkcijas veic birojs.

33. Disciplinārā antidopinga komisija slēgtā sēdē izskata biroja sagatavoto informāciju par sportista vai sporta darbinieka iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu.

34. Antidopinga noteikumu pārkāpuma lietu Disciplinārās antidopinga komisijas sēdē izskata mutiski. Ja sportists vai sporta darbinieks nav sniedzis šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto skaidrojumu, antidopinga noteikumu pārkāpuma lietas izskatīšana var notikt rakstveida procesā.

35. Disciplinārā antidopinga komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

36. Disciplinārā antidopinga komisija lēmumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu un diskvalifikācijas termiņa piešķiršanu pieņem 15 darbdienu laikā pēc komisijas sēdes. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams saskaņojums ar Pasaules Antidopinga aģentūru un sportistu vai sporta darbinieku saskaņā ar kodeksa 10.6.3. apakšpunktu, komisija lēmumu pieņem 15 darbdienu laikā pēc atbildes saņemšanas no Pasaules Antidopinga aģentūras un sportista vai sporta darbinieka. Lēmumā iekļauj pamatojumu par piešķirto diskvalifikācijas ilgumu un citām noteiktajām sankcijām saskaņā ar kodeksu.

37. Ja attiecīgā sporta organizācija, valsts nacionālā antidopinga organizācija un Pasaules Antidopinga aģentūra ir saņēmusi lēmumu par iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatēšanu, tai ir tiesības piedalīties Disciplinārās antidopinga komisijas sēdē.

38. Birojs triju darbdienu laikā pēc Disciplinārās antidopinga komisijas lēmuma pieņemšanas to vienlaikus nosūta sportistam vai sporta darbiniekam, attiecīgajai sporta organizācijai, valsts antidopinga organizācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai.

39. Individuālās sankcijas un sankcijas komandu sporta veidos par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kā arī sportista statusu diskvalifikācijas laikā nosaka atbilstoši kodeksa 10., 11. un 12. pantam, rezultātu anulēšanas kārtību – atbilstoši kodeksa 9. un 10. pantam, bet ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai – atbilstoši kodeksa 17. pantam.

V. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas darbība un lēmumu pieņemšana

40. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas sekretariāta funkcijas veic birojs.

41. Sportists, kuram nepieciešama terapeitiskās lietošanas atļauja, tiklīdz kļuvis zināms par aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas nepieciešamību, bet ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms sporta sacensībām iesniedz birojā terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanas pieteikuma anketu (pieejama biroja tīmekļvietnē) (turpmāk – anketa) un medicīnisko dokumentāciju, kas apstiprina aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes lietošanas nepieciešamību.

42. Birojs triju darbdienu laikā pēc anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas pārbauda anketas un medicīniskās dokumentācijas atbilstību.

43. Ja anketa aizpildīta nepilnīgi vai iesniegta neatbilstoša medicīniskā dokumentācija, birojs triju darbdienu laikā to atdod sportistam un sportists 10 darbdienu laikā iesniedz precizētu anketu vai atbilstošu medicīnisko dokumentāciju.

44. Birojs triju darbdienu laikā pēc pilnīgi aizpildītas anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas to nosūta izvērtēšanai Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijai.

45. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija 15 darbdienu laikā pēc anketas un medicīniskās dokumentācijas saņemšanas slēgtā sēdē pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu.

46. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas priekšsēdētāja balss.

47. Ja lēmumam par terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanu nepieciešams iegūt papildu medicīnisko dokumentāciju vai citu informāciju, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt par 20 darbdienām, par to iepriekš paziņojot sportistam.

48. Birojs triju darbdienu laikā pēc Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmuma pieņemšanas to paziņo sportistam.

VI. Antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu pārsūdzības kārtība

49. Pārsūdzības komisijas sekretāra funkcijas veic tās ievēlēts Pārsūdzības komisijas loceklis.

50. Pārsūdzības komisija izskata biroja, Disciplinārās antidopinga komisijas un Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas pieņemtos lēmumus, ņemot vērā kodeksā noteiktās sankcijas.

51. Sporta likuma 11.5 panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktās personas iesniegumu lietas izskatīšanai Pārsūdzības komisijā var iesniegt 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

52. Iesniegumu Pārsūdzības komisijas slēgtā sēdē izskata mutiski (izņemot gadījumu, ja sportists ir norādījis, ka vēlas lietas izskatīšanu rakstveida procesā) 40 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

53. Pārsūdzības komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Pārsūdzības komisijas priekšsēdētāja balss.

54. Pārsūdzības komisijas sekretārs ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms noteiktās Pārsūdzības komisijas sēdes par sēdes vietu un laiku paziņo sportistam, sporta darbiniekam, kā arī attiecīgajām sporta organizācijām, kas saņēmušas Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumu.

55. Organizācijām, kas saņēmušas Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumu, ir tiesības piedalīties Pārsūdzības komisijas sēdē kā novērotājiem.

56. Pārsūdzības komisija lēmumu pieņem 15 darbdienu laikā pēc sēdes.

57. Pārsūdzības komisijas sekretārs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē par to sportistu, sporta darbinieku vai attiecīgās sporta organizācijas, kas saņēmušas Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumu.

VII. Noslēguma jautājums

58. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
01.10.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.