Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.06.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 34.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

3. Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, un kuri ir jauni projekta iesniedzēja mērķa tirgū. Jauna tehnoloģija šo noteikumu izpratnē ir tādas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes.

4. Par jaunu produktu programmatūras jomā uzskata:

4.1. pētniecību un attīstību, lai izstrādātu jaunas teorētiskās datorzinātnes teorēmas un algoritmus;

4.2. informācijas tehnoloģiju izstrādi operētājsistēmu, programmēšanas valodu, datu vadības, komunikāciju programmatūras un programmatūras izstrādes rīku līmenī;

4.3. interneta tehnoloģijas izstrādi;

4.4. programmatūras projektēšanas, izstrādes, izvēršanas vai uzturēšanas metožu pētniecību;

4.5. programmatūras izstrādi, kas uzlabo informācijas ieguves, pārraides, glabāšanas, ieguves no datu glabāšanas sistēmām, izmantošanas un attēlošanas vispārējās metodes;

4.6. eksperimentālas izstrādnes, lai iegūtu trūkstošās tehnoloģiskās zināšanas, kas nepieciešamas programmatūru vai sistēmu izstrādei;

4.7. programmatūras rīku vai tehnoloģiju pētniecību un attīstību specializētās datorzinātnes jomās (attēlu apstrāde, ģeogrāfisko datu attēlojums, teksta atpazīšana, mākslīgais intelekts un citi).

5. Par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

5.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

5.2. kapitāla aizvietošanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);

5.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);

5.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam);

5.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par inovāciju);

5.6. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

5.7. estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citi uzlabojumi mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

5.8. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā;

5.9. programmatūras jomā:

5.9.1. uzņēmējdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādi;

5.9.2. esošo sistēmu atbalstu;

5.9.3. datoru valodu konvertēšanu un translēšanu;

5.9.4. programmu papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

5.9.5. sistēmu atkļūdošanu;

5.9.6. esošās programmatūras pielāgošanu;

5.9.7. lietotāja dokumentācijas sagatavošanu.

6. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir komersantu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas, – 200.

7. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

8. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Aktivitātes ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, L 379) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006).

10. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

10.1. atbildīgā iestāde:

10.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro "n+2" un "n+3" principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

10.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

10.2. sadarbības iestāde:

10.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

10.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta īstenošanas līguma paraugu, tai skaitā noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

10.2.3. atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

10.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

10.2.5. vērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

10.2.6. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

10.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar finansējuma saņēmēju;

10.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro "n+2" un "n+3" principu projektu līmenī, nodrošinot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

10.2.9. analizē problēmas, kas rodas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

10.2.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

10.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

10.2.13. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam un veic tā uzskaiti atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti.

11. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 745 744 euro.

(Grozīts ar MK 30.06.2014. noteikumiem Nr.352)

12. Aktivitātes ietvaros vienam finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 10 000 latu.

13. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte šo noteikumu 20.punktā minētajām darbībām ir 60 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

II. Prasības projekta iesniedzējiem

14. Projekta iesniedzējs var būt Latvijā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regulas Nr. 800/2008), I pielikumā noteikto definīciju.

15. Šo noteikumu 14.punktā minētais projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējumu:

15.1. ja jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;

15.2. ja tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā ne mazāk kā vienam gadam;

15.3. ja tam ir pieejami resursi (finanšu, ražošanas infrastruktūra) vai skaidri definēta un pamatota stratēģija vai rīcības plāns nepieciešamo resursu piesaistei, lai pēc projekta īstenošanas jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviestu ražošanā Latvijā;

15.4. ja projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktu.

16. Finansējuma saņēmēja piešķirtais de minimis atbalsta apjoms kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apjomu.

17. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

17.1. projekta iesniedzējs atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu;

17.2. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

17.3. projekta iesniedzējs saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

17.4. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008;

17.5. projekta iesniedzējs ar tiesas lēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

17.6. tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādi;

17.7. projekta iesniedzējs ir sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

17.8. projekta iesniedzējs pretendē uz finansējumu kādā no neatbalstāmajām nozarēm (neatbalstāmo nozaru saraksts iekļauts šo noteikumu 1.pielikumā).

18. Ja nozare, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav atbalstāma, bet projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

19. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, kopā nepārsniedzot šo noteikumu 12.punktā minēto maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu. Katru nākamo projekta iesniegumu projekta iesniedzējs var iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts, pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu vai izdots atzinums par to, ka lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti.

III. Atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Finansējumu var saņemt šādām darbībām:

20.1. rūpnieciskajiem pētījumiem, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, – plānotiem pētījumiem vai kritiskai izpētei, kuras mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un paņēmienus, ko izmanto jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai būtiskai esošo produktu vai tehnoloģiju uzlabošanai (rūpnieciskie pētījumi ietver nepieciešamo komplekso sistēmu komponentu radīšanu);

20.2. eksperimentālajai izstrādei, tajā skaitā prototipu izgatavošanai – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Finansējumu eksperimentālai izstrādnei nepiešķir par regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus;

20.3. produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei – produkta estētiskā un funkcionālā risinājuma izstrādei, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;

20.4. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai šādiem īpašuma tiesību objektiem: izgudrojums, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija;

20.5. jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumiem.

21. Aktivitātes ietvaros ir attiecināmas ārējo pakalpojumu izmaksas par šo noteikumu 20.punktā minētajām darbībām, ja tās īsteno šādi pakalpojumu sniedzēji:

21.1. Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;

21.2. Patentu valde;

21.3. Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie;

21.4. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas:

21.4.1. produktu sertificēšanas institūcijas;

21.4.2. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;

21.4.3. testēšanas laboratorijas;

21.4.4. kalibrēšanas laboratorijas.

22. Šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu sniedzēju izmaksas ir attiecināmas tikai uz rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu.

23. Aktivitātes ietvaros nav attiecināmas šādas ar projektu īstenošanu saistītas izmaksas:

23.1. izmaksas, kas nav saistītas ar šo noteikumu 20.punktā minētajām darbībām;

23.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

23.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas, soda maksājumi, procentu maksājumi, nokavējuma procenti un maksa par finanšu darījumiem;

23.4. apdrošināšanas izmaksas;

23.5. bankas konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

23.6. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu transakcijām.

24. Projekta izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

25. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu Kopienas finanšu instrumentu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

26. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

27. Projektu iesniegumu atlasi izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

28. Vērtē un savstarpēji salīdzina tos projektu iesniegumus, kas iesniegti attiecīgā kalendāra mēneša ietvaros.

29. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

30. Paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu norāda aktivitātei pieejamo finansējumu, kā arī projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

31. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

31.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums);

31.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

31.2.1. uzskaites veidlapas par projekta iesniedzēja saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

31.2.2. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētā jauna produkta vai tehnoloģijas biznesa un attīstības plāna (3.pielikums);

31.2.3. dokumentiem, kas apliecina projekta iesniedzēja rīcībā esošās jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības, ja attiecināms;

31.2.4. deklarācijas par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai (mikro)) vai vidējai komercsabiedrībai. Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata;

31.3. projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem var iesniegt citus dokumentus, kurus tas uzskata par nepieciešamu iesniegt, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

32. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta formā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanu.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, caurauklotu, ar secīgi numurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz sadarbības iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) projekta iesnieguma kopiju DOC, XLS, JPG vai PDF datņu formātā.

36. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto datumu. Ja pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā kalendāra mēnesī, bet saņemts sadarbības iestādē vēlāk nekā nākamā mēneša piektajā dienā un sadarbības iestāde nav publicējusi šo noteikumu 29.punktā minēto paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu, projekta iesniegumu vērtē kopā ar projektu iesniegumiem, kuri saņemti sadarbības iestādē nākamajā kalendāra mēnesī.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, ievēro šādas prasības:

37.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

37.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

37.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

38. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts uz elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ir saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

40. Projekta iesniedzēja pienākums ir uzglabāt projekta iesniegumu un ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus līdz projekta vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegumu apstiprina, – līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju minētajiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu un izstrādāšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.

41. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) vai uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi (elektroniska dokumenta formā), sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numuru piešķir projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

42. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

43. Komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes un atbildīgās iestādes izvirzītie pārstāvji.

44. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

45. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

46. Komisijai ir tiesības pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

47. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

48. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

49. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "jā" (atbilst) vai "nē" (neatbilst). Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

50. Projekta iesniegumu vērtēšanas secība:

50.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

50.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikuma 10.1., 10.2., 10.5.apakšpunktā un 11., 15. un 17.punktā minētajiem kritērijiem. Šo noteikumu 4.pielikuma 11.punktā minēto kritēriju vērtē, izmantojot šo noteikumu 1.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

50.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 10.1., 10.2., 10.5.apakšpunktā un 11., 15. un 17.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts);

50.4. ja, vērtējot projektu iesniegumus pēc šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts), vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektu iesniegumus, ievēro šādus principus;

50.5. augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

50.6. ja novērtējums šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi, kuri saņēmuši augstāku novērtējumu šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā;

50.7. ja novērtējums šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā minētajā kritērijā ir vienāds, augstāku novērtējumu saņem projektu iesniegumi ar zemāku pieprasīto atbalsta intensitāti šo noteikumu 4.pielikuma 8.punktā minētajā kritērijā;

50.8. visus projektu iesniegumus, kas vērtēti pēc šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts), vērtē pēc šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

50.9. pēc pārējiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kritērijiem (10.3., 10.4.apakšpunkts, 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. un 26.punkts) turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam.

51. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikuma 27.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minēto lēmumu sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums.

52. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

53. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējoša informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 4.pielikuma 10.3., 10.4.apakšpunktā un 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25. un 26.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Precizējot projekta iesniegumu, nevar palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti.

54. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim nedēļām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

55. Šo noteikumu 54.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

56. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja sniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai ja nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

57. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja sniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

58. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

59. Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

60. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 12 mēneši no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne ilgāk, kā noteikts šo noteikumu 66.punktā.

61. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu par plānotajām atbalstāmajām darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

61.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

61.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā, kā arī tiks atvērts atsevišķs norēķinu konts Latvijas Republikā reģistrētā bankā, no kura tiks veikti un uz kuru tiks saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

61.3. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē noslēguma pārskats, ir pievienots maksājuma pieprasījums par faktiski veiktajām izmaksām un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

61.4. projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām noslēguma maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības fondu jomā.

62. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu, ja:

62.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projektā, par kuru ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu;

62.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

62.3. nav iesniegti finansējuma izlietojumu apliecinošie dokumenti. (finansējums tiek samazināts par tām izmaksām, par kurām nav iesniegti finansējuma izlietojumu apliecinošie dokumenti);

62.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

62.5. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu.

63. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar noslēguma pārskatu.

64. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

65. Sadarbības iestāde maksājumus veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, atsevišķā projekta īstenošanai atvērtā finansējuma saņēmēja kontā, kuru finansējuma saņēmējs norādījis noslēguma ziņojumā.

66. Noslēguma pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām, bet ne vēlāk kā 2015.gada 1.jūlijā.

67. Ja projekta īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs tos sedz no saviem līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.790
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.4.apakšaktivitātē "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma" finansējums netiek sniegts šādās nozarēs (neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi).

I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

II. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

Zivsaimniecība un akvakultūra, uz ko attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju.

III. Ogļu rūpniecības nozare

Atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai1 ogles tiek definētas kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles atbilstoši ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātajai starptautiskajai ogļu kodifikācijas sistēmai2.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2.red. 05.nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1.red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

Piezīmes.

OV L 205, 02.08.2006., 1.–8.lpp.

Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998); Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999).

IV. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupa 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana").

V. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana").

VI. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts").

VII. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekcija "Finanšu starpniecība").

VIII. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļa "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana").

IX. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klase 92.71 "Azartspēles un derības").

X. Autotransporta nozare

Nevar sniegt de minimis atbalstu kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā|

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.790
Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.790
Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.790
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.1.

Zinātne un inovācijas
Pasākuma nosaukums un numurs

2.1.2.

Inovācijas
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde
Apakšaktivitātes nosaukums un numurs

2.1.2.2.4.

MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
Projektu atlases veids   Atklāts projektu konkurss
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem

Min. 45 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1. Jaunā produkta vai tehnoloģijas komerciālais potenciāls:

0–20

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida
1.1. tiek veidots jauns produkts vai tehnoloģija, modernizējot produktu vai tehnoloģiju projekta iesniedzēja (komersanta) pamatdarbības nozarē, kas nodrošināja vismaz 10 % no projekta iesniedzēja (komersanta) pēdējā noslēgtā finanšu gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā LVL 100 000 gadā, un ir iesniegts pamatots jaunā produkta vai tehnoloģijas biznesa plāns

20

 
1.2. tiek veidots jauns produkts vai tehnoloģija projekta iesniedzēja (komersanta) pamatdarbības nozarē, un ir iesniegts pamatots jaunā produkta vai tehnoloģijas biznesa plāns

15

 
1.3. tiek veidots jauns produkts vai tehnoloģija nozarē, kura nav projekta iesniedzēja (komersanta) pamatdarbības nozare, un ir iesniegts pamatots jaunā produkta vai tehnoloģijas biznesa plāns

10

 
1.4. nav izvērtēts jaunā produkta vai tehnoloģijas komerciālais potenciāls vai arī iesniegtais jaunā produkta vai tehnoloģijas biznesa plāns nav pamatots

0

 
2. Jaunā produkta vai tehnoloģijas attīstības plāns:

0–20

Ja vērtējums ir mazāks par 20 punktiem, projekta iesniegumu noraida
2.1. ir iesniegts pamatots jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes un attīstības plāns vienam gadam

20

 
2.2. nav iesniegts pamatots jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādes un attīstības plāns vienam gadam

0

 
3. Ir izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija projekta iesniedzēja (komersanta) patstāvīgā pētniecības un attīstības struktūrvienībā sadarbībā ar zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām, doktoriem vai doktorantūras studentiem:

0–15

Kritērijs dod papildu punktus
3.1. ir izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija projekta iesniedzēja (komersanta) patstāvīgā pētniecības un attīstības struktūrvienībā, kura pilnveido esošus un izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas

15

 
3.2. ir izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija sadarbībā ar zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām

12

 
3.3. ir izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija sadarbībā ar zinātniekiem, kam ir doktora grāds

9

 
3.4. ir izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija sadarbībā ar doktorantūras studentiem

5

 
3.5. jauns produkts vai tehnoloģija nav izstrādāta ne sadarbībā ar zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām, doktoriem vai doktorantūras studentiem, ne arī projekta iesniedzēja (komersanta) patstāvīgā pētniecības un attīstības struktūrvienībā, kas pilnveido esošus un izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas

0

 
4. Pētījuma rezultāti, kuri bija par pamatu jaunam produktam vai tehnoloģijai, ir publicēti vai ir uzsākta to tālāka zinātniskā izpēte:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus
4.1. pētījuma rezultāti ir publicēti zinātniskajos rakstos vai žurnālos, publiskoti zinātniskajās konferencēs un tiek izmantoti tālākos zinātniskajos pētījumos

10

 
4.2. ir uzsākts darbs pie tālākiem zinātniskajiem pētījumiem, lai pilnveidotu jaunu produktu vai tehnoloģiju

7

 
4.3. pētījuma rezultāti ir publicēti zinātniskajos rakstos vai žurnālos, publiskoti zinātniskajās konferencēs

4

 
4.4. pētījuma rezultāti nav publicēti zinātniskajos rakstos vai žurnālos, nav publiskoti zinātniskajās konferencēs un netiek izmantoti tālākos zinātniskos pētījumos

0

 
5. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir nostiprinātas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības, par kuru iesniegts projekts:

0–15

Kritērijs dod papildu punktus
5.1. pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības ir nostiprinātas ārpus Eiropas Savienības

15

 
5.2. pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības ir nostiprinātas vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, neskaitot Latviju

10

 
5.3. pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijā

5

 
5.4. pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā īpašuma tiesības nav nostiprinātas

0

 
6. Ir izstrādāts vai projekta ietvaros tiks izstrādāts jauna produkta vai tehnoloģijas funkcionāls paraugs, un projekta ietvaros tas tiks testēts vai pilnveidots:

0–10

Kritērijs dod papildu punktus
6.1. ir izstrādāts jauna produkta vai tehnoloģijas funkcionāls paraugs (ne vecāks par vienu gadu projekta iesniegšanas dienā), un projekta ietvaros tas tiks testēts vai pilnveidots

10

 
6.2. projekta ietvaros tiks izstrādāts jauna produkta vai tehnoloģijas funkcionāls paraugs

5

 
6.3. nav izstrādāts un projekta ietvaros netiks izstrādāts jauna produkta vai tehnoloģijas funkcionāls paraugs

0

 
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM    
7. Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

0–2

Kritērijs dod papildu punktus
7.1. projektam ir pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība", ja projekts veicina vismaz viena rādītāja pieaugumu:

7.1.1. izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaits;

7.1.2. izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaits;

7.1.3. iegādāto datortehnikas vienību skaits;

7.1.4. elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits;

7.1.5. uzlaboto sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaits ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni;

7.1.6. apmācīto cilvēku skaits IKT jomā

2

 
7.2. projektam nav ietekmes uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība"

0

 
8. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte".

Pieprasītā finansējuma intensitāte.

Samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, tiek saņemts vērtējums 0,5 punkti. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta vismaz par 6 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0–3

Kritērijs dod papildu punktus
9. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

0–5

Kritērijs dod papildu punktus
9.1. projekta rezultātā tiek izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

9.1.1. radīta energoefektīvāka tehnoloģija;

9.1.2. būtiski samazināta ietekme uz vidi;

9.1.3. projekts tiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

5

 
9.2. projekta rezultātā netiek radīta energoefektīvāka tehnoloģija, netiek būtiski samazināta ietekme uz vidi, projekts netiek īstenots vides tehnoloģiju vai ekoinovāciju jomā

0

 
2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

10. Projekta iesniedzēja atbilstība:    
10.1. projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēts komersants   N
10.2. projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā   N
10.3. projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants   P
10.4. projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu   P
10.5. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu   N
11. Projekts tiek īstenots atbalstāmajā nozarē, kura noteikta Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu   N
12. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem   P
13. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apmēru   P
14. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, un ir ievēroti Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi   P
15. Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (ir jāizpilda visi nosacījumi):   N
15.1. plānotās attiecināmās izmaksas nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos. Tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums pozitīvi ietekmēs projekta iesniedzēja saimniecisko darbību un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam    
15.2. attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai    
15.3. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm    
15.4. plānotās attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas    
16. Projektu plānots pabeigt Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā   P
17. Projekta mērķis ir izstrādāt vai attīstīt jaunu produktu (tajā skaitā preci vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu)   N
3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 
18. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti   P
19. Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu   P
20. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks   P
21. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   P
22. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu   P
23. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats   P
24. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā   N
25. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā   P
26. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniski   P
4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
27. Ja projekta iesniegums atbilst 10.1., 10.2.apakšpunktā un 11., 15., 17. un 24.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī 1.punktā minētajā kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktu, 2.punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 20 punktu un kvalitātes kritērijos kopā ir saņēmis vismaz 45 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma   N

* Piezīmes.

1. N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
30.06.2014